Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Holandsko

Posledná úprava: 09-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Holandsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škody od páchateľa 1.
1.1. Za akých podmienok si môžem uplatniť nárok na náhradu škody v súdnom konaní proti páchateľovi (trestnom konaní)? 1.1.
1.2. V ktorom momente konania mám uplatniť nárok? 1.2.
1.3. Ako si mám uplatniť nárok a u koho? 1.3.
1.4. Ako mám sformulovať žiadosť o odškodnenie (uviesť celkovú sumu alebo rozpísať jednotlivé škody)? 1.4.
1.5. Môžem dostať právnu pomoc pred konaním alebo počas neho? 1.5.
1.6. Aké dôkazy budem musieť predložiť na podloženie svojej žiadosti o odškodnenie? 1.6.
1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc pri vymáhaní súdneho rozhodnutia voči páchateľovi? 1.7.
2. Získanie odškodnenia od štátu alebo prostredníctvom verejnoprávneho subjektu 2.
2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo verejnoprávneho subjektu? 2.1.
2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete určitých druhov trestných činov? 2.2.
2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy? 2.3.
2.4. Môžu získať odškodnenie príbuzní alebo závislí rodinní príslušníci obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu? 2.4.
2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodné na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s pobytom v určitej krajine? 2.5.
2.6. Môžem požiadať o odškodnenie Holandsko, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, tak za akých podmienok? 2.6.
2.7. Je potrebné ohlásiť trestný čin na polícii? 2.7.
2.8. Musím si pred podaním žiadosti najprv počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania? 2.8.
2.9. Ak bol páchateľ zistený, treba sa najprv pokúsiť získať odškodnenie od páchateľa? 2.9.
2.10. Ak páchateľ nebol zistený alebo uznaný vinným, som aj tak oprávnený uchádzať sa o odškodnenie? Ak áno, aký dôkazový materiál potrebujem na podloženie svojej žiadosti? 2.10.
2.11. Je nejaká lehota na podanie žiadosti o odškodnenie? 2.11.
2.12. Za aké ujmy môžem byť odškodnený? 2.12.
2.13. Ako sa vypočíta odškodnenie? 2.13.
2.14. Jestvuje minimálna alebo maximálna suma, ktorú možno priznať? 2.14.
2.15. Odpočíta sa odškodnenie, ktoré som dostal alebo môžem dostať za tie isté ujmy, ale z iných zdrojov (napríklad vo forme poistnej náhrady) od odškodnenia získaného od štátu? 2.15.
2.16. Jestvujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu na získanie odškodnenia, napríklad moje vlastné správanie sa v súvislosti s udalosťou, ktorá spôsobila ujmu alebo ako sa vypočítava výška odškodného? 2.16.
2.17. Môžem dostať zálohu na odškodnenie? Ak áno, tak za akých podmienok? 2.17.
2.18. Kde získam potrebné formuláre a ďalšie informácie ohľadom podávania žiadosti? Jestvuje osobitná linka pomoci alebo internetová stránka, ktorú môžem použiť? 2.18.
2.19. Môžem pri podávaní žiadosti dostať právnu pomoc? 2.19.
2.20. Kam sa posiela žiadosť? 2.20.
2.21. Sú nejaké organizácie na pomoc obetiam násilia, ktoré môžu zabezpečiť ďalšiu pomoc? 2.21.

 

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škody od páchateľa

Sú rôzne možnosti na získanie odškodnenia od páchateľa:

 • ak sa riešením trestného činu zaoberá polícia: prostredníctvom polície;
 • ak sa riešením trestného činu zaoberá štátna prokuratúra: prostredníctvom štátneho prokurátora;
 • ak sa riešením trestného činu zaoberajú trestné súdy: nariadením sudcu v priebehu konania o trestnom čine;
 • inak (dokonca aj vtedy, keď je prejednanie prípadu zamietnuté) na základe konania vedeného sudcom občianskeho súdu. V skutočnosti je to riadne občiansko-právne konanie. Príslušné informácie nájdete na „Referring cases to a judge - Netherlands“.
1.1. Za akých podmienok si môžem uplatniť nárok na náhradu škody v súdnom konaní proti páchateľovi (trestnom konaní)?

Nárok obete musí byť jednoduchý. To znamená, že sudca musí byť schopný zistiť ujmu a jej rozsah bez veľkého skúmania. Ujma tiež musí priamo vyplývať z trestného činu spáchaného na obeti. Páchateľa musí z tohto činu obviniť štátny prokurátor (a sudca musí obvinenie uznať za preukázané). Nezáleží na tom, či šlo o trestný čin alebo priestupok.

Aby mohol sudca trestného súdu nárok priznať, musí byť teda tento nárok jednoduchý (ľahko preukázateľný). Obeť alebo súd môžu rozdeliť nárok na jednoduchú a zložitú časť. Sudca trestného súdu sa môže zapodievať iba touto jednoduchou časťou. Obeť si musí obhájiť zložitú časť nároku pred sudcom občianskeho súdu. Možno uplatňovať nárok na náhradu hmotnej škody, ako aj duševných útrap; v zásade je suma neobmedzená. Utŕžená ujma musí byť podopretá listinnými dôkazmi. Pri podávaní takejto žiadosti o odškodnenie môže pomôcť pracovisko Pomoci obetiam násilia (pozri 2.21).

HoreHore

1.2. V ktorom momente konania mám uplatniť nárok?

Žiadosť treba zaslať na štátnu prokuratúru pred začatím pojednávania na súde prvého stupňa (v každom prípade pred tým, ako štátny prokurátor vznesie formálnu obžalobu). Obetiam, ktoré už na polícii vyhlásili, že chcú odškodnene, štátna prokuratúra obratom zašle formulár žiadosti o odškodnenie, ktorý treba vyplnený poslať späť na prokuratúru.

1.3. Ako si mám uplatniť nárok a u koho?

Vyplnením formulára žiadosti o odškodnenie - pozri odpoveď 1. 2. Poškodená strana nie je povinná zúčastniť sa pojednávania.

1.4. Ako mám sformulovať žiadosť o odškodnenie (uviesť celkovú sumu alebo rozpísať jednotlivé škody)?

Sudca musí byť schopný z písomného materiálu žiadateľa zistiť oprávnenosť jeho nároku a sumu ním nárokovanú. Sudca tiež musí byť schopný zhodnotiť, či je táto suma primeraná.

1.5. Môžem dostať právnu pomoc pred konaním alebo počas neho?

Poškodená strana má možnosť dať sa zastúpiť právnikom. Na „Legal assistance – Netherlands“ sú k tomu uvedené ďalšie informácie.

1.6. Aké dôkazy budem musieť predložiť na podloženie svojej žiadosti o odškodnenie?

Do úvahy prichádzajú tieto listinné dôkazy: faktúry/nákupné bločky, vyhlásenie zamestnávateľa, lekárske osvedčenia atď. Ak výšku nárokovanej sumy nemožno doložiť listinnými dôkazmi, sudca ju musí odhadnúť v súlade so zákonom.

HoreHore

1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc pri vymáhaní súdneho rozhodnutia voči páchateľovi?

Ak sudca uzná nárok, navrhovateľ dostane rozsudok. Tento rozsudok možno vymáhať pomocou súdneho zriadenca. Ďalšie informácie nájdete v prehľade základných faktov o vymáhaní súdnych príkazov.

Ďalšie možnosti sú tieto.

 • Paragraf 36f Trestného zákonníka umožňuje sudcovi požadovať od podozrivého usvedčeného z trestného činu úhradu peňažnej sumy štátu. Podľa tohto paragrafu zákonníka má na tieto peniaze nárok obeť. Štátna prokuratúra musí toto opatrenie vykonať. Ústredný úrad pre súdne inkasá (CJIB) v Leeuwardene inkasuje peniaze od páchateľov v mene štátnej prokuratúry.
 • Obeti odškodné uhradia na základe osobitnej podmienky, ktorú páchateľovi uloží sudca.

2. Získanie odškodnenia od štátu alebo prostredníctvom verejnoprávneho subjektu

2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo verejnoprávneho subjektu?

Je to možné iba v prípade úmyselných násilných trestných činov, ktoré majú za následok ťažké ublíženie na zdraví alebo smrť. Obete (alebo ich najbližší príbuzní) sa môžu uchádzať o úhradu na Fonde pre odškodnenie násilných trestných činov.

2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete určitých druhov trestných činov?

Fond na odškodnenie násilných trestných činov môže vyplácať náhrady iba v prípade úmyselne spáchaných násilných trestných činov, následkom ktorých obeť zomrela alebo utrpela vážne ublíženie na zdraví, prípadne duševné útrapy. Žiadosť o úhradu môže podať obeť alebo v prípade jej úmrtia aj najbližší príbuzný obete. Žiadosť v mene obete môže podať aj držiteľ plnomocenstva alebo zákonný zástupca (rodič alebo opatrovník). Pri predkladaní žiadosti môže podať informácie a poskytnúť podporu Úrad pre pomoc obetiam násilia.

HoreHore

2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy?

Áno, je to tak. Ujma spôsobená trestným činom musí byť závažného charakteru a musí mať vážne následky. Toto sa týka rovnako telesného ublíženia, ako aj duševných útrap. Za závažnú ujmu sa považujú: poranenia trvajúce viac ako šesť týždňov, ktoré majú za následok práceneschopnosť alebo neschopnosť vykonáva každodenné povinnosti; poranenia s dlhodobými alebo trvalými viditeľnými či funkčnými následkami (napr. duševná trauma, strach vychádzať von alebo výrazne zohyzďujúce jazvy); poranenia, ktoré objektívne ohrozili život.

2.4. Môžu získať odškodnenie príbuzní alebo závislí rodinní príslušníci obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu?

Áno, môžu. Avšak odškodnenie hmotnej škody pre najbližšieho príbuzného sa obmedzuje na ujmu vyplývajúcu zo smrti. To znamená, že je možné odškodniť iba ujmu vo forme výdavkov na pohreb a stratu životných prostriedkov. Za istých podmienok môžu mať nárok na odškodnenie traumy aj pozostalí príbuzní, ktorý boli svedkami trestného činu.

2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodné na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s pobytom v určitej krajine?

Na štátnej príslušnosti obete nezáleží. Avšak v zákone sa uvádza, že žiadosť je prípustná iba vtedy, ak k trestnému činu došlo v Holandsku.

2.6. Môžem požiadať o odškodnenie Holandsko, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, tak za akých podmienok?

Nie, pokiaľ nie ste obeťou úmyselného násilného trestného činu, ktorý bol spáchaný na palube holandského plavidla alebo lietadla mimo územia Holandska. V takom prípade musíte mať pobyt na území niektorého členského štátu Európskych spoločenstiev. Z toho dôvodu sa Fond na odškodnenie nezaoberá ujmami vyplývajúcimi z trestných činov, ktoré spáchali holandskí občania mimo územia Holandska.

HoreHore

2.7. Je potrebné ohlásiť trestný čin na polícii?

Toto hlásenie nie je nutné, i keď je žiadúce; pomáha totiž dokázať, že došlo k násilnému trestnému činu.

2.8. Musím si pred podaním žiadosti najprv počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania?

Nie je potrebné čakať na uzavretie policajného vyšetrovania alebo trestného konania. Je to kvôli riziku, že sa prekročí lehota na podávanie žiadosti na Fond na odškodnenie násilných trestných činov.

2.9. Ak bol páchateľ zistený, treba sa najprv pokúsiť získať odškodnenie od páchateľa?

V zásade by obeť mala požadovať náhradu utŕženej ujmy od páchateľa. Bolo by však nepraktické a nespravodlivé, ak by Fond na odškodnenie násilných trestných činov mohol vyplácať náhrady iba vtedy, ak je známy výsledok takéhoto postihu. Ak sa ukáže, že obeť má malú šancu na odškodnenie, pristúpi Fond k úhrade.

2.10. Ak páchateľ nebol zistený alebo uznaný vinným, som aj tak oprávnený uchádzať sa o odškodnenie? Ak áno, aký dôkazový materiál potrebujem na podloženie svojej žiadosti?

Obeť musí preukázať existenciu ujmy a aj to, že k ujme došlo pri úmyselne spáchanom násilnom trestnom čine. Po podaní žiadosti sa obeti zašle informačný formulár, v ktorom môže uviesť, čo sa jej stalo a akú ujmu utrpela. Tento slovný popis musí byť podľa možnosti podložený listinami, (svedeckými) výpoveďami atď.

HoreHore

2.11. Je nejaká lehota na podanie žiadosti o odškodnenie?

Žiadosť o úhradu treba podať do troch rokov odo dňa trestného činu. Ak od poškodenej strany nemožno dôvodne očakávať podanie žiadosti v tejto lehote, žiadosť sa aj tak spracuje.

Ak sa však poškodená strana radila s právnikom alebo iným odborným poskytovateľom právnej pomoci pred uplynutím tejto lehoty, potom sa premeškaný termín len tak ľahko neprepáči.

2.12. Za aké ujmy môžem byť odškodnený?

Nie každá ujma vyplývajúca z trestného činu spĺňa podmienky na úhradu: spĺňa ich iba ujma, v dôsledku poranenia či smrti. Okrem toho Fond na odškodnenie násilných trestných činov nevypláca odškodnenie za celú ujmu, ale vykonáva jej náhradu podľa zásady primeranosti a spravodlivosti. Náhradu môže vyplatiť iba vtedy, ak bola preukázaná ujma, jej rozsah a súvis s ublížením. Sú dva druhy ujmy: hmotná škoda a útrapy. Hmotná škoda znamená finančnú stratu, t.j. náklady vynaložené alebo ktoré sa majú vynaložiť a príjem ušlý teraz alebo v budúcnosti. Príkladom sú odmena lekárovi, zničené šatstvo, účty hradené nemocnici, strata práceschopnosti atď. Útrapy znamenajú stratu alebo dočasné zhoršenie dobrého životného pocitu.

2.13. Ako sa vypočíta odškodnenie?

Pozri odpovede na 2.12 a 2.14

2.14. Jestvuje minimálna alebo maximálna suma, ktorú možno priznať?

Od 1. januára 2003 platia nasledovné pravidlá. Maximálna suma náhrady hmotnej škody predstavuje 22 700 eur a v prípade útrap je to 9 100 eur. Minimálna suma odškodnenia útrap je 454 eur. Maximum sa vypláca iba zriedka. Priemerná náhrada predstavuje 2 723 eur (zaokrúhlené na 908 eur v prípade hmotnej škody a 1 815 eur v prípade útrap).

HoreHore

2.15. Odpočíta sa odškodnenie, ktoré som dostal alebo môžem dostať za tie isté ujmy, ale z iných zdrojov (napríklad vo forme poistnej náhrady) od odškodnenia získaného od štátu?

Fond na odškodnenie násilných trestných činov je doplnkovým opatrením. Náhrady podľa právnej úpravy o sociálnom zabezpečení sa od ujmy odpočítajú. Aj vtedy, ak sa vyplatia náhrady z poistnej zmluvy, táto suma sa (všeobecne) odpočíta z akejkoľvek sumy, ktorú nahradí Fond na odškodnenie násilných trestných činov.

2.16. Jestvujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu na získanie odškodnenia, napríklad moje vlastné správanie sa v súvislosti s udalosťou, ktorá spôsobila ujmu alebo ako sa vypočítava výška odškodného?

Náhrada sa môže zamietnuť z dôvodu spoluzodpovednosti obete. Tiež je možné znížiť sumu odškodného za hmotnú škodu a útrapy. Ide tu o to, či sa obeť zbytočne nevystavila situácii, v ktorej mohla alebo mala očakávať, že sa na nej páchateľ dopustí násilia (spoluvina).

2.17. Môžem dostať zálohu na odškodnenie? Ak áno, tak za akých podmienok?

Možno povoliť zálohu (provizórnu náhradu). Záloha sa povolí iba vtedy, ak o ňu poškodená strana požiada a preukáže jej naliehavú potrebu.

2.18. Kde získam potrebné formuláre a ďalšie informácie ohľadom podávania žiadosti? Jestvuje osobitná linka pomoci alebo internetová stránka, ktorú môžem použiť?

Formulár žiadosti/formulár hlásenia (a bližšie informácie) možno získať na Fonde pre odškodnenie násilných trestných činov (telefón: +31 70 4142000). Informácie, ktoré sa dajú použiť pri podávaní žiadosti o náhradu, sa nachádzajú aj na internetovej stránke www.schadefonds.nl Nederlands. Formuláre sa dajú vyžiadať aj e-mailom na: info@schadefonds.nl. Pri vyplňovaní a podávaní formulára žiadosti/formulára hlásenia môžu pomôcť aj pracovníci Úradu pomoc obetiam násilia (pozri 2. 21).

HoreHore

2.19. Môžem pri podávaní žiadosti dostať právnu pomoc?

V zásade sa formulár hlásenia posiela poškodenému na vyžiadanie. Ak má poškodený zmocnenca/právneho zástupcu (napr. právnika), všetok styk sa realizuje prostredníctvom tohto zmocnenca.

2.20. Kam sa posiela žiadosť?

Na adresu:

Fund for Compensation of Violent Offences (Fond na odškodnenie násilných trestných činov),

P.O. Box 1947,

2280 DX Rijswijk,

the Netherlands (Holandsko).

2.21. Sú nejaké organizácie na pomoc obetiam násilia, ktoré môžu zabezpečiť ďalšiu pomoc?

Obete trestných činov a dopravných nehôd môžu získať informácie a podporu od Holandskej nadácie na pomoc obetiam násilia, ktorá má okolo 75 miestnych pobočiek v 13 regiónoch. Pomoc obetiam násilia je prvé miesto, na ktorú sa môže obeť obrátiť. Poskytovaná pomoc spočíva v praktickej a právnej pomoci a citovej opore. Ak je záležitosť právne zložitá, alebo ak je potrebná mimoriadna psychologická a sociálna starostlivosť, Pomoc obetiam násilia odkáže prípad na ďalšie orgány (na úrad právnej pomoci, do sociálnej starostlivosti, psychiatrickej liečby atď.). Služby Pomoci obetiam násilia sú poskytované zadarmo.

Bližšie informácie (vrátane adries) nájdete na internetovej stránke „Victim Support Netherlands“ Nederlands.

Informácie o trestných činoch nájdu obete na informačných miestach pre obete. V každom okrese sa nachádza takéto informačné miesto (niekedy pod iným názvom), kde je možné získať informácie od polície a štátnej prokuratúry. V niektorých okresoch možno cez informačné miesto pre obete aj nadviazať kontakt s Pomocou obetiam násilia a Úradom právnej pomoci. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke „Public Prosecutor’s Office“ English - Nederlands.

Bližšie informácie

 • Ak je škodový prípad krytý poistkou, je možné o odškodnenie požiadať príslušnú poisťovňu.

  Ľuďom s bydliskom v Holandsku môžu inštitúcie sociálneho zabezpečenia ponúknuť ďalšiu možnosť odškodnenia časti ujmy.

 • Relevantné internetové stránky:

  - Fund for Compensation of Violent Offences Nederlands

  - Dutch National Victim Support Bureau Nederlands

  - Public Prosecutor’s Office English - Nederlands.

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Holandsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 09-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo