Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Portugāle

Pēdējo reizi atjaunots: 22-02-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Portugāle

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kompensāciju saņemšana par nodarīto kaitējumu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja 1.
1.1. Kādos apstākļos es varu iesniegt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu tiesas procesā pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju (kriminālprocess)? 1.1.
1.2. Kurā procedūras brīdī man prasība ir jāiesniedz? 1.2.
1.3. Kādā veidā un kam man prasība ir jāiesniedz? 1.3.
1.4. Kas man prasībā ir jānorāda (kopējā summa un/vai individuālais zaudējums)? 1.4.
1.5. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību pirms tiesas procesa un/vai tā laikā? 1.5.
1.6. Kādi pierādījumi man būs jāiesniedz, lai pamatotu savu prasību? 1.6.
1.7. Ja tiesa noteiks atlīdzināt kaitējumu, vai man ir pieejama īpaša palīdzība kā cietušajam noziedzīgā nodarījumā, lai nodrošinātu sprieduma izpildi pret likumpārkāpēju? 1.7.
2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes 2.
2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes? 2.1.
2.2. Vai šī iespēja attiecas tikai uz tiem cietušajiem, kam radies noteikta veida kaitējums noziedzīgā nodarījuma dēļ? 2.2.
2.3. Vai šī iespēja attiecas tikai uz tiem cietušajiem, kas ir guvuši noteikta veida ievainojumus? 2.3.
2.4. Vai kompensāciju var saņemt noziedzīgā nodarījumā mirušo radinieki vai apgādājamie? 2.4.
2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju attiecas tikai uz personām ar noteiktu pilsonību un dzīvesvietu noteiktā valstī? 2.5.
2.6. Vai es varu iesniegt pieteikumu par kompensācijas saņemšanu Portugālē, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts citā valstī? Ja tā ir, kādi ir nosacījumi? 2.6.
2.7. Vai par noziedzīgo nodarījumu ir jāziņo policijai? 2.7.
2.8. Vai ir jāgaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts pirms pieteikuma iesniegšanas? 2.8.
2.9. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir identificēts, vai vispirms ir jācenšas saņemt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja? 2.9.
2.10. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai notiesāts, vai tomēr ir iespējams iesniegt pieteikumu par kompensācijas saņemšanu? Ja tā ir, kādi pierādījumi man ir vajadzīgi, lai pamatotu savu pieteikumu? 2.10.
2.11. Vai ir noteikts termiņš kompensācijas pieteikuma iesniegšanai? 2.11.
2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju? 2.12.
2.13. Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs? 2.13.
2.14. Vai pastāv noteikts piešķiramās kompensācijas minimālais un/vai maksimālais apjoms? 2.14.
2.15. Vai kompensāciju, ko esmu saņēmis (-usi) vai varu saņemt par tiem pašiem zaudējumiem, bet no citiem avotiem (piemēram, no apdrošināšanas), var atskaitīt no valsts maksātās kompensācijas? 2.15.
2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju, piemēram, mana rīcība negadījumā, kas izraisīja ievainojumu, vai kā rēķina kompensācijas apmēru? 2.16.
2.17. Vai es varu saņemt iepriekšēju samaksu no kompensācijas? Ja tā ir, kādi ir nosacījumi? 2.17.
2.18. Kur es varu saņemt vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt pieteikumu? Vai ir īpaša palīdzības līnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot? 2.18.
2.19. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu? 2.19.
2.20. Kur man pieteikums ir jāsūta? 2.20.
2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt papildu palīdzību? 2.21.

 

1. Kompensāciju saņemšana par nodarīto kaitējumu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja

1.1. Kādos apstākļos es varu iesniegt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu tiesas procesā pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju (kriminālprocess)?

Cietusī puse, proti, persona, kurai ir nodarīts kaitējums noziedzīga nodarījuma dēļ, drīkst iesniegt prasību par civiltiesisku kaitējumu, pat ja viņš vai viņa nerīkojas vai nevar rīkoties kā civilprasītājs (rīcība tiesvedībā, ko var īstenot cietušais vai viņa vai viņas mantinieki, vai juridiskie pārstāvji, vai kāds cits atsevišķu noziedzīgu nodarījumu gadījumā, piemēram, nodarījumos pret kārtību un cilvēci, taisnības noskaidrošanu vai noliegšanu, un kas ietver cilvilprasības pievienošanu krimināllietas tiesvedībai).

Valsts prokuratūras pienākums ir celt prasību par cilvilkaitējumu valsts un personu un interešu vārdā, ko likums pieprasa pārstāvēt.

Cietusī puse tiesas procesa laikā sniedz pierādījumus, lai pamatotu prasību par kaitējuma atlīdzināšanu.

Prasības par kriminālpārkāpumā radītā kaitējuma atlīdzināšanu ir jāiesniedz attiecīgajā kriminālprocesā, un to var iesniegt atsevišķi civiltiesā tikai tad, ja:

 1. astoņu mēnešu laikā no brīža, kad ir iesniegts ziņojums par noziedzīgo nodarījumu, nav bijusi apsūdzība kriminālprocesā vai šajā laikā nav notikušas nekādas izmaiņas;
 2. kriminālprocess ir pārtraukts vai atlikts, vai izbeigts pirms izskatīšanas;
 3. tiesvedība balstās uz privātpersonas sūdzību vai apsūdzību;
 4. kaitējums nav bijis brīdī, kad celta apsūdzība, vai kaitējums vai tā pilns apmērs nebija zināmi;
 5. krimināllietas spriedumā nebija lēmuma par prasību atlīdzināt kaitējumu, ņemot vērā iesaistīto jautājumu būtību un raksturīgās kriminālprocesa īpašības lietās, kur likums ļauj krimināllietu izskatīšanas tiesām nepieņemt lēmumu par šādām prasībām;
 6. prasība ir celta pret atbildētāju un citām personām tikai par civiltiesisko atbildību vai tikai pret citām personām, kur atbildētājs ir vienīgais, uz ko attiecas galvenā tiesvedība;
 7. prasības vērtība ir tāda, ka to var iesniegt tiesā, kuras sastāvā ir vairāki locekļi, savukārt kriminālprocess ir jāīsteno, piedaloties tikai vienam tiesnesim;
 8. kriminālprocess tiek īstenots kā saīsināta procedūra vai īpaši saīsināta procedūra;
 9. cietušajai pusei nav bijis informācijas par iespēju iesniegt civilprasību krimināllietas tiesvedībā vai paziņojuma to darīt.

Par šo jautājumu skatīt arī faktu lapu Lietas iesniegšana tiesā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.2. Kurā procedūras brīdī man prasība ir jāiesniedz?

Ja esat tiesīgs iesniegt prasību par civiltiesisko kaitējumu, jums ir jāpaziņo par šādu nodomu, pirms tiek pabeigts tiesas procesa izmeklēšanas posms. Tad tiesa jums paziņos par lēmumu celt apsūdzību piemērotā veidā, lai jūs varat pēc savas vēlēšanās iesniegt pareizi sastādītu prasību 20 dienu laikposmā. Ja jūs neesat paziņojis par savu nodomu iesniegt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu vai neesat saņēmis paziņojumu, kā minēts iepriekš, jūs varat iesniegt prasību vēl 10 dienas pēc tam, kad atbildētājam ir paziņots lēmums par apsūdzības izvirzīšanu vai tiesas apsūdzību.

Ja prasību iesniedz Valsts prokuratūra vai civilprasītājs, to iesniedz vienlaicīgi ar apsūdzības rakstu vai noteiktā termiņā.

1.3. Kādā veidā un kam man prasība ir jāiesniedz?

Prasībai par kaitējuma atlīdzināšanu nav jāatbilst nekādām noteiktām oficiālām prasībām, un tā var būt kā paziņojums, kurā norādīti radušies zaudējumi un pierādījumi par tiem. Prasībai parasti pievieno kopijas, kas paredzētas atbildētājiem un sekretāram.

Tā ir jāiesniedz tiesai, kas ir atbildīga par lēmuma pieņemšanu par kriminālpārkāpumu.

1.4. Kas man prasībā ir jānorāda (kopējā summa un/vai individuālais zaudējums)? 

Iesniedzot prasību par civiltiesisko kaitējumu, jums ir sīki jāizklāsta visi radušies zaudējumi, norādot to cēloņus, un tad jānorāda prasības vērtība.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.5. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību pirms tiesas procesa un/vai tā laikā?

Juridisko palīdzību var piešķirt jebkurā tiesvedības posmā ar noteikumu, ka ir izpildītas obligātās prasības un ievērotas attiecīgās formalitātes, kā aprakstīts faktu lapā par šo jautājumu.

1.6. Kādi pierādījumi man būs jāiesniedz, lai pamatotu savu prasību?

Visi piemērotie līdzekļi, kas paredzēti, lai pierādītu nosauktos faktus un pamatotu lēmumu lietā, tiek pieņemti, ja tie ir tiesiski, būtiski, tos var iegūt un izmantot kā pierādījumu. Īpaši tiek pieņemti dokumentāri pierādījumi, pušu atzīšanās un ekspertu un liecinieku paziņojumi.

1.7. Ja tiesa noteiks atlīdzināt kaitējumu, vai man ir pieejama īpaša palīdzība kā cietušajam noziedzīgā nodarījumā, lai nodrošinātu sprieduma izpildi pret likumpārkāpēju?

Īpašas palīdzības nav, ir tikai jurista iecelšana saskaņā ar juridiskās palīdzības noteikumiem. Ieceltajam juristam ir īpaša tehniska pieredze, un viņam ir jāveic vajadzīgie procedūras pasākumi, lai nodrošinātu sprieduma izpildi.

2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes

2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes? 

Saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem cietušie atsevišķos noziedzīgos nodarījumos var saņemt atlīdzību no valsts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.2. Vai šī iespēja attiecas tikai uz tiem cietušajiem, kam radies noteikta veida kaitējums noziedzīgā nodarījuma dēļ?

Kompensācijas shēmu piemēro tikai attiecībā uz tīšā vardarbībā cietušajiem.  

Par vardarbību starp laulātajiem iepriekšēju samaksu no kompensācijas valsts var maksāt cietušajiem tikai kā par kriminālpārkāpumu sliktas apiešanās dēļ saistībā ar laulātajiem vai personām, kas par tādiem uzskatāmi.

2.3. Vai šī iespēja attiecas tikai uz tiem cietušajiem, kas ir guvuši noteikta veida ievainojumus?

Valsts kompensāciju var saņemt tikai tie cietušie, kas ir guvuši nopietnus veselības bojājumus, un personas, kas ir tiesīgas saņemt uzturlīdzekļus cietušā nāves gadījumā. Lai shēmu varētu piemērot attiecīgajam kaitējumam, tā sekām ir jābūt pastāvīgam darbaspēju zaudējumam, īslaicīgam darbaspēju pilnīgam zaudējumam uz laikposmu, ne mazāku par trīsdesmit dienām, vai nāvei.

Iegūtais ievainojums ir izraisījis nopietnu cietušā vai personu, kas ir tiesīgas saņemt uzturlīdzekļus, dzīves līmeņa pasliktināšanos.

Attiecībā uz vardarbību ģimenē shēmu piemēro cietušajiem, kam kaitējums radies saistībā ar fizisku vai garīgu vardarbību.

2.4. Vai kompensāciju var saņemt noziedzīgā nodarījumā mirušo radinieki vai apgādājamie?

Ja cietušais iet bojā, personas, kas ir tiesīgas saņemt uzturlīdzekļus saskaņā ar civillikumu, var iesniegt pieteikumu kompensācijas saņemšanai no valsts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Lai palīdzētu identificēt minētās personas, ir jānorāda, ka uzturlīdzekļu izmaksa tālāk norādītajām personām notiek šādā kārtībā:

 1. laulātais vai bijušais laulātais;
 2. pēcnācēji;
 3. augšupējie radinieki;
 4. māsas un brāļi;
 5. tantes un tēvoči, kamēr persona, kas uzturlīdzekļus saņem, nav pilngadīga; un
 6. audžutēvs vai audžumāte attiecībā uz nepilngadīgiem audžubērniem, kas ir vai bija laulātā nāves brīdī to aprūpē. Turklāt ikviens, kas ir dzīvojis ar neprecētu vai juridiski atšķirtu personu līdz tās nāves brīdim ilgāk nekā divus gadus, līdzīgos apstākļos, kas attiecas uz laulātajiem, ir tiesīgs iesniegt pieteikumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no mirušā īpašuma.

2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju attiecas tikai uz personām ar noteiktu pilsonību un dzīvesvietu noteiktā valstī?

Nē. Jebkurš cietušais, kas ir guvis nopietnus veselības bojājumus tieši tīšas vardarbības rezultātā, kas notikusi Portugāles teritorijā vai uz Portugāles kuģiem vai lidmašīnās, ir tiesīgs saņemt kompensāciju no shēmas.

Minētais neattiecas uz noziegumiem, kas izdarīti ārvalstīs, kuriem iepriekš minēto kompensācijas shēmu piemēro tikai tad, ja cietusī puse ir Portugāles pilsonis un nav tiesīgs saņemt kompensāciju no tās valsts, kuras teritorijā kaitējums radies.

2.6. Vai es varu iesniegt pieteikumu par kompensācijas saņemšanu Portugālē, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts citā valstī? Ja tā ir, kādi ir nosacījumi?

Jā, ar nosacījumiem, kas minēti atbildē uz iepriekšējo jautājumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.7. Vai par noziedzīgo nodarījumu ir jāziņo policijai?

Pašreiz spēkā esošajos tiesību aktos nav šādas prasības.

Par vardarbību ģimenē ir jāiesniedz sūdzība vai oficiāls ziņojums.

2.8. Vai ir jāgaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts pirms pieteikuma iesniegšanas?

Šādas prasības nav.

2.9. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir identificēts, vai vispirms ir jācenšas saņemt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja?

Jums vispirms ir jācenšas saņemt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, jo cietušie var saņemt kompensāciju no valsts tikai tad, ja viņi nav spējīgi saņemt atlīdzību, izpildot spriedumu, kas iesniegts pēc prasības par civiltiesiskā kaitējuma atlīdzināšanu. Šāds nosacījums nav spēkā, ja ir pamats uzskatīt, ka likumpārkāpējs un jebkādas citas personas ar civiltiesisko atbildību zaudējumus neatlīdzinās un ja nav iespējams saņemt taisnīgu un pietiekamu atlīdzību no cita avota.

2.10. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai notiesāts, vai tomēr ir iespējams iesniegt pieteikumu par kompensācijas saņemšanu? Ja tā ir, kādi pierādījumi man ir vajadzīgi, lai pamatotu savu pieteikumu?

Jā, ir iespējams iesniegt pieteikumu saņemt iepriekš minēto kompensāciju, ja likumpārkāpējs nav identificēts, apsūdzēts vai notiesāts.

Komisija izskatīs pieteikumu, veicot jebkādus pasākumus, ko tā uzskata par piemērotiem šim mērķim, tostarp:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. iesniedzēju un to personu uzklausīšana, kas atbild par kompensāciju maksāšanu;
 2. sūdzību un paziņojumu kopiju pieprasīšana par nodarījuma faktiem; un
 3. informāciju pieprasīšana par to personu profesionālo, finansiālo vai sociālo stāvokli, kas ir atbildīgas par kaitējuma atlīdzināšanu no jebkādas fiziskas vai juridiskas personas vai jebkāda valdības dienesta.

Attiecīgajā situācijā pierādījumu pamatā ir jābūt faktam par kriminālpārkāpumu.

2.11. Vai ir noteikts termiņš kompensācijas pieteikuma iesniegšanai?

Jā, tāds termiņš pastāv. Pieteikumi ir jāiesniedz gada laikā no kriminālpārkāpuma dienas, citādi tiesības saņemt kompensāciju izbeidzas. Ja kriminālprocess ir sācies, termiņu var pagarināt līdz vienam gadam, iesniedzot lēmumu par tiesvedības apturēšanu. Jebkurā gadījumā Tieslietu ministrija var pieņemt pieteikumus pēc termiņa, ja attaisnoti psiholoģiski vai materiālu iemeslu dēļ pieteikumu nav bijis iespējams iesniegt savlaicīgi.

Pieteikumi par zaudējumu kompensēšanu saistībā ar vardarbību ģimenē ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā, bet ar novēlošanos iesniegtos pieteikumus Tieslietu ministrija var pieņemt ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā minēts iepriekš.

2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt tikai par finansiālajiem zaudējumiem saistībā ar nodarīto kaitējumu.

2.13. Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

Kompensāciju rēķinās, pamatojoties uz taisnīguma kritērijiem. Cita starpā ņems vērā zaudējumu apmēru, cietušā vai citu personu, kas ir tiesīgas saņemt uzturlīdzekļus, dzīves līmeņa pasliktināšanās apmēru, cietušā vai iesniedzēja uzvedību un no citiem avotiem saņemto summu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.14. Vai pastāv noteikts piešķiramās kompensācijas minimālais un/vai maksimālais apjoms?

Jā, valsts piešķirtajai kompensācijai ir noteikts minimālais un maksimālais apjoms.

2.15. Vai kompensāciju, ko esmu saņēmis (-usi) vai varu saņemt par tiem pašiem zaudējumiem, bet no citiem avotiem (piemēram, no apdrošināšanas), var atskaitīt no valsts maksātās kompensācijas?

Tiks ņemtas vērā visas saņemtās summas no citiem avotiem, jo īpaši no likumpārkāpēja vai sociālās apdrošināšanas. Tomēr privātās dzīvības apdrošināšanas vai personas apdrošināšanas maksājumi pret nelaimes gadījumiem tiks atskaitīti tikai tādā apmērā, kas atbilst taisnīguma principam.

Ja cietušais saņem taisnīgu atlīdzību vai kompensāciju par zaudējumiem no jebkāda cita avota pēc valsts saņemtās kompensācijas, Tieslietu ministrijai saskaņā ar iepriekš minētās komisijas atzinumu ir jāpieprasa saņemtās kompensācijas summas daļēja vai pilna apjoma atmaksa.

2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju, piemēram, mana rīcība negadījumā, kas izraisīja ievainojumu, vai kā rēķina kompensācijas apmēru?

Jā. Valsts kompensāciju var samazināt vai aizturēt tās izmaksu, ņemot vērā cietušā vai iesniedzēja rīcību pirms vai pēc faktu noskaidrošanas vai ņemot vērā viņa attiecības ar likumpārkāpēju vai viņa tuviniekiem, vai ja persona rīkojusies, pārkāpjot taisnīguma principus vai sabiedrisko kārtību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.17. Vai es varu saņemt iepriekšēju samaksu no kompensācijas? Ja tā ir, kādi ir nosacījumi?

Ārkārtas gadījumā jūs varat prasīt kompensāciju izmaksāt avansā, kas ir jānosaka; iepriekšēja samaksa nedrīkst pārsniegt vienu ceturto daļu no maksimālās summas.

Cietušajiem, kas cietuši vardarbībā ģimenē, iepriekšējas samaksas apmērs tiek noteikts, ņemot vērā nopietnas finanšu krīzes esību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, un tas nedrīkst pārsniegt valsts minimālajai algai līdzvērtīgu summu trīs mēnešu laikposmā, ko var pagarināt vēl par trim mēnešiem vai ārkārtējas krīzes gadījumos vēl par sešiem mēnešiem.

2.18. Kur es varu saņemt vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt pieteikumu? Vai ir īpaša palīdzības līnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Valsts piešķir kompensāciju pēc to personu pieprasījuma, kas ir tiesīgas to darīt, un īpaša veidlapa nav jāizmanto. Tomēr veidlapas ir pieejamas bez maksas Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos (Komisija, kas izskata vardarbīgā nodarījumā cietušo pieteikumus par kompensāciju piešķiršanu) šādā adresē: Escadinhas de S. Crispim, n.º  7, 1149-049 ; e‑pasta adrese: josé.duarte@tac.mj.pt.

Lisabona

Papildu palīdzību var saņemt Portugāles cietušo atbalsta asociācijā: tīmekļa vietne http://www.apav.pt/ português; e‑pasts apav.sede@apav.pt; tālr.nr. +351 707 2000 77 (darba dienās no 10.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Papildu informāciju var atrast tīmekļa vietnē:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MJ/MJU/ português

Cietušajiem, kas cietuši vardarbībā ģimenē, ir pieejama diennakts palīdzības līnija. Tas ir anonīms un konfidenciāls dienests, kas cietušajiem sniedz padomu, informāciju par viņu tiesībām un par to, kur viņi var saņemt atbalstu.

Tālruņa numurs ir +351 800 202 148.

Cietušie, kas cietuši vardarbībā ģimenē, informāciju var arī saņemt šādā tīmekļa vietnē:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIDM/ português

2.19. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu? 

Juridiskā palīdzība ir pieejama visu veidu tiesvedībā neatkarīgi no tās veida. Tā arī attiecas ar vajadzīgajiem pielāgojumiem uz tiesvedību, kas ietver administratīvus pārkāpumus.

Tā kā pieteikumu par valsts kompensācijas saņemšanu tiesā neiesniedz vai nesastāda tiesvedībā par administratīvu pārkāpumu, par pieteikuma sastādīšanu juridiskā palīdzība nav pieejama.

Tomēr ir jānorāda, ka pieteikuma sastādīšanai izmaksu nav, jo pieprasītie dokumenti (izziņas) ir bez maksas.

Lai saņemtu papildu informāciju, skatīt faktu lapu Juridiskā palīdzība.

2.20. Kur man pieteikums ir jāsūta? 

Pieteikumi par valsts kompensācijas saņemšanu ir jāsūta Komisijai, kas izskata vardarbīgā nodarījumā cietušo pieteikumus par kompensācijas saņemšanu, bet tie ir jāadresē Tieslietu ministrijai. Komisija atrodas Lisabonā, 2.18 punktā minētajā adresē, telpās, ko ir piešķīris Tieslietu ministrijas ģenerālsekretariāts.

2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt papildu palīdzību?

Jā, tā ir iepriekšminētā Portugāles cietušo atbalsta asociācija (APAV).

Cita informācija

Papildu informāciju var saņemt šādās tīmekļa vietnēs.

http://www.apav.pt português- Portugāles cietušo atbalsta asociācija

http://www.iacrianca.pt português - Bērnu atbalsta organizācija

http://www.cidm.pt português - Līdztiesības un sieviešu tiesību komisija

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/ CIDM/ português - Vardarbība savās mājās

http://mulher.sapo.pt/J92/276923.html português - Sieviešu asociācija pret vardarbību

http://www.mj.gov.pt/ English - português - Tieslietu ministrija

http://www.dgsi.pt português - Juridiskās datubāzes

http://www.dgaj.mj.pt português - Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāts (cita starpā sniedz informāciju par piekļuvi tiesām un to teritoriālo jurisdikciju)

http://www.oa.pt/ português - Advokātu kolēģija

http://dre.pt/ português- Tiešsaistes tiesību aktu datubāze (ietver tiesību aktus, kas publicēti oficiālā laikraksta I sērijā kopš 1962. gada)

http://www.gnr.pt português - Valsts republikas gvarde (militārie spēki)

http://www.psp.pt português - Policija

http://www.policiajudiciaria.pt English - português - Krimināllietu izmeklēšanas policija

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Portugāle - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 22-02-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste