Европейска комисия > ЕСМ > Обезщетение на жертви на престъпления > Румъния

Последна актуализация: 12-05-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Обезщетение на жертви на престъпления - Румъния

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Получаване на обезщетение във вид на обезщетение за вреди от извършителя на престъпление 1.
1.1. При какви условия мога да предявя иск за обезщетение в съдебен процес (наказателно производство) срещу извършителя на престъпление? 1.1.
1.2. В кой момент на производството следва да предявя иска? 1.2.
1.3. Как следва да предявя иска си и пред кого? 1.3.
1.4. Как следва да представя размера на иска си (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди)? 1.4.
1.5. Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? 1.5.
1.6. Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск? 1.6.
1.7. Ако съдът ми присъди обезщетение за вреди, има ли някаква специална помощ, която мога да ползвам като жертва на престъпление, за принудителното изпълнение на съдебното решение срещу извършителя на престъплението? 1.7.
2. Получаване на обезщетение от държавата или държавен орган 2.
2.1. Възможно ли е да се получи обезщетение от държавата или държавен орган? 2.1.
2.2. Ограничена ли е тази възможност до жертвите, които са претърпели определени видове престъпления? 2.2.
2.3. Тази възможност ограничена ли е до жертви, които са претърпели определени видове вреди? 2.3.
2.4. Могат ли роднини или лица, които са на издръжка на жертви, починали в резултат на престъпление, да получат обезщетение? 2.4.
2.5. Ограничена ли е възможността да се получи обезщетение до лица от определени националност или лица, пребиваващи в определена държава? 2.5.
2.6. Мога ли да подам молба за обезщетение в Румъния, ако престъплението е извършено в друга държава? Ако е така, при какви условия? 2.6.
2.7. Необходимо ли е за престъплението да е съобщено в полицията? 2.7.
2.8. Необходимо ли е да се изчака резултата от всички полицейски разследвания или наказателното производство, за да се подаде молба за обезщетение? 2.8.
2.9. Ако извършителят е установен, необходимо ли е първо да се направи опит за получаване на обезщетение от него? 2.9.
2.10. Ако извършителят не е установен или осъден, възможно ли е все пак да се получи обезщетение? Ако е така, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на молбата си? 2.10.
2.11. Има ли срок за подаване на молба за обезщетение? 2.11.
2.12. За какви загуби мога да получа обезщетение? 2.12.
2.13. Как ще бъде изчислено обезщетението? 2.13.
2.14. Има ли минимален и/или максимален размер на обезщетението, което се отпуска? 2.14.
2.15. Ще бъде ли намалено обезщетението, платено от държавата, с обезщетенията, които съм получил или мога да получа за същите загуби, но от други източници (такива като застраховка)? 2.15.
2.16. Има ли други критерии, които могат да повлияят на вероятността да получа обезщетение или на изчисляването на размера на обезщетението, като например моето собствено поведение по отношение на събитието, причинило вредата? 2.16.
2.17. Мога ли да получа авансово плащане по обезщетението? Ако е така, при какви условия? 2.17.
2.18. Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация за начина на кандидатстване? Има ли специална гореща телефонна линия или интернет сайт, които мога да използвам? 2.18.
2.19. Мога ли да получа правна помощ за изготвяне на молбата? 2.19.
2.20. Къде трябва да изпратя молбата? 2.20.

 

1. Получаване на обезщетение във вид на обезщетение за вреди от извършителя на престъпление

1.1. При какви условия мога да предявя иск за обезщетение в съдебен процес (наказателно производство) срещу извършителя на престъпление?

В наказателен процес жертвата на престъпление може да получи обезщетение за вреди от извършителя на престъплението, като участва в процеса като граждански ищец.

Гражданският иск има за цел да установи отговорността на извършителя, а също и на лицето с отговорност по гражданското право.

По време на наказателен процес, граждански иск може да бъде предявен заедно с наказателния иск, като увредената страна се явява като граждански ищец.

Обезщетения за вреди се плащат в натура или в пари в случаи, когато плащането в натура е невъзможно. Обезщетение за вреди също така се присъжда за всяко увреждане, претърпяно от гражданския ищец.

НагореНагоре

Увредената страна може да действа като граждански ищец срещу ответника или извършителя и срещу лицето с отговорност по гражданското право. Гражданският ищец може да предяви иск по време на досъдебното наказателно производство както и пред съда до започване на делото.

Фактът, че увредената страна е предявила граждански иск не влияе на правото й да участва в наказателното производство като увредена страна.

Гражданските искове са освободени от държавни такси.

Граждански искове могат да бъдат предявявани и водени (ex officio), когато увредената страна няма дееспособност или има ограничена дееспособност да упражнява неговите или нейните права.

1.2. В кой момент на производството следва да предявя иска?

Увредената страна може да предяви граждански иск срещу ответника или извършителя на престъплението и срещу лицето с отговорност по гражданското право.

Един граждански иск може да бъде заведен по време на досъдебното производство както и пред съда до започване на делото.

НагореНагоре

1.3. Как следва да предявя иска си и пред кого?

По време на досъдебното наказателно производство искът трябва да се подаде пред прокуратурата и по време на съдебната фаза на наказателния процес той трябва да бъде подаден пред съда.

1.4. Как следва да представя размера на иска си (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди)?

Според правилата за гражданските искове, лицето, което претендира за обезщетение на вреди, трябва да посочи размера на същите.

1.5. Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството?

Всяко лице, подало иск при процес, има право на правна помощ срещу заплащане.

Правна помощ се отпуска, при молба, на следните категории жертви:

 • Жертви на опит за убийство, квалифицирано убийство, убийство при утежняващи вината обстоятелства, тежка телесна повреда, умишлена тежка телесна повреда, изнасилване, сексуален контакт с непълнолетен или сексуално посегателство;
 • Съпругът, децата и лицата, които са издържани от жертва на убийство, квалифицирано убийство или убийство с утежняващи вината обсотятелства, или предумишлени престъпления, довели до смъртта на жертвата.

Правна помощ се отпуска на жертви на престъпления, извършени в Румъния, или ако престъплението е извършено извън Румъния, ако жертвата е румънски гражданин или чужд гражданин, законно пребиваващ в Румъния, и ако наказателният процес се провежда в Румъния.

НагореНагоре

Правна помощ се отпуска при определени обстоятелства по молба на жертвите на други престъпления, ако месечният доход на член от семейството на жертвата е най-много равен на минималната брутна заплата за държавата, определена за годината, в която жертвата е подала молба за правна помощ.

Правна помощ се отпуска, само ако жертвата уведоми прокуратурата или съда в рамките на 60 дни от датата на извършване на престъплението или от датата, на която жертвата е узнала, че е било извършено престъплението или от датата, на която се е прекратило състоянието на недееспособност.

От жертви, които са под 18 години или са поставени под запрещение, не се изисква да уведомяват прокуратурата или съда за престъплението. Техният законен представител може да уведоми прокуратурата.

1.6. Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Фактите по делото се определят от следните доказателства: обяснения на ответника или извършителя, показания на увредената страна, гражданския ищец и страната с отговорност по гражданското право, показания на свидетели, писмени документи, аудио или видео записи, снимки, веществени доказателства, научно-технически констатации, експертни заключения на вещи лица и криминалисти.

НагореНагоре

В наказателни процеси не могат да се използват неправомерно получени доказателства.

Граждански искове се разглеждат по гражданското право, дори ако са били повдигнати в рамките на наказателен процес. Поради това, гражданският ищец може да представя доказателства по гражданското право в подкрепа на неговите/нейни претенции (писмени доказателства, доклади от проверка, свидетелски показания, заключения на вещи лица, протоколи от огледи, разпити).

1.7. Ако съдът ми присъди обезщетение за вреди, има ли някаква специална помощ, която мога да ползвам като жертва на престъпление, за принудителното изпълнение на съдебното решение срещу извършителя на престъплението?

Разпореждания, произтичащи от присъди по наказателни дела относно граждански вреди и разноски, платими на страните, се изпълняват съобразно гражданското право.

В отговор на молба от ищеца се извършва запориране на имущество от служителя на съда по мястото на пребиваване или мястото на дейност на длъжника или на третото лице, чието имущество се запорира. В случая на плащане на семейна издръжка за дете и на обезщетение за покриване на вреди, причинени от смърт, телесно увреждане и разстройство на здравето, когато разпореждането се извършва срещу заплатата на длъжника или други обичайни източници на доход, съдът нарежда започване на запора ex officio веднага след влизане на решението в сила.

НагореНагоре

Когато изпълнението е започнато от няколко ищци или ако други взискатели също са подали искове преди освобождаване или разпределяне на сумата, получена от принудителното изпълнение, служителят на съда разпределя сумата по реда на следните привилегии, освен когато законът предвижда друго: правни разноски, възнаграждения, искове за издръжка, бюджетни вземания, вземания, породени от отпуснати от държавата заеми, претендирани обезщетения за вреди, нанесени на публична собственост чрез незаконни действия, вземания, породени от банкови заеми, вземания под формата на глоби, платими на държавни или местни каси, други вземания. Когато вземанията се ползват с една и съща привилегия, освен ако законът не предвижда друго, получената сума се поделя между взискателите пропорционално на всеки иск.

2. Получаване на обезщетение от държавата или държавен орган

2.1. Възможно ли е да се получи обезщетение от държавата или държавен орган?

Да, може да получите финансово обезщетение от Държавата по Закон No 211/2004 за мерките за защита на жертвите на престъпление.

НагореНагоре

2.2. Ограничена ли е тази възможност до жертвите, които са претърпели определени видове престъпления?

Финансово обезщетение се отпуска, по молба, на следните видове жертви:

 • Жертви на опит за убийство, квалифицирано убийство, убийство с утежняващи вината обсотятелства, тежка телесна повреда, предумишлена тежка телесна повреда, изнасилване, сексуален контакт с непълнолетен или сексуално посегателство;
 • Съпруга и лицата, издържани от жертва на убийство, квалифицирано убийство или убийство с утежняващи вината обстоятелства, или предумишлени престъпления, довели до смъртта на жертвата.

Финансово обезщетение се отпуска на жертви, ако престъплението е извършено в Румъния и жертвата е румънски гражданин или чужд гражданин, законно пребиваващ в Румъния, или по международните конвенции, по които Румъния е страна, ако престъплението е извършено в Румъния и жертвата не е гражданин и не пребивава в Румъния.

НагореНагоре

2.3. Тази възможност ограничена ли е до жертви, които са претърпели определени видове вреди?

Финансово обезщетение ще се присъди на жертвата за следните вреди, претърпени поради извършеното престъпление. В случая на жертвите на опит за убийство, квалифицирано убийство, убийство с утежняващи вината обстоятелства, тежка телесна повреда, предумишлена тежка телесна повреда, изнасилване, сексуален контакт с непълнолетен и сексуално посегателство, се обезщетяват следните:

 • разходи по хоспитализация и други медицински разходи, направени от жертвата;
 • имуществени вреди в резултат от разрушаването или повреждането на имуществото на жертвата или защото имуществото е станало неизползваемо, или жертвата е била лишена от него като последствие от престъплението;
 • загуба на приходи в резултат от извършеното престъпление.

В случая на съпруг, деца и лица, издържани от жертвата на убийство, квалифицирано убийство и убийство с утежняващи вината обстоятелства или на умишлено извършени престъпления, довели да смъртта на жертвата, обезщетение се присъжда за следното:

НагореНагоре

 • разходи за погребение;
 • издръжката, от която е лишена жертвата в резултат от престъплението.

Финансово обезщетение се присъжда до таван, равен на 10 минимални брутни заплати, определени за годината, когато жертвата е подала молба за обезщетение.

Сумите, платени от извършителя като обезщетения за вреди по гражданското право, и обезщетението, получено от жертвата от застрахователна компания за причинената от престъплението загуба, се приспадат от размера на обезщетението, присъдено от държавата на жертвата.

2.4. Могат ли роднини или лица, които са на издръжка на жертви, починали в резултат на престъпление, да получат обезщетение?

Вж. отговора на Въпрос 2.2.

2.5. Ограничена ли е възможността да се получи обезщетение до лица от определени националност или лица, пребиваващи в определена държава?

Вж. отговора на Въпрос 2.2.

НагореНагоре

2.6. Мога ли да подам молба за обезщетение в Румъния, ако престъплението е извършено в друга държава? Ако е така, при какви условия?

По Закон No 211/2004 финансово обезщетение се присъжда на жертви на престъпления, извършени в Румъния.

2.7. Необходимо ли е за престъплението да е съобщено в полицията?

Финансово обезщетение се присъжда на жертвата, само ако той/тя е уведомил прокуратурата или съда в рамките на 60 дни от датата на извършване на престъплението или от датата, на която жертвата е узнала, че е било извършено престъпление или от датата, на която се е прекратило състоянието на недееспособност.

От жертвите, които все са под 18 години или са поставени под запрещение, не се изисква да уведомят прокуратурата или съда за престъплението. Техният законен ппредставител може да уведоми прокуратурата.

2.8. Необходимо ли е да се изчака резултата от всички полицейски разследвания или наказателното производство, за да се подаде молба за обезщетение?

Законът за мерките за осигуряване на защитата на жертвите на престъпление не изисква съдебно решение, внасяне на делото в съда или заповед за прекратяване на наказателното производство или снемане на обвиненията. Обаче, получената като финансово обезщетение сума трябва да бъда върната, ако жертвата не изпълнява условията, изисквани за получаване на парите.

НагореНагоре

Не се присъжда финансово обезщетение, ако:

 • бъде установено, че събитието не се е случило, не се регулира от наказателното право или е било извършено като самозащита срещу нападение от жертвата;
 • жертвата е осъдена за членуване в организирана престъпна група;
 • жертвата е осъдена с влязла в сила присъда за опит за убийство, квалифицирано убийство, убийство с утежняващи вината обстоятелства, тежка телесна повреда, предумишлена тежка телесна повреда, изнасилване или сексуален контакт с непълнолетен или сексуално посегателство;
 • съдът намери като смекчаващи вината обстоятелства като превишаване пределите на неизбежната отбрана срещу нападение от жертвата или провокация към нападение.

Получателят на финансово обезщетение или аванс по финансово обезщетение трябва да върне сумата, ако се докаже един от горните случаи.

2.9. Ако извършителят е установен, необходимо ли е първо да се направи опит за получаване на обезщетение от него?

Да, ако финансовото обезщетение, отпуснато от държавата е вторично; то обхваща случаи, когато обезщетения за вреди не могат да бъдат претендирани от престъпника.

НагореНагоре

Ако извършителят е известен, финансово обезщетение може да бъде присъдено на жертвата, ако са изпълнени следните условия:

 • жертвата е подала молба за финансово обезщетение в рамките на една година от окончателното осъдително или оправдателно решение, в което наказателният съд е присъдил обезщетение за вреди или е оправдал ответника, или е прекратил процеса, или когато прокурорът е разпоредил да се снемат обвиненията, да се закрие делото или да не се открива наказателно преследване;
 • извършителят е в несъстоятелност или е изчезнал;
 • жертвата не е получила пълно обезщетение за претърпените вреди от застрахователната компания.

Ако жертвата не е могла да кандидатства за обезщетение, едногодишният срок трябва да се изчисли от датата, когато е прекратена недееспособността или когато решението да се допусне гражданския иск е обявено за окончателно (ако съдът е разпоредил отделяне на гражданския иск от наказателното производство).

НагореНагоре

От жертви под 18 годишна възраст или които са поставени под запрещение не се изисква да предявяват граждански иск.

Документи, които трябва да се подадат:

 • Молбата за финансово обезщетение трябва да включва: фамилията на жертвата, името и гражданство, дата и място на раждане, местопребиваването или местоживеенето; датата, мястото и обстоятелствата на престъплението, причинило увреждането, видът причинено увреждане в резултат от престъплението; прокуратурата или съда и датата, на която случаят им е бил докладван; номерът и датата на съдебното решение или на преписката по наказателното дело; статута на съпруга, детето или лицето, което е било издържано от починалото лице; свидетелство за съдимост; сумите, платени като вреди от извършителя или обезщетение, получено от жертвата от застрахователна компания за причиненото от извършване на престъплението увреждане; размерът на исканото обезщетение.
 • Към молбата следва да бъдат приложени копия от документи, които потвърждават информацията, съдържаща се в молбата и всеки друг релевантен документ във владение на жертвата.
2.10. Ако извършителят не е установен или осъден, възможно ли е все пак да се получи обезщетение? Ако е така, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на молбата си?

Да, жертви могат да получат обезщетение в случаи, когато извършителят не е установен или осъден. Ако извършителят е неизвестен, жертвата може да подаде молба за обзщетение в рамките на три години от извършването на престъплението, ако той/тя не е получил пълно обзщетение за понесеното увреждане от застрахователната компания.

НагореНагоре

2.11. Има ли срок за подаване на молба за обезщетение?

Ако извършителят е известен, обезщетение може да бъде присъдено на жертвата, ако са изпълнени следните условия:

 • Жертвата кандидатства за обезщетение в рамките на една година от датата на изпълнение на окончателното осъдително или оправдателно решение, в което наказателният съд е присъдил вреди по гражданското право, оправдал е ответника, прекратил е процеса или когато прокурорът е разпоредил оттегляне на обвиненията, делото да бъде закрито и да не се открива наказателно производство;
 • Жертвата повдигне граждански иск в наказателно производство;
 • Извършителят е неплатежоспособен или е изчезнал;
 • Жертвата не е получила пълно обезщетение за понесеното увреждане от застрахователна компания.

Ако жертвата не може да подаде молба за обезщетение, едногодишният срок се изчислява от датата, на която недееспособността е прекратена или когато решението за допускане на гражданския иск е обявено за окончателно (ако съдът е разпоредил разделянето на гражданския иск от наказателното производство).

НагореНагоре

От жертви, които са под 18-годишна възраст или са поставени под запрещение не се изисква да повдигат граждански иск.

Ако извършителят е неизвестен, жертвата може да кандидатства за обезщетение в рамките на три години от извършването на престъплението, ако той/тя не е получил пълно обезщетение за понесеното увреждане от застрахователна компания.

Ако жертвата е непълнолетна и неговият/неин законен представител не подаде молба за обезщетение в рамките на срока, периодът почва да тече на датата на 18-тия рожден ден на жертвата.

2.12. За какви загуби мога да получа обезщетение?

Вж. отговора на Въпрос 2.3.

2.13. Как ще бъде изчислено обезщетението?

Вж. отговора на Въпрос 2.3.

2.14. Има ли минимален и/или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Вж. отговора на Въпрос 2.3.

НагореНагоре

2.15. Ще бъде ли намалено обезщетението, платено от държавата, с обезщетенията, които съм получил или мога да получа за същите загуби, но от други източници (такива като застраховка)?

Вж. отговора на Въпрос 2.3.

2.16. Има ли други критерии, които могат да повлияят на вероятността да получа обезщетение или на изчисляването на размера на обезщетението, като например моето собствено поведение по отношение на събитието, причинило вредата?

Вж. отговорите на Въпроси 2.8., 1.5. и 2.9.

2.17. Мога ли да получа авансово плащане по обезщетението? Ако е така, при какви условия?

Жертвата може да кандидатства за аванс по финансовото обезщетение до размер равен на 10 минимални национални брутни заплати, определени за годината, когато жертвата е кандидатствала за авансово плащане от комисията, отговорна за присъждането на обезщетения на жертвите на престъпления.

НагореНагоре

Авансът може да бъде поискан чрез молба за обезщетение или чрез отделно искане, което може да бъде подадено по всяко време след уведомлението от прокуратурата или на съда с обща компетентност и не по-късно от 30 дни след датата на подаване на молбата за обезщетение.

Авансът се отпуска, ако жертвата се окаже в затруднено финансово положение.

Молба на жертва за аванс по обезщетение се разглежда в рамките на 30 дни от датата на молбата от двама съдии от комисията, отговорна за присъждането на обезщетения на жертви на престъпления.

Ако е отказано обезщетение, жертвата трябва да върне аванса, освен ако молбата за обезщетение не е била отхвърлена само защото извършителят е в несъстоятелност или е изчезнал.

2.18. Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация за начина на кандидатстване? Има ли специална гореща телефонна линия или интернет сайт, които мога да използвам?

От прокурорите и служителите на полицията се изисква да информират жертвите на престъпление за условията и процедурата, регулираща отпускането на държавно обезщетение. Информацията се довежда до вниманието на жертвата от съдията, прокурора, служителя на полицията или или представителя, с когото жертвата се свързва писмено или устно, на език, който той/тя разбира.

2.19. Мога ли да получа правна помощ за изготвяне на молбата?

Вж. отговорите на Въпроси 2.18 и 1.5.

2.20. Къде трябва да изпратя молбата?

Молби за обезщетение следва да се подават в съдилищата с обща компетентност, в чиито обхват живее жертвата. Молбата се обработва от двама съдии от комисията, отговорна за присъждане на обезщетения на жертви на престъпления, която е към всеки съд с обща компетентност.

« Обезщетение на жертви на престъпления - Обща информация | Румъния - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 12-05-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство