Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Rumunsko

Poslední aktualizace: 12-05-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Rumunsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Získání odškodnění od pachatele ve formě náhrady škody 1.
1.1. Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody v řízení proti pachateli trestného činu (trestní řízení)? 1.1.
1.2. V jaké fázi řízení mám uplatnit svůj nárok? 1.2.
1.3. Jak mám nárok uplatnit a u koho? 1.3.
1.4. Jak bych měl návrh předložit (uvést celkovou částku a/nebo upřesnit jednotlivé újmy)? 1.4.
1.5. Mohu před a/nebo během tohoto řízení získat právní pomoc? 1.5.
1.6. K předložení jakých důkazů budu vyzván, abych svůj nárok doložil? 1.6.
1.7. Pokud mi soud přizná náhradu škody, mohu jakožto oběť trestného činu získat k výkonu rozsudku proti pachateli zvláštní pomoc? 1.7.
2. Získání odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci 2.
2.1. Existuje možnost získání odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci? 2.1.
2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů? 2.2.
2.3. Je tato možnost omezena na oběti určitých typů újmy? 2.3.
2.4. Pokud oběť zemřela, mohou získat odškodnění blízcí příbuzní nebo vyživované osoby? 2.4.
2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na osoby určité národnosti nebo osoby s místem pobytu v určité zemi? 2.5.
2.6. Mohu požadovat odškodnění v Rumunsku, pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.6.
2.7. Je nutné oznámit trestný čin policii? 2.7.
2.8. Je nutné před podáním žaloby čekat na výsledky policejního vyšetřování nebo trestních řízení? 2.8.
2.9. Pokud byl pachatel identifikován, je nezbytné pokusit se nejprve získat odškodnění ze strany tohoto pachatele? 2.9.
2.10. Pokud pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen, existuje i tak možnost získat odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit, abych svůj nárok doložil? 2.10.
2.11. Existuje lhůta pro podání žaloby o odškodnění? 2.11.
2.12. Za jaké újmy mohu být odškodněn? 2.12.
2.13. Jak bude odškodnění vypočítáno? 2.13.
2.14. Existuje minimální a/nebo maximální celková částka, která může být přidělena? 2.14.
2.15. Odškodnění, které jsem obdržel nebo které mohu obdržet za stejné újmy, ale které pochází z různých zdrojů (jako pojištění), bude odečteno od odškodnění státu? 2.15.
2.16. Existují další kritéria, která mohou ovlivnit mou možnost získat odškodnění nebo způsob, jakým se počítá celková částka odškodnění, jako moje chování během události, která škodu způsobila? 2.16.
2.17. Mohu získat zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.17.
2.18. Kde mohu získat nezbytné formuláře a doplňující informace o postupu, kterým je nutné se řídit pro podání žaloby? Existuje zvláštní telefonická linka nebo internetová stránka, kterou mohu použít? 2.18.
2.19. Mohu získat k podání žádosti právní pomoc? 2.19.
2.20. Kam musím žádost poslat? 2.20.

 

1. Získání odškodnění od pachatele ve formě náhrady škody

1.1. Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody v řízení proti pachateli trestného činu (trestní řízení)?

V trestním řízení může oběť trestného činu získat náhradu škody od pachatele trestného činu tím, že se soudního řízení účastní jako civilní účastník řízení.

Účelem občanskoprávní žaloby je určit odpovědnost pachatele a rovněž osoby s občanskoprávní odpovědností.

V průběhu trestního řízení je možno podat občanskoprávní žalobu současně s obžalobou, přičemž poškozený vystupuje jako civilní účastník řízení.

Náhrada škody se vyplácí formou věcného nebo peněžního plnění v případech, kdy věcné plnění není možné. Náhrada škody je přiznána rovněž za jakoukoli újmu způsobenou civilnímu účastníkovi řízení.

Poškozený může jednat jako civilní účastník řízení proti žalovanému nebo pachateli trestného činu a proti osobě s občanskoprávní odpovědností. Civilní účastník řízení může podat žalobu v průběhu trestního řízení a rovněž u soudu, dokud není projednán návrh na zahájení řízení.

Skutečnost, že poškozený podá občanskoprávní žalobu, není na újmu právu dotyčné osoby účastnit se téhož řízení jako poškozený.

Občanskoprávní žaloby jsou osvobozeny od kolkovného.

Občanskoprávní žaloby jsou (z úřední moci) podávány v případě, není-li poškozený způsobilý uplatnit svá práva, či je k tomu způsobilý pouze v omezeném rozsahu.

NahoruNahoru

1.2. V jaké fázi řízení mám uplatnit svůj nárok?

Poškozený může podat občanskoprávní žalobu proti žalovanému nebo pachatele a na osobu s občanskoprávní odpovědností.

Občanskoprávní žalobu lze podat během trestního řízení nebo u soudu, dokud není projednán návrh na zahájení řízení.

1.3. Jak mám nárok uplatnit a u koho?

V průběhu trestního řízení je nutno nárok uplatnit u státního zastupitelství a během řízení by měl být uplatněn u soudu.

1.4. Jak bych měl návrh předložit (uvést celkovou částku a/nebo upřesnit jednotlivé újmy)?

Podle předpisů o občanskoprávních žalobách musí osoba požadující náhradu škody uvést požadovanou částku.

1.5. Mohu před a/nebo během tohoto řízení získat právní pomoc?

Každá osoba, která podává žalobu v soudním řízení, je oprávněna získat za úplatu právní pomoc.

Právní pomoc je na žádost poskytnuta těmto kategoriím obětí:

 • obětem pokusu o vraždu, vraždy prvního stupně, vraždy za přitěžujících okolností, těžkého ublížení na zdraví, úmyslně spáchané těžké újmy na zdraví, znásilnění, pohlavního styku s nezletilým nebo sexuálního zneužívání;
 • manželům, dětem a osobám, které byly vyživovány obětí vraždy, vraždy prvního stupně nebo vraždy za přitěžujících okolnosti nebo úmyslných trestných činů, které vedly k usmrcení oběti.

Právní pomoc je poskytována obětem trestných činů, které byly spáchány v Rumunsku, nebo v případě, že byl trestný čin spáchán mimo Rumunsko, je-li oběť občanem Rumunska nebo cizím státním občanem, který oprávněně pobývá v Rumunsku, a pokud je trestní řízení vedeno v Rumunsku.

NahoruNahoru

Právní pomoc je za určitých okolností na žádost poskytnuta obětem jiných trestných činů, není-li měsíční příjem na člena rodiny oběti vyšší než minimální hrubá mzda v zemi stanovená pro rok, v němž oběť podala žádost o právní pomoc.

Právní pomoc je poskytnuta pouze tehdy, pokud oběť uvědomí státní zastupitelství nebo soud do 60 dnů ode dne spáchání trestného činu nebo ode dne, kdy se oběť dověděla o spáchání trestného činu, nebo ode dne, kdy pominuly důvody její neschopnosti tak učinit.

Oběti, které dosud nedosáhly 18 let věku nebo které byly prohlášeny za nezpůsobilé k právním úkonům, nemusí trestný čin oznámit státnímu zástupci nebo soudu. Státní zastupitelství může uvědomit jejich zákonné zástupce.

1.6. K předložení jakých důkazů budu vyzván, abych svůj nárok doložil?

Skutková podstata je dokazuje těmito důkazy: výpověď žalovaného nebo pachatele, výpověď poškozeného, civilního účastníka řízení a osoby, která je odpovědná podle občanského práva, výpovědi svědků, listiny, zvukové nebo obrazové nahrávky, fotografie, věcné důkazy, skutečnosti zjištěné vědecko-technickými metodami, forenzní a znalecké posudky.

Důkazy získané protiprávně nelze v trestním řízení použít.

Občanskoprávní žaloby jsou projednávány podle občanského práva i v případě, že jsou podány v průběhu trestního řízení. Civilní účastník řízení proto může na podporu svých nároků předložit důkazy podle občanského práva (listinné důkazy, zprávy o ověření, výpovědi svědků, znalecké posudky, šetření na místě, výslechy).

NahoruNahoru

1.7. Pokud mi soud přizná náhradu škody, mohu jakožto oběť trestného činu získat k výkonu rozsudku proti pachateli zvláštní pomoc?

Příkazy vyplývající z rozsudku podle trestního práva ohledně občanskoprávní náhrady škody a nákladů splatných účastníkům řízení jsou vykonávány podle občanského práva.

Na základě návrhu žalobce je majetek zajištěn soudním úředníkem v místě bydliště nebo podnikání dlužníka či třetí strany, jejíž majetek je zajištěn. V případě hrazení výživného na dítě a odškodnění za újmu způsobenou úmrtím nebo újmou na zdraví, je-li příkaz vykonán exekucí ze mzdy dlužníka nebo jiných pravidelných příjmů, soud nařídí zajištění z úřední moci neprodleně poté, co rozhodnutí nabude právní moci.

Je-li výkon zahájen několika žalobci nebo pokud rovněž další věřitelé předložili své pohledávky předtím, než byla uvolněna nebo rozdělena částka získaná exekucí, soudní úředník rozdělí dotyčnou částku podle níže uvedeného přednostního pořadí, nestanoví-li zákon jinak: právní náklady, mzdy, nároky na výživné, rozpočtové pohledávky, pohledávky vyplývající z půjček poskytnutých vládou, odškodnění v případě škody způsobené na veřejném majetku protiprávním jednáním, pohledávky vyplývající z bankovních úvěrů, pohledávky v podobě pokut splatných státní nebo místní pokladně, ostatní pohledávky. Patří-li pohledávky de stejné přednostní kategorie, je získaná částka rozdělena mezi oprávněné v poměru k jednotlivým pohledávkám, nestanoví-li zákon jinak.

NahoruNahoru

2. Získání odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci

2.1. Existuje možnost získání odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci?

Ano, od státu můžete získat finanční odškodnění podle zákona č. 211/2004 o opatřeních na ochranu obětí trestných činů.

2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů?

Finanční odškodnění je na žádost poskytováno těmto obětem:

 • obětem pokusu o vraždu, vraždy prvního stupně, vraždy za přitěžujících okolností, těžké újmy na zdraví, úmyslně spáchané těžké újmy na zdraví, znásilnění, pohlavního styku s nezletilým nebo sexuálního zneužívání;
 • manželům, dětem a osobám, které byly vyživovány obětí vraždy, vraždy prvního stupně nebo vraždy za přitěžujících okolností nebo úmyslných trestných činů, které vedly k usmrcení oběti.

Finanční odškodnění je obětem poskytnuto, pokud byl trestný čin spáchán v Rumunsku a oběť je státním občanem Rumunska nebo cizím státním občanem, který oprávněně pobývá v Rumunsku, nebo podle mezinárodních úmluv, jejichž smluvní stranou Rumunsko je, byl-li trestný čin spáchán v Rumunsku a oběť není státním občanem Rumunska, ani nemá v Rumunsku trvalý pobyt.

2.3. Je tato možnost omezena na oběti určitých typů újmy?

Finanční odškodnění bude oběti přiznáno s ohledem na níže uvedené újmy, které utrpěla v důsledku spáchání trestného činu. V případě obětí pokusu o vraždu, vraždy prvního stupně, vraždy za přitěžujících okolností, těžké újmy na zdraví, úmyslně spáchaného těžké újmy na zdraví, znásilnění, pohlavního styku s nezletilým a sexuálního zneužívání je odškodnění poskytnuto s ohledem na tyto újmy:

NahoruNahoru

 • výdaje na léčení v nemocnici a ostatní léčebné výdaje hrazené obětí;
 • majetková újma vyplývající se zničení nebo poškození majetku oběti nebo vzniklá v důsledku toho, že se majetek stal bezcenným, nebo pokud byla oběť v důsledku trestného činu připravena o majetek;
 • ušlý výdělek v důsledku spáchání trestného činu.

V případě manžela, dětí a osob vyživovaných obětí vraždy, vraždy prvního stupně, vraždy za přitěžujících okolností nebo úmyslně spáchaných trestných činů, které vedly k usmrcení oběti, je odškodnění přiznáno s ohledem na:

 • výdaje spojené s pohřbem;
 • obživu, o níž oběť přišla v důsledku trestného činu.

Finanční odškodnění je přiznáno až do maximální výše rovnající se 10násobku minimální vnitrostátní hrubé mzdy stanovené pro rok, kdy oběť požádala o odškodnění.

Od částky odškodnění, která byla oběti přiznána státem, jsou odečteny částky uhrazené pachatelem v rámci občanskoprávní náhrady škody a odškodnění, které oběť za újmu způsobenou trestným činem obdržela od pojišťovny.

2.4. Pokud oběť zemřela, mohou získat odškodnění blízcí příbuzní nebo vyživované osoby?

Viz odpověď na otázku č. 2.2.

2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na osoby určité národnosti nebo osoby s místem pobytu v určité zemi?

Viz odpověď na otázku č. 2.2.

NahoruNahoru

2.6. Mohu požadovat odškodnění v Rumunsku, pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek?

Podle zákona č. 211/2004 je finanční odškodnění přiznáno obětem trestných činů, které byly spáchány v Rumunsku.

2.7. Je nutné oznámit trestný čin policii?

Finanční odškodnění je oběti přiznáno pouze tehdy, pokud uvědomila státní zastupitelství nebo soud do 60 dnů ode dne spáchání trestného činu nebo ode dne, kdy se oběť dověděla o spáchání trestného činu, nebo ode dne, kdy pominuly důvody její neschopnosti tak učinit.

Oběti, které dosud nedosáhly 18 let věku nebo které byly prohlášeny za nezpůsobilé k právním úkonům, nemusí trestný čin oznámit státnímu zástupci nebo soudu. Státní zastupitelství může uvědomit jejich zákonný zástupce.

2.8. Je nutné před podáním žaloby čekat na výsledky policejního vyšetřování nebo trestních řízení?

Zákon o opatřeních na ochranu obětí trestných činů nevyžaduje soudní rozhodnutí, zahájení soudního řízení nebo rozhodnutí o ukončení trestního řízení nebo zpětvzetí obvinění. Částku získanou jako finanční odškodnění je však nutno vrátit, pokud oběť nesplní podmínky potřebné pro získání peněžních prostředků.

Finanční odškodnění není přiznáno, pokud:

 • je zjištěno, že k činu nedošlo, nevztahuje se na něj trestní právo nebo byl spáchán v nutné obraně proti útoku ze strany oběti;
 • oběť je uznána vinnou z členství ve zločinném spolčení;
 • oběť je s pravomocně uznána vinnou z pokusu o vraždu, vraždy prvního stupně, vraždy za přitěžujících okolností, těžké újmy na zdraví, úmyslně spáchané těžké újmy na zdraví, znásilnění nebo pohlavního styku s nezletilým nebo sexuálního obtěžování;
 • soud shledá polehčující okolnosti překračující meze nutné obrany proti útoku ze strany oběti nebo polehčující vyprovokování.

Příjemce finančního odškodnění nebo zálohy na finanční odškodnění musí částku vrátit, jestliže se prokáže jedna z výše uvedených skutečností.

NahoruNahoru

2.9. Pokud byl pachatel identifikován, je nezbytné pokusit se nejprve získat odškodnění ze strany tohoto pachatele?

Ano, finanční odškodnění poskytnuté státem je subsidiární; vztahuje se na případy, kdy nelze náhradu škody uplatnit vůči pachateli trestného činu.

Je-li pachatel znám, finanční odškodnění lze oběti poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:

 • oběť požádá o finanční odškodnění do jednoho roku od výkonu pravomocného odsuzujícího nebo osvobozujícího rozsudku, v němž trestní soud přiznal občanskoprávní náhradu škody nebo osvobodil žalovaného nebo zastavil řízení, nebo pokud státní zástupce nařídil, aby bylo obvinění vzato zpět, věc odložena, nebo že by nemělo být trestní stíhání zahájeno;
 • žalovaný je v platební neschopnosti nebo zmizel;
 • oběť nezískala úplnou náhradu škody za způsobenou újmu od pojišťovny.

Nemůže-li oběť požádat o odškodnění, běží jednoletá lhůta ode dne, kdy pominuly důvody její neschopnosti tak učinit, nebo kdy je rozhodnutí o vyhovění občanskoprávní žalobě prohlášeno za neodvolatelné (pokud soud nařídil oddělení občanskoprávní žaloby od trestního řízení).

Oběti, které jsou mladší 18 let nebo byly prohlášeny za nezpůsobilé k právním úkonům, nemusí podat občanskoprávní žalobu.

Doklady, jež je nutno předložit:

 • Žádost o finanční odškodnění musí obsahovat: příjmení a jméno oběti, občanství, datum a místo narození, bydliště nebo místo trvalého pobytu; datum, místo a okolnosti trestného činu, který způsobil újmu; druh utrpěné újmy v důsledku trestného činu; státní zastupitelství nebo soud a datum, kdy jim byl případ oznámen; číslo a datum soudního rozhodnutí nebo spisu státního zastupitelství; postavení manžela, dítěte nebo osoby vyživované zesnulou osobou; případné záznamy v rejstříku trestů; částky uhrazené pachatelem trestného činu jako náhrada škody nebo odškodnění, které oběť obdržela od pojišťovny za újmu způsobenou spácháním trestného činu; výši požadovaného odškodnění.
 • K žádosti je nutno připojit kopie dokladů k doložení informací obsažených v žádosti a případně dalších důležitých dokladů, které má oběť k dispozici.
2.10. Pokud pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen, existuje i tak možnost získat odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit, abych svůj nárok doložil?

Ano, oběti mohou získat odškodnění i v případě, kdy pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen. Není-li pachatel znám, může oběť požádat o odškodnění do tří let od spáchání trestného činu, pokud neobdržela úplnou náhradu škody za způsobenou újmu od pojišťovny.

NahoruNahoru

2.11. Existuje lhůta pro podání žaloby o odškodnění?

Není-li pachatel znám, je možno odškodnění oběti přiznat, jsou-li splněny tyto podmínky:

 • oběť požádá o finanční odškodnění do jednoho roku od výkonu pravomocného odsuzujícího nebo osvobozujícího rozsudku, v němž trestní soud přiznal občanskoprávní náhradu škody nebo osvobodil žalovaného nebo zastavil řízení, nebo pokud státní zástupce nařídil, aby bylo obvinění vzato zpět, věc odložena, nebo že by nemělo být trestní stíhání zahájeno;
 • oběť podá občanskoprávní žalobu v trestním řízení;
 • žalovaný je v platební neschopnosti nebo zmizel;
 • oběť nezískala úplnou náhradu škody za způsobenou újmu od pojišťovny.

Nemůže-li oběť požádat o odškodnění, počítá se jednoletá lhůta ode dne, kdy pominuly důvody její neschopnosti tak učinit, nebo kdy je rozhodnutí o vyhovění občanskoprávní žalobě prohlášeno za neodvolatelné (pokud soud nařídil oddělení občanskoprávní žaloby od trestního řízení).

Oběti, které jsou mladší 18 let nebo byly prohlášeny za nezpůsobilé spravovat své záležitosti, nemusí podat občanskoprávní žalobu.

Není-li pachatel znám, může oběť požádat o odškodnění do tří let od spáchání trestného činu, pokud neobdržela úplné odškodnění za způsobenou újmu od pojišťovny.

Je-li oběť nezletilá a její právní zástupce nepožádal o odškodnění ve stanovené lhůtě, začíná lhůta běžet dnem 18. narozenin oběti.

NahoruNahoru

2.12. Za jaké újmy mohu být odškodněn?

Viz odpověď na otázku č. 2.3.

2.13. Jak bude odškodnění vypočítáno?

Viz odpověď na otázku č. 2.3.

2.14. Existuje minimální a/nebo maximální celková částka, která může být přidělena?

Viz odpověď na otázku č. 2.3.

2.15. Odškodnění, které jsem obdržel nebo které mohu obdržet za stejné újmy, ale které pochází z různých zdrojů (jako pojištění), bude odečteno od odškodnění státu?

Viz odpověď na otázku č. 2.3.

2.16. Existují další kritéria, která mohou ovlivnit mou možnost získat odškodnění nebo způsob, jakým se počítá celková částka odškodnění, jako moje chování během události, která škodu způsobila?

Viz odpovědi na otázku č. 2.8., 1.5.2.9.

2.17. Mohu získat zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Oběť může požádat o zálohu na finanční odškodnění až do výše částky rovnající se 10násobku minimální vnitrostátní hrubé mzdy stanovené pro rok, v němž oběť požádala o zálohu u komise příslušné pro poskytování odškodnění obětem trestných činů.

NahoruNahoru

O zálohu lze požádat podáním žádosti o odškodnění nebo prostřednictvím zvláštní žádosti, kterou lze podat kdykoli po uvědomění státního zastupitelství nebo soudu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání žádosti o odškodnění.

Záloha je poskytnuta, pokud se oběť nachází ve složité finanční situaci.

Žádost oběti o zálohu na odškodnění je do 30 dnů ode dne podání žádosti přezkoumána dvěma soudci komise příslušné pro poskytování odškodnění obětem trestných činů.

Je-li odškodnění zamítnuto, oběť musí zálohu vrátit, ledaže byla žádost o odškodnění zamítnuta pouze z toho důvodu, že pachatel je v platební neschopnosti nebo zmizel.

2.18. Kde mohu získat nezbytné formuláře a doplňující informace o postupu, kterým je nutné se řídit pro podání žaloby? Existuje zvláštní telefonická linka nebo internetová stránka, kterou mohu použít?

Státní zástupci a policejní úředníci musí oběti trestných činů informovat o podmínkách a postupu, jímž je nutno se řídit při podání žádosti o odškodnění státem. Informace oběti poskytne soudce, státní zástupce, policejní úředník nebo zástupce, na nějž se oběť obrátí, písemně nebo ústně, a to v jazyce, kterému oběť rozumí.

2.19. Mohu získat k podání žádosti právní pomoc?

Viz odpovědi na otázky č. 2.181.5.

2.20. Kam musím žádost poslat?

Žádosti o odškodnění by měly být podány u soudu, v jehož obvodu oběť žije. Žádosti jsou vyřizovány dvěma soudci komise příslušné pro poskytování odškodnění obětem trestných činů, která je zřízena u každého soudu.

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Rumunsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 12-05-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království