Europa-Kommissionen > ERN > Erstatning til ofre for forbrydelser > Portugal

Seneste opdatering : 05-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Erstatning til ofre for forbrydelser - Portugal

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Opnåelse af skadeserstatning fra skadevolderen 1.
1.1. Hvem kan anmode om erstatning fra skadevolderen, og på hvilke betingelser (i forbindelse med straffesagen)? 1.1.
1.2. På hvilket tidspunkt i straffesagen skal anmodningen fremsættes? 1.2.
1.3. Hvordan og til hvem skal anmodningen indsendes? 1.3.
1.4. Skal jeg, når jeg fremsætter anmodningen, angive et samlet beløb og/eller specificere de enkelte tab og skader? 1.4.
1.5. Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? 1.5.
1.6. Hvilke beviser vil jeg blive bedt om at fremlægge til støtte for mit krav? 1.6.
1.7. Hvis retten tilkender mig erstatning, findes der så en særlig form for hjælp, som jeg som offer for en forbrydelse kan bruge til at fuldbyrde afgørelsen mod skadevolderen? 1.7.
2. Opnåelse af erstatning fra staten eller en offentlig myndighed 2.
2.1. Er det muligt at opnå erstatning fra staten eller en offentlig myndighed? 2.1.
2.2. Er denne mulighed begrænset til ofre for visse typer af forbrydelser? 2.2.
2.3. Er denne mulighed begrænset til ofre for visse typer af skader? 2.3.
2.4. Kan ofrets pårørende eller personer, der er afhængige af ofret, der er død som følge af forbrydelsen, opnå erstatning? 2.4.
2.5. Er muligheden for at få nævnte erstatning begrænset til personer af en bestemt nationalitet eller med bopæl i et bestemt land? 2.5.
2.6. Kan jeg kræve erstatning i Portugal, hvis forbrydelsen er begået i et andet land? Og i så fald på hvilke betingelser? 2.6.
2.7. Er det nødvendigt at have anmeldt forbrydelsen til politiet? 2.7.
2.8. Skal jeg afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, før jeg kan kræve erstatning? 2.8.
2.9. Hvis skadevolderen er blevet identificeret, skal jeg så først forsøge at få erstatning fra denne? 2.9.
2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet identificeret eller dømt, er det så muligt at kræve erstatning? Hvis ja, hvilke beviser skal der fremlægges til støtte for kravet? 2.10.
2.11. Findes der en tidsfrist for anmodning om erstatning? 2.11.
2.12. Hvilke skader kan jeg få erstatning for? 2.12.
2.13. Hvordan beregnes erstatningen? 2.13.
2.14. Er der et minimums- eller maksimumsbeløb, jeg kan få tildelt i erstatning? 2.14.
2.15. Vil en erstatning, som jeg har modtaget eller kan modtage for de samme skader, men som kommer fra andre kilder (f.eks. forsikring), blive fratrukket erstatningen fra staten? 2.15.
2.16. Er der andre forhold, der kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning eller på, hvordan erstatningsbeløbet beregnes, f.eks. min opførsel i forbindelse med den hændelse, der førte til skaden? 2.16.
2.17. Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? På hvilke betingelser? 2.17.
2.18. Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og yderligere information om, hvordan jeg skal kræve erstatning af staten? Findes der en hjælpelinje eller et websted, jeg kan bruge? 2.18.
2.19. Kan jeg få retshjælp til at rejse kravet? 2.19.
2.20. Hvor skal jeg sende mit krav hen? 2.20.
2.21. Findes der støtteorganisationer for ofre, der kan give yderligere bistand? 2.21.

 

1. Opnåelse af skadeserstatning fra skadevolderen

1.1. Hvem kan anmode om erstatning fra skadevolderen, og på hvilke betingelser (i forbindelse med straffesagen)?

Det civile erstatningskrav skal rejses af skadelidte, det vil sige den person, som har lidt de af forbrydelsen forårsagede skader, selv om han eller hun ikke handler eller ikke kan handle som sagsøger (i en retssag kan dette være ofret, dets arvinger eller legale repræsentanter, mens det i forbindelse med visse former for forbrydelser, f.eks. forbrydelser mod freden og menneskeheden, personlig favorisering eller retsnægtelse kan være enhver person).

Anklagemyndigheden skal fremsætte krav om civil erstatning som repræsentant for staten og de personer eller interesser, som den repræsenterer i henhold til loven.

Skadelidtes rolle i retssagen er begrænset til at fremlægge beviser til støtte for det civile erstatningskrav.

Kravet om erstatning for skader som følge af en forbrydelse skal rejses i forbindelse med den pågældende straffesag og kan kun rejses særskilt ved en civil domstol, såfremt: a) straffesagen ikke har ført til en anklage senest otte måneder efter, at forbrydelsen blev anmeldt, eller der ikke er sket nogen udvikling i sagen i løbet af denne tid; b) straffesagen er blevet afvist eller midlertidigt henlagt, eller sagen er bortfaldet inden domsafsigelsen; c) sagen afhænger af en privat klage eller anklage; d) der var ingen skader på tidspunktet for anklagen, eller skaderne eller deres fulde omfang var ikke kendt; e) dommen i straffesagen indeholder ikke en afgørelse om det civile erstatningskrav på grund af de involverede spørgsmåls karakter og selve straffesagens karakteristika i de tilfælde, hvor kriminalretten i henhold til loven kan undlade at træffe afgørelse om kravet; f) kravet er rejst imod sagsøgte og andre personer med et rent civilt ansvar, eller kun mod sidstnævnte, hvis hovedsagen kun vedrører sagsøgte; g) det krævede erstatningsbeløb gør det muligt at anlægge civilt søgsmål for en kollegialret, mens straffesagen skal foregå ved en ret med en enkelt dommer; h) straffesagen forløber som en "summarisk procedure" eller "meget summarisk procedure"; i) skadelidte ikke er blevet informeret om muligheden for at rejse et civilt krav i straffesagen eller ikke er blevet anmodet om at gøre det.

TopTop

Vedrørende dette emne henvises også til faktabladet om Sagsanlæg ved domstolene.

1.2. På hvilket tidspunkt i straffesagen skal anmodningen fremsættes?

Hvis man har ret til at rejse civilt erstatningskrav, skal man under sagen, og før efterforskningen er afsluttet, tilkendegive, at man har til hensigt at rejse et erstatningskrav. Det vil således stå i anklageskriftet eller i påkommende tilfælde i beslutningen om sagsanlægget, at der, hvis det ønskes, kan rejses krav om erstatning inden for en frist på 20 dage i henhold til forskrifterne. Hvis der ikke er tilkendegivet et ønske om at fremsætte krav om erstatning, eller der ikke er blevet informeret herom i henhold til ovenstående, kan skadelidte rejse kravet senest 10 dage efter, at sagsøgte er blevet informeret herom i anklageskriftet eller i påkommende tilfælde i beslutningen om sagsanlægget.

Når kravet rejses af anklagemyndigheden eller af sagsøger, skal kravet fremsættes i forbindelse med anklagen eller inden for den fastsatte frist.

1.3. Hvordan og til hvem skal anmodningen indsendes?

Erstatningskrav er ikke underlagt særlige formaliteter og kan blot bestå i en erklæring i sagen med angivelse af de skader og tab, der er lidt, og de beviser, der vil blive ført. Kravet skal normalt vedlægges kopier til de sagsøgte og sekretæren.

Det skal indsendes til den domstol, der er ansvarlig for at behandle forbrydelsen.

1.4. Skal jeg, når jeg fremsætter anmodningen, angive et samlet beløb og/eller specificere de enkelte tab og skader?

Når der anmodes om civil erstatning, skal man nøje angive de forskellige tab og skader, der er lidt, årsagerne til disse samt det samlede erstatningsbeløb.

TopTop

1.5. Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen?

Man kan få retshjælp under alle sagens faser, såfremt de lovmæssige krav og formaliteter er overholdt som beskrevet i faktabladet om dette emne.

1.6. Hvilke beviser vil jeg blive bedt om at fremlægge til støtte for mit krav?

Der accepteres alle bevismidler, der er egnede til at bevise de påberåbte kendsgerninger og til at understøtte afgørelsen af sagen, såfremt de er retsgyldige, relevante, velegnede som beviser og kan opnås. Der accepteres i særdeleshed dokumentbeviser, parternes tilståelser og ekspert- og vidneerklæringer.

1.7. Hvis retten tilkender mig erstatning, findes der så en særlig form for hjælp, som jeg som offer for en forbrydelse kan bruge til at fuldbyrde afgørelsen mod skadevolderen?

Der er i henhold til retshjælpsordningen ingen særlig hjælp udover en beskikket advokat. Advokaten skal med udgangspunkt i sin særlige tekniske ekspertise tage de nødvendige retslige skridt for at sikre fuldbyrdelsen.

2. Opnåelse af erstatning fra staten eller en offentlig myndighed

2.1. Er det muligt at opnå erstatning fra staten eller en offentlig myndighed?

I henhold til portugisisk lov er det muligt for ofre for forbrydelser at opnå erstatning fra staten.

2.2. Er denne mulighed begrænset til ofre for visse typer af forbrydelser?

Det er kun ofre for forbrydelser, der indebærer forsætlige voldshandlinger, der er omfattet af denne erstatningsordning.

TopTop

Staten kan udbetale forskud på erstatningen til ofre for vold i hjemmet, men kun for den forbrydelse, der består i mishandling blandt ægtefolk eller personer, der bor sammen på lignende betingelser.

2.3. Er denne mulighed begrænset til ofre for visse typer af skader?

Det er kun ofre, der har lidt alvorlig korporlig skade, og personer med ret til underholdsbidrag i tilfælde af ofrets død, der kan få erstatning fra staten. For at skaden skal være omfattet af ordningen, skal den føre til permanent invaliditet, fuldstændig midlertidig arbejdsudygtighed i mindst 30 dage eller død.

Den forvoldte skade skal have forårsaget en betydelig forringelse af ofrets levestandard eller levestandarden for de personer, der har ret til underholdsbidrag.

For ofre for vold i hjemmet er skader forvoldt af fysisk eller psykisk mishandling omfattet af ordningen.

2.4. Kan ofrets pårørende eller personer, der er afhængige af ofret, der er død som følge af forbrydelsen, opnå erstatning?

I tilfælde af ofrets død kan personer, som i henhold til den civile lovgivning har ret til underholdsbidrag, anmode om erstatning fra staten.

For at identificere disse personer skal det understreges, at følgende personer er omfattet af underholdspligten, i den anførte rækkefølge: a) ægtefællen eller den tidligere ægtefælle; b) slægtninge i nedstigende linje; c) slægtningen i opstigende linje; d) børn; e) onkler og tanter, så længe den person, der modtager underholdsbidrag, er mindreårig, og f) stedfædre og stedmødre, som på tidspunktet for ægtefællens død, er ansvarlig for mindreårige. En person, der har boet sammen med en ugift eller lovligt separeret person i mindst to år under ægteskabslignende omstændigheder på tidspunktet for sidstnævntes død, har ret til at anmode om underholdsbidrag fra afdødes bo.

TopTop

2.5. Er muligheden for at få nævnte erstatning begrænset til personer af en bestemt nationalitet eller med bopæl i et bestemt land?

Nej. Enhver person, der er offer for alvorlige korporlige skader, som er en direkte følge af forsætlige voldshandlinger begået på portugisisk territorium eller om bord på portugisiske skibe eller fly, kan nyde godt af denne ordning.

Dette gælder ikke for forbrydelser, der er begået i udlandet, da den her beskrevne erstatningsordning kun gælder, hvis skadelidte er portugisisk og ikke har ret til erstatning fra den stat, på hvis territorium skaden opstod.

2.6. Kan jeg kræve erstatning i Portugal, hvis forbrydelsen er begået i et andet land? Og i så fald på hvilke betingelser?

Der kan kræves erstatning i henhold til de betingelser, der er beskrevet i svaret på det forrige spørgsmål.

2.7. Er det nødvendigt at have anmeldt forbrydelsen til politiet?

Den gældende lovgivning på området indeholder ikke et udtrykkeligt krav om, at forbrydelsen skal anmeldes til politiet.

Med hensyn til vold i hjemmet er det et krav, at der er indgivet en klage, eller at der findes en officiel rapport herom.

2.8. Skal jeg afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, før jeg kan kræve erstatning?

Der findes ikke et sådant krav.

2.9. Hvis skadevolderen er blevet identificeret, skal jeg så først forsøge at få erstatning fra denne?

Man skal først forsøge at opnå erstatning fra skadevolderen, da det er et krav for at få erstatning fra staten, at ofrene ikke har fået den omtalte erstatning ved fuldbyrdelse af den dom, der er afsagt som følge af en anmodning om civil erstatning. Denne betingelse bortfalder dog, hvis det med rimelighed kan forventes, at forbryderen eller eventuelle andre personer med civil erstatningspligt ikke betaler skadeserstatningen, og det ikke er muligt at opnå effektiv og tilstrækkelig erstatning fra anden side.

TopTop

2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet identificeret eller dømt, er det så muligt at kræve erstatning? Hvis ja, hvilke beviser skal der fremlægges til støtte for kravet?

Ja, det er muligt at anmode om ovennævnte erstatning, hvis skadevolderen ikke kan identificeres, anklages eller dømmes.

En kommission behandler anmodningen og tager de skridt, den finder nødvendige i den forbindelse, herunder a) at høre ansøgerne og de erstatningspligtige; b) at anmode om kopier af anmeldelser og meddelelser i forbindelse med de kriminelle forhold; c) at anmode om oplysninger om de skadeserstatningspligtiges erhverv og økonomiske eller sociale situation fra en hvilken som helst fysisk eller juridisk person og offentlige myndigheder.

I den beskrevne situation skal bevisførelsen koncentreres om selve forbrydelsen.

2.11. Findes der en tidsfrist for anmodning om erstatning?

Ja, der er en tidsfrist. Anmodningen skal fremsættes senest et år efter den dato, hvor forbrydelsen blev begået, idet retten til erstatning ellers kan udløbe. Hvis straffesagen er indledt, kan nævnte frist forlænges, idet den dog udløber et år efter den afgørelse, der afslutter sagen. Justitsministeren kan dog tillade, at anmodningen fremsættes efter fristens udløb, hvis begrundede immaterielle eller materielle omstændigheder gør det umuligt at fremsætte anmodningen i tide.

Anmodning om erstatning for skader, der skyldes vold i hjemmet, skal fremsættes inden for en frist på seks måneder, idet justitsministeren dog kan give tilladelse til fremsættelse af anmodninger efter fristens udløb som anført ovenfor.

TopTop

2.12. Hvilke skader kan jeg få erstatning for?

Der kan kun ydes erstatning for økonomiske tab, der skyldes skaden.

2.13. Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen beregnes med udgangspunkt i rimelighedskriterier. Herved forstås blandt andet skadens omfang og i hvilket omfang ofrets levestandard eller levestanden for personer, der har ret til underholdsbidrag, er blevet påvirket, ofrets eller ansøgerens adfærd og de beløb, der er modtaget fra andre kilder.

2.14. Er der et minimums- eller maksimumsbeløb, jeg kan få tildelt i erstatning?

Ja, der er loft over statens erstatning.

2.15. Vil en erstatning, som jeg har modtaget eller kan modtage for de samme skader, men som kommer fra andre kilder (f.eks. forsikring), blive fratrukket erstatningen fra staten?

Der bliver taget hensyn til ethvert beløb, der er modtaget fra en anden kilde, især fra skadevolderen eller socialsikringsordningen. Private livsforsikringer eller ulykkesforsikringer vil dog kun blive fratrukket i det omfang, det er krævet af hensyn til rimelighedsprincippet.

Hvis ofret efter udbetaling af erstatningen modtager nogen form for erstatning eller skadeserstatning, skal justitsministeren, efter at have modtaget en udtalelse fra ovennævnte kommission, kræve hel eller delvis tilbagebetaling af de modtagne beløb.

2.16. Er der andre forhold, der kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning eller på, hvordan erstatningsbeløbet beregnes, f.eks. min opførsel i forbindelse med den hændelse, der førte til skaden?

Ja, statens erstatning kan blive nedsat eller tilbageholdt i lyset af ofrets eller ansøgerens adfærd før, under eller efter selve forbrydelsen, i lyset af hans forhold til skadevolderen eller hans omgivelser, eller såfremt den anses for at være i modstrid med retsfølelsen eller den offentlige orden.

TopTop

2.17. Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? På hvilke betingelser?

I nødstilfælde kan der anmodes om forskud på en erstatning, der fastsættes på et senere tidspunkt. Forskudsbetalingen må højst være en fjerdedel af maksimumsbeløbet.

For ofre for vold i hjemmet fastsættes forskudsbetalingen under hensyntagen til, om der er opstået alvorlige økonomiske problemer som følge af forbrydelsen, og forskuddet må ikke overstige et beløb, der svarer til den nationale mindsteløn for en periode på tre måneder, der kan forlænges med samme periode, og i tilfælde af meget alvorlige økonomiske problemer med yderligere seks måneder.

2.18. Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og yderligere information om, hvordan jeg skal kræve erstatning af staten? Findes der en hjælpelinje eller et websted, jeg kan bruge?

Staten yder erstatning, hvis personer, der har ret hertil, anmoder herom, og der er ikke krav om brug af en speciel formular. Der findes dog gratis formularer, der kan fås hos Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos (Kommissionen til behandling af anmodninger om erstatning til ofre for voldsforbrydelser). Adressen er Escadinhas de S. Crispim, n.º  7, 1149-049 Lissabon. E-mail-adressen er: josé.duarte@tac.mj.pt

Der kan opnås yderligere bistand hos Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, APAV (Den portugisiske støtteforening for ofre for kriminalitet): URL http://www.apav.pt/ português; e-mail apav.sede@apav.pt; telefonnummer +351 707 2000 77 (hverdage fra 10.00 - 13.00 og fra 14.00 - 17.00).

TopTop

Yderligere information kan findes på:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MJ/MJU/ português

Ofre for vold i hjemmet kan ringe til en hjælpelinje 24 timer i døgnet. Det er en anonym og fortrolig tjeneste, der giver oplysninger om ofrenes rettigheder, psykologisk bistand, rådgivning om støttemuligheder og information om, hvor de kan henvende sig. Telefonnummeret er +351 800 202 148.

Ofre for vold i hjemmet kan også få nyttig information på følgende adresse:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIDM/ português

2.19. Kan jeg få retshjælp til at rejse kravet?

Retshjælpsordningen omfatter alle domstole, uanset sagens form. Dette gælder også, med visse justeringer, overtrædelsessager.

Eftersom en anmodning om erstatning fra staten ikke indgives til en domstol eller rejses inden for rammerne af en overtrædelsessag, er det ikke muligt at få retshjælp til udarbejdelse af anmodningen.

Det understreges dog, at der ikke er nogen omkostninger i forbindelse med undersøgelsen, og de dokumenter (certifikater), der skal indsendes, er gratis.

For nærmere oplysninger henvises til faktabladet om Retshjælp.

2.20. Hvor skal jeg sende mit krav hen?

Ansøgninger om erstatning fra staten indsendes til Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos (Kommissionen til behandling af anmodninger om erstatning til ofre for voldsforbrydelser), men stiles til justitsministeren. Kommissionen ligger i Lissabon på den i spørgsmål 2.18 anførte adresse i lokaler, der er stillet til rådighed af Justitsministeriets generalsekretariat.

2.21. Findes der støtteorganisationer for ofre, der kan give yderligere bistand?

Ja, der findes ovennævnte støtteforening for ofre for kriminalitet (APAV).

Yderligere oplysninger

Der henvises derfor til de ovenfor anførte oplysninger. Der kan findes yderligere oplysninger på følgende hjemmesider:

http://www.apav.pt/ português – Den portugisiske støtteforening for ofre for kriminalitet;

http://www.iacrianca.pt português – Instituttet for Støtte til Børn;

http://www.cidm.pt português – Udvalget for Ligestilling og Kvinders Rettigheder.

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIDM/ português – Vold i hjemmet;

http://mulher.sapo.pt/J92/276923.html português – Foreningen af Kvinder mod Vold;

http://www.mj.gov.pt/ português – Justitsministeriet;

http://www.dgsi.pt português – Juridiske databaser;

http://www.dgaj.mj.pt português – Generaldirektoratet for retsforvaltning (det giver bl.a. oplysninger om kontakt til domstolene og om deres territoriale jurisdiktion);

http://www.oa.pt/  português - Advokatforeningen;

http://dre.pt/ português – Online-lovgivningsdatabase (indeholder lovgivning offentliggjort i Serie I i det portugisiske lovtidende siden 1962);

http://www.gnr.pt português – Den Nationale Republikanske Garde;

http://www.psp.pt português – Politiet;

http://www.policiajudiciaria.pt English - português – Kriminalpolitiet.

« Erstatning til ofre for forbrydelser - Generelle oplysninger | Portugal - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 05-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige