Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Rumunsko

Posledná úprava: 12-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Rumunsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škody od páchateľa 1.
1.1. Za akých podmienok si môžem uplatniť nárok na náhradu škody v konaní proti páchateľovi (trestné konanie)? 1.1.
1.2. V ktorom momente konania mám uplatniť svoj nárok na náhradu škody? 1.2.
1.3. Ako si mám uplatniť nárok a u koho? 1.3.
1.4. Ako mám sformulovať žiadosť o odškodnenie (uviesť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé škody)? 1.4.
1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím konania a/alebo počas konania? 1.5.
1.6. Aké dôkazy musím predložiť na podloženie svojej žiadosti o odškodnenie? 1.6.
1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc na výkon rozsudku proti páchateľovi? 1.7.
2. Získanie odškodnenia od štátu alebo orgánu verejnej správy 2.
2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo orgánu verejnej správy? 2.1.
2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré boli poškodené v dôsledku určitého druhu trestného činu? 2.2.
2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy? 2.3.
2.4. Môžu získať odškodnenie príbuzní alebo závislí rodinní príslušníci obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu? 2.4.
2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s pobytom v určitej krajine? 2.5.
2.6. Môžem požiadať Rumunsko o odškodnenie, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok? 2.6.
2.7. Je potrebné ohlásiť trestný čin na polícii? 2.7.
2.8. Je nutné počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť? 2.8.
2.9. Ak bol páchateľ zistený, je možné pokúsiť sa najprv získať odškodné od páchateľa? 2.9.
2.10. Ak páchateľ nebol zistený alebo uznaný vinným, som aj tak oprávnený uchádzať sa o odškodnenie? Ak áno, aký dôkazový materiál potrebujem na podloženie svojej žiadosti? 2.10.
2.11. Existuje nejaká lehota na podanie žiadosti o odškodnenie? 2.11.
2.12. Za aké ujmy môžem byť odškodnený? 2.12.
2.13. Ako sa vypočíta výška odškodnenia? 2.13.
2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna výška odškodnenia, ktorá sa môže priznať? 2.14.
2.15. Odpočíta sa od odškodnenia štátu odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za rovnaké straty, ale z iných zdrojov (napríklad z poisťovne) 2.15.
2.16. Existujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať odškodnenie alebo spôsob, akým sa vypočíta výška odškodnenia, napríklad moje vlastné správanie, pokiaľ ide o udalosť, pri ktorej došlo k ujme? 2.16.
2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok? 2.17.
2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť? 2.18.
2.19. Môžem získať právnu pomoc na vypracovanie žiadosti? 2.19.
2.20. Kam sa posiela žiadosť? 2.20.

 

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škody od páchateľa

1.1. Za akých podmienok si môžem uplatniť nárok na náhradu škody v konaní proti páchateľovi (trestné konanie)?

Obeť trestného činu môže získať náhradu škody od páchateľa trestného činu v rámci trestného konania, ak sa zúčastní v konaní ako civilná strana.

Účelom občianskoprávnej žaloby je stanovenie zodpovednosti páchateľa ako aj strany, ktorá nesie občianskoprávnu zodpovednosť.

Počas trestného konania možno podať občianskoprávnu žalobu súčasne s trestnoprávnou žalobou, pričom strana, ktorá utrpela ujmu, vystupuje v konaní ako civilná strana.

Náhrada škody sa vypláca vo vecnej alebo peňažnej forme, pokiaľ ide o prípady, v ktorých vyplatenie vo vecnej forme nie je možné. Náhrada škody sa poskytuje aj za akúkoľvek ujmu, ktorú utrpí civilná strana.

Poškodená strana môže konať ako civilná strana proti obvinenému alebo páchateľovi a proti osobe, ktorá nesie občianskoprávnu zodpovednosť. Civilná strana môže podať žalobu počas trestného konania, ako aj na súde dovtedy, kým sa nerozhodne o pridelení veci.

Skutočnosť, že poškodená strana podáva občianskoprávnu žalobu, nemení právo tejto osoby zúčastniť sa na tom istom procese ako poškodená strana.

Občianskoprávne žaloby sú oslobodené od povinnosti platiť kolkovné.

V prípade, že poškodená osoba je zbavená spôsobilosti alebo má obmedzenú spôsobilosť uplatňovať svoje práva, občianskoprávne žaloby sa podávajú a vedú ex officio.

HoreHore

1.2. V ktorom momente konania mám uplatniť svoj nárok na náhradu škody?

Poškodená strana môže podať občianskoprávnu žalobu proti obvinenému alebo páchateľovi a proti osobe, ktorá nesie občianskoprávnu zodpovednosť.

Občianskoprávnu žalobu možno podať počas trestného konania, ako aj na súde dovtedy, kým sa nerozhodne o pridelení veci.

1.3. Ako si mám uplatniť nárok a u koho?

V priebehu trestného konania sa nárok musí predložiť orgánu činnému v trestnom konaní a počas súdneho konania by sa mal predložiť súdu.

1.4. Ako mám sformulovať žiadosť o odškodnenie (uviesť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé škody)?

Podľa ustanovení o občianskoprávnych žalobách musí osoba, ktorá si uplatňuje nárok na náhradu škody, uviesť výšku škody.

1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím konania a/alebo počas konania?

Každá osoba, ktorá podáva žalobu v súdnom konaní, má nárok na právnu pomoc za poplatok.

Právna pomoc sa na základe žiadosti poskytuje týmto kategóriám obetí:

 • obete pokusu o vraždu, vraždy prvého stupňa, vraždy s priťažujúcimi okolnosťami, ťažkého ublíženia na zdraví, úmyselného ťažkého ublíženia na zdraví, znásilnenia, pohlavného styku s maloletou osobou alebo pohlavného zneužívania,
 • manžel/manželka, deti a osoby, ktoré živila obeť vraždy, vraždy prvého stupňa, vraždy s priťažujúcimi okolnosťami alebo úmyselných trestných činov, ktoré mali za následok smrť obete.

Právna pomoc sa poskytuje obetiam trestných činov spáchaných v Rumunsku alebo v prípade, že trestný čin bol spáchaný za hranicami Rumunska, v prípade, že je obeťou rumunský občan alebo občan cudzieho štátu, ktorý má legálny pobyt v Rumunsku, a ak sa trestný proces koná v Rumunsku.

HoreHore

Právna pomoc sa za určitých okolností poskytuje na základe žiadosti obetiam iných trestných činov, v prípade, že mesačný príjem na príslušníka rodiny obete sa v najlepšom prípade rovná minimálnemu hrubému platu v národnom hospodárstve stanovenému na rok, v ktorom obeť predložila žiadosť o právnu pomoc.

Právna pomoc sa poskytuje len vtedy, ak to obeť oznámi úradu štátneho zástupcu alebo súdu do 60 dní od dátumu spáchania trestného činu alebo od dátumu, keď obeť zistila, že bol spáchaný trestný čin, alebo od dátumu ukončenia práceneschopnosti.

Od obetí, ktoré nedosiahli vek 18 rokov alebo boli vyhlásené za nespôsobilé spravovať svoje vlastné záležitosti, sa nevyžaduje, aby upovedomili úrad štátneho zástupcu alebo súd, ktorý prejednáva trestný čin. Úrad štátneho zástupcu môže upovedomiť ich právny zástupca.

1.6. Aké dôkazy musím predložiť na podloženie svojej žiadosti o odškodnenie?

Skutková podstata sa stanovuje pomocou týchto dôkazov: výpovedí obvineného alebo páchateľa, výpovedí poškodenej strany, občianskoprávnej strany a strany, ktorá nesie občianskoprávnu zodpovednosť, výpovedí svedkov, písomných dokumentov, audio alebo video nahrávok, fotografií, materiálnych dôkazov, technických a vedeckých zistení, forenzných správ a posudkov súdnych znalcov.

Použitie protiprávne získaných dôkazov v trestných procesoch nie je prípustné.

Občianskoprávne žaloby sa vedú podľa občianskeho práva, aj keď sa podávajú v priebehu trestného konania. Občianskoprávna strana preto môže predložiť dôkaz na podporu svojich nárokov podľa občianskeho práva (písomné dôkazy, overovacie správy, svedecké dôkazy, znalecké posudky, vyšetrovania miesta činu, rozhovory).

HoreHore

1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc na výkon rozsudku proti páchateľovi?

Príkazy vyplývajúce z trestnoprávneho rozsudku o náhrade občianskoprávnej škody a trov, ktoré sa majú vyplatiť stranám, sa vykonávajú podľa občianskeho práva.

Súdny úradník v odpovedi na žiadosť strany uplatňujúcej nárok zablokuje majetok v mieste bydliska alebo podnikania dlžníka alebo tretej strany, ktorej majetok sa má zablokovať. V prípade plnenia vyživovacej povinnosti na dieťa a odškodnenia za škody spôsobené smrťou, zdravotnou a telesnou ujmou, ak sa príkaz vykonáva z platu dlžníka alebo iných pravidelných príjmov, súd nariadi zablokovanie ex officio ihneď po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia.

V prípade, že výkon iniciujú niekoľkí žiadatelia alebo ak ďalší veritelia taktiež predložili svoje nároky ešte predtým, ako bola suma získaná na základe výkonu uvoľnená alebo rozdelená, pokiaľ zákon neustanovuje inak, súdny úradník rozdelí sumu v tomto poradí podľa dôležitosti: právne trovy, mzdy, nároky na výživné, rozpočtové nároky, nároky vyplývajúce z pôžičiek, ktoré poskytla vláda, odškodnenie nárokované za škody spôsobené na verejnom majetku protiprávnymi činmi, nároky vyplývajúce z bankových pôžičiek, nároky vo forme pokút, ktoré sa majú zaplatiť štátu alebo miestnej pokladni, ostatné nároky. V prípade, že nároky sú zaradené do tej istej kategórie podľa dôležitosti a pokiaľ zákon nestanovuje inak, získaná čiastka sa rozdelí medzi žiadateľov v pomere ku každému nároku.

HoreHore

2. Získanie odškodnenia od štátu alebo orgánu verejnej správy

2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo orgánu verejnej správy?

Áno, finančné odškodnenie od štátu môžete získať podľa zákona č. 211/2004 o opatreniach na ochranu obetí trestných činov.

2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré boli poškodené v dôsledku určitého druhu trestného činu?

Finančné odškodnenie sa na základe žiadosti poskytuje obetiam týchto druhov trestných činov:

 • obete pokusu o vraždu, vraždy prvého stupňa, vraždy s priťažujúcimi okolnosťami, ťažkého ublíženia na zdraví, úmyselného ťažkého ublíženia na zdraví, znásilnenia, pohlavného styku s maloletou osobou alebo pohlavného zneužívania,
 • manžel/manželka, deti a osoby, ktoré živila obeť vraždy, vraždy prvého stupňa, vraždy s priťažujúcimi okolnosťami alebo úmyselných trestných činov, ktoré mali za následok smrť obete.

Finančné odškodnenie sa poskytuje obetiam trestných činov spáchaných v Rumunsku, ak je obeťou rumunský občan alebo občan cudzieho štátu, ktorý má legálny pobyt v Rumunsku alebo podľa medzinárodných dohovorov, ktorých je Rumunsko signatárom, ak bol zločin spáchaný v Rumunsku a obeťou je osoba, ktorá nie je rumunským štátnym príslušníkom a nemá bydlisko v Rumunsku.

2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy?

Finančné odškodnenie sa poskytne obeti za straty, ktoré utrpela v dôsledku spáchania trestného činu. V prípade obetí pokusu o vraždu, vraždy prvého stupňa, vraždy s priťažujúcimi okolnosťami, ťažkého ublíženia na zdraví, úmyselného ťažkého ublíženia na zdraví, znásilnenia, pohlavného styku s maloletou osobou alebo pohlavného zneužívania sa odškodňujú tieto straty:

HoreHore

 • výdavky na hospitalizáciu a iné výdavky na lekársku starostlivosť, ktoré obeť zaplatila,
 • materiálna ujma, ktorá je výsledkom zničenia alebo poškodenia majetku obete alebo preto, že majetok sa stal nepoužiteľným alebo obeť bola pripravená o majetok v dôsledku trestného činu,
 • strata zárobku v dôsledku spáchania trestného činu.

V prípade manžela/manželky, detí a osôb, ktoré živila obeť vraždy, vraždy prvého stupňa, vraždy s priťažujúcimi okolnosťami alebo úmyselne spáchaných trestných činov, ktoré viedli k úmrtiu obete, sa odškodnenie poskytuje za tieto straty:

 • pohrebné výdavky,
 • prostriedky na živobytie, o ktoré obeť prišla v dôsledku trestného činu.

Finančné odškodnenie sa poskytuje v maximálnej hodnote, ktorá sa rovná 10 minimálnym hrubým platom v národnom hospodárstve stanoveným pre rok, v ktorom obeť požiadala o odškodnenie.

Sumy, ktoré vyplatí páchateľ ako náhradu škody v občianskoprávnej veci a odškodnenie, ktoré obeť získa od poisťovne za stratu spôsobenú trestným činom, sa odpočítajú od výšky odškodnenia, ktoré obeti poskytne štát.

2.4. Môžu získať odškodnenie príbuzní alebo závislí rodinní príslušníci obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu?

Pozri odpoveď na otázku 2.2.

2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s pobytom v určitej krajine?

Pozri odpoveď na otázku 2.2.

HoreHore

2.6. Môžem požiadať Rumunsko o odškodnenie, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok?

Finančné odškodnenie sa podľa zákona č. 211/2004 poskytuje obetiam trestných činov spáchaných v Rumunsku.

2.7. Je potrebné ohlásiť trestný čin na polícii?

Finančné odškodnenie sa priznáva len vtedy, ak obeť oznámi trestný čin úradu štátneho zástupcu alebo súdu do 60 dní od dátumu spáchania trestného činu alebo od dátumu, keď obeť zistila, že bol spáchaný trestný čin, alebo od dátumu ukončenia práceneschopnosti.

Od obetí, ktoré nedosiahli vek 18 rokov alebo boli vyhlásené za nespôsobilé spravovať svoje vlastné záležitosti, sa nevyžaduje, aby upovedomili o trestnom čine úrad štátneho zástupcu alebo súd, ktorý prejednáva trestný čin. Úrad štátneho zástupcu môže upovedomiť ich právny zástupca.

2.8. Je nutné počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť?

Zákon o opatreniach na zabezpečenie ochrany obetí trestných činov nevyžaduje rozhodnutie súdu, postúpenie veci súdu alebo príkaz na ukončenie trestného konania prípadne vzdania sa žaloby. Obeť však musí sumu, ktorú dostane ako finančné odškodnenie, vrátiť, ak nesplní podmienky potrebné na získanie peňazí.

Finančné odškodnenie sa nepriznáva, ak:

 • sa zistí, že udalosť sa nestala, nevzťahuje sa na ňu trestné právo alebo udalosť vznikla na základe sebaobrany proti napadnutiu obeťou,
 • obeť je usvedčená z príslušnosti k organizovanej zločineckej skupine,
 • obeť je s konečnou platnosťou usvedčená z pokusu o vraždu, vraždy prvého stupňa, vraždy s priťažujúcimi okolnosťami, závažného ublíženia na zdraví, úmyselného závažného ublíženia na zdraví, znásilnenia alebo pohlavného styku s maloletou osobou alebo pohlavného zneužívania,
 • súd zistí poľahčujúce okolnosti prekročenia hraníc sebaobrany proti napadnutiu obete alebo zmierňujúce provokáciu.

Príjemca finančného odškodnenia alebo preddavku na finančné odškodnenie musí danú sumu vrátiť, ak sa preukáže, že ide o jeden z uvedených prípadov.

HoreHore

2.9. Ak bol páchateľ zistený, je možné pokúsiť sa najprv získať odškodné od páchateľa?

Áno, finančné odškodnenie, ktoré poskytuje štát, je sekundárne; vzťahuje sa na prípady, kedy náhradu škody nie je možné vymáhať od páchateľa trestného činu.

Ak je páchateľ známy, finančné odškodnenie možno poskytnúť obeti vtedy, ak sa splnia tieto podmienky:

 • obeť požiada o finančné odškodnenie do jedného roka od vynesenia rozsudku o výkone konečného trestu alebo o oslobodení, v ktorom trestný súd priznal náhradu škody v občianskoprávnej veci alebo oslobodil obvineného alebo zastavil súdny proces alebo ak prokurátor nariadil odvolanie žaloby alebo uzavretie prípadu alebo aby sa trestné stíhanie neotvorilo,
 • páchateľ je platobne neschopný alebo nezvestný,
 • obeť nezískala od poisťovne plné odškodnenie za ujmu, ktorú utrpela.

V prípade, že obeť nie je spôsobilá požiadať o odškodnenie, obdobie jedného roka sa má počítať od dátumu ukončenia práceneschopnosti alebo od dátumu, keď bolo rozhodnutie o pripustení občianskoprávnej žaloby prehlásené za neodvolateľné (v prípade, že súd nariadil oddelenie občianskoprávnej žaloby od trestného stíhania).

Od obetí, ktoré nedosiahli vek 18 rokov alebo boli prehlásené za nespôsobilé spravovať svoje vlastné záležitosti, sa nevyžaduje, aby podali občianskoprávnu žalobu.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť:

 • Žiadosť o finančné odškodnenie musí obsahovať: priezvisko obete, krstné meno, občianstvo, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko alebo pobyt; dátum, miesto a okolnosti trestného činu, ktorý spôsobil ujmu; druh ujmy spôsobenej v dôsledku trestného činu; orgán trestného stíhania alebo príslušný súd a dátum, kedy im bol prípad oznámený; číslo a dátum súdneho rozhodnutia alebo vyšetrovacieho spisu; postavenie manželky, dieťaťa alebo osoby, ktorú zosnulá osoba vyživovala; akékoľvek trestné záznamy; čiastky, ktoré vyplatil páchateľ ako náhradu škody alebo odškodnenie, ktoré obeť získala od poisťovne za ujmu spôsobenú spáchaním trestného činu; výšku odškodnenia, o ktoré obeť požiadala.
 • K žiadosti by sa mali pripojiť kópie podporných dokumentov v súvislosti s informáciami obsiahnutými v žiadosti a akékoľvek ďalšie relevantné dokumenty, ktoré obeť vlastní.
2.10. Ak páchateľ nebol zistený alebo uznaný vinným, som aj tak oprávnený uchádzať sa o odškodnenie? Ak áno, aký dôkazový materiál potrebujem na podloženie svojej žiadosti?

Áno, obete môžu dostať odškodnenie v prípadoch, v ktorých páchateľ nebol zistený alebo uznaný vinným. Ak je páchateľ neznámy, obeť môže požiadať o odškodnenie do troch rokov od spáchania trestného činu, ak nezískala plné odškodnenie za utrpenú ujmu od poisťovne.

HoreHore

2.11. Existuje nejaká lehota na podanie žiadosti o odškodnenie?

Ak je páchateľ známy, obeti možno priznať odškodnenie v prípade, že sú splnené tieto podmienky:

 • obeť požiada o finančné odškodnenie do jedného roka od vynesenia rozsudku o výkone konečného trestu alebo o oslobodení, v ktorom trestný súd priznal náhradu škody v občianskoprávnej veci alebo oslobodil obvineného alebo zastavil súdny proces alebo ak prokurátor nariadil odvolanie žaloby alebo uzavretie prípadu alebo aby sa trestné stíhanie neotvorilo,
 • obeť podá občianskoprávnu žalobu v trestnom konaní,
 • páchateľ je platobne neschopný alebo nezvestný,
 • obeť nezískala od poisťovne plné odškodnenie za ujmu, ktorú utrpela.

V prípade, že obeť nie je spôsobilá požiadať o odškodnenie, obdobie jedného roka sa má počítať od dátumu ukončenia práceneschopnosti alebo od dátumu, keď bolo rozhodnutie o uznaní občianskoprávnej žaloby prehlásené za neodvolateľné (v prípade, že súd nariadil oddelenie občianskoprávnej žaloby od trestného stíhania).

Od obetí, ktoré nedosiahli vek 18 rokov alebo boli prehlásené za nespôsobilé spravovať svoje vlastné záležitosti, sa nevyžaduje, aby podali občianskoprávnu žalobu.

Ak je páchateľ neznámy, obeť môže požiadať o odškodnenie do troch rokov od spáchania trestného činu, ak nezískala plné odškodnenie za utrpenú ujmu od poisťovne.

Ak obeť nie je plnoletá a jej právny zástupca nepožiadal o odškodnenie v stanovenej lehote, obdobie začína plynúť odo dňa 18. narodenín obete.

HoreHore

2.12. Za aké ujmy môžem byť odškodnený?

Pozri odpoveď na otázku 2.3.

2.13. Ako sa vypočíta výška odškodnenia?

Pozri odpoveď na otázku 2.3.

2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna výška odškodnenia, ktorá sa môže priznať?

Pozri odpoveď na otázku 2.3.

2.15. Odpočíta sa od odškodnenia štátu odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za rovnaké straty, ale z iných zdrojov (napríklad z poisťovne)

Pozri odpoveď na otázku 2.3.

2.16. Existujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať odškodnenie alebo spôsob, akým sa vypočíta výška odškodnenia, napríklad moje vlastné správanie, pokiaľ ide o udalosť, pri ktorej došlo k ujme?

Pozri odpovede na otázky 2.8., 1.5. a 2.9.

2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

Obeť môže požiadať o preddavok na finančné odškodnenie do výšky, ktorá sa rovná desaťnásobku minimálneho hrubého platu v národnom hospodárstve stanoveného pre rok, v ktorom obeť požiadala o preddavok výbor zodpovedný za priznávanie odškodnenia obetiam trestných činov.

HoreHore

O preddavok možno požiadať prostredníctvom žiadosti o odškodnenie alebo prostredníctvom samostatnej žiadosti, ktorú je možné predložiť kedykoľvek po oznámení z úradu štátneho zástupcu alebo príslušného súdu a najneskôr do 30 dní od dátumu predloženia žiadosti o odškodnenie.

Preddavok sa poskytuje, ak sa obeť ocitne v zúfalej finančnej situácii.

Žiadosť obete o preddavok na odškodnenie preskúmajú dvaja sudcovia z komisie zodpovednej za priznávanie odškodnenia obetiam trestných činov do 30 dní od dátumu jej podania.

V prípade, že dôjde k zamietnutiu odškodnenia, obeť musí preddavok vrátiť, pokiaľ žiadosť o odškodnenie nebola zamietnutá len preto, že páchateľ je platobne neschopný alebo nezvestný.

2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť?

Od štátnych zástupcov a policajných úradníkov sa vyžaduje, aby informovali obete trestných činov o podmienkach a postupe, ktorým sa spravuje poskytovanie odškodnenia od štátu. Obeti podáva informácie sudca, štátny zástupca, policajný úradník alebo agent, ktorého obeť kontaktuje, a to v písomnej alebo ústnej forme a v jazyku, ktorému obeť rozumie.

2.19. Môžem získať právnu pomoc na vypracovanie žiadosti?

Pozri odpovede na otázky 2.18 a 1.5.

2.20. Kam sa posiela žiadosť?

Žiadosti o odškodnenie by sa mali podávať na príslušnom súde, pod právomoc ktorého obeť patrí. Žiadosť spracovávajú dvaja sudcovia v komisii zodpovednej za priznávanie odškodnenia obetiam trestných činov, ktorá je pričlenená ku každému súdu.

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Rumunsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 12-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo