Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Portugal

Senaste uppdatering: 05-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Portugal

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen 1.
1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen? 1.1.
1.2. När bör jag framställa yrkandet? 1.2.
1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem? 1.3.
1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa eller/och specificera de olika skadorna)? 1.4.
1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet? 1.5.
1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande? 1.6.
1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen? 1.7.
2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet 2.
2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet? 2.1.
2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott? 2.2.
2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador? 2.3.
2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning? 2.4.
2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område? 2.5.
2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Portugal om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter? 2.6.
2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen? 2.7.
2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker? 2.8.
2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen? 2.9.
2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan? 2.10.
2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste jag göra ansökan? 2.11.
2.12. För vilka skador kan jag få ersättning? 2.12.
2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas? 2.13.
2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut? 2.14.
2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen? 2.15.
2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan? 2.16.
2.17. Kan jag få ersättning i förskott? 2.17.
2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda? 2.18.
2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen? 2.19.
2.20. Vart skickar jag ansökningen? 2.20.
2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information? 2.21.

 

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen

1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen?

Den skadelidande, dvs. den person som har lidit skada till följd av ett brott, kan framställa ett civilrättsligt yrkande om skadestånd även om han eller hon inte agerar (eller inte kan agera) som en civil part i det straffrättsliga förfarandet (en roll i förfarandet som kan innehas av brottsoffret, hans eller hennes rättsliga ombud eller vem som helst, om det gäller vissa typer av brott såsom brott mot freden eller mänskligheten, favorisering eller rättsvägran).

Det är den allmänna åklagarmyndigheten som ansvarar för att framställa ett civilt skadeståndsyrkande på statens vägnar och för de personers och intressens räkning som han är skyldig att företräda enligt lag.

Den skadelidandes roll i förfarandet begränsas till att tillhandahålla bevis för skadeståndsyrkandet.

Ett yrkande om skadestånd för att ersätta skada som orsakats av ett brott måste i princip framställas som en del av det aktuella straffrättsliga förfarandet. Det kan framställas i ett separat förfarande inför en civilrättslig domstol endast om a) åtal inte har väckts inom åtta månader från det att brottet anmäldes, eller förfarandet inte har gått framåt under samma tid, b) det straffrättsliga förfarandet har lagts ned eller vilandeförklarats, eller förfallit innan rättegången inletts, c) förfarandet bygger på ett privat klagomål eller ett enskilt åtal, d) det inte förelåg någon skada när åtal väcktes, eller skadans fulla omfattning inte var känd, e) brottmålsdomen inte innehöll något beslut om skadeståndsyrkandet med hänsyn till sakens natur och brottmålsprocessens kännetecken, i mål där lagen tillåter att brottmålsdomstolarna avstår från att fatta beslut om sådana yrkanden, f) skadeståndsyrkandet har framförts mot den tilltalade och andra personer som endast har ett civilrättsligt ansvar, eller endast mot en person med enbart civilrättsligt ansvar och det endast är den tilltalade som berörs av huvudförfarandet, g) skadeståndsanspråket har så stort värde att det kan framställas inför en rätt som är sammansatt av flera domare, medan ett straffrättsligt förfarande äger rum inför endast en domare, h) det straffrättsliga förfarandet är ett summariskt eller mycket summariskt förfarande, i) den skadelidande inte har informerats om möjligheten att framställa ett civilt skadeståndsyrkande i det straffrättsliga förfarandet eller inte har uppmanats att göra det.

Till börjanTill början

Se i denna fråga även faktabladet Väckande av talan vid domstol.

1.2. När bör jag framställa yrkandet?

Om du har rätt att framställa ett civilrättsligt yrkande om skadestånd måste du meddela din avsikt att göra det innan utredningsskedet av förfarandet har avslutats. Du kommer sedan att underrättas om att åtal har väckts eller att stämning har utfärdats så att du om du vill kan lägga fram ett välstrukturerat yrkande inom en tidsfrist på 20 dagar. Om du inte har meddelat din avsikt att framställa ett skadeståndsyrkande, eller inte underrättats enligt ovan, kan du inkomma med ett yrkande inom 10 dagar från det att den tilltalade delgavs åtalsbeslutet eller domstolens stämning.

Ett skadeståndsyrkande som framställs av allmänna åklagaren eller målsäganden skall framställas samtidigt med stämningsansökan eller inom tidsfristen för att ge in stämningsansökan.

1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem?

Ett skadeståndsyrkande behöver inte ha någon särskild form och kan bestå av endast en förklaring i akten, som anger vilken skada som lidits och vilka bevis som finns för det. Yrkandet åtföljs oftast av kopior till de tilltalade och sekretariatet.

Det måste ges in till den domstol som är behörig att pröva brottet.

1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa eller/och specificera de olika skadorna)?

När du ansöker om skadestånd måste du redogöra i detalj för alla skador du lidit och ange hur de uppstått samt ange anspråkets totala värde.

Till börjanTill början

1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet?

Rättshjälp kan beviljas i vilket skede som helst av förfarandet, under förutsättning att villkoren i lag för att få rättshjälp är uppfyllda och de rätta formaliteterna följs, se beskrivningen i faktabladet om rättshjälp.

1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande?

Alla bevismedel som kan bevisa de påstådda sakförhållandena och ligga till grund för ett beslut godtas, om de är giltiga enligt lag, relevanta, lämpliga som bevisning och kan skaffas fram. I synnerhet skriftliga bevis, parternas erkännanden och uttalanden från sakkunniga och vittnen godtas.

1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen?

Det finns inte något särskilt bistånd till brottsoffer, bortsett från att de kan få en advokat utsedd enligt ordningen för rättshjälp. Advokaten har den särskilda tekniska sakkunskap som krävs och bör vidta de proceduråtgärder som behövs för att få beslutet verkställt.

2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet

2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet?

Enligt portugisisk lag kan offer för vissa brott få ersättning av staten.

2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott?

Endast offer för uppsåtliga våldsbrott kan få ersättning av staten.

Till börjanTill början

Staten kan betala ut förskott på ersättningen till offer för våld i hemmet, dock endast för brott som består i misshandel mellan makar eller personer som lever tillsammans under äktenskapliga former.

2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador?

Endast brottsoffer som har lidit allvarlig kroppsskada och personer som har rätt till underhåll om brottsoffret avlider kan få ersättning av staten. För att ersättning skall kunna utgå för skadan, måste denna leda till permanent invaliditet, tillfällig fullständig arbetsoförmögenhet under minst trettio dagar eller död.

Den skada som lidits måste ha orsakat en allvarlig försämring i levnadsstandarden för brottsoffret eller de personer som har rätt till underhåll.

När det gäller offer för våld i hemmet omfattas även skador till följd av fysisk eller psykisk misshandel.

2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning?

Om brottsoffret avlider kan personer som har rätt till underhållsbidrag enligt civilrättslig lagstiftning ansöka om ersättning från staten.

Som en hjälp att identifiera vilka personer som är underhållsberättigade, bör det noteras att följande personer är skyldiga att betala underhåll, i den ordningsföljd som anges: (a) Make/maka eller före detta make/maka, (b) släktingar i nedstigande led, (c) släktingar i uppstigande led, (d) syskon, (e) mostrar/fastrar och morbröder/farbröder, om den som får underhåll är underårig, och (f) styvmödrar eller –fäder till ett underårigt styvbarn som vid tiden för makans/makens dödsfall stod under dennas/dennes vård. Dessutom har vem som helst som hade levt under äktenskapliga former med en ogift eller lagligen separerad person i mer än två år vid tidpunkten för dennes död rätt att ansöka om underhållsbidrag ur den avlidnes dödsbo.

Till börjanTill början

2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område?

Nej. Alla offer för allvarlig brottsskada som är en direkt följd av ett uppsåtligt våldsbrott som begåtts på portugisiskt territorium eller ombord på portugisiska fartyg eller flygplan kan få ersättning från staten.

Detsamma gäller inte för brott som begåtts utomlands. I så fall kan ersättning endast utgå om den skadelidande är portugisisk medborgare och inte har rätt till ersättning från den stat på vars territorium skadan uppstod.

2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Portugal om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter?

Ja, under de förutsättningar som beskrivs i svaret på föregående fråga.

2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen?

Den nuvarande lagstiftningen innehåller inte uttryckligen något sådant krav.

När det gäller våld i hemmet måste det finnas ett klagomål eller en officiell rapport.

2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker?

Detta är inte något krav.

2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen?

Du bör först försöka få ersättning av gärningsmannen, eftersom brottsoffer endast kan få ersättning av staten om de inte har kunnat få ersättning genom verkställigheten av den dom som meddelats till följd av ett skadeståndsyrkande. Detta villkor gäller inte om det rimligen kan förväntas att gärningsmannen och andra eventuella personer med civilrättsligt ansvar inte kommer att ersätta skadan och det inte är möjligt att få effektiv och skälig ersättning från någon annan källa.

Till börjanTill början

2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan?

Ja, det är möjligt att ansöka om sådan ersättning som avses ovan även om gärningsmannen inte har identifierats, åtalats eller dömts.

Ansökan kommer att prövas av en kommitté, som kommer att vidta alla åtgärder som den anser nödvändiga, bland annat (a) att höra sökanden och de som är skyldiga att betala ersättning, (b) att begära kopior av klagomål och inlagor som rör sakförhållandena kring brottet och (c) att begära information om de ersättningsskyldigas arbetsförhållanden och deras ekonomiska och sociala situation från vilken fysisk eller juridisk person som helst eller från statliga myndigheter.

I denna situation måste bevisningen vara fokuserad på frågan om ett brott faktiskt har begåtts eller inte.

2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste jag göra ansökan?

Ja, det finns en tidsgräns. Ansökningar måste lämnas in inom ett år från det att brottet begicks. Annars förfaller rätten att få ersättning. Om ett straffrättsligt förfarande har inletts kan tidsfristen förlängas till ett år efter det att beslutet om att avsluta förfarandet har meddelats. Under alla omständigheter kan justitieministern godta ansökningar som kommer in efter fristens utgång om det förelåg välgrundade psykologiska eller materiella omständigheter som hindrade att ansökan gavs in i tid.

Ansökningar om ersättning för skada som orsakats av våld i hemmet måste göras inom sex månader, men justitieministern kan acceptera sena ansökningar under samma förutsättningar som ovan.

Till börjanTill början

2.12. För vilka skador kan jag få ersättning?

Endast ekonomisk förlust till följd av skadan kan ersättas.

2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas?

Ersättningen kommer att beräknas på grundval av kriterier som bygger på skälighet. Hänsyn kommer bland annat att tas till skadans omfattning, nivån på försämringen av levnadsstandarden för offret eller underhållsberättigade personer, offrets eller sökandens uppträdande och vilket belopp som har erhållits från andra källor.

2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut?

Ja, det finns tak för den ersättning som kan betalas ut av staten.

2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen?

Alla belopp som erhållits från andra källor, särskilt från gärningsmannen eller genom socialförsäkringen, kommer att beaktas. För privata livförsäkringar eller personskadeförsäkringar kommer dock avdrag att göras enligt skälighetsprincipen.

Om brottsoffret får ersättning eller kompensation från någon annan källa efter det att den statliga ersättningen har betalats ut, måste justitieministern kräva att de belopp som mottagits helt eller delvis betalas tillbaka, efter att ha hört den ovannämnda kommittén.

2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan?

Ja. Den statliga ersättningen kan sättas ned eller hållas inne mot bakgrund av offrets eller sökandens uppträdande innan, under eller efter gärningen i fråga eller mot bakgrund av hans eller hennes relation till gärningsmannen eller dennes omgivning, eller om hans eller hennes uppträdande strider mot rättskänslan eller den allmänna ordningen.

Till börjanTill början

2.17. Kan jag få ersättning i förskott?

I brådskande fall kan du begära ett förskott på ersättning som ännu inte har fastställts. Förskottet får inte överstiga en fjärdedel av maximibeloppet.

När det gäller offer för våld i hemmet fastställs förskottets storlek med beaktande av om brottet leder till allvarliga ekonomiska problem. Förskottet får inte överstiga den månatliga motsvarigheten till den nationella minimilönen under en period på tre månader. Denna period kan förlängas med ytterligare tre månader eller, i särskilt ömmande fall, med ytterligare sex månader.

2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda?

Ersättning beviljas av staten på begäran av de personer som har rätt till ersättning. Det är inte nödvändigt att använda ett särskilt formulär, men det finns formulär som kan fås kostnadsfritt från Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos (Kommitté för prövning av ansökningar om ersättning till offer för våldsbrott), postadress: Escadinhas de S. Crispim, n.º 7, 1149-049 Lisbon, e-postadress: josé.duarte@tac.mj.pt.

Du kan få ytterligare bistånd från den portugisiska organisationen för stöd till brottsoffer, webbplats: http://www.apav.pt/ português; e‑post: apav.sede@apav.pt, tfn: +351 707 2000 77 (vardagar kl. 10.00–13.00 och 14.00–17.00).

Till börjanTill början

Du hittar ytterligare information på Internet på adress:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MJ/MJU/ português.

När det gäller offer för våld i hemmet finns det en hjälplinje som är öppen 24 timmar om dygnet. Det är en anonym och konfidentiell service som ger brottsoffer rådgivning och information om deras rättigheter och om vart de kan vända sig för att få hjälp.

Telefonnumret dit är: +351 800 202 148.

Offer för våld i hemmet kan också få information på följande webbplats:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIDM/ português

2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen?

Rättshjälp kan beviljas för alla typer av domstolsförfaranden. Detta gäller också, med vissa justeringar, förfaranden som rör administrativa överträdelser.

Eftersom en ansökan om statlig ersättning inte lämnas in till en domstol och inte görs i anslutning till ett förfarande rörande en administrativ överträdelse, kan du inte få rättshjälp för att upprätta ansökan.

Det bör dock påpekas att det inte kostar något att göra ansökan, eftersom de handlingar (intyg) som måste lämnas in är kostnadsfria.

Se faktabladet om Rättshjälp för mer information.

2.20. Vart skickar jag ansökningen?

Ansökningar om ersättning från staten skall skickas till Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos (Kommittén för prövning av ansökningar om ersättning till offer för våldsbrott), men ställas till justitieministern. Kommitté finns i Lissabon på den adress som anges i punkt 2.18 i lokaler som har ställts till förfogande av justitieministeriets generalsekretariat.

2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information?

Ja. Den portugisiska organisationen för stöd till brottsoffer (APAV) som nämns ovan.

Ytterligare information

Du kan hitta ytterligare information på följande webbplatser:

http://www.apav.pt/ português – Portugisisk organisation för stöd till brottsoffer

http://www.iacrianca.pt português – Institut för stöd till barn

http://www.cidm.pt português – Kommissionen för jämlikhet och kvinnors rättigheter

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIDM/ português – Våld i hemmet

http://mulher.sapo.pt/J92/276923.html português – Kvinnoförening mot våld

http://www.mj.gov.pt/ português – Justitieministeriet

http://www.dgsi.pt português – Rättsdatabas

http://www.dgaj.mj.pt português – Generaldirektoratet för rättsförvaltning (tillhandahåller bland annat kontaktuppgifter för domstolar och information om deras behörighetsområden)

http://www.oa.pt/ português – Advokatsamfund

http://dre.pt/ português – Online-databas för lagstiftning (innehåller lagstiftning som har offentliggjorts i serie I i Officiella tidningen sedan 1962)

http://www.gnr.pt português – Nationella republikanska gardet (militärpolis)

http://www.psp.pt português – Polisen

http://www.policiajudiciaria.pt English - português – Kriminalpolisen

« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Portugal - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 05-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket