Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Portugalsko

Poslední aktualizace: 20-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Portugalsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Odškodnění ve formě náhrady škody od pachatele 1.
1.1. Za jakých podmínek mohu požadovat náhradu škody při řízení proti pachateli (trestním řízení)? 1.1.
1.2. V který okamžik řízení mám svůj nárok předložit? 1.2.
1.3. Jak mám nárok předložit a komu? 1.3.
1.4. V jaké formě mám svůj nárok předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé škody)? 1.4.
1.5. Mohu před řízením a/nebo během řízení získat právní pomoc? 1.5.
1.6. Jaké důkazy budu muset předložit na podporu svého nároku? 1.6.
1.7. Pokud mi soud přiřkne odškodnění, existuje nějaká zvláštní pomoc, kterou mohu získat jako oběť trestného činu při výkonu rozhodnutí proti pachateli? 1.7.
2. Odškodnění od státu nebo od veřejného orgánu 2.
2.1. Je možno získat odškodnění od státu nebo od veřejného orgánu? 2.1.
2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitého druhu trestných činů? 2.2.
2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy? 2.3.
2.4. Mohou odškodnění získat závislé osoby nebo příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu? 2.4.
2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na osoby určité národnosti nebo osoby pobývající v určité zemi?  2.5.
2.6. Mohu o odškodnění požádat v Portugalsku, pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.6.
2.7. Je třeba, aby byl trestný čin oznámen policii? 2.7.
2.8. Než požádám o odškodnění, musím čekat na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení?  2.8.
2.9. Pokud byl pachatel odhalen, je třeba se nejdříve snažit získat odškodnění od pachatele? 2.9.
2.10. Pokud nebyl pachatel odhalen nebo odsouzen, je přesto možné žádat o odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit? 2.10.
2.11. Existuje časová lhůta pro předložení žádosti o odškodnění? 2.11.
2.12. Za jaké škody mohu být odškodněn? 2.12.
2.13. Jak se odškodnění vypočte? 2.13.
2.14. Existuje minimální a/nebo maximální částka, kterou je možno poskytnout? 2.14.
2.15. Odečte se mi odškodnění, které jsem dostal nebo mohu dostat za stejné škody z jiných zdrojů (například pojistné plnění), od odškodnění poskytovaného od státu? 2.15.
2.16. Existují nějaká další kritéria, která mohou ovlivnit moje vyhlídky na získání odškodnění nebo způsob vypočtení jeho výše, například mé vlastní chování v souvislosti s událostí, která újmu způsobila? 2.16.
2.17. Může mi být vyplacena záloha na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.17.
2.18. Kde získám potřebné formuláře a další informace o tom, jak o odškodnění požádat? Existuje zvláštní linka pomoci nebo internetová stránka, kterou mohu použít? 2.18.
2.19. Mohu při žádání o odškodnění získat právní pomoc? 2.19.
2.20. Kam mám žádost zaslat? 2.20.
2.21. Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mohou poskytnout další pomoc? 2.21.

 

1. Odškodnění ve formě náhrady škody od pachatele 

1.1. Za jakých podmínek mohu požadovat náhradu škody při řízení proti pachateli (trestním řízení)?

Poškozená strana, tj. osoba, která utrpěla škodu v důsledku trestného činu, může podat návrh na náhradu škody i v případě, že nebude nebo nemůže vystupovat jako civilní žalobce (což je úloha, kterou může v rámci řízení zaujmout oběť nebo její dědicové či právní zástupci nebo kdokoli v případě určitých druhů trestných činů, jako jsou trestné činy proti míru a lidskosti, napomáhání při trestném činu nebo odepření spravedlnosti, a která spočívá v připojení civilní žaloby k trestnímu řízení).

Je odpovědností Úřadu státního zástupce, aby podal návrh na náhradu škody jménem státu a osob a zájmů, které je ze zákona povinen zastupovat.

Úloha poškozené stany v řízení spočívá v poskytnutí důkazů na podporu nároku na odškodnění.

Návrh na odškodnění za škodu způsobenou trestným činem je třeba podat jako součást příslušného trestného řízení, samostatně jej lze podat u civilního soudu pouze v případě, že: (a) do osmi měsíců od ohlášení trestného činu nedošlo k obžalování pachatele nebo k žádnému vývoji; (b) trestní řízení bylo zastaveno, přerušeno nebo promlčeno dříve, než došlo k přelíčení; (c) řízení se zakládá na soukromém trestním oznámení nebo obvinění; (d) ve chvíli, kdy bylo vzneseno obvinění, ještě nedošlo k žádné škodě nebo nebyla škoda či její úplný rozsah známy; (e) trestní rozsudek neobsahoval rozhodnutí o nároku na odškodnění vzhledem k povaze dotčených otázek a základní charakteristice trestního řízení v případě, že zákon umožňuje, aby trestní soudy o těchto nárocích nerozhodovaly; (f) nárok se vznáší vůči žalovanému a jiným osobám, které mají pouze občanskoprávní odpovědnost, nebo pouze vůči těmto osobám, pokud se žalovaného týká hlavní řízení; (g) výše nároku je taková, že je možné jej předložit vícečlennému senátu, zatímco trestní řízení se musí konat před samosoudcem; (h) trestní řízení má podobu zkráceného řízení; (i) poškozená strana nebyla informována o možnosti vznést civilní nárok v trestním řízení nebo nebyla upozorněna, aby tento nárok vznesla.

NahoruNahoru

K tomuto tématu viz rovněž přehled na stránce Návrh na zahájení soudního řízení.

1.2. V který okamžik řízení mám svůj nárok předložit?

Pokud jste oprávněni podat návrh na náhradu škody, musíte dát svůj záměr najevo předtím, než se uzavře šetření případu. Soud vás pak uvědomí o svém rozhodnutí vznést obvinění nebo obžalobu, takže pak můžete, pokud si to přejete, předložit správně strukturovaný nárok v časové lhůtě 20 dní. Pokud jste neoznámili svůj záměr předložit návrh na odškodnění nebo jste na něj nebyli upozorněni, jak bylo uvedeno výše, můžete jej předložit až do 10 dní poté, co bylo žalovanému oznámeno, že soud rozhodl o vznesení obvinění nebo obžaloby.

Pokud návrh vznáší Úřad státního zástupce nebo civilní žalobce, předkládá ho spolu s obžalobou nebo ve stanovené lhůtě.

1.3. Jak mám nárok předložit a komu?

Návrh na odškodnění nemusí splňovat žádné formální požadavky a může se skládat z výpovědi ve spisu, ve které se uvádí, k jaké škodě došlo a jaké jsou o tom důkazy. K návrhu jsou obvykle připojeny kopie pro žalovanou stranu a sekretářku.

Návrh musí být předložen soudu, který je zodpovědný za rozhodnutí o trestném činu.

1.4. V jaké formě mám svůj nárok předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé škody)?

Když žádáte o náhradu škody, musíte podrobně popsat jednotlivé škody spolu s jejich příčinami a pak uvést celkovou výši nároku.

NahoruNahoru

1.5. Mohu před řízením a/nebo během řízení získat právní pomoc?

Právní pomoc lze poskytnout v jakémkoli stádiu řízení, pokud jsou splněny zákonné požadavky a náležité formality, jak se uvádí ve stručném přehledu na toto téma.

1.6. Jaké důkazy budu muset předložit na podporu svého nároku?

Přijímají se veškeré vhodné prostředky k prokázání tvrzených skutečností a na podporu rozhodnutí v dané věci, pokud jsou právně platné, významné, příslušné jako důkaz a dostupné. Konkrétně se přijímají listinné důkazy, přiznání stran řízení a znalecká a svědecká vyjádření.

1.7. Pokud mi soud přiřkne odškodnění, existuje nějaká zvláštní pomoc, kterou mohu získat jako oběť trestného činu při výkonu rozhodnutí proti pachateli?

Kromě jmenování právníka v rámci právní pomoci neexistuje žádná zvláštní pomoc. Jmenovaný právník má konkrétní odborné znalosti a měl by podniknout nezbytné procesní kroky, aby zajistil výkon rozhodnutí.

2. Odškodnění od státu nebo od veřejného orgánu

2.1. Je možno získat odškodnění od státu nebo od veřejného orgánu?

Podle portugalského práva mohou oběti některých trestných činů získat odškodnění od státu.

2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitého druhu trestných činů?

Odškodnění se poskytuje pouze obětem trestných činů zahrnujících úmyslné násilí.

NahoruNahoru

Zálohy na odškodnění vyplácí stát obětem manželského násilí pouze v případě trestného činu týrání mezi manželi nebo osobami, které jako manželé žijí.

2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy?

Odškodnění od státu mohou dostat pouze oběti, které utrpěly vážná tělesná zranění, a osoby, které mají nárok na výživné v případě úmrtí oběti. Aby se na dotčenou újmu toto odškodnění vztahovalo, musí újma vést k trvalé pracovní neschopnosti, dočasné pracovní neschopnosti po dobu alespoň třiceti dní nebo k úmrtí.

Utrpěná škoda musí způsobit vážné zhoršení životní úrovně oběti nebo osob, které mají nárok na výživné.

V případě obětí domácího násilí se odškodnění poskytuje za škody způsobené v důsledku tělesného nebo duševního týrání.

2.4. Mohou odškodnění získat závislé osoby nebo příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu?

V případě úmrtí oběti mohou osoby, které mají podle občanského práva nárok na výživné, žádat stát o odškodnění.

Abychom vám pomohli určit, kdo jsou tyto osoby, připomínáme, že povinnost platit výživné mají tyto osoby v tomto pořadí: (a) manžel nebo bývalý manžel; (b) potomci; (c) příbuzní v přímé linii; (d) sourozenci; (e) tety a strýcové, pokud je osoba, která dostává výživné, nezletilá; a (f) nevlastní otec a matka ve vztahu k nezletilým nevlastním dětem, které jsou nebo byly v době úmrtí jednoho z manželů v jeho péči.  Navíc každá osoba, která žila se svobodnou nebo zákonně odloučenou osobou v době její smrti déle než dva roky za podobných podmínek jako je manželství, může žádat o výživné z pozůstalosti zemřelého.

NahoruNahoru

2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na osoby určité národnosti nebo osoby pobývající v určité zemi?  

Ne. Odškodněna může být jakákoli oběť, která utrpěla vážné tělesné zranění v důsledku úmyslného násilného činu spáchaného na území Portugalska nebo na palubě portugalských lodí či letadel.

Totéž neplatí pro trestné činy spáchané v zahraničí, na něž se vztahuje výše uvedený systém odškodnění pouze v případě, že poškozený je portugalským občanem a nemá nárok na odškodnění od státu, na jehož území ke škodě došlo.

2.6. Mohu o odškodnění požádat v Portugalsku, pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, za podmínek popsaných v odpovědi na předchozí otázku.

2.7. Je třeba, aby byl trestný čin oznámen policii?

Současné právní předpisy takový požadavek výslovně neobsahují.

V případě domácího násilí je třeba, aby existovala stížnost nebo úřední zpráva.

2.8. Než požádám o odškodnění, musím čekat na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení?  

Takovýto požadavek neexistuje.

2.9. Pokud byl pachatel odhalen, je třeba se nejdříve snažit získat odškodnění od pachatele?

Nejprve byste se měli snažit získat odškodnění od pachatele, neboť oběti mohou dostat odškodnění od státu pouze v případě, že se jim nepodařilo získat náhradu prostřednictvím výkonu rozsudku, který byl vydán po návrhu na náhradu škody. Od této podmínky se upustí, pokud lze oprávněně očekávat, že pachatel a další osoby, které mají občanskoprávní odpovědnost, škodu nenahradí, a pokud není možnost získat účinnou a dostatečnou náhradu z jiného zdroje.

NahoruNahoru

2.10. Pokud nebyl pachatel odhalen nebo odsouzen, je přesto možné žádat o odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Ano, o výše uvedené odškodnění je možné požádat i v případě, že pachatel nebyl odhalen, obviněn nebo usvědčen.

Žádost posoudí komise, která přijme veškerá opatření, která uzná za tímto účelem za vhodná, včetně: (a) vyslechnutí žadatelů a těch, kteří jsou odpovědni za uhrazení odškodnění; (b) vyžádání kopií stížností a oznámení vztahujících se ke skutkové podstatě trestného činu a (c) vyžádání informací o profesní, finanční nebo sociální situaci těch, kteří jsou odpovědni za náhradu škody, od fyzických nebo právnických osob nebo státního úřadu.

V dotčené situaci se musí důkazy zaměřit na skutečnou existenci trestného činu.

2.11. Existuje časová lhůta pro předložení žádosti o odškodnění?

Ano, časová lhůta existuje. Žádosti je třeba podat do jednoho roku ode dne spáchání trestného činu, jinak dojde k promlčení práva na odškodnění. Pokud bylo zahájeno trestní řízení, je možno časovou lhůtu prodloužit na jeden rok po vydání rozhodnutí, kterým se řízení ukončuje. V každém případě může ministr spravedlnosti přijímat žádosti i po uplynutí této lhůty, pokud oprávněné duševní nebo hmotné okolnosti zabránily včasnému předložení žádosti.

Žádosti o odškodnění za škody způsobené domácím násilím je třeba předložit do šesti měsíců, nicméně ministr spravedlnosti může přijmout i pozdní žádost za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše.

NahoruNahoru

2.12. Za jaké škody mohu být odškodněn?

Odškodnit lze pouze za finanční ztráty způsobené dotčenou újmou.

2.13. Jak se odškodnění vypočte?

Odškodnění se vypočte podle kritérií založených na spravedlnosti. V úvahu se mezi jinými vezme rozsah škody, stupeň zhoršení životní úrovně oběti nebo osob, které mají nárok na výživné, chování oběti nebo žadatele a částky získané z jiných zdrojů.

2.14. Existuje minimální a/nebo maximální částka, kterou je možno poskytnout?

Ano, existují horní meze odškodnění, které lze získat od státu.

2.15. Odečte se mi odškodnění, které jsem dostal nebo mohu dostat za stejné škody z jiných zdrojů (například pojistné plnění), od odškodnění poskytovaného od státu?

V úvahu se vezmou veškeré částky získané z jiných zdrojů, zejména od pachatele nebo ze sociálního zabezpečení. Soukromé životní nebo úrazové pojištění se nicméně odečte pouze do té míry, jak to vyžaduje zásada spravedlnosti.

Pokud oběť obdrží účinnou nápravu nebo odškodnění za škodu z jiného zdroje poté, co bylo vyplaceno odškodnění od státu, musí ministr spravedlnosti po obdržení stanoviska výše uvedené komise požádat o vrácení vyplacených částek v plné nebo částečné výši.

2.16. Existují nějaká další kritéria, která mohou ovlivnit moje vyhlídky na získání odškodnění nebo způsob vypočtení jeho výše, například mé vlastní chování v souvislosti s událostí, která újmu způsobila?

Ano. Odškodnění od státu lze snížit nebo neposkytnout z důvodu chování oběti nebo žadatele před dotčenými skutky, v jejich průběhu nebo po jejich skončení nebo z důvodu jeho vztahů s pachatelem nebo jeho okolím nebo pokud je jeho chování v rozporu se smyslem pro spravedlnost či veřejný pořádek.

NahoruNahoru

2.17. Může mi být vyplacena záloha na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

V naléhavém případě můžete požádat o zálohu odškodnění, jehož výše ještě není stanovena; záloha nesmí překročit jednu čtvrtinu maximální částky. 

V případě obětí domácího násilí se výše zálohy stanoví s ohledem na vážnou finanční tíseň vzniklou v důsledku trestného činu a nesmí překročit částku, která se rovná měsíční vnitrostátní minimální mzdě po dobu tří měsíců, což lze prodloužit o další tři měsíce, v případě mimořádné tísně o dalších šest měsíců.

2.18. Kde získám potřebné formuláře a další informace o tom, jak o odškodnění požádat? Existuje zvláštní linka pomoci nebo internetová stránka, kterou mohu použít?

Odškodnění poskytuje stát na žádost osob, které na něj mají nárok, a není třeba použít zvláštní formulář. Formuláře je nicméně možno zdarma získat od Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos (Komise pro posouzení žádostí o odškodnění obětí trestných činů ) na adrese Escadinhas de S. Crispim, n.º  7, 1149-049; e‑mailová adresa: josé.duarte@tac.mj.pt.

Lisabon

Další pomoc lze získat od Portugalského sdružení na podporu obětí: internetová stránka http://www.apav.pt/ português; e‑mail apav.sede@apav.pt; tel. +351 707 2000 77 (pracovní dny od 10.00 do 13.00 a od 14.00 do 17.00).

NahoruNahoru

Další informace lze nalézt na internetové adrese:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MJ/MJU/ português

Pro oběti domácího násilí existuje 24hodinová linka pomoci. Je to anonymní a důvěrná služba, která obětem poskytuje poradenství, informace o jejich právech a informace o tom, kde mohou získat podporu.

Telefonní číslo je +351 800 202 148.

Oběti domácího násilí mohou rovněž získat informace na této internetové stránce:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIDM/ português

2.19. Mohu při žádání o odškodnění získat právní pomoc? 

Právní pomoc je možno získat pro veškerá soudní řízení bez ohledu na jejich formu. S nezbytnými úpravami to platí i pro řízení týkající se správních přestupků.

Vzhledem k tomu, že se žádost o odškodnění od státu nepodává k soudu ani se nepředkládá v souvislosti s řízením o správním přestupku, neposkytuje se právní pomoc při žádosti o odškodnění.

Je třeba nicméně poznamenat, že se žádáním o odškodnění nejsou spojeny žádné náklady, neboť potřebné dokumenty (osvědčení) se poskytují zdarma.

Více informací viz stručný přehled na stránce Právní pomoc.

2.20. Kam mám žádost zaslat?

Žádosti o odškodnění od státu je třeba zaslat Komisi pro posouzení žádostí o odškodnění obětí trestných činů, ale adresovat je ministrovi spravedlnosti. Tato komise má sídlo v Lisabonu na adrese uvedené v bodě 2.18 v budově poskytnuté generálním sekretariátem Ministerstva spravedlnosti.

2.21. Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mohou poskytnout další pomoc?

Ano. Existuje výše uvedené Portugalské sdružení na podporu obětí (APAV).

Bližší informace

Další informace lze získat na těchto internetových stránkách.

http://www.apav.pt/ português - Portugalské sdružení na podporu obětí

http://www.iacrianca.pt português - Institut na podporu dítěte

http://www.cidm.pt português - Komise pro rovnost a práva žen

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/ CIDM/ português - Domácí násilí

http://mulher.sapo.pt/J92/276923.html português - Sdružení žen proti násilí

http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministerstvo spravedlnosti

http://www.dgsi.pt português - Právní databáze

http://www.dgaj.mj.pt English - português - Generální ředitelství soudní správy (mimo jiné poskytuje informace o kontaktech a zeměpisné příslušnosti soudů)

http://www.oa.pt/ português - Advokátní komora

http://www.dre.pt/ português - Online databáze právních předpisů (obsahuje právní předpisy zveřejněné v sérii I Úředního věstníku od roku 1962)

http://www.gnr.pt português - Národní republikánská garda (vojenská policie)

http://www.psp.pt português - Policie

http://www.policiajudiciaria.pt English - português - Kriminální policie

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Portugalsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 20-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království