Europese Commissie > EJN > Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven > Roemenië

Laatste aanpassing: 20-02-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Roemenië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader 1.
1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader? 1.1.
1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen? 1.2.
1.3. Hoe moet ik het verzoek doen en bij wie? 1.3.
1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (aangeven van het totale schadebedrag en/of dit bedrag in onderdelen specificeren)? 1.4.
1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende het proces? 1.5.
1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen? 1.6.
1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen? 1.7.
2. Verkrijgen van schadevergoeding van de Staat of een overheidsinstelling 2.
2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de Staat of een overheidsinstelling? 2.1.
2.2. Is deze mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven? 2.2.
2.3. Is deze mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsel hebben opgelopen? 2.3.
2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden door het misdrijf schadevergoeding krijgen? 2.4.
2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen? 2.5.
2.6. Kan ik in Roemenië om schadevergoeding verzoeken als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.6.
2.7. Is het nodig van het delict aangifte te hebben gedaan bij de politie? 2.7.
2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat ik een verzoek kan indienen? 2.8.
2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen? 2.9.
2.10. Als de dader niet bekend of veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen? 2.10.
2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend? 2.11.
2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen? 2.12.
2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend? 2.13.
2.14. Is er een minimum- en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend? 2.14.
2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de Staat? 2.15.
2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden of hoe het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte? 2.16.
2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.17.
2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken? 2.18.
2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van dit verzoek? 2.19.
2.20. Waar naar toe moet ik mijn verzoek sturen? 2.20.

 

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader

1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader?

In een strafzaak kan het slachtoffer van een misdrijf een schadevergoeding krijgen van de dader door aan het proces deel te nemen als civiele partij.

Een civiele procedure heeft als doel de verantwoordelijkheid van de dader en de civielrechtelijk aansprakelijke partij vast te stellen.

Tijdens een strafzaak kan naast de strafrechtelijke een civiele procedure worden ingesteld, waarbij de benadeelde partij verschijnt als civiele partij.

De vergoeding wordt in natura uitgekeerd of, indien betaling in natura niet mogelijk is, contant. Eventueel letsel van de civiele partij wordt eveneens vergoed.

De benadeelde partij kan optreden als civiele partij tegen de verweerder of de dader en tegen de civielrechtelijk aansprakelijke partij. De civiele partij kan een proces aanhangig maken tijdens de strafrechtelijke procedure of voor de rechter tot het moment van verwijzing.

Als de benadeelde partij een civiele vordering instelt, doet dat niets af aan haar recht om als benadeelde deel te nemen aan de strafzaak.

Civiele procedures zijn niet aan zegelrecht onderworpen.

Civiele procedures worden (ambtshalve) ingesteld en gevoerd indien de benadeelde partij niet of slechts ten dele in staat is haar rechten uit te oefenen.

1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen?

De benadeelde partij kan een civiele procedure instellen tegen de verweerder of de dader en tegen de civielrechtelijk aansprakelijke partij.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een civiel proces kan aanhangig worden gemaakt tijdens de strafrechtelijke procedure of voor de rechter tot het moment van verwijzing.

1.3. Hoe moet ik het verzoek doen en bij wie?

Het verzoek moet tijdens de strafrechtelijke procedure worden gedaan bij het openbaar ministerie en tijdens het proces zelf bij de rechtbank.

1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (aangeven van het totale schadebedrag en/of dit bedrag in onderdelen specificeren)?

De regelgeving inzake civiele procedures bepaalt dat de partij die een eis tot schadevergoeding indient, het bedrag ervan opgeeft.

1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende het proces?

Iedereen die een zaak aanhangig maakt in een strafproces, heeft recht op rechtsbijstand tegen betaling.

Rechtsbijstand wordt op verzoek toegewezen aan slachtoffers in de volgende categorieën:

 • slachtoffers van poging tot moord, eerstegraads moord, moord onder verzwarende omstandigheden, zwaar lichamelijk letsel, opzettelijk toegebracht zwaar lichamelijk letsel, verkrachting, geslachtsgemeenschap met een minderjarige of seksueel misbruik;
 • de echtgenoot, de kinderen en degenen die ten laste kwamen van een slachtoffer van moord, eerstegraads moord of moord onder verzwarende omstandigheden, of een opzettelijk misdrijf dat de dood van het slachtoffer tot gevolg heeft gehad.

Rechtsbijstand wordt verleend aan slachtoffers van misdrijven die zijn begaan in Roemenië. Als het misdrijf buiten Roemenië is begaan, wordt ook rechtsbijstand verleend indien het slachtoffer Roemeens staatsburger of een legaal in Roemenië verblijvende buitenlander is en het strafproces in Roemenië wordt gevoerd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Onder bepaalde omstandigheden wordt op verzoek rechtsbijstand verleend aan slachtoffers van andere misdrijven indien het maandinkomen per lid van het gezin van het slachtoffer niet meer bedraagt dan het nationale brutominimumloon vastgesteld voor het jaar waarin het slachtoffer verzoekt om rechtsbijstand.

Om voor rechtsbijstand in aanmerking te komen moet het slachtoffer zich richten tot het openbaar ministerie of de rechtbank binnen 60 dagen na de datum waarop het misdrijf werd begaan of de datum waarop het slachtoffer zich bewust werd van het misdrijf of de datum waarop de handelingsonbekwaamheid ophield te bestaan.

Van slachtoffers jonger dan 18 jaar en slachtoffers van wie is vastgesteld dat zij niet in staat zijn hun eigen zaken te beheren, wordt niet verlangd dat zij het openbaar ministerie of de rechtbank in kennis stellen. Hun wettelijke vertegenwoordiger kan het openbaar ministerie in kennis stellen.

1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen?

De feiten van de zaak worden vastgesteld aan de hand van de volgende bewijzen: verklaringen van de verweerder of dader, verklaringen van de benadeelde partij, de civiele partij en de civielrechtelijk aansprakelijke partij, verklaringen van getuigen, schriftelijke documenten, geluids- of beeldopnamen, foto’s, materieel bewijs, bevindingen van technisch-wetenschappelijk onderzoek, forensische en deskundigenrapporten.

Onrechtmatig verkregen bewijs kan niet worden gebruikt in strafzaken.

Civiele procedures worden gevoerd overeenkomstig het civiele recht, ook als ze tijdens een strafzaak worden ingesteld. De civiele partij kan civielrechtelijk bewijs aanvoeren voor zijn vorderingen (schriftelijk bewijs, controlerapporten, getuigenbewijs, deskundigenrapporten, plaatsopneming, verhoren).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen?

Vonnissen in het kader van de strafrechtelijke uitspraak over de aan de partijen te betalen civiele vergoeding en kosten worden afgedwongen volgens het civiel recht.

Op verzoek van de eiser wordt beslag op vermogensbestanddelen gelegd door de ambtenaar van het gerecht in de verblijf- of vestigingsplaats van de schuldenaar of derde partij op wiens vermogensbestanddelen beslag wordt gelegd. Bij toekenning van alimentatie voor kinderen en schadevergoeding in verband met overlijden, gezondheidsschade of lichamelijk letsel geeft de rechter onmiddellijk na inwerkingtreding van de beslissing ambtshalve opdracht tot aanvang van de beslagleggingsprocedure als de beslissing wordt afgedwongen middels beslaglegging op het salaris of andere regelmatige inkomsten van de schuldenaar.

Indien de tenuitvoerlegging is begonnen door diverse eisers of indien andere schuldeisers hun eisen hebben ingediend voordat het met de tenuitvoerlegging verkregen bedrag is vrijgegeven of verdeeld, verdeelt de ambtenaar van het gerecht het bedrag aan de hand van de volgende rangorde, tenzij de wet anders bepaalt: gerechtskosten, loon, alimentatievorderingen, budgettaire eisen, eisen in verband met overheidsleningen, vergoeding voor schade aan openbare eigendommen door onwettige daden, eisen in verband met bankleningen, eisen in de vorm van landelijke of gemeentelijke overheidsboetes, overige eisen. Tenzij de wet anders bepaalt, wordt in het geval van eisen van gelijke preferentie het verkregen bedrag in verhouding tot elke eis verdeeld onder de eisers.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Verkrijgen van schadevergoeding van de Staat of een overheidsinstelling

2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de Staat of een overheidsinstelling?

Ja, u kunt financiële schadevergoeding krijgen van de Staat krachtens Wet 211/2004 betreffende maatregelen ter bescherming van slachtoffers van misdrijven.

2.2. Is deze mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven?

Financiële schadevergoeding wordt op verzoek toegewezen aan slachtoffers in de volgende categorieën:

 • slachtoffers van poging tot moord, eerstegraads moord, moord onder verzwarende omstandigheden, zwaar lichamelijk letsel, opzettelijk toegebracht zwaar lichamelijk letsel, verkrachting, geslachtsgemeenschap met een minderjarige of seksueel misbruik;
 • de echtgenoot, de kinderen en degenen die ten laste kwamen van een slachtoffer van een moord, eerstegraads moord of moord onder verzwarende omstandigheden, of een opzettelijk misdrijf dat de dood van het slachtoffer tot gevolg heeft gehad.

Financiële schadevergoeding wordt toegewezen indien het misdrijf is begaan in Roemenië en het slachtoffer Roemeens staatsburger of een legaal in Roemenië verblijvende buitenlander is, of overeenkomstig door Roemenië ondertekende internationale verdragen indien het misdrijf in Roemenië is begaan en het slachtoffer niet de Roemeense nationaliteit heeft en geen verblijfplaats in Roemenië heeft.

2.3. Is deze mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsel hebben opgelopen?

Deze mogelijkheid staat open voor slachtoffers die de volgende soorten schade hebben geleden. In het geval van slachtoffers van poging tot moord, eerstegraads moord, moord onder verzwarende omstandigheden, zwaar lichamelijk letsel, opzettelijk toegebracht zwaar lichamelijk letsel, verkrachting, geslachtsgemeenschap met een minderjarige of seksueel misbruik wordt de volgende vergoeding toegekend:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • kosten van ziekenhuisopname en andere medische kosten die door het slachtoffer zijn betaald;
 • materieel verlies dat is ontstaan doordat vermogensbestanddelen als gevolg van het misdrijf zijn verloren gegaan, beschadigd, onbruikbaar geworden of onteigend;
 • gederfd inkomen.

In het geval van de echtgenoot, de kinderen en degenen die ten laste kwamen van een slachtoffer van een moord, eerstegraads moord of moord onder verzwarende omstandigheden, of een opzettelijk misdrijf dat de dood van het slachtoffer tot gevolg heeft gehad, wordt de volgende vergoeding toegekend:

 • begrafeniskosten;
 • de steun die het slachtoffer niet meer ontvangt als gevolg van het misdrijf.

Voor financiële schadevergoeding geldt een plafond van tien keer het nationale brutominimumsalaris vastgesteld voor het jaar waarin het slachtoffer om vergoeding verzoekt.

Bedragen betaald door de dader als civiele schadevergoeding en vergoedingen die het slachtoffer heeft ontvangen van een verzekeraar voor wegens het misdrijf geleden verlies, worden in mindering gebracht op de vergoeding die de Staat aan het slachtoffer toekent.

2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden door het misdrijf schadevergoeding krijgen?

Zie het antwoord op vraag 2.2.

2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen?

Zie het antwoord op vraag 2.2.

2.6. Kan ik in Roemenië om schadevergoeding verzoeken als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Wet 211/2004 voorziet in financiële schadevergoeding aan slachtoffers van misdrijven die in Roemenië zijn begaan.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.7. Is het nodig van het delict aangifte te hebben gedaan bij de politie?

Om voor financiële schadevergoeding in aanmerking te komen moet het slachtoffer zich richten tot het openbaar ministerie of de rechtbank binnen 60 dagen na de datum waarop het misdrijf werd begaan of de datum waarop het slachtoffer zich bewust werd van het misdrijf of de datum waarop de handelingsonbekwaamheid ophield te bestaan.

Van slachtoffers jonger dan 18 jaar en slachtoffers van wie is vastgesteld dat zij niet in staat zijn hun eigen zaken te beheren, wordt niet verlangd dat zij het openbaar ministerie of de rechtbank in kennis stellen. Hun wettelijke vertegenwoordiger kan het openbaar ministerie in kennis stellen.

2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat ik een verzoek kan indienen?

De wet betreffende maatregelen ter bescherming van slachtoffers van misdrijven stelt niet de eis van een rechterlijke beslissing, een verwijzing voor behandeling of een bevel tot beëindiging van het strafproces of intrekking van de aanklacht. Het als schadevergoeding ontvangen bedrag moet echter worden gerestitueerd indien het slachtoffer niet blijkt te voldoen aan de voor ontvangst van het geld gestelde voorwaarden.

Financiële schadevergoeding wordt niet toegekend indien:

 • wordt vastgesteld dat het misdrijf niet heeft plaatsgevonden, niet valt onder het strafrecht of is begaan uit zelfverdediging tegen het slachtoffer;
 • het slachtoffer wordt veroordeeld wegens deelname aan een criminele organisatie;
 • het slachtoffer uiteindelijk wordt veroordeeld wegens poging tot moord, eerstegraads moord, moord onder verzwarende omstandigheden, toegebracht zwaar lichamelijk letsel, opzettelijk toegebracht zwaar lichamelijk letsel, verkrachting, geslachtsgemeenschap met een minderjarige of seksueel misbruik;
 • de rechter vaststelt dat er sprake is van verzachtende omstandigheden omdat het misdrijf voortvloeide uit zelfverdediging tegen of provocatie door het slachtoffer.

Bij vaststelling van een of meer van bovenstaande situaties moet de ontvanger het ontvangen bedrag aan financiële schadevergoeding of voorschot daarop terugbetalen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen?

Ja, de door de Staat toegekende financiële schadevergoeding is secundair, in de zin dat daarmee schade wordt gedekt waarvan de vergoeding niet van de dader kan worden gevorderd.

Als de dader bekend is, kan het slachtoffer financiële schadevergoeding worden toegekend onder de volgende voorwaarden:

 • het slachtoffer verzoekt om financiële schadevergoeding binnen een jaar na tenuitvoerlegging van de definitieve veroordeling of vrijspraak waarbij de strafrechter civiele schadevergoeding heeft toegekend, de verweerder heeft vrijgesproken of het proces heeft gestaakt, of indien de openbare aanklager beval de aanklacht in te trekken, de zaak te sluiten of geen strafrechtelijke vervolging in te stellen;
 • de dader is insolvent of is verdwenen;
 • het slachtoffer heeft geen volledige vergoeding ontvangen van een verzekeringsmaatschappij voor de geleden schade.

Indien het slachtoffer niet in staat is een vergoeding aan te vragen, gaat de eenjarige periode in op de datum waarop de onbekwaamheid ophoudt te bestaan of waarop de beslissing om de civiele procedure toe te laten onherroepelijk is verklaard (in geval van rechterlijk bevel tot scheiding van civiele en strafrechtelijke procedure).

Van slachtoffers jonger dan 18 jaar en slachtoffers van wie is vastgesteld dat zij niet in staat zijn hun eigen zaken te beheren, wordt niet verlangd een civiel proces aan te spannen.

De volgende documenten moeten worden ingediend:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • Het verzoek om financiële schadevergoeding, met de volgende gegevens: volledige naam, staatsburgerschap, geboortedatum en -plaats, woon- of verblijfplaats van het slachtoffer; datum, plaats en omstandigheden van het misdrijf dat de schade heeft veroorzaakt; soort schade geleden als gevolg van het misdrijf; de instantie van het openbaar ministerie of de rechtbank aan wie het misdrijf is gemeld en de datum van kennisgeving; nummer en datum van de rechterlijke beslissing of van het dossier van de strafzaak; de status van de echtgenoot, kinderen of degenen die ten laste kwamen van de overledene; eventueel strafblad; door de dader betaalde schadevergoeding of bedragen die het slachtoffer heeft ontvangen van een verzekeringsmaatschappij voor de schade veroorzaakt door het misdrijf; het gevraagde bedrag aan schadevergoeding.
 • De aanvraag dient vergezeld te gaan van documenten ter onderbouwing van de in de aanvraag vermelde gegevens en eventuele andere relevante documenten waarover het slachtoffer beschikt.
2.10. Als de dader niet bekend of veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen?

Ja, slachtoffers kunnen schadevergoeding krijgen als de dader niet bekend of veroordeeld is. Als de dader niet bekend is, kan het slachtoffer binnen drie jaar na het misdrijf schadevergoeding aanvragen indien de schade niet volledig is vergoed door een verzekeringsmaatschappij.

2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend?

Als de dader bekend is, kan het slachtoffer schadevergoeding worden toegekend onder de volgende voorwaarden:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • het slachtoffer verzoekt om schadevergoeding binnen een jaar na de datum van tenuitvoerlegging van de definitieve veroordeling of vrijspraak waarbij de strafrechter civiele schadevergoeding heeft toegekend, de verweerder heeft vrijgesproken of het proces heeft gestaakt, of indien de openbare aanklager beval de aanklacht in te trekken, de zaak te sluiten of geen strafrechtelijke vervolging in te stellen;
 • het slachtoffer begint tijdens de strafrechtelijke procedure een civiele procedure;
 • de dader is insolvent of is verdwenen;
 • het slachtoffer heeft geen volledige vergoeding ontvangen van een verzekeringsmaatschappij voor de geleden schade.

Indien het slachtoffer niet in staat is een vergoeding aan te vragen, gaat de eenjarige periode in op de datum waarop de onbekwaamheid ophield te bestaan of de beslissing om de civiele procedure toe te laten onherroepelijk is verklaard (in geval van rechterlijk bevel tot scheiding van civiele en strafrechtelijke procedure).

Van slachtoffers jonger dan 18 jaar en slachtoffers van wie is vastgesteld dat zij niet in staat zijn hun eigen zaken te beheren, wordt niet verlangd een civiel proces aan te spannen.

Als de dader niet bekend is, kan het slachtoffer binnen drie jaar na het misdrijf schadevergoeding aanvragen indien de schade niet volledig is vergoed door een verzekeringsmaatschappij.

Als het slachtoffer minderjarig is en zijn wettelijk vertegenwoordiger niet binnen de gestelde termijn een vergoeding heeft aangevraagd, gaat de periode in op de achttiende verjaardag van het slachtoffer.

2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen?

Zie het antwoord op vraag 2.3.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend?

Zie het antwoord op vraag 2.3.

2.14. Is er een minimum- en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Zie het antwoord op vraag 2.3.

2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de Staat?

Zie het antwoord op vraag 2.3.

2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden of hoe het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte?

Zie de antwoorden op de vragen 2.8., 1.5. en 2.9.

2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Het slachtoffer kan verzoeken om een voorschot op zijn financiële schadevergoeding tot een maximum gelijk aan tien keer het nationale brutominimumsalaris vastgesteld voor het jaar waarin het slachtoffer het voorschot aanvraagt bij de commissie die verantwoordelijk is voor het toekennen van vergoedingen aan slachtoffers van misdrijven.

Het verzoek om een voorschot kan worden gedaan via een aanvraag om vergoeding of via een afzonderlijk verzoek dat op ieder willekeurig moment kan worden ingediend na kennisgeving door het openbaar ministerie of de rechtbank, maar uiterlijk dertig dagen na de datum van indiening van het verzoek om vergoeding.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het voorschot wordt toegekend als het slachtoffer in een precaire financiële situatie verkeert.

De aanvraag om een voorschot op de vergoeding wordt binnen dertig dagen na de datum van de aanvraag beoordeeld door twee rechters van de commissie die verantwoordelijk is voor het toekennen van vergoedingen aan slachtoffers van misdrijven.

Bij afwijzing van het verzoek om schadevergoeding dient het slachtoffer het voorschot terug te betalen, tenzij het verzoek alleen is geweigerd omdat de dader insolvent of verdwenen is.

2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken?

De openbare aanklagers en gerechtsdienaren zijn verplicht slachtoffers van misdrijven te informeren over de voorwaarden en de procedure betreffende de toekenning van een vergoeding door de staat. De informatie wordt het slachtoffer schriftelijk of mondeling in een door hem begrepen taal gegeven door de rechter, openbare aanklager, gerechtsdienaar of agent met wie het slachtoffer contact heeft.

2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van dit verzoek?

Zie de antwoorden op de vragen 2.18. en 1.5.

2.20. Waar naar toe moet ik mijn verzoek sturen?

Verzoeken om vergoeding dienen te worden ingediend bij het gerecht in het rechtsgebied waartoe de woonplaats van het slachtoffer behoort. Het verzoek wordt verwerkt door twee rechters uit de aan elke rechtbank verbonden commissie die verantwoordelijk is voor het toekennen van vergoedingen aan slachtoffers van misdrijven.

« Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Algemene informatie | Roemenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 20-02-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk