Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Luxembursko

Posledná úprava: 11-01-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Luxembursko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škôd od páchateľa 1.
1.1. Za akých podmienok môžem uplatniť nárok na odškodnenie v súdnom konaní proti páchateľovi (trestné konanie)? 1.1.
1.2. V ktorom momente konania by som mal uplatniť nárok? 1.2.
1.3. Ako by som mal predložiť svoju požiadavku a komu? 1.3.
1.4. Ako by som mal predložiť svoj nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo určiť jednotlivé straty)? 1.4.
1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím súdneho konania a/alebo počas súdneho konania? 1.5.
1.6. Aký dôkaz na podporu môjho nároku sa bude odo mňa vyžadovať? 1.6.
1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc na výkon rozsudku proti páchateľovi? 1.7.
2. Získanie odškodnenia od štátu alebo verejného orgánu 2.
2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo verejného orgánu? 2.1.
2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré boli poškodené v dôsledku určitého druhu trestného činu? 2.2.
2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy? 2.3.
2.4. Môžu príbuzní obetí alebo osoby závislé od obetí, ktoré zomreli v dôsledku trestného činu, získať odškodnenie? 2.4.
2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s bydliskom v určitej krajine? 2.5.
2.6. Môžem požiadať Luxembursko o odškodnenie, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok? 2.6.
2.7. Je nutné, aby bol trestný čin oznámený na polícii? ? 2.7.
2.8. Je nutné počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť? 2.8.
2.9. Ak bol páchateľ zistený, je nutné pokúsiť sa najprv získať odškodnenie od páchateľa? 2.9.
2.10. Ak nebol páchateľ zistený alebo usvedčený, je stále možné žiadať odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím poskytnúť na podporu svojej žiadosti? 2.10.
2.11. Existuje nejaká časová lehota na predloženie žiadosti o odškodnenie? 2.11.
2.12. V prípade ktorých strát môžem získať odškodnenie? 2.12.
2.13. Ako sa vypočíta výška odškodnenia? 2.13.
2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna výška odškodnenia, ktorá sa môže priznať? 2.14.
2.15. Odpočíta sa od odškodnenia od štátu odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za rovnaké straty, ale z iných zdrojov (napríklad z poistenia)? 2.15.
2.16. Existujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať odškodnenie alebo spôsob, akým sa vypočíta výška odškodnenia, napríklad moje vlastné správanie pokiaľ ide o udalosť, pri ktorej došlo k ujme? 2.16.
2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok? 2.17.
2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť? 2.18.
2.19. Môžem získať právnu pomoc na vypracovanie žiadosti? 2.19.
2.20. Kde mám zaslať žiadosť? 2.20.

 

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škôd od páchateľa

 • Pokiaľ ide o postup, ktorým sa je potrebné riadiť pri podaní žiadosti o náhradu škôd mimo trestných súdov, pozri stránku v časti „Predloženie prípadu súdu“.
 • V cezhraničných prípadoch, napríklad, keď bol trestný čin spáchaný v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom žije obeť, môže obeť uplatniť nárok na náhradu škôd voči páchateľovi v ktoromkoľvek štáte, v ktorom to povoľujú vnútroštátne právne predpisy.
1.1. Za akých podmienok môžem uplatniť nárok na odškodnenie v súdnom konaní proti páchateľovi (trestné konanie)?

Občianske konanie môže začať ktokoľvek, kto utrpel ujmu v dôsledku trestného činu. Obeť má možnosť vybrať si: buď pripojí občianskoprávny nárok na odškodnenie k trestnému konaniu alebo počká na výsledok trestného konania a potom podá žalobu vo veci odškodnenia na občianskom súde.

Nárok na náhradu škody v trestnom konaní je vo francúzštine známy ako konanie „partie civile“.

1.2. V ktorom momente konania by som mal uplatniť nárok?

Obeť trestného činu, ktorá utrpela stratu, môže predložiť občianskoprávny nárok v ktoromkoľvek štádiu vyšetrovania alebo dokonca aj vtedy, keď sa prípad v skutočnosti ešte prejednáva, až kým nebolo konanie na prvej inštancii ukončené.

HoreHore

Trestný zákonník tiež umožňuje, aby obeť trestného činu začala trestné konanie zaregistrovaním priamych výziev na príslušnom trestnom súde. Súdy rozhodli, že „aby osoba mohla predložiť priame výzvy na trestnom súde, je nutné aj dostatočné, aby osoba podávajúca žalobu osobne utrpela v dôsledku trestného činu, ktorý sa stíha, čiže musí preukázať, že bola obeťou trestného činu, čo súd posudzuje ako faktickú otázku“.

Mimochodom, nie je možné začať stíhanie a začať konanie partie civile, ak ide o trestný čin najzávažnejšieho druhu. Žaloba nemôže mať účinok začatia stíhania ani vtedy, ak existujú iné prekážky (napríklad premlčacie lehoty).

1.3. Ako by som mal predložiť svoju požiadavku a komu?

Obeť, ktorá chce začať stíhanie, musí predložiť žalobu vyšetrovaciemu sudcovi a pripojiť k nej občianskoprávny nárok. Vyšetrovací sudca zaeviduje podanie žaloby v komore, ktorá určuje aj výšku záruky, ktorú má predložiť civilná nárokujúca strana na pokrytie nákladov súdneho sporu. Žaloba s pripojeným občianskoprávnym nárokom je prípustná iba po zaplatení sumy stanovenej vyšetrujúcim sudcom.

Ak sa stíhanie začalo z podnetu prokuratúry (alebo inej civilnej nárokujúcej strany), obeť trestného činu môže pripojiť svoj občianskoprávny nárok v ktoromkoľvek štádiu vyšetrovania, a dokonca aj vtedy, ak sa už vypočúvania začali. Neexistujú žiadne osobitné formy, ktoré je potrebné dodržiavať, hoci sa obvykle podávajú písomné žiadosti. Obeť, ktorá pripojí svoj občianskoprávny nárok k trestnému stíhaniu, ktoré sa už začalo, nemusí zaplatiť súdu poplatok.

HoreHore

1.4. Ako by som mal predložiť svoj nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo určiť jednotlivé straty)?

Účelom pripojenia občianskoprávneho nároku je získať náhradu za škody, ktoré obeť utrpela. Obeť musí zodpovedajúcim spôsobom uviesť prvky škôd a poskytnúť súdu všetky potrebné dôkazy.

1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím súdneho konania a/alebo počas súdneho konania?

Obeť, ktorá spĺňa zákonné požiadavky, je oprávnená získať právnu pomoc.

1.6. Aký dôkaz na podporu môjho nároku sa bude odo mňa vyžadovať?

Obeť musí poskytnúť súdu všetky potrebné dôkazy, ktoré preukazujú rozsah utrpenej škody. V závislostí od okolností môže tiež preukázať príčinnú súvislosť medzi trestným činom a utrpenou škodou.

1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc na výkon rozsudku proti páchateľovi?

Justičné orgány nepomáhajú obetiam pri výkone príkazov vydaných v rámci občianskoprávnych konaní, ktoré podporujú rozsudok v trestnej veci. Obeť si ich musí uplatniť prostredníctvom súdneho úradníka.

Trestný súd však niekedy nariadi podmienečné odsúdenie a splnenie príkazu na odškodnenie obetí môže byť podmienkou podmienečného odsúdenia. V takýchto prípadoch sa podmienečné odsúdenie páchateľa môže premeniť na nepodmienečné, ak úplne neodškodní obete.

HoreHore

2. Získanie odškodnenia od štátu alebo verejného orgánu

2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo verejného orgánu?

Systém získania odškodnenia od štátu bol zavedený zákonom z 12. marca 1984 o odškodňovaní určitých obetí, ktoré utrpeli osobnú ujmu v dôsledku trestného činu.

2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré boli poškodené v dôsledku určitého druhu trestného činu?

Zákon z 12. marca 1984 sa uplatňuje iba vtedy, ak obete utrpeli osobnú ujmu v dôsledku úmyselného trestného činu. Tento zákon sa nevzťahuje na škody utrpené v dôsledku trestných činov, ktoré boli spáchané z nedbalosti.

2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy?

Aby obeť bola oprávnená získať odškodnenie, trestný čin musel spôsobiť „smrť obete alebo trvalú neschopnosť alebo úplnú neschopnosť pracovať jeden mesiac alebo viac“ a osobná ujma musí predstavovať „závažné narušenie životných podmienok; toto narušenie môže byť dôsledkom straty alebo zníženia zárobku, alebo mimoriadnych výdavkov, alebo neschopnosti zamestnať sa, alebo fyzickej alebo psychickej choroby“.

2.4. Môžu príbuzní obetí alebo osoby závislé od obetí, ktoré zomreli v dôsledku trestného činu, získať odškodnenie?

Odškodnenie môže byť k dispozícii blízkym príbuzným, ak ich možno považovať za obete trestného činu. Zákon sa osobitne odvoláva na prípady, keď trestným činom bola spôsobená smrť obete a vážne narušenie jeho životných podmienok.

HoreHore

Škodu však musel utrpieť rodič alebo osobne blízky príbuzný. Zákon by sa, napríklad, neuplatnil v prípade, ak by rodič získal práva obete.

2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s bydliskom v určitej krajine?

Obeť je oprávnená získať odškodnenie, ak 1) je legálne a obvykle obyvateľom veľkovojvodstva, alebo 2) je štátnym príslušníkom členského štátu Rady Európy, alebo 3) mal v čase trestného činu legálne postavenie vo veľkovojvodstve a je štátnym príslušníkom štátu, ktorý by odškodnil občana Luxemburska, keby bol obeťou rovnakého trestného činu v rovnakom čase a za rovnakých okolností v uvedenom štáte.

2.6. Môžem požiadať Luxembursko o odškodnenie, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok?

Zákon sa uplatňuje iba vtedy, ak k utrpeniu škody došlo v Luxemburskom veľkovojvodstve.

2.7. Je nutné, aby bol trestný čin oznámený na polícii? ?

Zákon nenariaďuje žiadnu takúto podmienku.

2.8. Je nutné počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť?

Rozhodnutie ministra spravodlivosti sa nesmie prijať dovtedy, kým trestný súd nevynesie svoj konečný rozsudok.

Ak sa ministrovi predloží prípad pred vynesením rozsudku, minister môže odložiť svoje rozhodnutie dovtedy, kým súd nevynesie svoj konečný rozsudok.

HoreHore

2.9. Ak bol páchateľ zistený, je nutné pokúsiť sa najprv získať odškodnenie od páchateľa?

Odškodnenie sa môže vyplatiť podľa zákona z 12. marca 1984 iba vtedy, ak obeť nebola schopná získať úplné a primerané odškodnenie z iného zdroja.

2.10. Ak nebol páchateľ zistený alebo usvedčený, je stále možné žiadať odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím poskytnúť na podporu svojej žiadosti?

Zistenie páchateľa nie je podmienkou pre uplatnenie zákonného systému. Žiadateľ však musí predložiť dôkazy o tom, že trestný čin bol skutočne spáchaný a že nemôže získať odškodnenie z iného zdroja.

2.11. Existuje nejaká časová lehota na predloženie žiadosti o odškodnenie?

Aby boli žiadosti platné, musia sa predložiť do jedného roka od spáchania trestného činu. Ak je páchateľ stíhaný, časová lehota sa predlžuje tak, aby uplynula jeden rok po konečnom rozsudku trestného súdu, ktorý prejednával prípad. Minister spravodlivosti však udeľuje žiadateľovi výnimku z časovej lehoty, ak žiadateľ môže preukázať, že existujú osobné alebo vecné dôvody, ktoré mu zabránili predložiť žiadosť v časovej lehote (napríklad pretože bol nariadený odborný posudok, aby sa zistil rozsah škody, ktorú utrpela obeť).

2.12. V prípade ktorých strát môžem získať odškodnenie?

Odškodňovať sa môžu iba osobné ujmy.

2.13. Ako sa vypočíta výška odškodnenia?

Každú žiadosť preskúma výbor pozostávajúci zo sudcu, vyššieho štátneho úradníka z ministerstva spravodlivosti a člena komory advokátov. Výbor predvolá žiadateľa a umožní mu, aby vyjadril svoje stanovisko. Výbor vydá stanovisko o oprávnenosti žiadosti a výške odškodnenia, ktorá sa má priznať, na základe závažnosti narušenia životných podmienok žiadateľa, podľa posledného odseku oddielu 1.

HoreHore

2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna výška odškodnenia, ktorá sa môže priznať?

Výška odškodnenia nesmie prekročiť maximálnu výšku, ktorá sa každý rok stanovuje veľkovojvodským nariadením.

2.15. Odpočíta sa od odškodnenia od štátu odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za rovnaké straty, ale z iných zdrojov (napríklad z poistenia)? 

V prípadoch, keď obeť po vyplatení odškodnenia alebo platby na účet získa skutočné odškodnenie ujmy akéhokoľvek druhu, ktorú utrpela, ministerstvo spravodlivosti môže po získaní stanoviska výboru zriadeného podľa oddielu 2 a za podmienok uvedených v uvedenom stanovisku nariadiť, aby odškodnenie alebo platba na účet boli vrátené v plnej alebo čiastočnej výške.

2.16. Existujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať odškodnenie alebo spôsob, akým sa vypočíta výška odškodnenia, napríklad moje vlastné správanie pokiaľ ide o udalosť, pri ktorej došlo k ujme?

Zákon ustanovuje, že odškodnenie sa môže odmietnuť alebo znížiť na základe konania obete v čase trestného činu alebo jeho vzťahu s páchateľom.

2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavky sa môžu vyplatiť.

2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť?

Internetová stránka ministerstva spravodlivosti français

2.19. Môžem získať právnu pomoc na vypracovanie žiadosti?

Áno. Žiadatelia bez primeraných finančných zdrojov môžu požiadať o právnu pomoc v prípade sporového aj nesporového konania.

2.20. Kde mám zaslať žiadosť?

Žiadosti sa musia zaslať predsedovi komory advokátov podľa miesta bydliska (Luxemburg alebo Diekirch). Formuláre možno získať od komory Deutsch - English - français.

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Luxembursko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 11-01-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo