Komisja Europejska > EJN > Odszkodowania dla ofiar przestępstw > Rumunia

Ostatnia aktualizacja: 12-05-2009
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Rumunia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Uzyskanie od sprawcy odszkodowania za wyrządzoną szkodę 1.
1.1. Na jakich warunkach można ubiegać się o odszkodowanie w procesie przeciwko sprawcy (procesie karnym)? 1.1.
1.2. Na którym etapie postępowania należy wystąpić z roszczeniem? 1.2.
1.3. Gdzie i jak należy wystąpić z roszczeniem? 1.3.
1.4. Jak należy przedstawić roszczenie (wskazując łączną kwotę czy określając wysokość poszczególnych szkód?) 1.4.
1.5. Czy istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej przed rozpoczęciem postępowania lub w jego toku? 1.5.
1.6. Jakie dowody należy przedstawić na poparcie roszczenia? 1.6.
1.7. Czy w przypadku zasądzenia odszkodowania pokrzywdzonemu przysługuje szczególna pomoc przy egzekucji wyroku wobec sprawcy? 1.7.
2. Odszkodowanie od państwa lub organu publicznego 2.
2.1. Czy można otrzymać odszkodowanie od państwa lub organu publicznego? 2.1.
2.2. Czy takie odszkodowanie przysługuje jedynie ofiarom określonych przestępstw? 2.2.
2.3. Czy takie odszkodowanie przysługuje jedynie osobom, które doznały określonych rodzajów szkód? 2.3.
2.4. Czy w przypadku śmierci pokrzywdzonego odszkodowanie przysługuje również krewnym lub osobom na jego utrzymaniu? 2.4.
2.5. Czy odszkodowanie przysługuje tylko obywatelom określonych państw lub osobom zamieszkującym w określonych państwach? 2.5.
2.6. Czy można ubiegać się o odszkodowanie w Rumunii, jeśli przestępstwo zostało popełnione w innym kraju? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach? 2.6.
2.7. Czy popełnienie przestępstwa należy zgłosić policji? 2.7.
2.8. Czy przed złożeniem wniosku o odszkodowanie należy poczekać na wynik śledztwa policyjnego lub postępowania karnego? 2.8.
2.9. Czy odszkodowania należy w pierwszej kolejności dochodzić od sprawcy, jeśli został ustalony? 2.9.
2.10. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania, jeśli sprawca nie został ustalony lub skazany? Jeśli tak, to jakie dowody należy przedstawić na poparcie wniosku? 2.10.
2.11. Czy obowiązuje termin na złożenie wniosku o odszkodowanie? 2.11.
2.12. Z tytułu jakich szkód przysługuje odszkodowanie? 2.12.
2.13. W jaki sposób oblicza się wysokość odszkodowania? 2.13.
2.14. Czy istnieje dolna lub górna granica wysokości odszkodowania? 2.14.
2.15. Czy odszkodowanie od państwa zostanie pomniejszone o wysokość odszkodowania uzyskanego lub przysługującego z tytułu tych samych szkód z innych źródeł (np. ubezpieczenie)? 2.15.
2.16. Czy obowiązują inne kryteria, które mogą wpłynąć na szansę uzyskania odszkodowania lub sposób jego obliczenia, np. zachowanie pokrzywdzonego w związku ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę? 2.16.
2.17. Czy można uzyskać zaliczkę na poczet odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich warunkach? 2.17.
2.18. Gdzie można otrzymać potrzebne formularze i dalsze informacje na temat sposobu złożenia wniosku? Czy istnieje specjalna infolinia lub strona internetowa? 2.18.
2.19. Czy przysługuje pomoc prawna przy składaniu wniosku? 2.19.
2.20. Gdzie należy wysłać wniosek? 2.20.

 

1. Uzyskanie od sprawcy odszkodowania za wyrządzoną szkodę

1.1. Na jakich warunkach można ubiegać się o odszkodowanie w procesie przeciwko sprawcy (procesie karnym)?

Pokrzywdzony może uzyskać odszkodowanie od sprawcy, występując w procesie karnym w charakterze powoda cywilnego.

Powództwo cywilne ma na celu ustalenie odpowiedzialności sprawcy oraz odpowiedzialności strony w świetle prawa cywilnego.

Powództwo cywilne może zostać wytoczone wraz z wniesieniem sprawy karnej; w takim przypadku pokrzywdzony występuje w charakterze powoda cywilnego.

Odszkodowanie wypłacane jest w naturze lub w pieniądzu, jeśli wypłata w naturze nie jest możliwa. Odszkodowanie zasądzane jest również z tytułu szkody poniesionej przez powoda cywilnego.

Pokrzywdzony może występować jako powód cywilny przeciwko pozwanemu lub sprawcy oraz osobie ponoszącej odpowiedzialność w świetle prawa cywilnego. Powód cywilny może wytoczyć powództwo w trakcie postępowania karnego lub przed sądem przed odczytaniem aktu oskarżenia.

Wytoczenie powództwa cywilnego nie wpływa na prawo powoda do uczestniczenia w tym samym procesie w charakterze pokrzywdzonego.

Powództwa cywilne zwolnione są z opłat skarbowych.

Powództwo cywilne wnoszone jest z urzędu w przypadku niezdolności lub ograniczonej zdolności pokrzywdzonego do czynności prawnych.

1.2. Na którym etapie postępowania należy wystąpić z roszczeniem?

Pokrzywdzony może wytoczyć powództwo przeciwko pozwanemu lub sprawcy oraz osobie ponoszącej odpowiedzialność cywilną.

Do góryDo góry

Powództwo cywilne może zostać wytoczone podczas postępowania karnego lub przed sądem przed odczytaniem dokumentu wszczynającego postępowanie.

1.3. Gdzie i jak należy wystąpić z roszczeniem?

Podczas postępowania karnego roszczenie zgłaszane jest prokuraturze, a podczas procesu – sądowi.

1.4. Jak należy przedstawić roszczenie (wskazując łączną kwotę czy określając wysokość poszczególnych szkód?)

Zgodnie z przepisami postępowania cywilnego osoba ubiegająca się o odszkodowanie zobowiązana jest określić jego wysokość.

1.5. Czy istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej przed rozpoczęciem postępowania lub w jego toku?

Osoba wnosząca powództwo w trakcie procesu ma prawo korzystać z odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna udzielana jest na wniosek i przysługuje następującym kategoriom pokrzywdzonych:

 • ofiarom przestępstw usiłowania zabójstwa, zabójstwa pierwszego stopnia, zabójstwa kwalifikowanego, ciężkiego uszkodzenia ciała, umyslnego ciężkiego uszkodzenia ciała, gwałtu, czynu nierządego z nieletnim lub molestowania seksualnego,
 • małżonkowi, dzieciom i osobom będącym na utrzymaniu ofiary zabójstwa, zabójstwa pierwszego stopnia, zabójstwa kwalifikowanego lub przestępstw umyslnych prowadzących do smierci ofiary.

Pomoc prawna udzielana jest ofiarom przestępstw popełnionych w Rumunii oraz obywatelom rumuńskim lub obywatelom innych krajów legalnie przebywającym na terytorium Rumunii, jesli są ofiarami przestępstw popełnionych poza Rumunią, a także w przypadku procesu karnego prowadzonego na terytorium Rumunii.

Do góryDo góry

Pomoc prawna udzielana jest w okreslonych sytuacjach na wniosek ofiar innych przestępstw, jesli miesięczny dochód na członka rodziny pokrzywdzonego nie przekracza kwoty krajowej minimalnej płacy brutto w roku, w którym pokrzywdzony złożył wniosek o pomoc prawną.

Pomoc prawna udzielana jest pod warunkiem dokonania przez pokrzywdzonego zgłoszenia w prokuraturze lub sądzie w terminie 60 dni od daty popełnienia przestępstwa, powzięcia przez pokrzywdzonego wiedzy o przestępstwie lub ustania stanu braku zdolnosci.

Pokrzywdzeni, którzy nie są pełnoletni lub zostali uznani za niezdolnych do czynnosci prawnych, nie mają obowiązku zgłoszenia przestępstwa w prokuraturze lub sądzie. Zgłoszenia w prokuraturze może dokonać ich przedstawiciel prawny.

1.6. Jakie dowody należy przedstawić na poparcie roszczenia?

Okoliczności faktyczne sprawy ustalane są na podstawie następujących dowodów: zeznania pozwanego lub sprawcy, zeznania pokrzywdzonego, powoda cywilnego i strony ponoszącej odpowiedzialność cywilną, zeznania świadków, dokumenty pisemne, nagrania dźwiękowe i filmowe, fotografie, dowody rzeczowe, wnioski z badań techniczno-naukowych, ekspertyzy kryminalistyczne i sprawozdania biegłych.

Dowody uzyskane niezgodnie z prawem nie mogą być wykorzystywane podczas procesu karnego.

Powództwa cywilne rozpoznawane są na zasadach określonych w prawie cywilnym, nawet jeśli zostały wytoczone podczas procesu karnego. Powód cywilny ma zatem możliwość przedstawiania dowodów na zasadach prawa cywilnego (dowody pisemne, weryfikacje, dowody z zeznań świadków, sprawozdania biegłych, oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchania) na poparcie swoich roszczeń.

Do góryDo góry

1.7. Czy w przypadku zasądzenia odszkodowania pokrzywdzonemu przysługuje szczególna pomoc przy egzekucji wyroku wobec sprawcy?

Orzeczenia w procesie karnym w sprawie odszkodowania cywilnego i zwrotu kosztów na rzecz stron podlegają wykonaniu na zasadach prawa cywilnego.

Na wniosek powoda majątek dłużnika zajmowany jest przez urzędnika sądu w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika bądź osoby trzeciej, której majątek podlega zajęciu. W przypadku alimentów na dzieci lub odszkodowania z tytułu szkód wynikłych wskutek śmierci, obrażenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, jeśli przedmiotem egzekucji jest wynagrodzenie dłużnika lub inne regularne źródło dochodów, sąd wydaje z urzędu postanowienie o zajęciu natychmiast po uprawomocnieniu się decyzji.

W przypadku gdy egzekucja odbywa się na wniosek więcej niż jednego powoda lub inni wierzyciele również zgłosili roszczenia przed przekazaniem lub podziałem sumy z egzekucji, urzędnik sądu dokonuje podziału tej sumy w następującej kolejności (chyba że prawo przewiduje inaczej): koszty sądowe, płace, alimenty, należności budżetu państwa, należności z tytułu pożyczek państwowych, odszkodowanie z tytułu szkód na mieniu publicznym wskutek czynów niedozwolonych, należności z tytułu kredytów i pożyczek bankowych, należności z tytułu grzywien nałożonych przez organy państwowe lub samorządowe, inne należności. Jeśli roszczenia należą do tej samej kategorii, suma dzielona jest pomiędzy powodami proporcjonalnie do wysokości każdego roszczenia, chyba że prawo przewiduje inaczej.

Do góryDo góry

2. Odszkodowanie od państwa lub organu publicznego

2.1. Czy można otrzymać odszkodowanie od państwa lub organu publicznego?

Tak, odszkodowanie pieniężne od państwa przysługuje na mocy ustawy nr 211/2004 w sprawie srodków ochrony ofiar przestępstw.

2.2. Czy takie odszkodowanie przysługuje jedynie ofiarom określonych przestępstw?

Odszkodowanie pieniężne udzielane jest na wniosek i przysługuje następującym kategoriom pokrzywdzonych:

 • ofiarom przestępstw usiłowania zabójstwa, zabójstwa pierwszego stopnia, zabójstwa kwalifikowanego, ciężkiego uszkodzenia ciała, umyslnego ciężkiego uszkodzenia ciała, gwałtu, czynu nierządnego z nieletnim lub molestowania seksualnego,
 • małżonkowi, dzieciom i osobom będącym na utrzymaniu ofiary zabójstwa, zabójstwa pierwszego stopnia, zabójstwa kwalifikowanego lub przestępstw umyslnych prowadzących do smierci ofiary.

Odszkodowanie przysługuje pokrzywdzonym, jesli przestępstwo zostało popełnione na terytorium Rumunii, a pokrzywdzony jest obywatelem Rumunii lub obywatelem innego kraju legalnie przebywającym w Rumunii, jak również na podstawie międzynarodowych konwencji, których sygnatariuszem jest Rumunia, jesli przestępstwo zostało popełnione w Rumunii, a pokrzywdzony nie jest obywatelem Rumunii i nie zamieszkuje na jej terytorium.

2.3. Czy takie odszkodowanie przysługuje jedynie osobom, które doznały określonych rodzajów szkód?

Odszkodowanie pieniężne przyznawane jest osobom, które odniosły następujące szkody wskutek przestępstwa. Pokrzywdzonym wskutek przestępstw usiłowania zabójstwa, zabójstwa pierwszego stopnia, zabójstwa kwalifikowanego, ciężkiego uszkodzenia ciała, umyślnego ciężkiego uszkodzenia ciała, gwałtu, czynu nierządnego z nieletnim lub molestowania seksualnego przysługuje odszkodowanie z tytułu:

Do góryDo góry

 • kosztów leczenia szpitalnego oraz innych wydatków medycznych poniesionych przez pokrzywdzonego,
 • szkód materialnych powstałych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub uczynienia mienia pokrzywdzonego niezdatnym do użytku bądź wywłaszczenia pokrzywdzonego w wyniku przestępstwa,
 • utraty dochodów wskutek przestępstwa.

W przypadku małżonka, dzieci i osób będących na utrzymaniu ofiary zabójstwa, zabójstwa pierwszego stopnia, zabójstwa kwalifikowanego lub przestępstw umyślnych prowadzących do śmierci ofiary wynagrodzenie przysługuje z tytułu:

 • kosztów pogrzebu,
 • środków utrzymania, które ofiara utraciła wskutek przestępstwa.

Odszkodowanie pieniężne przysługuje w maksymalnej kwocie równej dziesięciokrotności minimalnej płacy krajowej brutto obowiązującej w roku, w którym pokrzywdzony złożył wniosek o odszkodowanie.

Odszkodowanie państwowe pomniejszane jest o sumy otrzymane w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej od sprawcy oraz odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa.

2.4. Czy w przypadku śmierci pokrzywdzonego odszkodowanie przysługuje również krewnym lub osobom na jego utrzymaniu?

Zob. odpowiedź na pytanie 2.2.

2.5. Czy odszkodowanie przysługuje tylko obywatelom określonych państw lub osobom zamieszkującym w określonych państwach?

Zob. odpowiedź na pytanie 2.2.

Do góryDo góry

2.6. Czy można ubiegać się o odszkodowanie w Rumunii, jeśli przestępstwo zostało popełnione w innym kraju? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach?

Zgodnie z ustawą nr 211/2004 odszkodowanie pieniężne przysługuje ofiarom przestępstw popełnionych w Rumunii.

2.7. Czy popełnienie przestępstwa należy zgłosić policji?

Odszkodowanie pieniężne przyznawane jest pod warunkiem dokonania przez pokrzywdzonego zgłoszenia w prokuraturze lub w sądzie w terminie 60 dni od daty popełnienia przestępstwa, powzięcia przez pokrzywdzonego wiedzy o przestępstwie lub ustania stanu braku zdolności.

Pokrzywdzeni, którzy nie są pełnoletni lub zostali uznani za niezdolnych do czynności prawnych, nie mają obowiązku zgłoszenia przestępstwa w prokuraturze lub sądzie. Zgłoszenia w prokuraturze może dokonać przedstawiciel prawny.

2.8. Czy przed złożeniem wniosku o odszkodowanie należy poczekać na wynik śledztwa policyjnego lub postępowania karnego?

Ustawa w sprawie środków ochrony ofiar przestępstw nie wymaga decyzji sądowej, wniosku o wszczęcie procesu bądź postanowienia o zakończeniu postępowania karnego lub wycofaniu zarzutów. Odszkodowanie podlega jednakże zwrotowi, jeśli pokrzywdzony nie spełnił warunków jego otrzymania.

Odszkodowanie pieniężne nie przysługuje, jeśli:

 • ustalono, że zdarzenie nie miało miejsca, nie podlega przepisom prawa karnego lub stanowiło akt obrony koniecznej przed atakiem ze strony pokrzywdzonego,
 • pokrzywdzony został skazany za przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej,
 • pokrzywdzony został skazany prawomocnym wyrokiem za usiłowanie zabójstwa, zabójstwo pierwszego stopnia, zabójstwo kwalifikowane, ciężkie uszkodzenie ciała, umyślne ciężkie uszkodzenie ciała, gwałt, czyn nierządny z nieletnim lub molestowanie seksualne,
 • sąd stwierdzi istnienie okoliczności łagodzących w postaci przekroczenia granic obrony koniecznej przed atakiem ze strony pokrzywdzonego lub prowokacji.

Odszkodowanie lub zaliczka na poczet odszkodowania podlegają zwrotowi w przypadku udowodnienia, że zachodzi którakolwiek z powyższych okoliczności.

Do góryDo góry

2.9. Czy odszkodowania należy w pierwszej kolejności dochodzić od sprawcy, jeśli został ustalony?

Tak, odszkodowanie państwowe ma charakter wtórny, jako że przyznawane jest w przypadkach, w których nie ma możliwosci dochodzenia rekompensaty szkód od sprawcy.

Jesli tożsamosć sprawcy jest znana, odszkodowanie pieniężne przysługuje pokrzywdzonemu pod warunkiem spełnienia następujących przesłanek:

 • pokrzywdzony złożył wniosek o odszkodowanie pieniężne w terminie roku od wykonania prawomocnego wyroku skazującego lub uniewinniającego, w ramach którego sąd przyznał odszkodowanie cywilne, uniewinnił oskarżonego lub zakończył proces, bądź wydania przez prokuraturę decyzji o wycofaniu oskarżenia, zakończeniu sprawy lub odmowie wszczęcia dochodzenia karnego,
 • sprawca jest niewypłacalny lub jego miejsce pobytu jest nieznane,
 • pokrzywdzony nie otrzymał pełnego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu poniesionych szkód.

Jesli pokrzywdzony nie jest zdolny ubiegać się o odszkodowanie, bieg rocznego terminu rozpoczyna się z dniem ustania niezdolnosci lub stwierdzenia nieodwołalnosci decyzji dopuszczającej powództwo cywilne (jesli sąd zarządził wydzielenie powództwa cywilnego z postępowania karnego).

Pokrzywdzony będący osobą poniżej 18 roku życia lub uznaną za niezdolną do czynnosci prawnych nie musi wytaczać powództwa cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o odszkodowanie pieniężne musi zawierać: imię i nazwisko, obywatelstwo, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania lub pobytu pokrzywdzonego; datę, miejsce i okolicznosci przestępstwa skutkującego szkodą; rodzaj szkody poniesionej wskutek przestępstwa; oznaczenie organu sledczego lub sądu oraz datę zgłoszenia przestępstwa; numer i datę decyzji sądu lub kartoteki organów scigania; status małżonka, dziecka lub osoby będącej na utrzymaniu zmarłego; informację o karalnosci; sumy wypłacone przez sprawcę tytułem odszkodowania lub odszkodowanie wypłacone pokrzywdzonemu przez towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa; kwotę wnioskowanego odszkodowania.
 • Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku oraz inne stosowne dokumenty będące w posiadaniu pokrzywdzonego.
2.10. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania, jeśli sprawca nie został ustalony lub skazany? Jeśli tak, to jakie dowody należy przedstawić na poparcie wniosku?

Tak, pokrzywdzonemu przysługuje odszkodowanie w przypadku, gdy sprawca nie został ustalony lub skazany. Jeśli tożsamość sprawcy jest nieznana, pokrzywdzony może ubiegać się o odszkodowanie w terminie trzech lat od daty popełnienia przestępstwa, o ile towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaciło pełnego odszkodowania z tytułu poniesionej szkody.

Do góryDo góry

2.11. Czy obowiązuje termin na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Jeśli sprawca jest znany, odszkodowanie przysługuje pokrzywdzonemu pod warunkiem spełnienia następujących przesłanek:

 • pokrzywdzony złożył wniosek o odszkodowanie w terminie roku od wykonania prawomocnego wyroku skazującego lub uniewinniającego, w ramach którego sąd przyznał odszkodowanie cywilne, uniewinnił oskarżonego lub zakończył proces, bądź od wydania przez prokuraturę decyzji o wycofaniu aktu oskarżenia, zakończeniu sprawy lub odmowie wszczęcia postępowania karnego,
 • pokrzywdzony wytoczył powództwo cywilne w postępowaniu karnym,
 • sprawca jest niewypłacalny lub jego miejsce pobytu jest nieznane,
 • poszkodowany nie otrzymał pełnego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu poniesionych szkód.

Jeśli pokrzywdzony nie jest zdolny ubiegać się o odszkodowanie, bieg rocznego terminu rozpoczyna się od dnia ustania niezdolności lub stwierdzenia nieodwołalności decyzji dopuszczającej powództwo cywilne (jeśli sąd zarządził wydzielenie powództwa cywilnego z postępowania karnego).

Pokrzywdzony będący osobą poniżej 18 roku życia lub uznaną za niezdolną do czynności prawnych nie musi wytaczać powództwa cywilnego.

Jeśli sprawca jest nieznany, pokrzywdzony może ubiegać się o odszkodowanie w terminie trzech lat od daty popełnienia przestępstwa, o ile towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaciło pełnego odszkodowania z tytułu poniesionej szkody.

Do góryDo góry

Jeśli pokrzywdzony jest osobą małoletnią, a jego przedstawiciel prawny nie złożył wniosku o odszkodowanie w przewidzianym terminie, bieg terminu rozpoczyna się z chwilą ukończenia przez pokrzywdzonego 18 roku życia.

2.12. Z tytułu jakich szkód przysługuje odszkodowanie?

Zob. odpowiedź na pytanie 2.3.

2.13. W jaki sposób oblicza się wysokość odszkodowania?

Zob. odpowiedź na pytanie 2.3.

2.14. Czy istnieje dolna lub górna granica wysokości odszkodowania?

Zob. odpowiedź na pytanie 2.3.

2.15. Czy odszkodowanie od państwa zostanie pomniejszone o wysokość odszkodowania uzyskanego lub przysługującego z tytułu tych samych szkód z innych źródeł (np. ubezpieczenie)?

Zob. odpowiedź na pytanie 2.3.

2.16. Czy obowiązują inne kryteria, które mogą wpłynąć na szansę uzyskania odszkodowania lub sposób jego obliczenia, np. zachowanie pokrzywdzonego w związku ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę?

Zob. odpowiedź na pytania 2.8., 1.5. i 2.9.

2.17. Czy można uzyskać zaliczkę na poczet odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Pokrzywdzony może ubiegać się o zaliczkę na poczet odszkodowania w maksymalnej wysokosci równej dziesięciokrotnosci minimalnej płacy krajowej brutto obowiązującej w roku, w którym pokrzywdzony wniósł wniosek o zaliczkę do komitetu odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowań ofiarom przestępstw.

Do góryDo góry

O zaliczkę można ubiegać się składając wniosek o odszkodowanie lub składając osobny wniosek w dowolnym czasie po otrzymaniu zawiadomienia od prokuratury lub sądu, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o odszkodowanie.

Zaliczka przyznawana jest pokrzywdzonym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Wniosek pokrzywdzonego o zaliczkę rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty jego złożenia przez dwóch sędziów komitetu odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowań ofiarom przestępstw.

W przypadku odmowy przyznania odszkodowania pokrzywdzony zobowiązany jest zwrócić zaliczkę, chyba że wniosek o odszkodowanie został odrzucony wyłącznie ze względu na niewypłacalnosć lub nieznane miejsce pobytu sprawcy.

2.18. Gdzie można otrzymać potrzebne formularze i dalsze informacje na temat sposobu złożenia wniosku? Czy istnieje specjalna infolinia lub strona internetowa?

Prokuratura i policja mają obowiązek poinformowania pokrzywdzonego o warunkach i zasadach przyznawania odszkodowania państwowego. Informację przekazuje pokrzywdzonemu sędzia, prokurator, policjant lub agent, z którym skontaktował się pokrzywdzony, na piśmie lub ustnie, w języku znanym pokrzywdzonemu.

2.19. Czy przysługuje pomoc prawna przy składaniu wniosku?

Zob. odpowiedź na pytania 2.18. i 1.5.

2.20. Gdzie należy wysłać wniosek?

Wniosek o odszkodowanie składa się w sądzie miejsca zamieszkania pokrzywdzonego. Wniosek rozpatrywany jest przez dwóch sędziów komitetu odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowań ofiarom przestępstw, który działa przy każdym sądzie.

« Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Informacje ogólne | Rumunia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 12-05-2009

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania