Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Portugalsko

Posledná úprava: 05-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Portugalsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škody od páchateľa 1.
1.1. Za akých podmienok si môžem uplatniť nárok na náhradu škody v súdnom konaní proti páchateľovi (trestnom konaní)? 1.1.
1.2. V ktorom momente konania si mám uplatniť nárok? 1.2.
1.3. Ako si mám uplatniť nárok a u koho? 1.3.
1.4. Ako mám sformulovať svoj nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo rozpísať jednotlivé škody)? 1.4.
1.5. Môžem získať právnu pomoc pred a/alebo počas konania? 1.5.
1.6. Aké dôkazy budem musieť predložiť na podloženie svojho nároku? 1.6.
1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc pri vymáhaní rozsudku voči páchateľovi? 1.7.
2. Získanie odškodnenia od štátu alebo verejnoprávneho orgánu 2.
2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo verejnoprávneho orgánu? 2.1.
2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete určitých druhov trestných činov? 2.2.
2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy? 2.3.
2.4. Môžu získať odškodnenie príbuzní alebo závislí rodinní príslušníci obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu? 2.4.
2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s pobytom v určitej krajine? 2.5.
2.6. Môžem požiadať o odškodnenie v Portugalsku, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok? 2.6.
2.7. Je potrebné ohlásiť trestný čin na polícii? 2.7.
2.8. Je potrebné pred podaním žiadosti najprv počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania? 2.8.
2.9. Ak bol páchateľ zistený, je potrebné, aby som sa najprv pokúsil získať odškodnenie od páchateľa? 2.9.
2.10. Ak páchateľ nebol zistený alebo odsúdený, som aj tak oprávnený žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy potrebujem na podloženie svojej žiadosti? 2.10.
2.11. Existuje lehota na podanie žiadosti o odškodnenie? 2.11.
2.12. Za aké škody môžem získať odškodnenie? 2.12.
2.13. Ako sa vypočíta odškodnenie? 2.13.
2.14. Jestvuje minimálna a/alebo maximálna suma, ktorú možno priznať? 2.14.
2.15. Odpočíta sa odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za tie isté škody, ale z iných zdrojov (napríklad z poistenia), od odškodnenia od štátu? 2.15.
2.16. Jestvujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu na získanie odškodnenia alebo spôsob výpočtu odškodnenia, ako napríklad moje vlastné správanie sa v súvislosti s udalosťou, ktorá spôsobila ujmu? 2.16.
2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok? 2.17.
2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie týkajúce sa podávania žiadosti? Jestvuje osobitná linka pomoci alebo internetová stránka, ktorú môžem použiť? 2.18.
2.19. Môžem pri podávaní žiadosti získať právnu pomoc? 2.19.
2.20. Kam mám poslať žiadosť? 2.20.
2.21. Sú nejaké organizácie na pomoc obetiam násilia, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc? 2.21.

 

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škody od páchateľa

1.1. Za akých podmienok si môžem uplatniť nárok na náhradu škody v súdnom konaní proti páchateľovi (trestnom konaní)?

Poškodená strana, teda osoba, ktorej vznikla škoda v dôsledku trestného činu, si môže uplatniť nárok na náhradu škody podľa občianskoprávnych predpisov aj keď nie je alebo nemôže byť civilným žalobcom (túto úlohu v konaní môže zastávať obeť alebo jej dedičia alebo právni zástupcovia alebo ktokoľvek v prípade niektorých druhov trestných činov, ako napríklad trestné činy proti mieru a ľudskosti, napomáhanie pri trestnom čine alebo odopretie spravodlivosti, a v tomto prípade dochádza k pričleneniu občianskeho súdneho konania k trestnému konaniu).

Prokuratúra je povinná uplatniť nárok na náhradu škody podľa občianskoprávnych predpisov v mene štátu, osôb a záujmov, ktoré má podľa zákona zastupovať.

Úloha poškodeného v konaní sa obmedzuje na poskytnutie dôkazov na preukázanie nároku na náhradu škody.

Nároky na náhradu škody spôsobenej trestným činom je potrebné uplatniť v rámci príslušného trestného konania a možno ho uplatniť samostatne v občianskom súdnom konaní, iba ak:

 1. v trestnom konaní nebola vznesená obžaloba do ôsmich mesiacov od oznámenia trestného činu alebo počas tohto obdobia nedošlo k žiadnemu konaniu vo veci;
 2. došlo k zastaveniu, prerušeniu alebo premlčaniu trestného konania pred konaním hlavného pojednávania;
 3. konanie je založené na súkromnej žalobe alebo obvinení;
 4. v čase vznesenia obvinenia nedošlo k vzniku škody alebo škoda alebo úplný rozsah škody nebol známy;
 5. rozsudok v trestnom konaní neobsahoval rozhodnutie o nároku na náhradu škody vzhľadom na povahu prerokúvaných vecí a základné znaky trestného konania v prípadoch, ak zákon umožňuje trestným súdom, aby nerozhodli o týchto nárokoch;
 6. bol vznesený nárok voči obžalovanému a iným osobám výlučne na základe občianskoprávnej zodpovednosti alebo len voči iným osobám, ak je obžalovaný účastníkom hlavného konania;
 7. z výšky nároku vyplýva, že ho možno uplatniť v konaní pred senátom, kým trestné konanie musí viesť samosudca;
 8. trestné konanie má formu skráteného alebo mimoriadne skráteného konania;
 9. poškodený nebol upovedomený o možnosti uplatniť občianskoprávny nárok v trestnom konaní, alebo sa mu neoznámilo, aby tak urobil.

Ďalšie informácie k tejto téme nájdete v informačnom dokumente Predloženie návrhu na začatie súdneho konania.

HoreHore

1.2. V ktorom momente konania si mám uplatniť nárok?

Ak ste oprávnený uplatniť si nárok na náhradu škody podľa občianskoprávnych predpisov, musíte oznámiť pred skončením vyšetrovania, ktoré je súčasťou konania, že si chcete tento nárok uplatniť. Následne vás súd upovedomí o rozhodnutí o vznesení obvinenia alebo obžaloby v primeranej lehote tak, aby ste v prípade záujmu mohli predložiť náležite sformulovaný nárok v dvadsaťdňovej lehote. Ak ste neuviedli, že si chcete uplatniť nárok na náhradu škody alebo ak ste neboli upovedomení, ako je uvedené vyššie, môžete si uplatniť nárok do desiatich dní odo dňa, keď súd oznámil obžalovanému rozhodnutie o vznesení obvinenia alebo obžaloby.

Ak nárok uplatňuje prokuratúra alebo civilný žalobca, nárok sa uplatní spolu s obžalobou alebo v rámci lehoty, ktorá je na to určená.

1.3. Ako si mám uplatniť nárok a u koho?

Uplatnenie nároku na náhradu škody nemusí spĺňať žiadne osobitné formálne požiadavky a môže ho predstavovať uvedenie nároku v spise, pričom sa uvedú vzniknuté škody a dôkazy o týchto škodách. K uplatneniu nároku sa zvyčajne priložia jeho rovnopisy určené pre obžalovaných a kanceláriu súdu.

Musí sa podať na príslušnom súde, ktorý má rozhodnúť o trestnom čine.

1.4. Ako mám sformulovať svoj nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo rozpísať jednotlivé škody)?

Keď žiadate o náhradu škody podľa občianskoprávnych predpisov, musíte podrobne popísať jednotlivé vzniknuté škody spolu s príčinami ich vzniku a následne uviesť celkovú výšku nároku.

HoreHore

1.5. Môžem získať právnu pomoc pred a/alebo počas konania?

Právnu pomoc možno poskytnúť v ktoromkoľvek štádiu konania, ak sú splnené zákonné požiadavky a dodržané príslušné formálne požiadavky, ktoré sú uvedené v informačnom dokumente k tejto téme.

1.6. Aké dôkazy budem musieť predložiť na podloženie svojho nároku?

Prípustné sú všetky prostriedky vhodné na dokázanie predložených tvrdení a odôvodnenie rozhodnutia vo veci, pokiaľ sú prípustné podľa zákona, relevantné, vhodné ako dôkazy a je možné ich zadovážiť. Medzi prípustné dôkazné prostriedky patria najmä listinné dôkazy, výpovede účastníkov a výpovede súdnych znalcov a svedkov.

1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc pri vymáhaní rozsudku voči páchateľovi?

Podľa podmienok poskytovania právnej pomoci nie je k dispozícii žiadna osobitná pomoc okrem ustanovenia advokáta. Ustanovený advokát má osobitné odborné znalosti a mal by vykonať potrebné procesné úkony, aby zabezpečil vymoženie nároku.

2. Získanie odškodnenia od štátu alebo verejnoprávneho orgánu

2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo verejnoprávneho orgánu?

Podľa portugalského práva môžu obete niektorých trestných činov získať odškodnenie od štátu.

2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete určitých druhov trestných činov?

Program odškodnenia sa vzťahuje iba na obete úmyselných násilných trestných činov.

HoreHore

Preddavky na odškodnenie môže štát vyplatiť obetiam domáceho násilia medzi manželmi iba za trestný čin týrania medzi manželmi alebo osobami, ktoré žijú ako manželia.

2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy?

Na odškodnenie od štátu majú nárok iba obete, ktoré utrpeli vážnu ujmu na zdraví, a osoby, ktoré majú nárok na výživné v prípade smrti obete. Na to, aby sa na ujmu vzťahoval program odškodnenia, musí táto ujma viesť k trvalej práceneschopnosti, dočasnej úplnej pracovnej neschopnosti v dĺžke najmenej tridsať dní alebo k smrti.

Vzniknutá ujma musela spôsobiť vážne zhoršenie životných podmienok obete alebo osôb, ktoré majú nárok na výživné.

V prípade obetí domáceho násilia sa program odškodnenia vzťahuje na ujmu spôsobenú fyzickým alebo psychickým zneužívaním.

2.4. Môžu získať odškodnenie príbuzní alebo závislí rodinní príslušníci obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu?

V prípade, ak obeť zomrie, môžu osoby, ktoré majú podľa občianskoprávnych predpisov nárok na výživné, požiadať o odškodnenie od štátu.

Za účelom jednoduchšieho vymedzenia okruhu týchto osôb je vhodné poznamenať, že vyživovaciu povinnosť majú v tomto poradí tieto osoby:

 1. manžel alebo bývalý manžel;
 2. potomkovia;
 3. príbuzní vo vzostupnom rade;
 4. súrodenci;
 5. súrodenci rodičov, kým je osoba, ktorá má nárok na výživné, maloletá; a
 6. nevlastní rodičia vo vzťahu k nevlastným maloletým deťom, ktoré sú alebo v čase smrti manžela boli v osobnej starostlivosti tohto manžela. Okrem toho ktokoľvek, kto žil so slobodnou alebo právoplatne oddelene žijúcou osobou v čase smrti tejto osoby dlhšie ako dva roky za podmienok, ktoré sú podobné podmienkam manželského spolužitia, je oprávnený požiadať o výživné z majetku zosnulého.

2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s pobytom v určitej krajine?

Nie. Každá obeť, ktorá utrpela vážnu ujmu na zdraví, ktorá bola spôsobená priamo úmyselným násilným trestným činom, ktorý bol spáchaný na území Portugalska alebo na palube portugalskej lode alebo lietadla, má nárok na odškodnenie z programu odškodnenia.

HoreHore

Nevzťahuje sa to však na trestné činy, ktoré boli spáchané v cudzine; na tieto trestné činy sa uvedený program odškodnenia vzťahuje iba vtedy, ak poškodený je portugalským štátnym príslušníkom a nemá nárok na odškodnenie od štátu, na území ktorého došlo k vzniku škody.

2.6. Môžem požiadať o odškodnenie v Portugalsku, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok?

Áno, za podmienok uvedených v odpovedi na predchádzajúcu otázku.

2.7. Je potrebné ohlásiť trestný čin na polícii?

Platná legislatíva to výslovne nevyžaduje.

V prípade domáceho násilia sa vyžaduje žaloba alebo oficiálna správa.

2.8. Je potrebné pred podaním žiadosti najprv počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania?

Nie je to potrebné.

2.9. Ak bol páchateľ zistený, je potrebné, aby som sa najprv pokúsil získať odškodnenie od páchateľa?

Mali by ste sa najprv pokúsiť získať odškodnenie od páchateľa, pretože obete môžu získať odškodnenie od štátu, iba ak sa im nepodarilo dosiahnuť nápravu výkonom rozhodnutia, ktoré bolo vydané po uplatnení nároku na náhradu škody podľa občianskoprávnych predpisov. Táto podmienka nemusí byť splnená, ak sa dá odôvodnene predpokladať, že páchateľ a akékoľvek iné osoby, ktoré sú zodpovedné za škodu podľa občianskoprávnych predpisov, túto škodu nenahradia a nie je možné získať účinnú a dostatočnú nápravu z iného zdroja.

HoreHore

2.10. Ak páchateľ nebol zistený alebo odsúdený, som aj tak oprávnený žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy potrebujem na podloženie svojej žiadosti?

Áno, o uvedené odškodnenie je možné požiadať, aj keď páchateľ nebol zistený, obvinený alebo odsúdený.

Výbor preskúma žiadosť a prijme všetky opatrenia, ktoré považuje za vhodné na tento účel, a môže:

 1. vypočuť žiadateľov a osoby, ktoré sú povinné vyplatiť odškodnenie;
 2. si vyžiadať rovnopisy žalôb a oznámení, ktoré sa týkajú skutkových okolností trestného činu; a
 3. vyžiadať si informácie o odbornom, finančnom alebo spoločenskom postavení osôb, ktoré sú povinné nahradiť škodu, od ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby alebo od ktoréhokoľvek štátneho orgánu.

 V tomto prípade sa musia dôkazy zameriavať na dokázanie toho, že skutočne došlo k spáchaniu trestného činu.

2.11. Existuje lehota na podanie žiadosti o odškodnenie?

Áno, takáto lehota existuje. Žiadosť je potrebné podať do jedného roka odo dňa spáchania trestného činu, inak sa právo na odškodnenie premlčí. Ak sa začalo trestné konanie, lehotu možno predĺžiť na jeden rok od vydania rozhodnutia o zastavení trestného konania. V každom prípade však minister spravodlivosti môže žiadosť prijať aj po uplynutí lehoty, ak odôvodnené psychické alebo materiálne okolnosti bránili tomu, aby bola žiadosť podaná včas.

Žiadosť o náhradu škody spôsobenej domácim násilím sa musí podať do šiestich mesiacov, ale minister spravodlivosti môže prijať žiadosti podané po uplynutí lehoty za rovnakých podmienok, ako je uvedené vyššie.

HoreHore

2.12. Za aké škody môžem získať odškodnenie?

Nárok na odškodnenie sa vzťahuje iba na majetkovú škodu, ktorá vznikla v dôsledku ujmy.

2.13. Ako sa vypočíta odškodnenie?

Odškodnenie sa vypočíta na základe kritérií spravodlivosti. Okrem iného sa zohľadní rozsah škody, stupeň zhoršenia životných podmienok obete alebo osôb, ktoré majú nárok na výživné, správanie sa obete alebo žiadateľa a čiastky, ktoré boli získané z iných zdrojov.

2.14. Jestvuje minimálna a/alebo maximálna suma, ktorú možno priznať?

Áno, odškodnenie poskytované štátom je obmedzené.

2.15. Odpočíta sa odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za tie isté škody, ale z iných zdrojov (napríklad z poistenia), od odškodnenia od štátu?

Zohľadnia sa všetky čiastky, ktoré boli získané z iných zdrojov, a najmä od páchateľa alebo zo systému sociálneho zabezpečenia. Čiastky zo súkromného životného poistenia alebo osobného úrazového poistenia sa však odpočítajú, iba ak to vyžaduje zásada spravodlivosti.

Ak obeť získa účinnú nápravu alebo odškodnenie za škodu z akéhokoľvek zdroja po vyplatení odškodnenia od štátu, minister spravodlivosti je povinný v súlade so stanoviskom uvedeného výboru žiadať úplné alebo čiastočné vrátenie poskytnutých súm.

2.16. Jestvujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu na získanie odškodnenia alebo spôsob výpočtu odškodnenia, ako napríklad moje vlastné správanie sa v súvislosti s udalosťou, ktorá spôsobila ujmu?

Áno. Odškodnenie od štátu je možné znížiť alebo odmietnuť vzhľadom na správanie sa obete alebo žiadateľa pred, počas alebo po predmetných skutočnostiach alebo vzhľadom na jeho pomer k páchateľovi alebo jeho okoliu alebo ak jeho správanie odporuje významu spravodlivosti alebo verejnému poriadku.

HoreHore

2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

V prípade núdze môžete požiadať o preddavok na odškodnenie, ktoré sa má ešte stanoviť; preddavok nesmie prekročiť štvrtinu maximálnej čiastky.

V prípade obetí domáceho násilia sa výška preddavku stanoví vzhľadom na existenciu vážnej finančnej tiesne vzniknutej v dôsledku trestného činu a nesmie prekročiť čiastku, ktorá zodpovedá mesačnej minimálnej mzde v národnom hospodárstve za obdobie troch mesiacov, ktoré možno predĺžiť o ďalšie tri mesiace alebo v prípadoch mimoriadnej tiesne o ďalších šesť mesiacov.

2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie týkajúce sa podávania žiadosti? Jestvuje osobitná linka pomoci alebo internetová stránka, ktorú môžem použiť?

Štát poskytuje odškodnenie na žiadosť osôb, ktoré majú nárok na jeho poskytnutie, pričom nie je potrebné použiť osobitný formulár. Formuláre však bezplatne poskytuje Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos (Výbor pre preskúmavanie žiadostí o odškodnenie poskytované obetiam násilných trestných činov), ktorý sídli na adrese Escadinhas de S. Crispim, n.º  7, 1149-049 ; jeho e‑mailová adresa je: josé.duarte@tac.mj.pt.

Lisabon

Ďalšiu pomoc je možné získať od Portugalského združenia pre pomoc obetiam: internetová stránka: http://www.apav.pt/ português; e‑mail: apav.sede@apav.pt; tel. číslo: +351 707 2000 77 (v pracovných dňoch od 10:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00).

HoreHore

Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetových stránkach:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MJ/MJU/ português

Obetiam domáceho násilia je k dispozícii nepretržitá dvadsaťštyrihodinová linka pomoci. Ide o anonymnú a dôvernú službu, ktorá obetiam poskytuje poradenstvo, informácie o ich právach a informácie o tom, kde môžu získať pomoc.

Telefónne číslo je +351 800 202 148.

Obete domáceho násilia môžu takisto získať informácie na tejto internetovej stránke:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIDM/ português

2.19. Môžem pri podávaní žiadosti získať právnu pomoc?

Právna pomoc je k dispozícii vo všetkých súdnych konaniach bez ohľadu na ich formu. To isté platí s potrebnými úpravami pre konanie, v ktorom sa prerokúvajú správne delikty.

Keďže žiadosť o odškodnenie od štátu sa nepodáva na súde alebo v rámci konania, v ktorom sa prerokúva správny delikt, pri podávaní žiadosti nie je k dispozícii právna pomoc.

Je však potrebné poukázať na to, že s podaním žiadosti nie sú spojené žiadne náklady, keďže potrebné listiny (osvedčenia) sú k dispozícii bezplatne.

Viac informácií nájdete v informačnom dokumente Právna pomoc.

2.20. Kam mám poslať žiadosť?

Žiadosť o odškodnenie od štátu sa musí zaslať Výboru pre preskúmavanie žiadostí o odškodnenie poskytované obetiam násilných trestných činov, ale musí byť adresovaná ministrovi spravodlivosti. Výbor sídli v Lisabone na adrese, ktorá je uvedená v odpovedi na otázku č. 2.18, v priestoroch, ktoré poskytol Generálny sekretariát ministerstva spravodlivosti.

2.21. Sú nejaké organizácie na pomoc obetiam násilia, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc?

Áno. Existuje Portugalské združenie pre pomoc obetiam (APAV), ktoré je spomenuté vyššie.

Bližšie informácie

Ďalšie informácie môžete získať na týchto internetových stránkach.

http://www.apav.pt português - Portugalské združenie pre pomoc obetiam

http://www.iacrianca.pt português - Inštitút pre pomoc deťom

http://www.cidm.pt português - Komisia pre rovnosť a práva žien

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/ CIDM/ português - Domáce násilie

http://mulher.sapo.pt/J92/276923.html português - Združenie žien proti násiliu

http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministerstvo spravodlivosti

http://www.dgsi.pt português - Právne databázy

http://www.dgaj.mj.pt português - Generálne riaditeľstvo pre justíciu (okrem iného poskytuje informácie o kontaktných údajoch súdov a ich miestnej príslušnosti)

http://www.oa.pt/ português - Združenie advokátov

http://dre.pt/ português - internetová databáza právnych predpisov (obsahuje právne predpisy uverejnené v sérii I Úradného vestníka od roku 1962)

http://www.gnr.pt português - Národná republikánska garda (vojenská polícia)

http://www.psp.pt português - Polícia

http://www.policiajudiciaria.pt English - português - Policajný útvar kriminálneho vyšetrovania

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Portugalsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 05-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo