Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Κάτω Χώρες

Τελευταία ενημέρωση: 09-10-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Κάτω Χώρες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από τον δράστη 1.
1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στην ποινική δίκη κατά του δράστη; 1.1.
1.2. Σε ποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου; 1.2.
1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου; 1.3.
1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου; 1.4.
1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν και/ ή κατά τη διάρκεια της δίκης; 1.5.
1.6. Τι αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου; 1.6.
1.7. Στην περίπτωση που το δικαστήριο μου επιδικάσει την αποζημίωση, υπάρχει ειδική νομική βοήθεια, ως θύμα εγκλήματος, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη; 1.7.
2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό 2.
2.1. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση από το κράτος ή από άλλο δημόσιο οργανισμό; 2.1.
2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα ορισμένων εγκλημάτων; 2.2.
2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες; 2.3.
2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει συνεπεία της αξιόποινης πράξεως, μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση οι συγγενείς του ή τα εξαρτώμενα από αυτό πρόσωπα; 2.4.
2.5. Είναι η δυνατότητα επιδίωξης αποζημίωσης περιορισμένη μόνο για πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή πρόσωπα που διαμένουν σε ορισμένη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στις Κάτω Χώρες, αν το αδίκημα τελέσθηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν επιδιώξω την αξίωσή μου; 2.8.
2.9. Αν ο δράστης έχει προσδιορισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη; 2.9.
2.10. Αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή δεν έχει ακόμη καταδικασθεί, υπάρχει ακόμη δυνατότητα να δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκομίσω για την αγωγή μου; 2.10.
2.11. Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την επιδίωξη της αξίωσής μου; 2.11.
2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ; 2.12.
2.13. Πως θα προσδιορισθεί η αποζημίωση; 2.13.
2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να επιδικασθεί; 2.14.
2.15. Η αποζημίωση που ήδη δέχθηκα ή που μπορεί να δεχθώ για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές (π.χ. ασφαλιστικός οργανισμός) θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος; 2.15.
2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση ή τον τρόπο υπολογισμού του ύψους της, όπως η συμπεριφορά μου σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία; 2.16.
2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.17.
2.18. Από πού μπορώ να προμηθευθώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης; Υπάρχει κάποια τηλεφωνική γραμμή ή δικτυακός τόπος που μπορώ να χρησιμοποιήσω; 2.18.
2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για να κάνω αίτηση; 2.19.
2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια; 2.21.

 

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από τον δράστη

Έχετε διάφορες δυνατότητες για να επιτύχετε αποζημίωση εκ μέρους του δράστη.

 • Εφόσον ασχολείται με την υπόθεση η αστυνομία: με τη μεσολάβηση της τελευταίας
 • Εφόσον έχει επιληφθεί η εισαγγελία: με τη μεσολάβηση του εισαγγελέα
 • Εφόσον έχει επιληφθεί το ποινικό δικαστήριο: με απόφαση του δικαστηρίου στη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας
 • Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (ακόμη και σε περίπτωση που η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο), με προσφυγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται ουσιαστικά για κανονική αστική υπόθεση. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα για την «Προσφυγή στα δικαστήρια - Κάτω Χώρες».
1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στην ποινική δίκη κατά του δράστη;

Η αίτηση εκ μέρους του παθόντος πρέπει να είναι απλή, ώστε ο δικαστής να μπορεί να προσδιορίσει, χωρίς τη διενέργεια περίπλοκων ερευνών, τις ζημίες και το μέγεθός τους. Η ζημία πρέπει επίσης να απορρέει άμεσα από την εγκληματική ενέργεια κατά του θύματος, για την οποία πρέπει να έχει απαγγείλει κατηγορία ο εισαγγελέας (και να έχει γίνει δεκτή από το δικαστήριο). Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για έγκλημα ή απλή παράβαση.

Για να εξετασθεί από το ποινικό δικαστήριο, η αίτηση αποζημίωσης θα πρέπει επομένως να είναι απλή (εύκολη ως προς την απόδειξη). Ο παθών ή το δικαστήριο μπορούν να διαχωρίσουν την αίτηση σε ένα απλό και ένα σύνθετο μέρος. Το ποινικό δικαστήριο εξετάζει το απλό μέρος, ενώ το σύνθετο υποβάλλεται από τον παθόντα ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου. Μπορεί επίσης να ζητηθεί αποζημίωση είτε για περιουσιακές είτε για μη περιουσιακές ζημίες. Το ύψος της αποζημίωσης που μπορεί να ζητηθεί είναι κατ’ αρχήν απεριόριστο. Η ζημία θα πρέπει να τεκμηριώνεται και με γραπτά αποδεικτικά στοιχεία. Η υπηρεσία βοήθειας στα θύματα (Bureau Slachtofferhulp, (βλ. σημείο 2.21) μπορεί να παράσχει συνδρομή για την υποβολή της αίτησης. 

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.2. Σε ποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου;

Η αίτηση αποστέλλεται στην εισαγγελία πριν από την έναρξη της δίκης σε πρώτο βαθμό (σε κάθε περίπτωση πριν από την απαγγελία της κατηγορίας από τον εισαγγελέα). Όταν ο παθών έχει δηλώσει στην αστυνομία ότι επιθυμεί να ζητήσει αποζημίωση, η εισαγγελία του διαβιβάζει αμέσως ένα έντυπο που πρέπει να αποσταλεί σ’ αυτή.

1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου;

Πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό. Βλ. απάντηση 1.2. Ο παθών δεν είναι υποχρεωμένος να εμφανιστεί ενώπιον του ακροατηρίου.

1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου;

Στο έγγραφο που υποβάλετε πρέπει να τεκμηριώνεται η αξίωση και να αναφέρεται ποιο είναι το ύψος της ζητούμενης αποζημίωσης. Το δικαστήριο θα πρέπει να μπορεί να εκτιμήσει εάν το ποσό αυτό είναι εύλογο.

1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν και/ ή κατά τη διάρκεια της δίκης;

Ο παθών έχει τη δυνατότητα να εκπροσωπείται από δικηγόρο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορούν να αναζητηθούν στη σελίδα για τη «Νομική συνδρομή - Κάτω Χώρες».

1.6. Τι αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου;

Μπορούν, ενδεικτικά, να υποβληθούν τα ακόλουθα έγγραφα: αποδείξεις/παραστατικά, δηλώσεις του εργοδότη, ιατρικά πιστοποιητικά κλπ. Εφόσον το ύψος της ζητούμενης αποζημίωσης δεν μπορεί να αποδειχθεί με γραπτά αποδεικτικά στοιχεία, το δικαστήριο μπορεί να προβεί σε εκτίμηση βάσει του νόμου.

1.7. Στην περίπτωση που το δικαστήριο μου επιδικάσει την αποζημίωση, υπάρχει ειδική νομική βοήθεια, ως θύμα εγκλήματος, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη;

Εάν το δικαστήριο δεχθεί την αξίωση, η σχετική απόφαση διαβιβάζεται στον ενάγοντα και μπορεί να εκτελεσθεί με τη βοήθεια δικαστικού επιμελητή. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. τη σελίδα σχετικά με την «Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων».

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Άλλες δυνατότητες:

 • Το άρθρο 36f του ποινικού κώδικα ορίζει ότι το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τον καταδικασθέντα για εγκληματική ενέργεια να καταβάλει στο κράτος ένα χρηματικό ποσό. Κατ’ εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, το σχετικό ποσό προορίζεται για τον παθόντα. Για την εκτέλεση της διάταξης αυτής αρμόδια είναι η εισαγγελία. Η κεντρική υπηρεσία δικαστικών εισπράξεων (Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB στο Leeuwarden)) εισπράττει τα χρήματα από τον δράστη της εγκληματικής ενέργειας εκ μέρους της εισαγγελίας.
 • Καταβολή αποζημίωσης στον παθόντα υπό μορφή ειδικών όρων που επιβάλλει το δικαστήριο στον δράστη.

2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό

2.1. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση από το κράτος ή από άλλο δημόσιο οργανισμό;

Η δυνατότητα αυτή υπάρχει μόνο σε περίπτωση βίαιων εγκληματικών πράξεων από πρόθεση που επέφεραν σοβαρές ζημίες (ή τον θάνατο). Τα θύματα (ή οι συγγενείς τους) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αποζημίωσης στο ταμείο αποζημίωσης για βίαιες εγκληματικές ενέργειες (Schadefonds Geweldsmisdrijven).

2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα ορισμένων εγκλημάτων;

Το Schadefonds Geweldsmisdrijven μπορεί να καταβάλει αποζημίωση μόνο σε περίπτωση βίαιων εγκληματικών ενεργειών από πρόθεση που προκάλεσαν σοβαρές σωματικές βλάβες και/ή ψυχική οδύνη ή τον θάνατο του θύματος. Η αίτηση αποζημίωσης μπορεί να υποβληθεί από το θύμα ή, σε περίπτωση θανάτου, από τους συγγενείς του. Εξ ονόματος του παθόντος μπορεί επίσης να υποβληθεί αίτηση από πληρεξούσιο ή νόμιμο αντιπρόσωπο (γονέα ή κηδεμόνα). Το Bureau Slachtofferhulp μπορεί να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες και συνδρομή για την υποβολή της αίτησης αυτής.

2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες;

Πράγματι. Η ζημία που προκλήθηκε από το αδίκημα πρέπει να είναι σοβαρή ως προς τη φύση και τις συνέπειές της. Αυτό ισχύει τόσο για τις σωματικές βλάβες όσο και για την ψυχική οδύνη. Θεωρούνται σοβαρές: οι βλάβες που προκαλούν ανικανότητα για εργασία ή ανικανότητα για την άσκηση των καθημερινών δραστηριοτήτων για περισσότερο από έξι μήνες· βλάβες με μακροχρόνιες ή μόνιμες συνέπειες στην εξωτερική εμφάνιση ή λειτουργικής φύσεως (για παράδειγμα ψυχικά τραύματα, αγοραφοβία, παραμορφωτικές ουλές)· βλάβες που έθεσαν αντικειμενικά σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του παθόντος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει συνεπεία της αξιόποινης πράξεως, μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση οι συγγενείς του ή τα εξαρτώμενα από αυτό πρόσωπα;

Ναι, αλλά οι υλικές ζημίες για τις οποίες μπορούν να ζητήσουν αποκατάσταση οι συγγενείς περιορίζονται στις ζημίες συνεπεία του θανάτου, δηλαδή εκείνες που απορρέουν από τα έξοδα της κηδείας και από την απώλεια των μέσων συντήρησης. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι συγγενείς που υπήρξαν μάρτυρες της εγκληματικής πράξης μπορούν να λάβουν αποζημίωση για νευρικό ή ψυχικό κλονισμό.

2.5. Είναι η δυνατότητα επιδίωξης αποζημίωσης περιορισμένη μόνο για πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή πρόσωπα που διαμένουν σε ορισμένη χώρα;

Η ιθαγένεια του θύματος δεν έχει σημασία. Ωστόσο, ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή η αίτηση, ο τόπος τέλεσης του αδικήματος να είναι οι Κάτω Χώρες.

2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στις Κάτω Χώρες, αν το αδίκημα τελέσθηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Δεν είναι δυνατόν, εκτός από την περίπτωση που πρόκειται για βίαιη εγκληματική ενέργεια από πρόθεση που τελέσθηκε σε ολλανδικό πλοίο ή αεροπλάνο εκτός των Κάτω Χωρών. Στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, το θύμα πρέπει να κατοικεί στο έδαφος ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το  Schadefonds δεν ασχολείται επομένως με ζημίες που επήλθαν συνεπεία αδικημάτων που διέπραξαν ολλανδοί πολίτες εκτός των Κάτω Χωρών.

2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία;

Δεν είναι αναγκαία η υποβολή καταγγελίας· ωστόσο είναι επιθυμητή, δεδομένου ότι βοηθά στην απόδειξη της ύπαρξης βίαιης εγκληματικής πράξης.

2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν επιδιώξω την αξίωσή μου;

Δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος εκπνοής των προθεσμιών για υποβολή αίτησης στο Schadefonds Geweldsmisdrijven, δεν είναι απαραίτητο να αναμείνετε τα πορίσματα της αστυνομική έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.9. Αν ο δράστης έχει προσδιορισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη;

Κατ’ αρχήν, το θύμα πρέπει να ζητήσει αποκατάσταση των ζημιών από τον ίδιο τον δράστη του αδικήματος. Ωστόσο δεν θα ήταν πρακτικό ούτε εύλογο να χορηγείται αποζημίωση από το Schadefonds Geweldsmisdrijven μόνο εφόσον έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Το ταμείο καταβάλει επομένως την αποζημίωση όταν είναι προφανές ότι ο παθών έχει ελάχιστες πιθανότητες να αποζημιωθεί.

2.10. Αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή δεν έχει ακόμη καταδικασθεί, υπάρχει ακόμη δυνατότητα να δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκομίσω για την αγωγή μου;

Ο παθών πρέπει να αποδείξει ότι υπέστη βλάβη η οποία αποτελεί συνέπεια βίαιης εγκληματικής ενέργειας από πρόθεση. Μετά την υποβολή της αίτησης, του αποστέλλεται ένα έντυπο όπου μπορεί να αναφέρει τι συνέβη και ποιες βλάβες υπέστη. Αυτή η αναφορά πρέπει να συνοδεύεται, κατά το δυνατόν, από έγγραφα, δηλώσεις (μαρτύρων), κλπ.

2.11. Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την επιδίωξη της αξίωσής μου;

Η αξίωση αποζημίωσης πρέπει να προβάλλεται εντός τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία τελέσθηκε η βίαιη εγκληματική πράξη. Αν ωστόσο παθών δεν ήταν εύλογα σε θέση να τηρήσει την εν λόγω προθεσμία, η αίτησή του εξετάζεται.

Εάν πάντως ο παθών, πριν από τη λήξη της προθεσμίας, συμβουλεύθηκε δικηγόρο ή ειδική υπηρεσία νομικής συνδρομής, είναι πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί η μη τήρηση της προθεσμίας.

2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ;

Δεν μπορεί αν ζητηθεί αποζημίωση για όλες τις ζημίες που αποτελούν συνέπεια εγκληματικής ενέργειας: μόνον για ζημίες που απορρέουν από τις σωματικές βλάβες και τον θάνατο. Το Schadefonds Geweldsmisdrijven, επίσης, δεν καλύπτει το σύνολο της ζημίας, αλλά καταβάλει ένα εύλογο και δίκαιο ποσό, μόνον εάν αποδειχθεί η ζημία, το μέγεθός της και η σχέση της με τη βλάβη. Υπάρχουν δύο είδη ζημιών: οι περιουσιακές και οι μη περιουσιακές. Οι περιουσιακές ζημίες είναι οικονομικής φύσεως και αφορούν τις δαπάνες τις οποίες υπέστη και θα υποστεί το θύμα, καθώς και τα έσοδα που χάνει ή θα χάσει (π.χ. ιατρικές αμοιβές, ρούχα που καταστράφηκαν, νοσοκομειακά έξοδα, απώλεια της ικανότητας για εργασία κλπ) Μη περιουσιακές ζημίες (ηθική βλάβη) θεωρούνται η προσωρινή απώλεια ή μείωση της απόλαυσης της ζωής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.13. Πως θα προσδιορισθεί η αποζημίωση;

Βλ. τις απαντήσεις 2.12 και 2.14.

2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να επιδικασθεί;

Από την 1η Ιανουαρίου 2003 ισχύουν τα εξής: Το μέγιστο ύψος αποζημίωσης ανέρχεται σε 22.700 ευρώ για περιουσιακές ζημίες και σε 9.100 ευρώ για μη περιουσιακές ζημίες· η ελάχιστη αποζημίωση ανέρχεται σε 454 ευρώ για τις μη περιουσιακές ζημίες. Το μέγιστο ποσό επιδικάζεται σπάνια· το μέσο ποσό που καταβάλλεται είναι 2.723 ευρώ (περίπου 908 ευρώ για τις περιουσιακές ζημίες και 1.815 για τις μη περιουσιακές).

2.15. Η αποζημίωση που ήδη δέχθηκα ή που μπορεί να δεχθώ για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές (π.χ. ασφαλιστικός οργανισμός) θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος;

Το Schadefonds Geweldsmisdrijven καταβάλλει συμπληρωματική αποζημίωση. Οι αποζημιώσεις που έχουν εισπραχθεί δυνάμει της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης αφαιρούνται από το ποσό που καταβάλει το ταμείο. Το ίδιο συμβαίνει επίσης, σε γενικές γραμμές, όταν χορηγείται αποζημίωση από ιδιωτικό φορέα ασφάλισης.

2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση ή τον τρόπο υπολογισμού του ύψους της, όπως η συμπεριφορά μου σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία;

Αν ο παθών είναι συνυπεύθυνος, μπορεί να μη γίνει δεκτή η αίτηση αποζημίωσης ή να μειωθεί το ύψος της, είτε για περιουσιακές είτε για μη περιουσιακές ζημίες. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται αν το θύμα εξέθεσε άσκοπα τον εαυτό του σε κατάσταση στην οποία μπορούσε και όφειλε να αναμένει ότι ο δράστης του αδικήματος θα χρησιμοποιούσε βία εναντίον του (συντρέχον πταίσμα).

2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η προκαταβολή (προσωρινή) μπορεί να επιτραπεί, αλλά μόνο εάν ο παθών το έχει ζητήσει και έχει γίνει δεκτό ότι έχει επείγουσα ανάγκη.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.18. Από πού μπορώ να προμηθευθώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης; Υπάρχει κάποια τηλεφωνική γραμμή ή δικτυακός τόπος που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Τα έντυπα της αίτησης/ή υποβολής αναφοράς (και άλλες χρήσιμες πληροφορίες) μπορούν να ζητηθούν από το Schadefonds Geweldsmisdrijven (τηλ.: +31.70 4142000). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο Nederlands αυτού του οργανισμού που περιέχει σχετικές επεξηγήσεις και μέσω του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας. Τα έντυπα μπορούν επίσης να ζητηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ακόλουθη διεύθυνση: info@schadefonds.nl. Κατά τη συμπλήρωση και την υποβολή ενός εντύπου αίτησης/ υποβολής αναφοράς, μπορούν να σας βοηθήσουν και οι υπάλληλοι των Bureau Slachtofferhulp (βλ. σημείο 2.21).

2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για να κάνω αίτηση;

Κατ’ αρχήν, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μετά από αίτησή του ένα έντυπο υποβολής αναφοράς. Αν έχει ειδικό πληρεξούσιο (για παράδειγμα δικηγόρο), όλες οι επαφές γίνονται μέσω αυτού.

2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση;

Schadefonds Geweldsmisdrijven, 

Postbus 1947, 

2280 DX Rijswijk, 

Nederland.

2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια;

Τα θύματα εγκληματικών ενεργειών και αυτοκινητιστικών ατυχημάτων μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και υποστήριξη στο Stichting Slachtofferhulp Nederland (ολλανδικός οργανισμός βοήθειας στα θύματα) που έχει περίπου 75 γραφεία εγκατεστημένα σε 13 περιοχές. Παρέχει στα θύματα μια πρώτη βοήθεια, πρακτικής, νομικής και ψυχολογικής φύσεως. Αν η περίπτωση είναι υπερβολικά περίπλοκη από νομική άποψη ή χρειάζεται πρόσθετη ψυχολογική στήριξη, παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους σε άλλους οργανισμούς (υπηρεσίες νομικής συνδρομής, κοινωνικής μέριμνας, κέντρα ψυχικής υγείας). Οι υπηρεσίες του Slachtofferhulp είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες (και διευθύνσεις) μπορείτε να συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο του Slachtofferhulp Nederland Nederlands.

Όσον αφορά τις ποινικές διαδικασίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα SlachtofferInformatiePunt (κέντρα πληροφόρησης για τα θύματα), κάθε περιφέρειας (συχνά με διαφορετικές ονομασίες), όπου μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες για την αστυνομία και την εισαγγελική αρχή. Σε ορισμένες περιφέρειες, μέσω του SlachtofferInformatiePunt υπάρχει επίσης δυνατότητα επαφής με το Slachtofferhulp και με το Bureau voor Rechtshulp (υπηρεσία νομικής συνδρομής). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του "Openbaar Ministerie» English - Nederlands (Εισαγγελία).

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Εάν οι ζημίες καλύπτονται από ασφαλιστικό φορέα, η αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί από τη σχετική ασφαλιστική επιχείρηση.

  Για τα πρόσωπα που κατοικούν στις Κάτω Χώρες υπάρχει επίσης δυνατότητα μερικής αποζημίωσης μέσω του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

 • Χρήσιμοι δικτυακοί τόποι:

  - Schadefonds Geweldsmisdrijven Nederlands (ταμείο αποζημίωσης για βίαιες εγκληματικές ενέργειες)

  - Landelijk Bureau Slachtofferhulp Nederland Nederlands (ολλανδικός οργανισμός βοήθειας στα θύματα)

  - Openbaar Ministerie English - Nederlands (Εισαγγελία)

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Κάτω Χώρες - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 09-10-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο