Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Slovinsko

Poslední aktualizace: 05-12-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Slovinsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Získání odškodnění ve formě náhrady škody od pachatele trestného činu 1.
1.1. Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody v trestním řízení proti pachateli trestného činu? 1.1.
1.2. V jaké fázi řízení mám uplatnit svůj nárok? 1.2.
1.3. Jak mám uplatnit svůj nárok a komu jej mám předložit? 1.3.
1.4. Jakým způsobem mám uplatnit svůj nárok (mám uvést celkovou částku, nebo vyčíslit jednotlivé škody)? 1.4.
1.5. Mohu získat právní pomoc před zahájením řízení anebo v jeho průběhu? 1.5.
1.6. Jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku? 1.6.
1.7. Pokud mi soud přizná náhradu škody, mohu jako oběť trestného činu využít nějakou zvláštní pomoc určenou k výkonu rozsudku proti pachateli trestného činu? 1.7.
2. Získání odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci 2.
2.1. Je možné získat odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci? 2.1.
2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů? 2.2.
2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy? 2.3.
2.4. Mohou příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu, nebo osoby na nich závislé získat odškodnění? 2.4.
2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na státní příslušníky určitého státu nebo na osoby žijící v určitém státě? 2.5.
2.6. Mohu požádat o odškodnění ve Slovinsku v případě, kdy byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.6.
2.7. Je nutné oznámit trestný čin policii? 2.7.
2.8. Je nezbytné vyčkat před podáním žádosti o odškodnění na výsledek jakéhokoli policejního vyšetřování nebo trestního řízení? 2.8.
2.9. Pokud byl zjištěn pachatel trestného činu, je nutné pokusit se nejprve získat odškodnění od pachatele trestného činu? 2.9.
2.10. Pokud nebyl pachatel trestného činu zjištěn nebo usvědčen, mám přesto nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku? 2.10.
2.11. Je stanovena lhůta pro uplatnění nároku na odškodnění? 2.11.
2.12. Jaké škody lze odškodnit? 2.12.
2.13. Jak se určí výše odškodnění? 2.13.
2.14. Je stanovena nejnižší nebo nejvyšší možná částka, kterou lze přiznat? 2.14.
2.15. Odečte se od odškodnění poskytnutého státem náhrada za stejné škody, kterou jsem obdržel nebo kterou mohu obdržet z jiných zdrojů (např. z pojištění)? 2.15.
2.16. Existují jiná kritéria, která mohou mít vliv na výši odškodnění? 2.16.
2.17. Může mi být vyplacena záloha na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.17.
2.18. Kde mohu získat nezbytné formuláře a další informace o postupu při podání žádosti o odškodnění? Existuje nějaká specializovaná linka pomoci nebo internetová stránka, které mohu využít? 2.18.
2.19. Mohu získat právní pomoc při podání žádosti o odškodnění? 2.19.
2.20. Kam mám zaslat svou žádost o odškodnění? 2.20.
2.21. Existují nějaké organizace na podporu obětí trestných činů, které mohou poskytnout další pomoc? 2.21.

 

1. Získání odškodnění ve formě náhrady škody od pachatele trestného činu

1.1. Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody v trestním řízení proti pachateli trestného činu?

Podmínky pro uplatnění finančních nároků v trestním řízení jsou stanoveny v článcích 100 až 112 kapitoly 10 („Finanční nároky“) slovinského trestního řádu (ZKP) (Úřední věstník č. 96/04 – úřední úplné znění – a 101/05). Finanční nárok v trestním řízení může uplatnit kdokoli, kdo má právo předložit tento nárok v soudním řízení. Finanční nárok plynoucí z trestného činu je projednáván jako součást trestního řízení na žádost žadatele za předpokladu, že se tím nadměrně neprodlouží řízení. Finanční nárok se může týkat také odškodění za způsobenou škodu, vrácení majetku nebo zrušení určitého právního úkonu.

1.2. V jaké fázi řízení mám uplatnit svůj nárok?

Finanční nárok lze uplatnit až do konce soudního řízení u soudu prvního stupně. Jestliže oprávněná osoba neuplatní finanční nárok v trestním řízení do doby, než je oznámeno obvinění, je informována o možnosti uplatnit finanční nárok do konce soudního řízení (čl. 102 odst. 2 ZKP).

1.3. Jak mám uplatnit svůj nárok a komu jej mám předložit?

Poškozená strana může uplatnit finanční nárok, jakmile je trestný čin oznámen (toto spadá podle čl. 147 odst. 1 ZKP do pravomoci státního zástupce), nebo nejpozději v průběhu řízení, a to podáním zvláštní žádosti nebo prohlášením u soudu, u kterého řízení probíhá.

NahoruNahoru

1.4. Jakým způsobem mám uplatnit svůj nárok (mám uvést celkovou částku, nebo vyčíslit jednotlivé škody)?

Žadatelé musí podrobně popsat svůj nárok a doložit ho. Podrobný popis finančního nároku znamená, že žadatel musí co nejpřesněji definovat druh a částku škod a formu náhrady.

1.5. Mohu získat právní pomoc před zahájením řízení anebo v jeho průběhu?

Poškozená strana má v průběhu řízení právo jmenovat oprávněného zástupce, kterým nemusí být advokát.

1.6. Jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku?

Dotčený soud vyslechne vylíčení skutečností uvedených v žádosti žalovanou stranou a prošetří okolnosti, které jsou významné pro rozhodnutí o finančním nároku. Jestliže by šetření finančního nároku nadměrně prodloužilo trestní řízení, smí soud pouze shromáždit všechny informace, které by bylo nemožné nebo velmi obtížné prokázat později (článek 104 ZKP).

1.7. Pokud mi soud přizná náhradu škody, mohu jako oběť trestného činu využít nějakou zvláštní pomoc určenou k výkonu rozsudku proti pachateli trestného činu?

Na základě žádosti žadatele může soud projednávající trestní řízení nařídit prozatímní zajištění finančního nároku vzniklého v důsledku trestného činu podle ustanovení o vykonávacím řízení.

2. Získání odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci

2.1. Je možné získat odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci?

Článek 156 závazkového zákoníku (Úřední věstník č. 83/01 a 32/04) stanovuje, že odpovědnost za škodu týkající se úmrtí nebo ublížení na zdraví v důsledku teroristického činu nebo veřejné demonstrace leží na státu nebo na těch, kdo měli podle platných předpisů škodám zabránit. Zákon o odškodňování obětí trestných činů (ZOZKD) (Úřední věstník č. 101/05), který vstoupil ve Slovinsku v účinnost dne 1. ledna 2006, stanovuje, že oběti násilných úmyslných činů a na nich závislé osoby mají právo na odškodnění. Stanovuje také postup pro uplatnění nároku a určuje orgány, které se účastní rozhodování a které jsou odpovědné za rozhodnutí o těchto právech.

NahoruNahoru

2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů?

Článek 6 ZOZKD stanoví hmotněprávní podmínky pro přiznání odškodnění. Jednou z podmínek je, že poškozený musí být obětí úmyslného násilného trestného činu, jímž může být podle trestního zákoníku (Úřední věstník, úplné znění) úmyslný čin, který zahrnuje použití síly nebo pohlavního zneužití a který se trestá odnětím svobody na dobu delší jednoho roku.

2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy?

Ano. Oběť musela v důsledku trestného činu utrpět fyzické zranění, ublížení na zdraví nebo duševní újmu.

2.4. Mohou příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu, nebo osoby na nich závislé získat odškodnění?

Ano. V případě, že oběť zemřela, mohou osoby na ní závislé (osoby vyživované zemřelým a osoby, které mají ze zákona právo na výživné) žádat odškodnění.

2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na státní příslušníky určitého státu nebo na osoby žijící v určitém státě?

Poskytnutí odškodnění podléhá formální podmínce, a to že je oběť občanem Slovinska nebo občanem jiného členského státu EU.

2.6. Mohu požádat o odškodnění ve Slovinsku v případě, kdy byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne. Odškodnění lze poskytnout pouze tehdy, byl-li trestný čin spáchán na území Republiky Slovinsko, na slovinské lodi nebo ve slovinském letadle, a to bez ohledu na místo, kde k trestnému činu došlo.

NahoruNahoru

2.7. Je nutné oznámit trestný čin policii?

Ano. Čin musí být oznámen policii jako trestný čin a po té musí být policií na žádost osoby, která trestný čin oznámí, potvrzen.

2.8. Je nezbytné vyčkat před podáním žádosti o odškodnění na výsledek jakéhokoli policejního vyšetřování nebo trestního řízení?

Ne. Oběť může uplatnit nárok bez ohledu na to, zda bylo zahájeno trestní řízení.

2.9. Pokud byl zjištěn pachatel trestného činu, je nutné pokusit se nejprve získat odškodnění od pachatele trestného činu?

Je-li proti pachateli zahájeno trestní řízení, musí oběť uplatnit finanční nárok v souladu se zákony, kterými se řídí trestní řízení, a informovat komisi odpovědnou za rozhodnutí o odškodnění podle ZOZKD.

2.10. Pokud nebyl pachatel trestného činu zjištěn nebo usvědčen, mám přesto nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku?

Oběť má právo na odškodnění bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn a zda bylo zahájeno trestní řízení.

2.11. Je stanovena lhůta pro uplatnění nároku na odškodnění?

Nárok musí být uplatněn nejpozději šest měsíců po datu spáchání dotčeného trestného činu. Jestliže z důvodu ublížení na zdraví není oběť schopna uplatnit nárok v této lhůtě, musí ho uplatnit nejpozději do tří měsíců po datu, kdy odpadly překážky bránící jí uplatnit nárok, a nejpozději do pěti let od data spáchání trestného činu.

NahoruNahoru

2.12. Jaké škody lze odškodnit?

Podle ZOZKD lze žádat odškodnění za následující škody:

fyzické zranění nebo ublížení na zdraví, duševní utrpení, ztráta výživného, lékařské výlohy, výlohy na pohřeb a zničení majetku.

2.13. Jak se určí výše odškodnění?

Mezi faktory zohledněné při výpočtu výše náhrady za fyzické zranění nebo újmu na zdraví patří: okolnosti jednotlivého případu, míra bolesti plynoucí ze zranění nebo ublížení na zdraví a trvání bolesti. ZOZKD stanovuje pro tento druh odškodnění stupnici. V případě udělení jiných druhů odškodnění odkazuje ZOZKD na prováděcí nařízení, kterými se tato práva ve Slovinsku řídí.

2.14. Je stanovena nejnižší nebo nejvyšší možná částka, kterou lze přiznat?

Podle ZOZKD je stanovena nejvyšší částka odškodnění pro jednotlivé druhy škod.

2.15. Odečte se od odškodnění poskytnutého státem náhrada za stejné škody, kterou jsem obdržel nebo kterou mohu obdržet z jiných zdrojů (např. z pojištění)?

Odškodnění stanovené pro jednotlivé druhy škod podle ZOZKD se sníží o částku všech odškodnění, náhrad nebo jiných forem plateb obdržených žadatelem za tentýž druh škod z jiného důvodu.

2.16. Existují jiná kritéria, která mohou mít vliv na výši odškodnění?

Při stanovování výše odškodnění se přihlíží k chování oběti během trestného činu a po něm, k jejímu přispění ke vzniku trestného činu a k rozsahu škody. Pokud se tyto podmínky prokázaly, je odškodnění odpovídajícím způsobem sníženo nebo vráceno, a to v souladu se závazkovým zákoníkem (Úřední věstník č. 83/01 a 32/04).

NahoruNahoru

2.17. Může mi být vyplacena záloha na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne.

2.18. Kde mohu získat nezbytné formuláře a další informace o postupu při podání žádosti o odškodnění? Existuje nějaká specializovaná linka pomoci nebo internetová stránka, které mohu využít?

Policie a ministerstvo spravedlnosti poskytnou obětem trestných činů, které hodlají uplatnit nárok na odškodnění, veškeré nezbytné informace o rozsahu a podmínkách uplatnění jejich práv podle ZOZKD.

2.19. Mohu získat právní pomoc při podání žádosti o odškodnění?

Ano. Oběť může mít v průběhu řízení zplnomocněného zástupce.

2.20. Kam mám zaslat svou žádost o odškodnění?

Žádosti musí být podány písemně na příslušném formuláři na adrese:

Ministerstvo spravedlnosti English - slovenšcina

Župančičeva 3

1000 Lublaň, Slovinsko

E-mail: gp.mp@gov.si

2.21. Existují nějaké organizace na podporu obětí trestných činů, které mohou poskytnout další pomoc?

Poškozené strany nebo oběti trestných činů mohou získat potřebné informace na internetových stránkách http://www.policija.si/ English - slovenšcina. Existuje také několik nevládních organizací, které nabízejí obětem trestných činů další pomoc - Beli obroč, Ključ, Društvo za nenasilno komuniciranje (Sdružení pro nenásilnou komunikaci), Ženska svetovalnica (Poradna pro ženy).

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Slovinsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 05-12-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království