Komisja Europejska > EJN > Odszkodowania dla ofiar przestępstw > Portugalia

Ostatnia aktualizacja: 05-07-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Portugalia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Uzyskiwanie rekompensaty w postaci odszkodowania od przestępcy 1.
1.1. Na jakich warunkach mogę wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w procesie przeciwko przestępcy (w postępowaniu karnym)? 1.1.
1.2. Na jakim etapie postępowania powinienem/-am wystąpić z roszczeniem? 1.2.
1.3. W jaki sposób powinienem/-am wystąpić z roszczeniem i do kogo? 1.3.
1.4. W jaki sposób powinienem/-am przedstawić roszczenie (wskazać całkowitą kwotę i/lub podać poszczególne straty)? 1.4.
1.5. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed i/lub w trakcie postępowania? 1.5.
1.6. Jakie dowody będą wymagane na poparcie mojego roszczenia? 1.6.
1.7. Jeżeli sąd zasądzi na moją korzyść odszkodowanie, czy będę mógł/mogła skorzystać ze szczególnej pomocy jako ofiara przestępstwa w zakresie wykonania orzeczenia przeciwko przestępcy? 1.7.
2. Uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego 2.
2.1. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego? 2.1.
2.2. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar pewnych rodzajów przestępstw? 2.2.
2.3. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar, które poniosły pewnego rodzaju szkody? 2.3.
2.4. Czy odszkodowanie mogą otrzymać krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiar zmarłych w wyniku przestępstwa? 2.4.
2.5. Czy możliwość uzyskania odszkodowania jest ograniczona do osób pewnych narodowości lub osób zamieszkujących w określonym kraju? 2.5.
2.6. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od Portugalii, jeżeli przestępstwo popełniono w innym państwie? Jeśli tak, to na jakich warunkach? 2.6.
2.7. Czy trzeba zgłosić przestępstwo policji? 2.7.
2.8. Czy trzeba poczekać na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego przed złożeniem wniosku o odszkodowanie? 2.8.
2.9. Jeżeli zidentyfikowano przestępcę, czy trzeba najpierw spróbować uzyskać odszkodowanie od przestępcy? 2.9.
2.10. Jeżeli nie zidentyfikowano ani nie skazano przestępcy, czy można nadal kwalifikować się do uzyskania odszkodowania? Jeśli tak, to jakie dowody trzeba przedstawić na poparcie wniosku? 2.10.
2.11. Czy istnieje termin na złożenie wniosku o odszkodowanie? 2.11.
2.12. Za jakie szkody mogę uzyskać odszkodowanie? 2.12.
2.13. W jaki sposób oblicza się odszkodowanie? 2.13.
2.14. Czy istnieje dolna i/lub górna granica kwoty odszkodowania, jaką można zasądzić? 2.14.
2.15. Czy odszkodowanie od państwa zostanie pomniejszone o odszkodowanie, które uzyskałem/-am lub mogę uzyskać, za te same szkody, ale z innych źródeł (np. ubezpieczenia)? 2.15.
2.16. Czy istnieją jakieś inne kryteria, które mogą wpłynąć na moje szanse uzyskania odszkodowania lub sposób obliczenia odszkodowania, np. moje zachowanie w związku ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę? 2.16.
2.17. Czy mogę uzyskać zaliczkę na poczet odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich warunkach? 2.17.
2.18. Gdzie mogę otrzymać potrzebne formularze i dalsze informacje na temat sposobu składania wniosku? Czy istnieje specjalny telefon zaufania lub strona internetowa, z których mógłbym/mogłabym skorzystać? 2.18.
2.19. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przy składaniu wniosku? 2.19.
2.20. Gdzie należy wysłać wniosek? 2.20.
2.21. Czy istnieją jakieś organizacje wsparcia dla ofiar przestępstw, które mogą udzielić dalszej pomocy? 2.21.

 

1. Uzyskiwanie rekompensaty w postaci odszkodowania od przestępcy

1.1. Na jakich warunkach mogę wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w procesie przeciwko przestępcy (w postępowaniu karnym)?

Strona poszkodowana, czyli osoba, która poniosła szkodę w wyniku przestępstwa, może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie cywilne, nawet jeśli nie występuje ani nie może występować jako powód cywilny (status w postępowaniu ofiary, jej spadkobierców, zastępców prawnych lub – w przypadku niektórych rodzajów przestępstw, takich jak przestępstwa przeciwko pokojowi i ludzkości, ułatwienie popełnienia przestępstwa czy odmowa ochrony prawnej – dowolnej osoby, który wiąże się z dołączeniem powództwa cywilnego do postępowania karnego).

Na prokuraturze spoczywa odpowiedzialność za wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie cywilne w imieniu państwa oraz osób i interesów, które obowiązana jest reprezentować zgodnie z prawem.

Rola strony poszkodowanej w postępowaniu ogranicza się do dostarczenia dowodów na poparcie roszczenia o odszkodowanie.

Roszczenia o odszkodowanie mające na celu wyrównanie straty spowodowanej przestępstwem należy zgłaszać w ramach stosownego postępowania karnego i można z nimi występować niezależnie do sądu cywilnego, tylko wówczas, gdy:

 1. nie sformułowano aktu oskarżenia w postępowaniu karnym w terminie ośmiu miesięcy od zgłoszenia przestępstwa lub nie nastąpiły żadne zmiany w tym okresie;
 2. postępowanie karne oddalono lub zawieszono bądź umorzono przed rozpoczęciem procesu;
 3. postępowanie opiera się na skardze lub oskarżeniu prywatnym;
 4. w momencie wniesienia oskarżenia nie było szkody lub szkoda bądź jej pełen zakres nie były znane;
 5. wyrok karny nie uwzględnił decyzji dotyczącej roszczenia o odszkodowanie z punktu widzenia charakteru przedmiotowych kwestii i nieodłącznych cech postępowania karnego w sprawach, w których prawo pozwala sądom nie podejmować decyzji w sprawie takich roszczeń;
 6. roszczenie wnosi się przeciwko pozwanemu oraz innym osobom ponoszącym odpowiedzialność wyłącznie cywilną lub tylko przeciwko tym ostatnim, w przypadku gdy pozwany jest przedmiotem postępowania głównego;
 7. wartość roszczenia oznacza, że można je wnieść przed sąd wieloosobowy, natomiast postępowanie karne musi się odbyć przed sędzią rozpatrującym sprawę indywidualnie;
 8. postępowanie karne przybiera formę postępowania uproszczonego lub bardzo uproszczonego;
 9. strony poszkodowanej nie poinformowano ani nie powiadomiono o możliwości wystąpienia z roszczeniem cywilnym w postępowaniu karnym.

Informacje na ten temat znajdują się również na stronie Wszczynanie postępowania.

Do góryDo góry

1.2. Na jakim etapie postępowania powinienem/-am wystąpić z roszczeniem?

Osoba mająca prawo wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie cywilne, powinna zgłosić taki zamiar przed zamknięciem etapu dochodzeniowego postępowania. Otrzymuje ona następnie powiadomienie o decyzji o wniesieniu odpowiednio zarzutów lub aktu oskarżenia przez sąd i może wtedy złożyć właściwie sformułowany wniosek w terminie 20 dni. Osoba, która nie zgłosiła zamiaru wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie lub nie otrzymała powiadomienia zgodnie z powyższym opisem, może wystąpić z roszczeniem w terminie do 10 dni po powiadomieniu pozwanego o decyzji o wniesieniu zarzutów lub aktu oskarżenia przez sąd.

W przypadku gdy z roszczeniem występuje prokuratura lub powód cywilny, składa się je wraz z aktem oskarżenia lub w terminie przewidzianym na jego składanie.

1.3. W jaki sposób powinienem/-am wystąpić z roszczeniem i do kogo?

Roszczenie o odszkodowanie nie musi spełniać żadnych formalnych wymogów i może składać się z oświadczenia w aktach, wskazującego na poniesione szkody oraz dowodów poniesionej szkody. Wniosek sporządzany jest zwykle w kilku kopiach, w tym dla pozwanych i sekretarza.

Należy je złożyć do sądu odpowiedzialnego za wydanie orzeczenia w sprawie przestępstwa.

1.4. W jaki sposób powinienem/-am przedstawić roszczenie (wskazać całkowitą kwotę i/lub podać poszczególne straty)?

Ubiegając się o odszkodowanie cywilne należy opisać szczegółowo różne poniesione szkody, podając ich przyczyny i wskazując całkowitą wartość roszczenia.

Do góryDo góry

1.5. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed i/lub w trakcie postępowania?

Pomoc prawną można otrzymać na dowolnym etapie postępowania, pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych i wypełnienia odpowiednich formalności, zgodnie z informacjami w zestawieniu informacji dotyczącym tego tematu.

1.6. Jakie dowody będą wymagane na poparcie mojego roszczenia?

Dopuszcza się wszystkie odpowiednie środki udowodnienia domniemanych faktów i poparcia decyzji w sprawie, pod warunkiem, że z prawnego punktu widzenia są one ważne, istotne i odpowiednie jako dowód i że można je uzyskać. W szczególności są to dokumenty, zeznania stron oraz oświadczenia biegłych i świadków.

1.7. Jeżeli sąd zasądzi na moją korzyść odszkodowanie, czy będę mógł/mogła skorzystać ze szczególnej pomocy jako ofiara przestępstwa w zakresie wykonania orzeczenia przeciwko przestępcy?

Jeżeli sąd zasądzi na moją korzyść odszkodowanie, czy będę mógł/mogła skorzystać ze szczególnej pomocy jako ofiara przestępstwa w zakresie wykonania orzeczenia przeciwko przestępcy?

2. Uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego

2.1. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego?

Zgodnie z przepisami prawa portugalskiego ofiary niektórych rodzajów przestępstw mogą uzyskać odszkodowanie od państwa.

2.2. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar pewnych rodzajów przestępstw?

Program odszkodowań obejmuje tylko ofiary przestępstw z użyciem przemocy umyślnej.

Do góryDo góry

Państwo może wypłacać zaliczki na poczet odszkodowania ofiarom przemocy w rodzinie tylko w odniesieniu do przestępstw polegających na znęcaniu się. Do otrzymania odszkodowania kwalifikują się małżeństwa oraz pary zamieszkujące ze sobą jak małżeństwo.

2.3. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar, które poniosły pewnego rodzaju szkody?

Z odszkodowania wypłacanego przez państwo mogą skorzystać tylko ofiary, które doznały poważnego uszkodzenia ciała i osoby uprawnione do alimentów w razie śmierci ofiary. Uszkodzenie ciała kwalifikujące się do objęcia programem to uszkodzenie prowadzące do trwałego kalectwa, czasowej niezdolności do pracy w wymiarze co najmniej 30 dni lub śmierci.

Poniesiona szkoda musi spowodować poważne pogorszenie poziomu życia ofiary lub osób uprawnionych do alimentów.

W przypadku ofiar przemocy w rodzinie program obejmuje szkodę wynikającą z wykorzystywania fizycznego lub psychicznego.

2.4. Czy odszkodowanie mogą otrzymać krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiar zmarłych w wyniku przestępstwa?

W przypadku śmierci ofiary, osoby uprawnione do alimentów zgodnie z prawem cywilnym mogą ubiegać się o odszkodowanie od państwa.

Aby ułatwić wskazanie tych osób, należy zauważyć, że do płacenia alimentów zobowiązani są w następującej kolejności:

 1. małżonek lub były małżonek;
 2. zstępni;
 3. krewni w linii wstępnej;
 4. rodzeństwo;
 5. ciotki i wujkowie, jeżeli osoba otrzymująca alimenty jest małoletnia; oraz
 6. ojczym i macocha w odniesieniu do pasierbów małoletnich, które są lub były, w momencie śmierci małżonka, pod jego opieką. Ponadto każdy, kto zamieszkiwał z osobą niepozostającą w związku małżeńskim lub pozostającą w separacji sądowej, w momencie śmierci tej ostatniej, przez okres ponad dwóch lat na warunkach podobnych do warunków, na jakich zamieszkują ze sobą małżonkowie, jest uprawniony do ubiegania się o alimenty ze spadku po zmarłym.

2.5. Czy możliwość uzyskania odszkodowania jest ograniczona do osób pewnych narodowości lub osób zamieszkujących w określonym kraju?

Nie. Każda ofiara poważnego uszkodzenia ciała będącego bezpośrednim wynikiem umyślnego czynu popełnionego na terytorium Portugalii lub na pokładzie portugalskich statków lub statków powietrznych może skorzystać z programu odszkodowań.

Do góryDo góry

Nie dotyczy to przestępstw popełnionych za granicą, do których opisany tu program odszkodowań ma zastosowanie tylko wówczas, gdy strona poszkodowana jest obywatelem portugalskim i nie jest uprawniona do odszkodowania od państwa, na którego terytorium poniosła szkodę.

2.6. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od Portugalii, jeżeli przestępstwo popełniono w innym państwie? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Tak, na warunkach opisanych w odpowiedzi na poprzednie pytanie.

2.7. Czy trzeba zgłosić przestępstwo policji?

Aktualne akty prawne nie określają jednoznacznie takiego wymogu.

W przypadku przemocy w rodzinie konieczne jest złożenie skargi lub oficjalnego doniesienia.

2.8. Czy trzeba poczekać na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego przed złożeniem wniosku o odszkodowanie?

Nie ma takiego wymogu.

2.9. Jeżeli zidentyfikowano przestępcę, czy trzeba najpierw spróbować uzyskać odszkodowanie od przestępcy?

Należy najpierw spróbować uzyskać odszkodowanie od przestępcy, ponieważ ofiary mogą uzyskać odszkodowanie od państwa tylko wówczas, jeżeli nie były w stanie uzyskać zadośćuczynienia poprzez wymierzenie wyroku wydanego w następstwie roszczenia o odszkodowanie cywilne. Od warunku tego można odstąpić, jeżeli można w uzasadniony sposób oczekiwać, że przestępca oraz każda inna osoba ponosząca odpowiedzialność cywilną nie naprawi szkody oraz gdy nie ma możliwości uzyskania skutecznego i wystarczającego zadośćuczynienia z innego źródła.

Do góryDo góry

2.10. Jeżeli nie zidentyfikowano ani nie skazano przestępcy, czy można nadal kwalifikować się do uzyskania odszkodowania? Jeśli tak, to jakie dowody trzeba przedstawić na poparcie wniosku?

Tak, istnieje możliwość ubiegania się o wspomniane wyżej odszkodowanie, nawet jeżeli nie zidentyfikowano, oskarżono ani nie skazano przestępcy.

Specjalna komisja zbada wniosek, podejmując wszelkie działania, jakie uzna za właściwe, w tym:

 1. przesłuchanie wnioskodawców oraz osób odpowiedzialnych za wypłatę odszkodowania;
 2. zażądanie kopii skarg i powiadomień dotyczących faktów przestępstwa; oraz
 3. zażądanie informacji na temat sytuacji zawodowej, finansowej i socjalnej osób odpowiedzialnych za naprawienie szkody od dowolnej osoby fizycznej lub prawnej czy organu rządowego.

W przedmiotowej sytuacji dowody muszą dotyczyć przede wszystkim faktycznego istnienia przestępstwa.

2.11. Czy istnieje termin na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Tak, istnieje termin. Wnioski należy składać w terminie roku od daty popełnienia przestępstwa, w przeciwnym razie traci się prawo do odszkodowania. Po rozpoczęciu postępowania karnego, termin można przedłużyć do roku po podjęciu decyzji dotyczącej zakończenia postępowania. W każdym razie Minister Sprawiedliwości może przyjąć wnioski po terminie, jeżeli uzasadnione okoliczności psychologiczne lub materialne uniemożliwiły terminowe złożenie wniosku.

Wnioski o odszkodowanie za straty spowodowane przemocą w rodzinie należy złożyć w terminie sześciu miesięcy, jednakże Minister Sprawiedliwości może przyjąć spóźnione wnioski na takich samych warunkach, jak powyższe.

Do góryDo góry

2.12. Za jakie szkody mogę uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje jedynie za straty pieniężne spowodowane szkodą.

2.13. W jaki sposób oblicza się odszkodowanie?

Odszkodowanie oblicza się poprzez odniesienie do kryteriów opartych na zasadzie słuszności. Uwzględnia się m.in. rozmiar szkody, stopień pogorszenia warunków życia ofiary lub osób uprawnionych do alimentów, zachowanie ofiary lub wnioskodawcy oraz kwoty uzyskane z innych źródeł.

2.14. Czy istnieje dolna i/lub górna granica kwoty odszkodowania, jaką można zasądzić?

Tak, istnieją pułapy wysokości odszkodowania, jakie może zasądzić państwo.

2.15. Czy odszkodowanie od państwa zostanie pomniejszone o odszkodowanie, które uzyskałem/-am lub mogę uzyskać, za te same szkody, ale z innych źródeł (np. ubezpieczenia)?

Uwzględnione zostaną wszystkie kwoty uzyskane z innych źródeł, a w szczególności od przestępcy czy z ubezpieczenia społecznego. Jednakże kwoty uzyskane z prywatnego ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków zostaną potrącone tylko w takim stopniu, w jakim wymaga tego zasada słuszności.

Jeżeli ofiara uzyska należyte zadośćuczynienie czy odszkodowanie za szkodę z jakiegokolwiek innego źródła po wypłaceniu odszkodowania przez państwo, Minister Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem opinii wspomnianej powyżej komisji, musi zażądać zwrotu, w całości bądź w części, uzyskanych kwot.

Do góryDo góry

2.16. Czy istnieją jakieś inne kryteria, które mogą wpłynąć na moje szanse uzyskania odszkodowania lub sposób obliczenia odszkodowania, np. moje zachowanie w związku ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę?

Tak. Odszkodowanie od państwa może ulec zmniejszeniu bądź wstrzymaniu w świetle zachowania ofiary lub wnioskodawcy przed, w trakcie lub po wystąpieniu zdarzenia lub w świetle związku z przestępcą czy jego środowiskiem lub jeżeli zachowanie to jest sprzeczne z zasadami sprawiedliwości czy porządku publicznego.

2.17. Czy mogę uzyskać zaliczkę na poczet odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

W razie potrzeby można zwrócić się o zaliczkę na poczet odszkodowania, którego jeszcze nie ustalono; zaliczka nie może przekroczyć jednej czwartej maksymalnej kwoty.

W przypadku ofiar przemocy w rodzinie, kwotę zaliczki ustala się, biorąc pod uwagę istnienie poważnych trudności finansowych wynikających z przestępstwa i nie może ona przekroczyć miesięcznej równowartości minimalnego krajowego wynagrodzenia przez okres trzech miesięcy, który można przedłużyć o kolejne trzy miesiące lub w przypadku bardzo trudnej sytuacji finansowej, o kolejne sześć miesięcy.

2.18. Gdzie mogę otrzymać potrzebne formularze i dalsze informacje na temat sposobu składania wniosku? Czy istnieje specjalny telefon zaufania lub strona internetowa, z których mógłbym/mogłabym skorzystać?

Odszkodowanie przyznaje państwo na wniosek osób do niego uprawnionych i nie ma konieczności stosowania specjalnego formularza. Jednakże formularze można uzyskać bezpłatnie od Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos (Komisji ds. rozpatrywania wniosków o odszkodowanie dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy) przy Escadinhas de S. Crispim, n.º  7, 1149-049; adres e-mail: josé.duarte@tac.mj.pt.

Do góryDo góry

Lizbona

Pomoc można uzyskać także od Portugalskiego Stowarzyszenia Wsparcia dla Ofiar Przestępstw: strona www http://www.apav.pt/ português; e‑mail apav.sede@apav.pt; tel. +351 707 2000 77 (w dni robocze od 10.00 do 13.00 oraz od 14.00 do 17.00).

 Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MJ/MJU/ português

Dla ofiar przemocy w rodzinie istnieje specjalny telefon zaufania, czynny całą dobę. Jest to serwis anonimowy i poufny, oferujący ofiarom porady, informacje o ich prawach oraz informacje o tym, gdzie mogą uzyskać pomoc.

Numer tel. +351 800 202 148.

Ofiary przemocy w rodzinie mogą również znaleźć informacje na następującej stronie internetowej:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIDM/ português

2.19. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przy składaniu wniosku?

Pomoc prawna jest dostępna dla wszystkich rodzajów postępowania sądowego, bez względu na ich formę. Ma również zastosowanie, po niezbędnym dostosowaniu, do postępowania obejmującego przestępstwa administracyjne.

Z racji tego, że wniosku o odszkodowanie od państwa nie składa się do sądu ani nie wnosi w kontekście postępowania dotyczącego przestępstwa administracyjnego, pomoc prawna nie jest dostępna przy składaniu wniosku.

Jednakże należy podkreślić, iż ze złożeniem wniosku nie wiążą się żadne koszty, jako że wymagane dokumenty (zaświadczenia) są bezpłatne.

Więcej informacji zawiera zestawienie informacji Pomoc prawna.

2.20. Gdzie należy wysłać wniosek?

Wnioski o odszkodowanie od państwa należy przesyłać do Komisji ds. rozpatrywania wniosków o odszkodowanie dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy, jednakże należy je zaadresować do Ministerstwa Sprawiedliwości. Komisja ma swoją siedzibę w Lizbonie, pod adresem podanym w ust. 2.18 w lokalu udostępnionym przez Sekretariat Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości.

2.21. Czy istnieją jakieś organizacje wsparcia dla ofiar przestępstw, które mogą udzielić dalszej pomocy?

Tak. Istnieje wspomniane powyżej Portugalskie Stowarzyszenie Wsparcia dla Ofiar Przestępstw (APAV).

Dalsze informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać na następujących stronach internetowych.

http://www.apav.pt português - Portugalskie Stowarzyszenie Wsparcia dla Ofiar Przestępstw

http://www.iacrianca.pt português - Instytut Wsparcia Dzieci

http://www.cidm.pt português - Komisja ds. Równouprawnienia i Praw Kobiet

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIDM/ português - Przemoc w rodzinie

http://mulher.sapo.pt/J92/276923.html português - Stowarzyszenie Kobiet przeciwko Przemocy

http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministerstwo Sprawiedliwości

http://www.dgsi.pt português - Prawne bazy danych

http://www.dgaj.mj.pt português - Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości (dostarcza m.in. dane kontaktowe do sądów i szczegółowe informacje o ich właściwości terytorialnej)

http://www.oa.pt/ português - Rada Adwokacka

http://dre.pt/ português - Internetowa baza aktów prawnych (zawiera akty prawne publikowane w Serii I Dziennika Urzędowego od 1962 r.)

http://www.gnr.pt português - Narodowa Gwardia Republikańska (żandarmeria wojskowa)

http://www.psp.pt português - Policja

http://www.policiajudiciaria.pt English - português - Policja kryminalna

« Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Informacje ogólne | Portugalia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 05-07-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania