Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Nizozemí

Poslední aktualizace: 19-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Nizozemí

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Získání odškodnění ve formě náhrady škody od pachatele 1.
1.1. Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody při řízení proti pachateli trestného činu (trestní řízení)? 1.1.
1.2. V kterém okamžiku řízení mám uplatnit svůj nárok? 1.2.
1.3. Jak mám uplatnit svůj nárok a u koho? 1.3.
1.4. Jak mám předložit svůj nárok (uvést celkovou částku a/nebo vyčíslit jednotlivé škody)? 1.4.
1.5. Mohu získat právní pomoc před a/nebo během řízení? 1.5.
1.6. Jaké důkazy se ode mě budou požadovat na podporu mého nároku? 1.6.
1.7. Pokud mi soud přiřkne náhradu škody, existuje nějaká zvláštní pomoc, kterou mohu jako oběť trestného činu využít při vymáhání soudního rozhodnutí vůči pachateli? 1.7.
2. Získání odškodnění od státu nebo veřejného orgánu 2.
2.1. Je možno získat odškodnění od státu nebo veřejného orgánu? 2.1.
2.2. Týká se tato možnost pouze obětí určitých trestných činů? 2.2.
2.3. Týká se tato možnost pouze obětí, které utrpěly určitý druh ublížení na zdraví? 2.3.
2.4. Mohou odškodnění získat závislé osoby nebo příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu? 2.4.
2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na osoby určité státní příslušnosti nebo osoby pobývající v určité zemi? 2.5.
2.6. Mohu požádat o odškodnění z Nizozemska, pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.6.
2.7. Je třeba, abych trestný čin ohlásil na policii? 2.7.
2.8. Je třeba, abych čekal na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení, než požádám o odškodnění? 2.8.
2.9. Pokud byl pachatel odhalen, mám se nejprve snažit získat odškodnění od něj? 2.9.
2.10. Pokud pachatel nebyl odhalen nebo odsouzen, mám přesto nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti? 2.10.
2.11. Existuje časový limit pro předložení žádosti o odškodnění? 2.11.
2.12. Za jaké škody mohu být odškodněn? 2.12.
2.13. Jak se odškodnění vypočte? 2.13.
2.14. Existuje minimální a/nebo maximální částka, kterou lze přiřknout? 2.14.
2.15. Odečte se odškodnění, které jsem dostal nebo mohu dostat za stejné škody, ale z jiných zdrojů (jako je pojištění), od odškodnění poskytnutého státem? 2.15.
2.16. Existují nějaká další kritéria, která mohou ovlivnit moji vyhlídku na získání odškodnění nebo výpočet jeho výše, například moje chování v souvislosti s událostí, která způsobila dotčenou škodu? 2.16.
2.17. Mohu dostat zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.17.
2.18. Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak požádat o odškodnění? Existuje zvláštní telefonní linka nebo internetová stránka, kterou mohu využít? 2.18.
2.19. Mohu získat právní pomoc při sestavování žádosti? 2.19.
2.20. Kam mám žádost odeslat? 2.20.
2.21. Existují nějaké organizace pro pomoc obětem násilí, které nabízejí další pomoc? 2.21.

 

1. Získání odškodnění ve formě náhrady škody od pachatele

Existuje několik možností, jak získat odškodnění od pachatele trestného činu:

 • prostřednictvím policie, pokud se trestným činem zabývá policie;
 • prostřednictvím státního zástupce, pokud se trestným činem zabývá úřad státního zástupce;
 • příkazem soudce vydaným v průběhu projednávání dotčené věci, pokud se trestným činem zabývá trestní soud;
 • jinak (i když je projednávání věci zamítnuto) prostřednictvím řízení u občanského soudu. Ve skutečnosti se jedná o běžné občanskoprávní řízení. Informace k tomuto tématu naleznete v „Postupování věci soudu – Nizozemsko“.
1.1. Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody při řízení proti pachateli trestného činu (trestní řízení)?

Nárok oběti musí být jednoduchý. To znamená, že soudce musí být schopen stanovit škodu a její rozsah bez podrobnějšího zkoumání. Škoda musí rovněž být přímo odvozena z trestného činu spáchaného na oběti. Pachatel musí být z tohoto trestného činu obviněn státním zástupcem (a soudce musí toto obvinění prokázat). Nezáleží na tom, zda šlo o trestný čin nebo přestupek.

Aby bylo možno žádat soudce trestního soudu o odškodnění, musí být tedy nárok jednoduchý (snadno prokazatelný). Oběť nebo soud mohou nárok rozdělit na jednoduchou a složitou část. Soudce trestního soudu se může zabývat jednoduchou částí. Oběť musí žádat o složitou část nároku soudce u občanského soudu. Odškodnění je možno nárokovat jak v případě hmotných škod, tak v případě psychické újmy; výše odškodnění není v podstatě omezená. Utrpěnou škodu je třeba doložit písemnými důkazy. Při předkládání takového nároku vám může pomoci kancelář pro podporu obětí (viz 2. 21).

NahoruNahoru

1.2. V kterém okamžiku řízení mám uplatnit svůj nárok?

Žádost je třeba zaslat úřadu státního zástupce před zahájením projednávání u soudu prvního stupně (v každém případě před formálním obviněním ze strany státního zástupce). Obětem, které na policii uvedly, že požadují odškodnění, úřad státního zástupce neprodleně zašle formulář žádosti, který mu musejí zaslat zpět.

1.3. Jak mám uplatnit svůj nárok a u koho?

K uplatnění nároku je třeba vyplnit formulář - viz odpověď 1. 2. Poškozená strana není povinna se dostavit k projednávání.

1.4. Jak mám předložit svůj nárok (uvést celkovou částku a/nebo vyčíslit jednotlivé škody)?

Je třeba, aby soudce mohl z písemného dokumentu osoby uplatňující nárok stanovit, že je nárok oprávněný a jakou částku si daná osoba nárokuje. Soudce musí být rovněž schopen zvážit, zda je požadovaná částka přiměřená.

1.5. Mohu získat právní pomoc před a/nebo během řízení?

Poškozená strana má možnost nechat se zastupovat právníkem. Další informace lze nalézt na „Právní pomoc - Nizozemsko“.

1.6. Jaké důkazy se ode mě budou požadovat na podporu mého nároku?

V úvahu připadají následující písemné důkazy: faktury / stvrzenky, prohlášení zaměstnavatele, lékařská potvrzení atd. Pokud výši požadovaného odškodění nelze doložit písemnými důkazy, musí ji soudce odhadnout podle zákona.

NahoruNahoru

1.7. Pokud mi soud přiřkne náhradu škody, existuje nějaká zvláštní pomoc, kterou mohu jako oběť trestného činu využít při vymáhání soudního rozhodnutí vůči pachateli?

Pokud soudce uzná nárok, dostane žalující strana rozsudek. Tento rozsudek je vymahatelný za pomoci soudního úředníka. Další informace viz informační list v oddíle výkon soudních rozhodnutí.

Další možnosti jsou tyto:

 • paragraf 36f trestního zákoníku dává soudci možnost, aby požadoval od osoby usvědčené z trestného činu, aby státu uhradila určitou finanční částku. Na základě tohoto paragrafu zákoníku má na tyto peníze nárok oběť. Úřad státního zástupce je povinen toto opatření uplatňovat. Ústřední kancelář pro vybírání soudních poplatků v Leeuwardenu vybírá peníze od pachatele jménem úřadu státního zástupce.
 • oběti je uhrazeno odškodnění ve formě zvláštní podmínky, kterou soudce uvalí na pachatele.

2. Získání odškodnění od státu nebo veřejného orgánu

2.1. Je možno získat odškodnění od státu nebo veřejného orgánu?

To je možné pouze v případě úmyslných násilných trestných činů s následkem vážného ublížení na zdraví nebo úmrtí. Oběti (nebo jejich nejbližší příbuzní) mohou požádat o úhradu Fond pro odškodnění obětí násilných trestných činů.

2.2. Týká se tato možnost pouze obětí určitých trestných činů?

Fond pro odškodnění obětí násilných trestných činů může vyplatit odškodnění pouze v případě úmyslného násilného trestného činu, jehož následkem oběť zemřela nebo utrpěla vážné fyzické ublížení na zdraví a/nebo psychickou újmu. Žádost o vyplacení odškodného může podat oběť, nebo, v případě úmrtí oběti, její nejbližší příbuzný. Jménem oběti může žádost podat osoba, která má plnou moc, nebo zákonný zástupce (rodič nebo poručník). Kancelář pro podporu obětí může poskytnout více informací a nabídnout podporu při předkládání této žádosti.

NahoruNahoru

2.3. Týká se tato možnost pouze obětí, které utrpěly určitý druh ublížení na zdraví?

Ano. Ublížení na zdraví způsobené trestným činem musí být vážné a musí mít vážné následky. To platí jak pro fyzická ublížení na zdraví, tak psychickou újmu. Za vážná ublížení na zdraví se považují: zranění trvající déle než šest týdnů, která mají za následek pracovní neschopnost nebo neschopnost vykonávat každodenní úkony; ublížení na zdraví s dlouhodobými nebo trvalými viditelnými nebo funkčními následky (např. duševní trauma, strach vycházet z bytu nebo silně znetvořující jizvy); ublížení na zdraví, která objektivně ohrožovala život oběti.

2.4. Mohou odškodnění získat závislé osoby nebo příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu?

Ano, mohou. Odškodnění hmotných škod nejbližších příbuzných je omezeno na škody způsobené úmrtím. To znamená, že je možno nahradit pouze škody ve formě nákladů na pohřeb a ztrátu obživy. Za určitých podmínek mohou mít přeživší příbuzní, kteří byli svědkem trestného činu, nárok na odškodnění za trauma.

2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na osoby určité státní příslušnosti nebo osoby pobývající v určité zemi?

Státní příslušnost oběti nehraje žádnou roli. Zákon nicméně uvádí, že žádost je přípustná pouze v případě, že byl trestný čin spáchán v Nizozemsku.

2.6. Mohu požádat o odškodnění z Nizozemska, pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, pokud nejste obětí úmyslného násilného trestného činu spáchaného na palubě nizozemského plavidla nebo letadla mimo území Nizozemska. V takovém případě se musí místo vašeho pobytu nacházet na území jednoho z členských států Evropských společenství. Fond pro odškodnění se tedy nezabývá škodami způsobenými trestnými činy, kterých se dopustí občané Nizozemska mimo jeho území.

NahoruNahoru

2.7. Je třeba, abych trestný čin ohlásil na policii?

Není nutné sepisovat hlášení, i když je to lepší, neboť to pomůže prokázat, že k násilnému trestnému činu došlo.

2.8. Je třeba, abych čekal na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení, než požádám o odškodnění?

Není třeba čekat na závěry policejního vyšetřování nebo trestního řízení. Existuje totiž riziko, že bude překročena lhůta pro podání žádosti Fondu pro odškodnění obětí násilných trestných činů.

2.9. Pokud byl pachatel odhalen, mám se nejprve snažit získat odškodnění od něj?

V zásadě by se oběť měla snažit o získání náhrady utrpěné škody od pachatele. Bylo by však nepraktické a nespravedlivé, kdyby Fond pro odškodnění obětí násilných trestných činů mohl vyplatit odškodné pouze tehdy, až bude znám výsledek tohoto právního prostředku. Když se ukáže, že oběť má malou naději na odškodnění, přistoupí fond k uhrazení odškodného.

2.10. Pokud pachatel nebyl odhalen nebo odsouzen, mám přesto nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Oběť musí prokázat existenci ublížení na zdraví a skutečnost, že k němu došlo následkem úmyslného násilného trestného činu. Při předkládání žádosti je obětem zaslán formulář, ve kterém uvedou, co se jim stalo a jaké ublížení na zdraví utrpěly. Tuto výpověď je třeba doložit co největším počtem dokladů, výpovědí (svědků) atd.

NahoruNahoru

2.11. Existuje časový limit pro předložení žádosti o odškodnění?

Žádost o vyplacení odškodného je třeba předložit do tří let ode dne, kdy byl spáchán násilný čin. Pokud nebylo možno důvodně očekávat, že poškozená strana předloží žádost v této lhůtě, bude žádost přesto vyřízena.

Pokud se však poškozená strana před uplynutím této lhůty obrátí na právníka nebo jiného odborníka na právní pomoc, pak není možné zmeškání lhůty snadno omluvit.

2.12. Za jaké škody mohu být odškodněn?

Ne každou škodu způsobenou trestným činem je možno odškodnit, nárok na odškodnění se týká pouze škod vzniklých následkem ublížení na zdraví nebo úmrtí. Fond pro odškodnění obětí násilných trestných činů navíc neodškodňuje za celou škodu, nýbrž vyplatí částku na základě přiměřenosti a spravedlnosti. Platbu provede pouze v případě, že byla prokázána škoda, její rozsah a její souvislost s ublížením na zdraví. Existují dva druhy škod: hmotné škody a újma. Hmotná škoda vyvolává finanční tíseň, tj. vzniklé nebo budoucí náklady a ztrátu příjmů. Příkladem jsou léčebné výlohy, zničený oděv, náklady na nemocniční ošetření, ztráta schopnosti vykonávat práci atd. Újma znamená ztrátu nebo dočasné zhoršení užívání života.

2.13. Jak se odškodnění vypočte?

Viz odpovědi 2. 122. 14

NahoruNahoru

2.14. Existuje minimální a/nebo maximální částka, kterou lze přiřknout?

Od 1. ledna 2003 platí tato pravidla. Maximální částky, které lze vyplatit, jsou 22 700 eur za hmotné škody a 9 100 eur za újmu. Minimální částka za újmu je 454 eur. Maximální částka se vyplácí jen zřídka. Průměrně se vyplácí 2 723 eur (zaokrouhleno na 908 eur za hmotné škody a 1 815 za újmu).

2.15. Odečte se odškodnění, které jsem dostal nebo mohu dostat za stejné škody, ale z jiných zdrojů (jako je pojištění), od odškodnění poskytnutého státem?

Fond pro odškodnění obětí násilných trestných činů je doplňkovým opatřením. Od škody se odečtou platby ze systému sociálního zabezpečení. Pokud jsou vyplaceny dávky z určitého pojistného systému, odečte se (obvykle) tato částka od částky uhrazené Fondem pro odškodnění obětí násilných trestných činů.

2.16. Existují nějaká další kritéria, která mohou ovlivnit moji vyhlídku na získání odškodnění nebo výpočet jeho výše, například moje chování v souvislosti s událostí, která způsobila dotčenou škodu?

Uhrazení odškodnění je možno zamítnout na základě spoluodpovědnosti oběti. Je rovněž možno snížit výši odškodnění jak za hmotné škody, tak za újmu. Otázkou je, zda se oběti zbytečně nevystavily situacím, kdy mohly a měly očekávat, že pachatel se vůči nim bude chovat násilně (spoluzavinění).

2.17. Mohu dostat zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Je možno poskytnout zálohu (předběžnou platbu). Zálohu lze poskytnout pouze v případě, že o ni poškozená strana požádala a prokázala naléhavou potřebu.

NahoruNahoru

2.18. Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak požádat o odškodnění? Existuje zvláštní telefonní linka nebo internetová stránka, kterou mohu využít?

Formulář žádosti / hlášení (a další informace) lze získat od Fondu pro odškodnění obětí násilných trestných činů (telefon: +31 70 4142000). Informace lze rovněž získat na internetové stránce: www.schadefonds.nl Nederlands, jejímž prostřednictvím lze podat žádost o uhrazení odškodného. Formuláře si lze rovněž vyžádat elektronickou poštou na adrese: info@schadefonds.nl. Úředníci kanceláře na podporu obětí (viz 2. 21) vám rovněž mohou pomoci vyplnit a podat formulář žádosti / hlášení.

2.19. Mohu získat právní pomoc při sestavování žádosti?

V zásadě se formulář hlášení zasílá poškozené straně na požádání. Pokud má poškozená strana právního zástupce (např. právníka), uskutečňují se veškeré kontakty prostřednictvím tohoto zástupce.

2.20. Kam mám žádost odeslat?

Fond pro odškodnění obětí násilných trestných činů (Fund for Compensation of Violent Offences),

P.O. Box 1947,

2280 DX Rijswijk,

Nizozemsko.

2.21. Existují nějaké organizace pro pomoc obětem násilí, které nabízejí další pomoc?

Oběti trestných činů a dopravních nehod mohou získat informace a pomoc od Nizozemské nadace na podporu obětí, která má přibližně 75 místních kanceláří ve 13 regionech. Tato nadace je prvním útočištěm obětí. Nabízená pomoc se skládá z praktické, právní a emocionální podpory. Jedná-li se o právně složité záležitosti nebo je požadována mimořádná psychosociální péče, postoupí nadace dotčenou věc jiným orgánům (kancelářím pro právní pomoc, sociálním pracovníkům, institucím pro péči o duševní zdraví atd.). Tato služba na podporu obětí je zdarma.

Více informací (včetně adres) najdete na internetové stránce „Victim Support Netherlands“ Nederlands (Podpora obětí Nizozemsko).

Pro informace o trestných činech se oběti mohou obracet na Informační střediska pro oběti trestných činů. Každý okres má takovéto informační středisko (někdy pod jiným názvem), ve kterém lze získat informace jak od policie, tak od úřadu státního zástupce. V některých okresech lze prostřednictvím Informačního střediska pro oběti trestných činů rovněž kontaktovat kanceláře pro podporu obětí a právní pomoc. Další informace jsou dostupné na internetové stránce „Public Prosecutor’s Office“ English - Nederlands (Úřad státního zástupce).

Bližší informace

 • Pokud se na případy odškodnění vztahuje pojistka, lze ji nárokovat u příslušné pojišťovny.

  Osobám pobývajícím v Nizozemsku mohou instituce sociálního zabezpečení nabídnout další možnost odškodnění za část škody.

 • Příslušné internetové stránky:

  - Fund for Compensation of Violent Offences Nederlands (Fond pro odškodnění obětí násilných trestných činů)

  - Dutch National Victim Support Bureau Nederlands (Nizozemská národní kancelář pro podporu obětí)

  - Public Prosecutor’s Office English - Nederlands (Úřad státního zástupce).

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Nizozemí - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 19-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království