Европейска комисия > ЕСМ > Обезщетение на жертви на престъпления > Словения

Последна актуализация: 05-12-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Обезщетение на жертви на престъпления - Словения

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Получаване на обезщетение под формата на обезщетение за вреди от извършителя 1.
1.1. При какви условия мога да предявя иск за вреди в наказателно производство срещу извършителя? 1.1.
1.2. На какъв етап от производството следва да внеса иска? 1.2.
1.3. Как следва да предявя иска и пред кого? 1.3.
1.4. Как да представя иска си (дали да посоча обща сума или да посоча отделните загуби)? 1.4.
1.5. Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? 1.5.
1.6. Какви доказателства се изисква да представя в подкрепа на своя иск? 1.6.
1.7. Ако ми бъдат присъдени вреди от съда, предвижда ли се специална подкрепа, която мога да използвам като жертва на престъпление, за принудителното изпълнение на решението срещу извършителя? 1.7.
2. Получаване на обезщетение от държавата или от публичен орган 2.
2.1. Възможно ли е да получа обезщетение от държавата или от публичен орган? 2.1.
2.2. Ограничена ли е тази възможност до жертви, срещу които са извършени определи видове престъпления? 2.2.
2.3. Ограничена ли е тази възможност до жертви, които са претъпели определи увреждания? 2.3.
2.4. Могат ли роднини или лица, издържани от жертвите, които са починали в резултат на престъплението, да получат обезщетение? 2.4.
2.5. Ограничена ли е възможността за получаване на обезщетение до лица с определено гражданство или лица, пребиваващи в определена държава? 2.5.
2.6. Мога ли да поискам обезщетение от Словения, ако престъплението е извършено в друга държава? Ако да, при какви условия? 2.6.
2.7. Необходимо ли е да е било съобщено на полицията за престъплението? 2.7.
2.8. Необходимо ли е да се изчака изходът от каквото и да е полицейско разследване или наказателно производство преди да мога да внеса молбата си? 2.8.
2.9. Ако извършителят е с установена самоличност, необходимо ли е първо да се опитам да получа обезщетение от извършителя? 2.9.
2.10. Ако извършителят не е с установена самоличност или не е осъден, възможно ли да е имам право на обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на своята молба? 2.10.
2.11. Има ли краен срок за предявяване на иск за обезщетение? 2.11.
2.12. За кои загуби мога да получа обезщетение? 2.12.
2.13. Как се изчислява обезщетението? 2.13.
2.14. Има ли минимална и/или максимална сума, която може да бъде присъдена? 2.14.
2.15. Дали обезщетението, което съм получил(а) или мога да получа, за едни и същи загуби, но от различни източници (като застраховка) се удържа от обезщетението от държавата? 2.15.
2.16. Има ли други критерии, които могат да окажат влияние на размера на обезщетението? 2.16.
2.17. Мога ли да получава авансово плащане на обезщетението? Ако да, при какви условия? 2.17.
2.18. Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация как да кандидатствам? Има ли специална телефонна линия за помощ или уебсайт, които мога да използвам? 2.18.
2.19. Мога ли да получа правна помощ за предявяване на иска? 2.19.
2.20. Къде трябва да изпратя молбата за обезщетение? 2.20.
2.21. Има ли организации за подкрепа на жертви, които могат да предоставят допълнително съдействие? 2.21.

 

1. Получаване на обезщетение под формата на обезщетение за вреди от извършителя

1.1. При какви условия мога да предявя иск за вреди в наказателно производство срещу извършителя?

Условията за предявяване на финансови искове в наказателно производство са посочени в членове 100 до 112 от глава 10 („Финансови искове”) от словенския Наказателно-процесуален закон (ZKP) (Държавен вестник бр.96/04 – официална консолидирана версия – и бр.101/05). Финансовият иск в наказателното производство може да бъде предявен от всеки, който има право да предяви такъв иск в едно съдебно дело. Финансовият иск, който възниква от престъпление, се разглежда като част от наказателното производство, по молба на ищеца, при условие, че не удължава прекалено много производството. Финансовият иск може да се отнася и за обезщетение за вреди, връщане на имущество или отмяна на конкретна правна сделка.

НагореНагоре

1.2. На какъв етап от производството следва да внеса иска?

Финансовият иск може да бъде внесен до края на делото пред съда на първа инстанция. Ако правоимащото лице не е внесло финансовия иск в наказателното производство до момента на представяне на обвинителен акт, той или тя се информира за възможността да го предяви до края на делото (член 102, алинея 2 от ZKP).

1.3. Как следва да предявя иска и пред кого?

Увредената страна може да предяви финансовия иск след съобщаване за престъплението (съгласно член 147, алинея 1 от ZKP това е в компетенциите на прокурора) или най-късно докато все още производството е в ход, като попълни специална молба или извърши изявление в съда, където се провежда производството.

1.4. Как да представя иска си (дали да посоча обща сума или да посоча отделните загуби)?

Ищците трябва да опишат своята претенция подробно и да представят доказателства. Подробно описание на финансовия иск означава, че ищецът трябва да определи максимално точно вида и размера на загубите и формата на обезщетението.

НагореНагоре

1.5. Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството?

По време на производството увредената страна има правото да назначи пълномощен представител, който не е необходимо да бъде адвокат.

1.6. Какви доказателства се изисква да представя в подкрепа на своя иск?

Въпросният съд изслушва изложението на ответника по фактите, изложени в молбата и проучва обстоятелствата, които имат отношение към решаването на окончателния иск. Ако проучването на финансовия иск би довело до прекомерно удължаване на наказателното производство, съдът може просто да събере всяка информация, чието установяване на по-късна дата би било невъзможно или много трудно (член 104 от ZKP). 

1.7. Ако ми бъдат присъдени вреди от съда, предвижда ли се специална подкрепа, която мога да използвам като жертва на престъпление, за принудителното изпълнение на решението срещу извършителя?

По искане на ищеца, съдът, който разглежда наказателното производство, може да нареди временно обезпечение на финансовия иск, възникващ от престъплението, съгласно разпоредбите, приложими спрямо изпълнителното производство.

НагореНагоре

2. Получаване на обезщетение от държавата или от публичен орган

2.1. Възможно ли е да получа обезщетение от държавата или от публичен орган?

Член 156 от Облигационния кодекс (Държавен вестник бр.83/01 и бр.32/04) предвижда, че отговорността за вреди във връзка със смърт или физически наранявания, настъпващи в резултат на терористичен акт, или при обществена демонстрация, се носи от държавата или лицата, които съгласно приложимите нормативни актове, е следвало да предотвратят вредите. Законът за обезщетяване на жертви на престъпления (ZOZKD) (Държавен вестник бр.101/05), който влезе в сила в Словения на 1 януари 2006 г., гласи, че жертви на умишлени насилствени актове и издържаните от тях лица имат правото на обезщетение за вреди. Освен това той определя процедурата за предявяване на искове и определя кои органи отговарят за и участват в решенията по тези права.

2.2. Ограничена ли е тази възможност до жертви, срещу които са извършени определи видове престъпления?

Член 6 от ZOZKD определя материалните условия за присъждане на обезщетение. Едно условие е жертвата да е претърпяла умишлен насилствен акт от криминален характер, който, съгласно Наказателния кодекс (Държавен вестник, консолидирана версия), може да бъде акт, извършен умишлено, включва използването на насилие или сексуално посегателство и подлежи на наказание лишаване от свобода за срок над една година.

НагореНагоре

2.3. Ограничена ли е тази възможност до жертви, които са претъпели определи увреждания?

Да. Жертвата трябва да е претърпяла физическо нараняване, увреждане на здравето или психически стрес в резултат на престъплението.

2.4. Могат ли роднини или лица, издържани от жертвите, които са починали в резултат на престъплението, да получат обезщетение?

Да. Ако жертвата е починала, издържаните от нея лица (лица, издържани от починалия и лица, които имат право на издръжка по закон) могат да претендират за обезщетение.

2.5. Ограничена ли е възможността за получаване на обезщетение до лица с определено гражданство или лица, пребиваващи в определена държава?

Присъждането на обезщетение се извършва при спазването на формалното условие жертвата да е гражданин на Словения или на друга държава-членка на ЕС.

2.6. Мога ли да поискам обезщетение от Словения, ако престъплението е извършено в друга държава? Ако да, при какви условия?

Не. Обезщетение може да бъде присъдено, само ако престъплението е извършено на територията на Република Словения, на словенски кораб или в словенски самолет, независимо къде се е намирал при извършване на престъплението.

НагореНагоре

2.7. Необходимо ли е да е било съобщено на полицията за престъплението?

Да. Деянието трябва да бъде оповестено на полицията като престъпление и след това трябва да бъде потвърдено от полицията, при искане от лицето, което съобщава за него.

2.8. Необходимо ли е да се изчака изходът от каквото и да е полицейско разследване или наказателно производство преди да мога да внеса молбата си?

Не. Жертвата може да предяви иск независимо дали е образувано наказателно производство.

2.9. Ако извършителят е с установена самоличност, необходимо ли е първо да се опитам да получа обезщетение от извършителя?

Ако е образувано наказателно производство срещу извършителя, жертвата трябва да предяви финансов иск в съответствие със закона, регулиращ наказателното производство и да уведоми комисията, отговаряща за решенията за обезщетения съгласно ZOZKD.

НагореНагоре

2.10. Ако извършителят не е с установена самоличност или не е осъден, възможно ли да е имам право на обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на своята молба?

Жертвата има право на обезщетение независимо дали извършителят е с установена самоличност и дали е образувано наказателно производство или не.

2.11. Има ли краен срок за предявяване на иск за обезщетение?

Искът трябва да бъде предявен не по-късно от шест месеца след датата на извършване на въпросното престъпление. Ако, поради физическо нараняване, жертвата е неспособна да предяви иска в този срок, той или тя трябва да го предяви не по-късно от три месеца след датата, на която причините, които го/я възпрепятстват да го предяви, са преустановили действието си, но не по-късно от пет години след датата на извършване на престъплението.

2.12. За кои загуби мога да получа обезщетение?

Съгласно ZOZKD, обезщетение може да бъде претендирано за следните видове загуби:

НагореНагоре

телесна повреда или увредено здраве, психически стрес, загуба на издръжка, медицински разходи, разходи за погребение и унищожаване на имущество.

2.13. Как се изчислява обезщетението?

Факторите, които се отчитат при изчисляването на размера на обезщетението за телесно увреждане или увредено здраве са: обстоятелствата по конкретния случай, степента на болка, настъпила в резултат на телесното увреждане или влошеното здравословно състояние и продължителността на болката. ZOZKD определя скала за този вид обезщетение. За присъждане на други видове обезщетение, ZOZKD препраща към нормативните актове по приложението на тези права в Словения.

2.14. Има ли минимална и/или максимална сума, която може да бъде присъдена?

ZOZKD определя максимална сума на обезщетението за отделните видове загуби.

2.15. Дали обезщетението, което съм получил(а) или мога да получа, за едни и същи загуби, но от различни източници (като застраховка) се удържа от обезщетението от държавата?

Обезщетението, предвидено за отделен вид загуба съгласно ZOZKD се намалява с размера от всяко обезщетение, възстановявания и други форми на плащане, получени от ищеца за същия вид загуби на каквото и да е друго основание.

НагореНагоре

2.16. Има ли други критерии, които могат да окажат влияние на размера на обезщетението?

При определяне на размера на обезщетението, се взема предвид и поведението на жертвата по време на и след престъплението, нейният принос за възникването му и размера на загубата. Ако се прилагат условията, обезщетението се намалява съответно или се погасява в съответствие с разпоредбите на Облигационния кодекс (Държавен вестник бр.бр.83/01 и 32/04).

2.17. Мога ли да получава авансово плащане на обезщетението? Ако да, при какви условия?

Не.

2.18. Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация как да кандидатствам? Има ли специална телефонна линия за помощ или уебсайт, които мога да използвам?

Полицията и Министерството на правосъдието предоставят на жертвите на престъпление, които възнамеряват да претендират за обезщетение, цялата необходима информация за обхвата и условията за упражняване на техните права по ZOZKD.

НагореНагоре

2.19. Мога ли да получа правна помощ за предявяване на иска?

Да. Жертвата може да има пълномощен представител по време на цялото производство.

2.20. Къде трябва да изпратя молбата за обезщетение?

Молбите трябва да бъдат изпратени в писмена форма върху съответния формуляр, на адрес:

Министерство на правосъдието English - slovenšcina

Župančičeva 3

1000 Ljubljana, Slovenia

E-mail: gp.mp@gov.si

2.21. Има ли организации за подкрепа на жертви, които могат да предоставят допълнително съдействие?

Увредените лица или жертвите на престъпления могат да получат информацията, която им е необходима, на адрес http://www.policija.si/ English - slovenšcina. Има и редица неправителствени организации, които предлагат допълнителна помощ на жертви на престъпления - Beli obroč, Ključ, Društvo za nenasilno komuniciranje (Сдружение за общуване без насилие), Ženska svetovalnica (Служба за консултиране на жени).

« Обезщетение на жертви на престъпления - Обща информация | Словения - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 05-12-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство