Europa-Kommissionen > ERN > Erstatning til ofre for forbrydelser > Nederlandene

Seneste opdatering : 10-10-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Erstatning til ofre for forbrydelser - Nederlandene

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Opnåelse af erstatning fra skadevolderen 1.
1.1. På hvilke betingelser kan jeg anmode om erstatning fra skadevolderen i forbindelse med en straffesag? 1.1.
1.2. På hvilket tidspunkt i straffesagen skal anmodningen fremsættes? 1.2.
1.3. Hvordan og til hvem skal anmodningen indgives? 1.3.
1.4. Hvordan skal anmodningen formuleres? 1.4.
1.5. Kan jeg få retshjælp før eller under retssagen? 1.5.
1.6. Hvilke beviser vil jeg blive bedt om fremlægge til støtte for mit krav? 1.6.
1.7. Hvis retten tilkender mig erstatning, findes der så en særlig form for hjælp, som jeg som offer en forbrydelse kan bruge til at fuldbyrde afgørelsen mod skadevolderen? 1.7.
2. Opnåelse af erstatning fra staten eller en offentlig myndighed 2.
2.1. Er det muligt at opnå erstatning fra staten eller en offentlig myndighed? 2.1.
2.2. Er denne mulighed begrænset til ofre for visse typer af forbrydelser? 2.2.
2.3. Er denne mulighed begrænset til ofre for visse typer af skader? 2.3.
2.4. Kan ofrets slægtninge eller personer, som er knyttet til ofret, der er død som følge af forbrydelsen, opnå erstatning? 2.4.
2.5. Er muligheden for at få nævnte erstatning begrænset til personer af en bestemt nationalitet eller med bopæl i et bestemt land? 2.5.
2.6. Kan jeg kræve erstatning i Nederlandene, hvis forbrydelsen er begået i et andet land? 2.6.
2.7. Er det nødvendigt at have anmeldt forbrydelsen til politiet? 2.7.
2.8. Skal jeg afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, før jeg kan kræve erstatning? 2.8.
2.9. Hvis skadevolderen er blevet identificeret, skal jeg så først forsøge at få erstatning fra denne? 2.9.
2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet identificeret eller dømt, er det så muligt at kræve erstatning? Hvis ja, hvilke beviser skal der fremlægges til støtte for kravet? 2.10.
2.11. Findes der en tidsfrist for anmodning om erstatning? 2.11.
2.12. Hvilke skader kan der opnås erstatning for? 2.12.
2.13. Hvordan beregnes erstatningen? 2.13.
2.14. Findes der et minimums- eller maksimumsbeløb? 2.14.
2.15. Vil en erstatning, som jeg har modtaget eller kan modtage fra andre kilder (f.eks. forsikring), blive fratrukket erstatningen fra staten? 2.15.
2.16. Er der andre forhold, som kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning eller på erstatningsbeløbet, f.eks. min opførsel i forbindelse med den hændelse, der førte til skaden? 2.16.
2.17. På hvilke betingelser kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? 2.17.
2.18. Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og yderligere information om, hvordan jeg kræver erstatning? Er der et særligt telefonnummer eller et websted? 2.18.
2.19. Kan jeg få retshjælp til at rejse kravet? 2.19.
2.20. Hvor skal jeg sende mit krav hen? 2.20.
2.21. Findes der støtteorganisationer for ofre, der kan give yderligere bistand? 2.21.

 

1. Opnåelse af erstatning fra skadevolderen

Der er forskellige muligheder for at opnå erstatning fra skadevolderen.

 • Når det er politiet, der tager sig af forbrydelsen, sker det ved politiets mellemkomst.
 • Når det er statsadvokaturen, der tager sig af forbrydelsen, sker det ved den offentlige anklagers mellemkomst.
 • Når det er dommeren i straffesager, der tager sig af forbrydelsen, sker det ved dommerens afgørelse under retssagen.
 • I alle andre tilfælde (også i tilfælde af sagens henlæggelse) sker det ved en retssag for dommeren i civile sager. I så fald er der i virkeligheden tale om en almindelig civil retssag. Yderligere oplysninger findes i emnebladet om "Sagsanlæg ved domstolene – Nederlandene".
1.1. På hvilke betingelser kan jeg anmode om erstatning fra skadevolderen i forbindelse med en straffesag?

Skadelidtes anmodning skal være simpel, så dommeren uden at skulle foretage for mange undersøgelser kan vurdere skaderne og deres omfang. Desuden skal skaden være en direkte følge af den forbrydelse, der er begået mod ofret, og forbrydelsen skal høre med til de anklagepunkter, som anklagemyndigheden har opstillet, og være konstateret af dommeren. Det har ingen betydning, om der er tale om en forbrydelse eller en forseelse. 

For at kunne blive behandlet af en dommer i straffesager skal anmodningen således være enkel (dvs. let at bevise). Ofret eller domstolen kan opdele anmodningen i en simpel del og en kompleks del. Dommeren i straffesager behandler den simple del, mens ofret indgiver den komplekse del til dommeren i civile sager. Der kan anmodes om erstatning for både materiel skade og immateriel skade. Der er i princippet ikke noget loft over det erstatningsbeløb, der kan anmodes om. Den skade, der er lidt, skal dokumenteres med skriftlige beviser. Bureau Slachtofferhulp ("kontoret for bistand til ofre for forbrydelser", se punkt 2.21) kan hjælpe med at indgive anmodningen. 

TopTop

1.2. På hvilket tidspunkt i straffesagen skal anmodningen fremsættes?

Anmodningen fremsendes til statsadvokaturen inden starten på retssagen i første instans (og under alle omstændigheder inden den offentlige anklagers anklageskrift). Når ofret har erklæret over for politiet, at det agter at kræve erstatning, sender statsadvokaturen straks ofret en formular, der skal sendes tilbage til statsadvokaturen.

1.3. Hvordan og til hvem skal anmodningen indgives?

Man skal udfylde en særlig formular. Se svar 1.2. Skadelidte har ikke pligt til at møde op i retten.

1.4. Hvordan skal anmodningen formuleres?

Det dokument, der indgives, skal indeholde en begrundelse for anmodningen og angive det beløb, der kræves i erstatning. Dommeren skal kunne bedømme, om dette beløb er rimeligt. 

1.5. Kan jeg få retshjælp før eller under retssagen?

Skadelidte har mulighed for at få advokatbistand. Yderligere oplysninger findes i emnebladet om "Retshjælp – Nederlandene".

1.6. Hvilke beviser vil jeg blive bedt om fremlægge til støtte for mit krav?

Det kan f.eks. være følgende dokumenter: fakturaer/kvitteringer, erklæringer fra arbejdsgiveren, lægeattester osv. Hvis det forlangte beløb ikke kan dokumenteres skriftligt, kan dommeren anslå beløbet ud fra lovens bestemmelser.

TopTop

1.7. Hvis retten tilkender mig erstatning, findes der så en særlig form for hjælp, som jeg som offer en forbrydelse kan bruge til at fuldbyrde afgørelsen mod skadevolderen?

Hvis dommeren godkender anmodningen, får sagsøgeren meddelelse om dommen. Dommen kan fuldbyrdes med fogedens hjælp. Se emnebladet om fuldbyrdelse af retsafgørelser for yderligere oplysninger.

Andre muligheder:

 • I § 36f i straffeloven står der, at dommeren kan pålægge den, der dømmes for en forbrydelse, at betale et beløb til staten. I henhold til denne paragraf er dette beløb beregnet på ofret. Det er statsadvokaturens opgave at gennemføre denne bestemmelse. Centraal Justitieel Incasso Bureau ("det centrale juridiske inkassokontor", CJIB, i Leeuwarden) opkræver pengene hos skadevolderen efter mandat fra statsadvokaturen.
 • Udbetaling af erstatning til ofret i form af en særlig betingelse, som dommeren pålægger skadevolderen.

2. Opnåelse af erstatning fra staten eller en offentlig myndighed

2.1. Er det muligt at opnå erstatning fra staten eller en offentlig myndighed?

Det er kun muligt i tilfælde af forsætlige voldsforbrydelser, der har medført alvorlig skade (eller død). Ofrene (eller deres familiemedlemmer) kan indgive en anmodning om erstatning til Schadefonds Geweldsmisdrijven ("Fonden for erstatning for voldsforbrydelser").

2.2. Er denne mulighed begrænset til ofre for visse typer af forbrydelser?

Schadefonds Geweldsmisdrijven kan udelukkende udbetale erstatning ved forsætlige voldsforbrydelser, der har forårsaget alvorlig fysisk og/eller psykisk skade eller ofrets død. Anmodningen om erstatning kan indgives af ofret eller, i tilfælde af ofrets død, af familiemedlemmerne. Også en befuldmægtiget eller en retlig repræsentant (en forælder eller en værge) kan indgive anmodning om erstatning. Bureau Slachtofferhulp kan give yderligere oplysninger og yde bistand ved anmodningens indgivelse.

TopTop

2.3. Er denne mulighed begrænset til ofre for visse typer af skader?

Ja. Den skade, som forbrydelsen har forårsaget, skal være alvorlig og have alvorlige konsekvenser. Dette gælder både for fysiske og psykiske skader. Som alvorlige skader betragtes skader, der gør ofret uarbejdsdygtigt eller ude af stand til at udføre hverdagsaktiviteter i over seks måneder, skader med varige eller permanente konsekvenser for ofrets udseende eller adfærd (f.eks. psykiske traumer, agorafobi eller skæmmende ar) og skader, der objektivt set har medført en direkte livsfare.

2.4. Kan ofrets slægtninge eller personer, som er knyttet til ofret, der er død som følge af forbrydelsen, opnå erstatning?

Ja, men den materielle skade, der kan udløse erstatning til familiemedlemmerne, er begrænset til skade som følge af død, dvs. den skade, der følger af begravelsesomkostningerne og manglen på midler til underhold. Familiemedlemmer, der har overværet forbrydelsen, kan på visse betingelser modtage erstatning for chok.

2.5. Er muligheden for at få nævnte erstatning begrænset til personer af en bestemt nationalitet eller med bopæl i et bestemt land?

Ofrets nationalitet har ingen betydning. Som betingelse for anmodningens antagelighed kræver loven dog, at forbrydelsen er sket i Nederlandene.

2.6. Kan jeg kræve erstatning i Nederlandene, hvis forbrydelsen er begået i et andet land?

Dette er kun muligt, såfremt der er tale om ofre for forsætlige voldsforbrydelser, som er begået om bord på et nederlandsk skib eller fly uden for Nederlandene. I sådanne tilfælde skal ofret dog have bopæl i en af EU's medlemsstater. Schadefonds beskæftiger sig således ikke med skader, der opstår som følge af nederlandske statsborgeres forbrydelser uden for Nederlandene002E

TopTop

2.7. Er det nødvendigt at have anmeldt forbrydelsen til politiet?

Det er ikke nødvendigt at have anmeldt forbrydelsen, men det er ønskeligt, eftersom det er med til at bevise, at der er begået en alvorlig forbrydelse.

2.8. Skal jeg afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, før jeg kan kræve erstatning?

I betragtning af risikoen for, at fristen for at indgive anmodning til Schadefonds Geweldsmisdrijven udløber, er det ikke nødvendigt at afvente resultaterne af politiets efterforskning eller straffesagen.

2.9. Hvis skadevolderen er blevet identificeret, skal jeg så først forsøge at få erstatning fra denne?

Ofret skal principielt kræve skadeserstatning fra den, der har begået forbrydelsen. Det ville dog ikke være særlig praktisk eller fornuftigt, hvis Schadefonds Geweldsmisdrijven først kunne yde erstatning, når ethvert forsøg i den retning var blevet gjort. Derfor yder fonden erstatning, når det står klart, at skadelidte har ringe muligheder for at få erstatning fra skadevolderen.

2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet identificeret eller dømt, er det så muligt at kræve erstatning? Hvis ja, hvilke beviser skal der fremlægges til støtte for kravet?

Ofret skal bevise, at det har lidt skade, og at denne skade er en konsekvens af en forsætlig voldsforbrydelse. I en formular, der fremsendes efter anmodningens indgivelse, kan ofret angive, hvad der er sket, og hvilken skade det har lidt. Denne rapport skal så vidt muligt erstattes af dokumenter, erklæringer (vidneudsagn) osv.

TopTop

2.11. Findes der en tidsfrist for anmodning om erstatning?

Anmodningen om erstatning skal indgives senest tre år efter den dato, hvor voldsforbrydelsen blev begået. Hvis skadelidte har en gyldig grund til ikke at kunne overholde denne frist, behandles anmodningen alligevel.

Hvis skadelidte inden fristens udløb har taget kontakt til en advokat eller til en tjeneste med speciale i juridisk bistand, er fristens overskridelse vanskeligere at begrunde. 

2.12. Hvilke skader kan der opnås erstatning for?

Der ydes ikke erstatning for alle skader, som hidrører fra forbrydelser, men kun for fysiske skader og for skader i forbindelse med ofrets død. Desuden erstatter Schadefonds Geweldsmisdrijven ikke hele skaden, men tildeler et fornuftigt og rimeligt beløb, der udelukkende bliver udbetalt, hvis skaden, skadesbeløbet og dens relation til den fysiske skade betragtes som plausible. Der er to typer skader: materielle skader og immaterielle skader. Materielle skader er af økonomisk karakter og vedrører således de udgifter, som ofret afholder eller skal afholde, og de indtægter, som vedkommende mister eller vil miste (f.eks. lægeudgifter, ødelagt tøj, hospitalsudgifter, tabt arbejdsevne osv.). Ved "immateriel skade" forstås tabet af eller en midlertidig reduktion af livslysten.

2.13. Hvordan beregnes erstatningen?

Se svar 2.12 og 2.14.

2.14. Findes der et minimums- eller maksimumsbeløb?

Pr. 1. januar 2003 gælder følgende: De maksimale erstatningsbeløb er 22 700 EUR for materielle skader og 9 100 EUR for immaterielle skader, og det minimale erstatningsbeløb er 454 EUR for immaterielle skader. Maksimumsbeløbet bliver sjældent tildelt. I gennemsnit udbetales der 2 723 EUR (ca. 908 EUR for materielle skader og 1 815 EUR for immaterielle skader).

TopTop

2.15. Vil en erstatning, som jeg har modtaget eller kan modtage fra andre kilder (f.eks. forsikring), blive fratrukket erstatningen fra staten?

Schadefonds Geweldsmisdrijven yder en supplerende erstatning. De ydelser, der er modtaget i henhold til lovene om social sikring, trækkes fra skadesbeløbet. Dette sker generelt også, når man modtager en erstatning fra en privat forsikring.

2.16. Er der andre forhold, som kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning eller på erstatningsbeløbet, f.eks. min opførsel i forbindelse med den hændelse, der førte til skaden?

På baggrund af ofrets medansvar kan der nægtes erstatning, eller erstatningsbeløbet kan nedsættes for såvel materielle som immaterielle skader. I dette tilfælde gælder det om at undersøge, om ofret unødigt har bragt sig i en situation, hvor det kunne og burde forventes, at den, der har begået forbrydelsen, ville bruge vold mod ofret (egen skyld).

2.17. På hvilke betingelser kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen?

Der kan udbetales et forskud (en foreløbig erstatning), men det sker kun, hvis skadelidte har bedt om dette, og hvis det anslås, at der er tale om en nødsituation.

2.18. Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og yderligere information om, hvordan jeg kræver erstatning? Er der et særligt telefonnummer eller et websted?

Ansøgnings- og informationsblanketter (samt supplerende oplysninger) kan fås hos Schadefonds Geweldsmisdrijven (tlf.: +31-70 41 420 00). Man kan også besøge dette organs websted Nederlands, hvor der findes forklaringer, og hvor man kan indgive en ansøgning. Formularerne kan ligeledes indhentes ved at sende en e-mail til følgende adresse: info@schadefonds.nl. Hjælp til udfyldelsen og indgivelsen af en ansøgnings- eller informationsblanket kan også fås hos medarbejderne i Bureaus Slachtofferhulp (jf. punkt 2.21).

TopTop

2.19. Kan jeg få retshjælp til at rejse kravet?

Man modtager generelt en informationsblanket efter anmodning. Hvis ansøgeren har en repræsentant (f.eks. en advokat), sker enhver kontakt ved dennes mellemkomst.

2.20. Hvor skal jeg sende mit krav hen?

Schadefonds Geweldsmisdrijven,

Postbus 1947,

2280 DX Rijswijk,

Nederland.

2.21. Findes der støtteorganisationer for ofre, der kan give yderligere bistand?

Ofre for forbrydelser og færdselsuheld kan få information og støtte hos Stichting Slachtofferhulp Nederland ("den nederlandske fond for støtte til ofrene"), der har ca. 75 kontorer, som er beliggende i 13 regioner. Fonden yder praktisk, juridisk og psykologisk førstehjælp til ofrene. Hvis sagen er alt for kompleks set ud fra et juridisk synspunkt, og hvis der er brug for yderligere psykosocial støtte, bliver de pågældende henvist til andre organisationer (kontorer, der yder juridisk bistand, socialt arbejde, centre med psykologisk bistand). Slachtofferhulps tjenester er gratis.

For yderligere oplysninger (og adresser) kan man besøge webstedet for "Slachtofferhulp Nederland Nederlands".

Hvad straffesager angår, kan man henvende sig til SlachtofferInformatiePunt ("informationskontorer for ofre for forbrydelser"), der er beliggende i hvert distrikt (og som undertiden har en anden betegnelse), hvor man kan få information om politiet og statsadvokaturen. I nogle distrikter kan man ved hjælp af SlachtofferInformatiePunt også komme i kontakt med Slachtofferhulp og Bureau voor Rechtshulp ("kontoret for juridisk bistand"). Se også webstedet for "Openbaar Ministerie" English - Nederlands ("statsadvokaturen") for yderligere oplysninger.

Yderligere oplysninger

 • Hvis skaderne er dækket af en forsikring, kan det pågældende forsikringsselskab ligeledes anmodes om erstatning.

  Personer med bopæl i Nederlandene har også mulighed for at få en delvis erstatning via socialsikringsordningen.

 • Nyttige websteder:

  - Schadefonds Geweldsmisdrijven Nederlands

  - Landelijk Bureau Slachtofferhulp Nederland Nederlands 

  - Openbaar Ministerie English - Nederlands

« Erstatning til ofre for forbrydelser - Generelle oplysninger | Nederlandene - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 10-10-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige