Komisja Europejska > EJN > Odszkodowania dla ofiar przestępstw > Niderlandy

Ostatnia aktualizacja: 19-07-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Niderlandy

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Uzyskiwanie rekompensaty w postaci odszkodowania od przestępcy 1.
1.1. Na jakich warunkach mogę wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w procesie przeciwko przestępcy (w postępowaniu karnym)? 1.1.
1.2. Na jakim etapie postępowania powinienem/-am wystąpić z roszczeniem? 1.2.
1.3. W jaki sposób powinienem/-am wystąpić z roszczeniem i do kogo? 1.3.
1.4. W jaki sposób powinienem/-am przedstawić roszczenie (wskazać całkowitą kwotę i/lub podać poszczególne straty)? 1.4.
1.5. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed i/lub w trakcie postępowania? 1.5.
1.6. Jakie dowody będą wymagane na poparcie mojego roszczenia? 1.6.
1.7. Jeżeli sąd zasądzi na moją korzyść odszkodowanie, czy będę mógł/mogła skorzystać ze szczególnej pomocy jako ofiara przestępstwa w zakresie wykonania orzeczenia przeciwko przestępcy? 1.7.
2. Uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego 2.
2.1. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego? 2.1.
2.2. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar pewnych rodzajów przestępstw? 2.2.
2.3. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar, które poniosły pewnego rodzaju szkody? 2.3.
2.4. Czy odszkodowanie mogą otrzymać krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiar zmarłych w wyniku przestępstwa? 2.4.
2.5. Czy możliwość uzyskania odszkodowania jest ograniczona do osób pewnych narodowości lub osób zamieszkujących w określonym kraju? 2.5.
2.6. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od Niderlandów, jeżeli przestępstwo popełniono w innym państwie? Jeśli tak, to na jakich warunkach? 2.6.
2.7. Czy trzeba zgłosić przestępstwo policji? 2.7.
2.8. Czy trzeba poczekać na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego przed złożeniem wniosku o odszkodowanie? 2.8.
2.9. Jeżeli zidentyfikowano przestępcę, czy trzeba najpierw spróbować uzyskać odszkodowanie od przestępcy? 2.9.
2.10. Jeżeli nie zidentyfikowano ani nie skazano przestępcy, czy można nadal kwalifikować się do uzyskania odszkodowania? Jeśli tak, to jakie dowody trzeba przedstawić na poparcie wniosku? 2.10.
2.11. Czy istnieje termin na złożenie wniosku o odszkodowanie? 2.11.
2.12. Za jakie szkody mogę uzyskać odszkodowanie? 2.12.
2.13. W jaki sposób oblicza się odszkodowanie? 2.13.
2.14. Czy istnieje dolna i/lub górna granica kwoty odszkodowania, jaką można zasądzić? 2.14.
2.15. Czy odszkodowanie od państwa zostanie pomniejszone o odszkodowanie, które uzyskałem/-am lub mogę uzyskać za te same szkody, ale z innych źródeł (np. ubezpieczenia)? 2.15.
2.16. Czy istnieją jakieś inne kryteria, które mogą wpłynąć na moje szanse uzyskania odszkodowania lub sposób obliczenia odszkodowania, np. moje zachowanie w związku ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę? 2.16.
2.17. Czy mogę uzyskać zaliczkę na poczet odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich warunkach? 2.17.
2.18. Gdzie mogę otrzymać potrzebne formularze i dalsze informacje na temat sposobu składania wniosku? Czy istnieje specjalny telefon zaufania lub strona internetowa, z których mógłbym/mogłabym skorzystać? 2.18.
2.19. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przy składaniu wniosku? 2.19.
2.20. Gdzie należy wysłać wniosek? 2.20.
2.21. Czy istnieją jakieś organizacje wsparcia dla ofiar przestępstw, które mogą udzielić dalszej pomocy? 2.21.

 

1. Uzyskiwanie rekompensaty w postaci odszkodowania od przestępcy

Istnieją różne możliwości uzyskiwania odszkodowania od przestępcy.

 • jeżeli przestępstwem karnym zajmuje się policja: za pośrednictwem policji;
 • jeżeli przestępstwem karnym zajmuje się prokuratura: za pośrednictwem prokuratora;
 • jeżeli przestępstwem karnym zajmują się sądy karne: za pośrednictwem orzeczenia sędziego podczas rozpoznawania sprawy;
 • w przeciwnym razie (nawet w przypadku oddalenia sprawy) w drodze postępowania przed sędzią sądu cywilnego. W rzeczywistości jest to zwykłe postępowanie cywilne. Informacje na ten temat można znaleźć w „Kierowanie spraw do sędziego - Niderlandy”.
1.1. Na jakich warunkach mogę wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w procesie przeciwko przestępcy (w postępowaniu karnym)?

Roszczenie ofiary musi być proste. Oznacza to, że sędzia musi być w stanie stwierdzić szkodę i jej wielkość bez zbytniego badania sprawy. Szkoda musi wywodzić się bezpośrednio z czynu przestępczego popełnionego w stosunku do ofiary. Przestępca musiał zostać oskarżony o ten czyn przez prokuratora (a sędzia musiał dowieść oskarżenia). Nie ma znaczenia, czy było to przestępstwo czy występek.

Aby kwalifikować się do tego, by sędzia sądu karnego zasądził odszkodowanie, roszczenie musi być proste (łatwe do udowodnienia). Ofiara lub sąd mogą podzielić roszczenie na część prostą i złożoną. Sędzia sądu karnego może zająć się częścią prostą. Ofiara musi obronić przed sędzią w sądzie cywilnym część złożoną roszczenia. Odszkodowania można dochodzić zarówno za szkody materialne jak i cierpienie psychiczne; zasadniczo nie ma ograniczeń w zakresie kwoty odszkodowania. Poniesioną szkodę trzeba poprzeć dowodami na piśmie. Biuro Wsparcia dla Ofiar (patrz 2.21.) może udzielić pomocy przy wniesieniu takiego roszczenia.

Do góryDo góry

1.2. Na jakim etapie postępowania powinienem/-am wystąpić z roszczeniem?

Wniosek należy przesłać do prokuratury przed wszczęciem rozprawy w sądzie pierwszej instancji (w każdym przypadku przed wniesieniem formalnego aktu oskarżenia przez prokuratora). Ofiary, które oświadczyły policji, że chcą uzyskać odszkodowanie niezwłocznie otrzymają pocztą od prokuratury formularz roszczenia, który muszą odesłać do prokuratury.

1.3. W jaki sposób powinienem/-am wystąpić z roszczeniem i do kogo?

Wypełniając formularz roszczenia - patrz odpowiedź 1. 2. Strona poszkodowana nie ma obowiązku stawienia się na rozprawę.

1.4. W jaki sposób powinienem/-am przedstawić roszczenie (wskazać całkowitą kwotę i/lub podać poszczególne straty)?

Sędzia musi być w stanie stwierdzić, z pisemnego dokumentu wnioskodawcy, że roszczenie jest uzasadnione i jakiej kwoty domaga się wnioskodawca. Sędzia musi również być w stanie ocenić, czy kwota jest uzasadniona.

1.5. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed i/lub w trakcie postępowania?

Strona poszkodowana ma możliwość skorzystania z zastępstwa prawnego. Więcej informacji zawiera zakładka „Pomoc prawna - Niderlandy”.

1.6. Jakie dowody będą wymagane na poparcie mojego roszczenia?

Na myśl przychodzą następujące dowody z dokumentów: faktury/paragony, oświadczenia pracodawcy, zaświadczenia lekarskie, itp. Jeżeli kwoty objętej roszczeniem nie da się uzasadnić dowodami z dokumentów, sędzia musi oszacować ją zgodnie z prawem.

Do góryDo góry

1.7. Jeżeli sąd zasądzi na moją korzyść odszkodowanie, czy będę mógł/mogła skorzystać ze szczególnej pomocy jako ofiara przestępstwa w zakresie wykonania orzeczenia przeciwko przestępcy?

Jeżeli sędzia uzna roszczenie, powód uzyskuje wyrok. Wyrok taki można wykonać przy pomocy urzędnika sądowego. Więcej informacji zawiera zakładka poświęcona wykonywaniu orzeczeń sądowych.

Istnieją również następujące inne możliwości:

 • Sekcja 36 f Kodeksu Karnego pozwala sędziemu na żądanie od osoby skazanej za przestępstwo karne zapłaty na rzecz państwa sumy pieniężnej. Zgodnie z tą sekcją Kodeksu, uprawnionym do uzyskania tych pieniędzy jest ofiara. Od prokuratury wymaga się wykonania tego środka. Centralne Biuro Poboru Należności Sądowych (CJIB) w Leeuwarden pobiera należności od przestępców w imieniu prokuratury.
 • Ofiara uzyskuje odszkodowanie w postaci specjalnego warunku nałożonego na przestępcę przez sędziego.

2. Uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego

2.1. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego?

Jest to możliwe tylko w przypadku przestępstw umyślnych popełnionych z użyciem przemocy, powodujących poważne uszkodzenie ciała lub śmierć. Ofiary (lub ich najbliżsi krewni) mogą ubiegać się o wypłatę z Funduszu Odszkodowań za Przestępstwa Popełnione z Użyciem Przemocy.

2.2. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar pewnych rodzajów przestępstw?

Fundusz Odszkodowań za Przestępstwa Popełnione z Użyciem Przemocy może wypłacić odszkodowanie tylko w przypadku umyślnego przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy, w wyniku którego ofiara poniosła śmierć lub doznała poważnych fizycznych obrażeń i/lub cierpienia fizycznego. Wniosek o wypłatę odszkodowania może złożyć ofiara lub, w przypadku śmierci ofiary, jej najbliżsi krewni. Osoba posiadająca pełnomocnictwo lub zastępca prawny (rodzic lub opiekun) może złożyć wniosek w imieniu ofiary. Biuro Pomocy Ofiarom może uzyskać więcej informacji i zaoferować pomoc przy składaniu takiego wniosku.

Do góryDo góry

2.3. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar, które poniosły pewnego rodzaju szkody?

Tak. Szkody wyrządzone przez przestępstwo muszą mieć poważny charakter i poważne konsekwencje. Dotyczy to zarówno szkód fizycznych jak i cierpienia psychicznego. Za poważne szkody uważa się następujące: uszkodzenie ciała utrzymujące się dłużej niż sześć tygodni, powodujące niezdolność do pracy lub wykonywania codziennych czynności; uszkodzenie ciała z długotrwałymi lub trwałymi skutkami widocznymi lub związanymi z funkcjonowaniem (np. uraz psychiczny, strach przed wychodzeniem z domu lub poważnie zniekształcające blizny); uszkodzenia ciała, które obiektywnie zagrażały życiu.

2.4. Czy odszkodowanie mogą otrzymać krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiar zmarłych w wyniku przestępstwa?

Tak. Jednakże odszkodowanie za straty materialne dla najbliższych krewnych jest ograniczone do strat wynikających ze śmierci. Oznacza to, że wynagrodzić można jedynie straty poniesione w postaci wydatków pogrzebowych i utraty dochodu. Pod pewnymi warunkami, żyjący krewni ofiary, którzy byli świadkami przestępstwa, mogą kwalifikować się do uzyskania odszkodowania za uraz psychiczny.

2.5. Czy możliwość uzyskania odszkodowania jest ograniczona do osób pewnych narodowości lub osób zamieszkujących w określonym kraju?

Narodowość ofiary nie odgrywa roli. Jednakże prawo stanowi, iż wniosek dopuszcza się tylko wówczas, gdy przestępstwo popełniono w Niderlandach.

Do góryDo góry

2.6. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od Niderlandów, jeżeli przestępstwo popełniono w innym państwie? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Tylko wówczas, jeżeli padliśmy ofiarą umyślnego przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy na pokładzie holenderskiego statku lub samolotu poza terytorium Niderlandów. W takim przypadku musimy mieć miejsce zamieszkania na terytorium jednego z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich. Zatem Fundusz Odszkodowań nie zajmuje się szkodami wynikającymi z przestępstw popełnionych przez obywatela holenderskiego poza terytorium Niderlandów.

2.7. Czy trzeba zgłosić przestępstwo policji?

Nie ma takiego wymogu, choć zaleca się dokonanie takiego zgłoszenia, ponieważ ułatwia to wykazanie, że miało miejsce przestępstwo z użyciem przemocy.

2.8. Czy trzeba poczekać na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego przed złożeniem wniosku o odszkodowanie?

Nie ma konieczności oczekiwania na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego. Dzieje się tak dlatego, że istnieje ryzyko przekroczenia terminu złożenia wniosku do Funduszu Odszkodowań za Przestępstwa Popełnione z Użyciem Przemocy.

2.9. Jeżeli zidentyfikowano przestępcę, czy trzeba najpierw spróbować uzyskać odszkodowanie od przestępcy?

Zasadniczo, ofiara powinna dochodzić odszkodowania za poniesione szkody od przestępcy. Jednakże nierealnym i nieuczciwym byłoby, gdyby Fundusz Odszkodowań za Przestępstwa Popełnione z Użyciem Przemocy mógł wypłacać odszkodowania tylko wówczas, gdy znany byłby wynik takiego działania. Jeżeli wykazano, że ofiara ma niewielkie szanse na uzyskanie odszkodowania, wówczas Fundusz dokona wypłaty.

Do góryDo góry

2.10. Jeżeli nie zidentyfikowano ani nie skazano przestępcy, czy można nadal kwalifikować się do uzyskania odszkodowania? Jeśli tak, to jakie dowody trzeba przedstawić na poparcie wniosku?

Ofiara musi wykazać, że istnieje szkoda i że szkoda wystąpiła na skutek umyślnego przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy. Przy składaniu wniosku ofiarom przesyła się formularz informacyjny, na którym mogą podać, co im się stało i jakie szkody poniosły. Informacje takie należy w miarę możliwości poprzeć dokumentami, oświadczeniami (świadków), itp.

2.11. Czy istnieje termin na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Wniosek o wypłatę należy złożyć w terminie trzech lat od daty popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy. Jeżeli nie można zasadnie oczekiwać, by strona poszkodowana złożyła wniosek w przewidzianym terminie, wniosek i tak zostanie rozpatrzony.

Jednakże, jeżeli strona poszkodowana zasięgnęła porady prawnika lub innego specjalisty od pomocy prawnej przed upływem terminu, wówczas nie da się łatwo uzasadnić niedotrzymania terminu.

2.12. Za jakie szkody mogę uzyskać odszkodowanie?

Nie każda szkoda wynikająca z przestępstwa kwalifikuje się do odszkodowania: jedynie szkoda wynikająca z uszkodzenia ciała lub śmierci. Ponadto, Fundusz Odszkodowań za Przestępstwa Popełnione z Użyciem Przemocy nie wypłaca odszkodowań za całą szkodę, a jedynie dokonuje wypłaty na zasadzie sensowności i uczciwości. Może dokonać wypłaty, jeżeli wykazano szkodę, jej rozmiar oraz powiązanie z uszkodzeniem ciała. Istnieją dwa rodzaje szkód: szkoda materialna oraz cierpienie. Szkoda materialna powoduje uszczerbek finansowy, tj. koszty poniesione, lub koszty, które mają zostać poniesione, oraz utracony przychód lub przewidywaną utratę przychodu. Przykładami są: koszty leczenia, zniszczona odzież, rachunki za pobyt w szpitalu, utrata zdolności do pracy, itp. Cierpienie oznacza również tymczasową utratę radości życia.

Do góryDo góry

2.13. W jaki sposób oblicza się odszkodowanie?

Patrz odpowiedzi na 2.12 oraz 2.14

2.14. Czy istnieje dolna i/lub górna granica kwoty odszkodowania, jaką można zasądzić?

Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują następujące zasady. Maksymalna kwota wypłaty to 22.700 € za straty materialne oraz 9100 € za cierpienie. Kwota minimalna za cierpienie to 454 €. Kwotę maksymalną rzadko się wypłaca. Średnia wypłacana suma wynosi 2723 € (zaokrąglana do 908 € za straty materialne i 1815 € za cierpienie).

2.15. Czy odszkodowanie od państwa zostanie pomniejszone o odszkodowanie, które uzyskałem/-am lub mogę uzyskać za te same szkody, ale z innych źródeł (np. ubezpieczenia)?

Fundusz Odszkodowań za Przestępstwa Popełnione z Użyciem Przemocy jest rezerwą dodatkową. Od szkody odejmuje się wypłaty w ramach ustawodawstwa o ubezpieczeniu społecznym. Nawet jeśli konkretny program ubezpieczeniowy wypłaca świadczenie, kwotę tę (zazwyczaj) odejmuje się od dowolnej kwoty wypłaconej przez Fundusz Odszkodowań za Przestępstwa Popełnione z Użyciem Przemocy.

2.16. Czy istnieją jakieś inne kryteria, które mogą wpłynąć na moje szanse uzyskania odszkodowania lub sposób obliczenia odszkodowania, np. moje zachowanie w związku ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę?

Wypłaty można odmówić na podstawie współodpowiedzialności ofiary. Kwotę odszkodowania zarówno za straty materialne jak i cierpienie można również obniżyć. Chodzi o to, czy ofiara niepotrzebnie nie naraziła się na sytuacje, w których mogła i musiała spodziewać się działania przestępcy z użyciem przemocy w stosunku do siebie (wina poszkodowanego).

Do góryDo góry

2.17. Czy mogę uzyskać zaliczkę na poczet odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Można dopuścić zaliczkę (tymczasową wypłatę). Zaliczkę dopuszcza się tylko wówczas, gdy strona poszkodowana ubiegała się o nią i wykazała pilną potrzebę.

2.18. Gdzie mogę otrzymać potrzebne formularze i dalsze informacje na temat sposobu składania wniosku? Czy istnieje specjalny telefon zaufania lub strona internetowa, z których mógłbym/mogłabym skorzystać?

Formularz wniosku/raportu (i dalsze informacje) można uzyskać z Funduszu Odszkodowań za Przestępstwa Popełnione z Użyciem Przemocy (tel. +31 70 4142000). Informacje dostępne są również na stronie: www.schadefonds.nl Nederlands, którą można wykorzystać do złożenia wniosku o wypłatę. Prośbę o formularze można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@schadefonds.nl. Pracownicy Biura Pomocy Ofiarom (patrz 2.21) mogą również pomoc przy wypełnianiu i składaniu formularza wniosku/raportu.

2.19. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przy składaniu wniosku?

Zasadniczo strona poszkodowana otrzymuje formularz raportu na wniosek. Jeżeli strona poszkodowana ma pełnomocnika (np. prawnika), cała komunikacja odbywa się przez pełnomocnika.

Do góryDo góry

2.20. Gdzie należy wysłać wniosek?

Fundusz Odszkodowań za Przestępstwa Popełnione z Użyciem Przemocy (Fund for Compensation of Violent Offences),

P.O. Box 1947,

2280 DX Rijswijk,

the Netherlands

2.21. Czy istnieją jakieś organizacje wsparcia dla ofiar przestępstw, które mogą udzielić dalszej pomocy?

Ofiary przestępstw i wypadków drogowych mogą uzyskać informacje i pomoc od Holenderskiej Fundacji Wsparcia dla Ofiar, która ma około 75 lokalnych biur w 13 regionach. Sekcja wsparcia dla ofiar to pierwszy punkt kontaktowy dla ofiar. Oferowana pomoc obejmuje wsparcie praktyczne, prawne i emocjonalne. W przypadku spraw skomplikowanych z prawnego punktu widzenia lub jeżeli potrzebna jest dodatkowa pomoc psychospołeczna, Wsparcie dla Ofiar skieruje sprawę do innych organów (biur pomocy prawnej, organów odpowiedzialnych za pracę społeczną, opiekę psychiatryczną, itp.). Usługi Wsparcia dla Ofiar są nieodpłatne.

Więcej informacji (w tym adresy) można uzyskać na stronie internetowej Wsparcia dla Ofiar „Victim Support Netherlands” Nederlands.

Aby uzyskać informacje na temat sprawy karnej, ofiary mogą zwrócić się do Punktu Informacji dla Ofiar. Każdy okręg ma taki punkt informacyjny (czasami pod inną nazwą), gdzie informacje można uzyskać zarówno od policji jak i prokuratury. W niektórych okręgach kontakt ze Wsparciem dla Ofiar i Biurem Pomocy Prawnej można również nawiązać za pośrednictwem Punktu Informacji dla Ofiar. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej prokuratury „Public Prosecutor’s Office” English - Nederlands.

Dalsze informacje

 • Jeżeli sprawę o odszkodowanie pokrywa ubezpieczenie, odszkodowania można dochodzić od odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej.

  Dla osób zamieszkałych w Niderlandach, instytucje ubezpieczenia społecznego mogą zaoferować dalszą możliwość uzyskania odszkodowania za część szkód.

 • Ważne strony internetowe:

  - Fundusz Odszkodowań za Przestępstwa Popełnione z Użyciem Przemocy Nederlands

  - Holenderskie Krajowe Biuro Pomocy Ofiarom Nederlands

  - Prokuratura English - Nederlands

« Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Informacje ogólne | Niderlandy - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 19-07-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania