Europa-Kommissionen > ERN > Erstatning til ofre for forbrydelser > Rumænien

Seneste opdatering : 20-02-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Erstatning til ofre for forbrydelser - Rumænien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Erstatning fra skadevolderen 1.
1.1. På hvilke betingelser kan jeg gøre erstatningskrav gældende over for skadevolderen (som led i en straffesag)? 1.1.
1.2. I hvilken fase af sagen skal kravet gøres gældende? 1.2.
1.3. Hvordan skal jeg gøre kravet gældende og over for hvem? 1.3.
1.4. I hvilken form skal jeg indgive erstatningskravet (skal jeg angive et samlet beløb og/eller give nærmere oplysninger om de enkelte skader)? 1.4.
1.5. Kan jeg få retshjælp før og/eller under sagen? 1.5.
1.6. Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for mit krav? 1.6.
1.7. Hvis mit erstatningskrav tages til følge, kan jeg så som offer for en forbrydelse få en særlig type bistand til at få fuldbyrdet dommen over skadevolderen? 1.7.
2. Erstatning fra staten eller en offentlig myndighed 2.
2.1. Kan jeg få erstatning fra staten eller en offentlig myndighed? 2.1.
2.2. Er denne mulighed begrænset til ofre for bestemte forbrydelser? 2.2.
2.3. Er denne mulighed begrænset til ofre, der har lidt bestemte skader? 2.3.
2.4. Kan afdøde ofres nære slægtninge eller underholdsberettigede få erstatning? 2.4.
2.5. Er muligheden for at få erstatning begrænset til personer med et bestemt statsborgerskab eller til personer, der bor i et bestemt land? 2.5.
2.6. Kan jeg kræve erstatning i Rumænien, hvis forbrydelsen blev begået i en anden stat? I bekræftende fald på hvilke betingelser? 2.6.
2.7. Er det nødvendigt at indgive anmeldelse til politiet? 2.7.
2.8. Er det nødvendigt at afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, før kravet kan gøres gældende? 2.8.
2.9. Hvis skadevolderen er fundet, skal jeg så først forsøge at få erstatning af denne? 2.9.
2.10. Hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt, har jeg så alligevel mulighed for at få erstatning? Hvilke beviser skal jeg i bekræftende fald fremlægge til støtte for mit krav? 2.10.
2.11. Skal erstatningskravet gøres gældende inden for en bestemt frist? 2.11.
2.12. Hvilke skader gives der erstatning for? 2.12.
2.13. Hvordan beregnes erstatningen? 2.13.
2.14. Er der minimums- og/eller maksimumsgrænser for erstatningens størrelse? 2.14.
2.15. Modregnes den erstatning, som offeret har fået eller kan få for de samme skader fra andre kilder (f.eks. forsikring), i erstatningen fra staten? 2.15.
2.16. Er der andre kriterier, som kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning eller på beregningen af erstatningen, f.eks. offerets adfærd i forbindelse med den skadevoldende handling? 2.16.
2.17. Kan der udbetales et forskud på erstatningen? I bekræftende fald på hvilke betingelser? 2.17.
2.18. Hvor kan jeg rekvirere de nødvendige formularer og få yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren? Er der en telefonisk hotline eller et websted? 2.18.
2.19. Kan jeg få retshjælp til indgivelse af ansøgningen? 2.19.
2.20. Hvem skal ansøgningen stiles til? 2.20.

 

1. Erstatning fra skadevolderen

1.1. På hvilke betingelser kan jeg gøre erstatningskrav gældende over for skadevolderen (som led i en straffesag)?

Som led i straffesagen kan skadelidte få erstatning af skadevolderen ved at indtræde i sagen som civil part.

Den civile sag har til formål at fastlægge skadevolderens og andre ansvarliges erstatningsansvar.

Den civile sag behandles sammen med straffesagen, hvis skadelidte indtræder som civil part.

Skadeserstatningen ydes ved udbedring af skaden eller, hvis dette ikke er muligt, ved udbetaling af et pengebeløb. Der betales også en økonomisk erstatning for det tab, som skaden har påført skadelidte.

Skadelidte kan indtræde som civil part mod den mistænkte eller tiltalte og den erstatningsansvarlige, og dette kan ske under efterforskningen og under selve sagen indtil oplæsningen af anklageskriftet.

Den omstændighed, at skadelidte indtræder som civil part, fratager ham ikke retten til at deltage som skadelidt i straffesagen.

Den civile sag er fritaget for stempelafgift.

Retten kan også af egen drift anlægge og gennemføre en civil sag, når skadelidte er umyndig eller kun har begrænset handleevne.

1.2. I hvilken fase af sagen skal kravet gøres gældende?

Skadelidte kan indtræde som civil part i sagen mod den mistænkte eller tiltalte og den erstatningsansvarlige.

Dette kan ske under efterforskningen og under selve sagen indtil oplæsningen af anklageskriftet.

TopTop

1.3. Hvordan skal jeg gøre kravet gældende og over for hvem?

Under efterforskningen skal kravet gøres gældende over for anklagemyndigheden, og under selve sagen over for domstolen.

1.4. I hvilken form skal jeg indgive erstatningskravet (skal jeg angive et samlet beløb og/eller give nærmere oplysninger om de enkelte skader)?

I henhold til de civilretlige bestemmelser skal den person, der gør krav på skadeserstatning, angive dennes størrelse.

1.5. Kan jeg få retshjælp før og/eller under sagen?

Enhver, der er part i en retssag, kan få retshjælp til omkostningerne derved.

Følgende kategorier af ofre kan efter anmodning få bevilget fri proces:

 • personer, der har været udsat for mordforsøg, herunder mordforsøg under skærpende og usædvanligt skærpende omstændigheder, alvorlig legemsbeskadigelse, forsætlige forbrydelser, der har medført alvorlig legemsbeskadigelse, voldtægt, samleje med en mindreårig og seksuelt misbrug
 • ægtefælle, børn og personer, der har ret til underhold fra det afdøde offer for mord, herunder mord under skærpende og usædvanligt skærpende omstændigheder, og forsætlige forbrydelser, der har medført offerets død.

Der bevilges fri proces til ofre for forbrydelser begået i Rumænien eller, når forbrydelsen er begået i udlandet, til ofre, som er rumænske statsborgere eller udenlandske statsborgere med lovlig bopæl i Rumænien, hvis straffesagen foregår i Rumænien.

Der bevilges efter anmodning fri proces til ofre for andre forbrydelser, hvis de fastsatte betingelser er overholdt, og hvis den månedlige indtægt for hvert medlem af offerets familie højst svarer til den nationale minimumsgrundløn (brutto) i det år, hvor offeret har anmodet om fri proces.

TopTop

Der bevilges kun fri proces, hvis offeret har henvendt sig til anklagemyndigheden eller domstolen inden 60 dage fra det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået, eller hvor offeret fik kendskab til forbrydelsen, eller hvor umulighedssituationen ophørte.

Ofre, der ikke er fyldt 18 år, eller andre umyndige, har ikke pligt til at anmelde forbrydelsen til anklagemyndigheden eller domstolen. Dette kan gøres af deres advokat.

1.6. Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for mit krav?

Sagens faktiske omstændigheder kan fastlægges på grundlag af følgende bevismidler: erklæring afgivet af skadevolderen, den sigtede, skadelidte, den civile part og den erstatningsansvarlige, vidneforklaringer, skriftlige dokumenter, bånd- eller videooptagelser, fotos, materielle bevismidler, teknisk-videnskabelige resultater, retsmedicinske undersøgelser og ekspertrapporter.

Bevismidler, der er fremkommet på ulovlig måde, kan ikke anvendes i en straffesag.

Selv om den civile sag anlægges som led i straffesagen, pådømmes den efter de almindelige civilretlige regler. Den civile part kan derfor fremlægge beviser til støtte for sit krav i henhold til den civile retsplejelov (skriftlige dokumenter, kontrolrapporter, vidneforklaringer, ekspertrapporter, undersøgelser på stedet, forhør).

1.7. Hvis mit erstatningskrav tages til følge, kan jeg så som offer for en forbrydelse få en særlig type bistand til at få fuldbyrdet dommen over skadevolderen?

Den del af dommen i straffesagen, der vedrører erstatning og sagsomkostninger, fuldbyrdes efter civilretten.

TopTop

Udlæg foretages på kreditors anmodning af fogeden på skyldnerens eller tredjemands bopæl eller forretningssted. Når der i forbindelse med underholdspligt over for ægtefæller eller børn eller udbetaling af erstatning som følge af dødsfald gøres udlæg i skyldners løn eller anden regelmæssig indkomst, fastslår domstolen af egen drift, at det sker umiddelbart efter, at dommen er blevet eksigibel i henhold til loven.

Når flere kreditorer har krævet tvangsfuldbyrdelse, eller når andre kreditorer har anmeldt deres fordringer, inden det beløb, der er fremkommet ved tvangsfuldbyrdelsen, er blevet frigivet eller fordelt, fordeler fogeden beløbet efter følgende orden, medmindre andet er fastsat ved lov: sagsomkostninger, lønkrav, underholdspligt, budgetkrav, statslån, erstatning for skader på offentlig ejendom på grund af ulovlige handlinger, banklån, bøder, der skal betales til staten eller lokale myndigheder, andre fordringer. Når kravene tilhører samme præferencekategori, fordeles beløbet i forhold til de enkelte kreditorers krav, medmindre andet er fastsat ved lov.

2. Erstatning fra staten eller en offentlig myndighed

2.1. Kan jeg få erstatning fra staten eller en offentlig myndighed?

Ja, man kan få erstatning fra staten på betingelserne i Lov nr. 211/2004 om foranstaltninger til beskyttelse af ofre for forbrydelser.

2.2. Er denne mulighed begrænset til ofre for bestemte forbrydelser?

Erstatningen ydes efter anmodning til følgende kategorier af ofre:

TopTop

 • personer, der har været udsat for mordforsøg, herunder mordforsøg under skærpende og usædvanligt skærpende omstændigheder, alvorlig legemsbeskadigelse, forsætlige forbrydelser, der har medført alvorlig legemsbeskadigelse, voldtægt, samleje med en mindreårig og seksuelt misbrug
 • ægtefælle, børn og personer, der har ret til underhold fra det afdøde offer for mord, herunder mord under skærpende og usædvanligt skærpende omstændigheder, og forsætlige forbrydelser, der har medført offerets død.

Der ydes erstatning til ofre for forbrydelser begået i Rumænien, hvis offeret er rumænsk statsborger eller udenlandsk statsborger med lovlig bopæl i Rumænien, ligesom der ydes erstatning i henhold til internationale konventioner, som Rumænien har tiltrådt, når forbrydelsen er begået i Rumænien, men offeret er udenlandsk statsborger uden bopæl i Rumænien.

2.3. Er denne mulighed begrænset til ofre, der har lidt bestemte skader?

Der ydes erstatning for nedenstående kategorier af skader, som offeret er blevet påført ved forbrydelsen. Personer, der har været udsat for mordforsøg, herunder mordforsøg under skærpende og usædvanligt skærpende omstændigheder, alvorlig legemsbeskadigelse, forsætlige forbrydelser, der har medført alvorlig legemsbeskadigelse, voldtægt, samleje med en mindreårig og seksuelt misbrug, kan således få erstatning for:

 • udgifter til hospitalsophold og anden lægebehandling
 • materielle skader som følge af, at offeret ved forbrydelsen har mistet sine aktiver, eller at disse er blevet ødelagt eller forringet eller er blevet ubrugelige
 • indtægter, som offeret går glip af på grund af forbrydelsen.

Når det drejer sig om ægtefæller, børn og andre personer, der har ret til underhold fra det afdøde offer for mord, herunder mord under skærpende og usædvanligt skærpende omstændigheder, og forsætlige forbrydelser, ydes erstatning for:

TopTop

 • begravelsesomkostninger
 • det underhold, som offeret går glip af på grund af forbrydelsen.

Der ydes erstatning op til et beløb svarende til 10 nationale minimumsgrundlønninger (brutto), der er fastsat for det år, hvor offeret har krævet erstatning.

Den erstatning, offeret får udbetalt fra skadevolderen og fra et forsikringsselskab for de skader, forbrydelsen har medført, trækkes fra den erstatning, som staten udbetaler til offeret.

2.4. Kan afdøde ofres nære slægtninge eller underholdsberettigede få erstatning?

Se svaret på spørgsmål 2.2.

2.5. Er muligheden for at få erstatning begrænset til personer med et bestemt statsborgerskab eller til personer, der bor i et bestemt land?

Se svaret på spørgsmål 2.2.

2.6. Kan jeg kræve erstatning i Rumænien, hvis forbrydelsen blev begået i en anden stat? I bekræftende fald på hvilke betingelser?

Erstatning i henhold til lov nr. 211/2004 ydes til ofre for forbrydelser, der begås i Rumænien.

2.7. Er det nødvendigt at indgive anmeldelse til politiet?

Der ydes kun erstatning, hvis offeret har henvendt sig til anklagemyndigheden eller domstolen inden 60 dage fra det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået, eller hvor offeret fik kendskab til forbrydelsen, eller hvor umulighedssituationen ophørte.

Ofre, der ikke er fyldt 18 år, eller andre umyndige, har ikke pligt til at anmelde forbrydelsen til anklagemyndigheden eller domstolen. Dette kan gøres af deres advokat.

TopTop

2.8. Er det nødvendigt at afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, før kravet kan gøres gældende?

Loven om beskyttelse af ofre for forbrydelser forudsætter ikke, at der foreligger en domstolsafgørelse, et anklageskrift eller en kendelse om, at straffesagen indstilles, eller at anklagen trækkes tilbage. Den fastslår dog, at erstatning, der er udbetalt, uden at offeret har opfyldt betingelserne derfor, skal tilbagebetales.

Der ydes ikke erstatning, hvis:

 • det fastslås, at begivenheden ikke har fundet sted, ikke er omfattet af strafferetten eller er sket i selvforsvar over for offeret
 • offeret dømmes for deltagelse i organiseret kriminalitet
 • offeret dømmes for mordforsøg, mord under skærpende eller usædvanligt skærpende omstændigheder, alvorlig legemsbeskadigelse, forsætlige forbrydelser, der har medført alvorlig legemsbeskadigelse, voldtægt, samleje med en mindreårig og seksuelt misbrug
 • domstolen finder, at der foreligger formildende omstændigheder, fordi skadevolderen har overskredet grænserne for selvforsvar over for offerets angreb eller provokation.

Et offer, der har fået udbetalt erstatning eller et erstatningsforskud, skal tilbagebetale beløbet, hvis det fastslås, at der foreligger en af ovennævnte situationer.

2.9. Hvis skadevolderen er fundet, skal jeg så først forsøge at få erstatning af denne?

Ja, erstatning fra staten har subsidiær karakter og udbetales i de tilfælde, hvor der ikke kan opnås erstatning fra skadevolderen.

TopTop

Hvis skadevolderen er kendt, kan der ydes erstatning til offeret, når følgende betingelser er opfyldt:

 • offeret har fremsat krav om erstatning inden for et år efter den endelige afgørelse, hvorved domstolen har domfældt eller frifundet den sigtede, tilkendt skadeserstatning eller indstillet straffesagen, eller fra det tidspunkt, hvor anklageren har trukket sigtelsen tilbage eller fastslået, at straffesagen skal indstilles, eller fra det tidspunkt, hvor det besluttes, at der ikke skal indledes straffesag
 • offeret er indtrådt i straffesagen som civil part, undtagen i tilfælde, hvor det er blevet besluttet, at der ikke skal indledes straffesag
 • skadevolderen er insolvent eller forsvundet
 • offeret har ikke fået hele skaden erstattet af forsikringsselskabet.

Hvis det ikke har været muligt for offeret at indgive krav om erstatning, beregnes etårsfristen fra det tidspunkt, hvor umulighedssituationen er ophørt, eller hvor der er truffet endelig afgørelse om, at den civile sag kan tillades (i tilfælde, hvor domstolen har besluttet, at den civile sag og straffesagen skal holdes adskilt).

Ofre, der ikke er fyldt 18 år, og andre umyndige har ikke pligt til at indtræde som civil part i straffesagen.

Dokumenter, der skal fremlægges:

 • Ansøgningen om erstatning skal omfatte følgende oplysninger: offerets navn, fornavn, nationalitet, fødselsdag og -år, bopæl eller opholdssted; hvornår og hvor den forbrydelse, der har forårsaget skaden, er begået og de nærmere omstændigheder derfor; de former for skade, forbrydelsen har medført; anklagemyndigheden eller den relevante domstol og det tidspunkt, hvor sagen er blevet forelagt dem; retsafgørelsens eller anklageskriftets nummer og dato; status som ægtefælle, barn eller anden person, der var berettiget til underhold fra den afdøde; straffeattest; den erstatning, offeret har fået fra skadevolderen og fra forsikringsselskabet for de skader, forbrydelsen har medført; den erstatning, der kræves.
 • Sammen med ansøgningen om erstatning indgives kopi af dokumentationen for oplysningerne i ansøgningen og alle andre dokumenter, som offeret er i besiddelse af, og som er nyttige for behandlingen af ansøgningen.
2.10. Hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt, har jeg så alligevel mulighed for at få erstatning? Hvilke beviser skal jeg i bekræftende fald fremlægge til støtte for mit krav?

Ja, det er også muligt at få erstatning, selv om skadevolderen ikke er fundet eller domfældt. Når skadevolderen er ukendt, kan offeret indgive krav om erstatning inden 3 år efter, at forbrydelsen blev begået, hvis offeret ikke har opnået fuld erstatning for skaden fra et forsikringsselskab.

TopTop

2.11. Skal erstatningskravet gøres gældende inden for en bestemt frist?

Hvis skadevolderen er kendt, kan offeret få erstatning, når følgende betingelser er opfyldt:

 • offeret har fremsat krav om erstatning inden for et år efter den endelige afgørelse, hvorved domstolen har domfældt eller frifundet den sigtede, tilkendt skadeserstatning eller indstillet straffesagen, eller fra det tidspunkt, hvor anklageren har trukket sigtelsen tilbage eller fastslået, at straffesagen skal indstilles, eller fra det tidspunkt, hvor det besluttes, at der ikke skal indledes straffesag
 • offeret er indtrådt i straffesagen som civil part, undtagen i tilfælde, hvor det er blevet besluttet, at der ikke skal indledes straffesag
 • skadevolderen er insolvent eller forsvundet
 • offeret har ikke fået hele skaden erstattet af forsikringsselskabet.

Hvis det ikke har været muligt for offeret at indgive krav om erstatning, beregnes etårsfristen fra det tidspunkt, hvor umulighedssituationen er ophørt, eller hvor der er truffet endelig afgørelse om, at den civile sag kan tillades (i tilfælde, hvor domstolen har besluttet, at den civile sag og straffesagen skal holdes adskilt).

Ofre, der ikke er fyldt 18 år, og andre umyndige har ikke pligt til at indtræde som civil part i straffesagen.

Når skadevolderen er ukendt, kan offeret indgive krav om erstatning inden 3 år efter, at forbrydelsen blev begået, hvis offeret ikke har opnået fuld erstatning for skaden fra et forsikringsselskab.

Hvis offeret er en mindreårig, og dets advokat ikke har indgivet krav om erstatning inden for den fastsatte frist, begynder fristen først at løbe fra det tidspunkt, hvor offeret fylder 18 år.

TopTop

2.12. Hvilke skader gives der erstatning for?

Se svaret på spørgsmål 2.3.

2.13. Hvordan beregnes erstatningen?

Se svaret på spørgsmål 2.3.

2.14. Er der minimums- og/eller maksimumsgrænser for erstatningens størrelse?

Se svaret på spørgsmål 2.3.

2.15. Modregnes den erstatning, som offeret har fået eller kan få for de samme skader fra andre kilder (f.eks. forsikring), i erstatningen fra staten?

Se svaret på spørgsmål 2.3.

2.16. Er der andre kriterier, som kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning eller på beregningen af erstatningen, f.eks. offerets adfærd i forbindelse med den skadevoldende handling?

Se svarene på spørgsmål 2.8., 1.5., 2.9.

2.17. Kan der udbetales et forskud på erstatningen? I bekræftende fald på hvilke betingelser?

Offeret kan ansøge komitéen for erstatning til ofre for forbrydelser om et forskud på op til et beløb svarende til højst 10 nationale minimumsgrundlønninger (brutto), der er fastsat for det år, hvor offeret har anmodet om forskuddet.

Ansøgningen om forskud kan indgives sammen med ansøgningen om erstatning eller ved en særskilt ansøgning på et hvilket som helst tidspunkt efter, at sagen er forelagt for anklagemyndigheden eller domstolen, og senest 30 dage efter, at der er indgivet ansøgning om erstatning.

Forskuddet bevilges, når offeret befinder sig i en vanskelig finansiel situation.

Offerets ansøgning om forskud på erstatning behandles inden 30 dage fra ansøgningstidspunktet af to dommere i komitéen for erstatning til ofre for forbrydelser.

Hvis ansøgningen om erstatning afvises, er offeret forpligtet til at tilbagebetale forskuddet, medmindre ansøgningen om erstatning kun er blevet afvist, fordi skadevolderen er insolvent eller forsvundet.

2.18. Hvor kan jeg rekvirere de nødvendige formularer og få yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren? Er der en telefonisk hotline eller et websted?

Anklagemyndigheden og politiet er forpligtede til at underrette ofre for forbrydelser om betingelserne og proceduren for erstatning fra staten. Offeret underrettes skriftligt eller mundtligt af den dommer, anklager eller politimyndighed, som det henvender sig til, på et sprog, som vedkommende forstår.

2.19. Kan jeg få retshjælp til indgivelse af ansøgningen?

Se svarene på spørgsmål 2.18 og 1.5.

2.20. Hvem skal ansøgningen stiles til?

Ansøgningen om erstatning indgives til offerets hjemting og behandles af to dommere i den komite for erstatning til ofre for forbrydelser, der er knyttet til hver enkelt domstol.

« Erstatning til ofre for forbrydelser - Generelle oplysninger | Rumænien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 20-02-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige