Komisja Europejska > EJN > Odszkodowania dla ofiar przestępstw > Luksemburg

Ostatnia aktualizacja: 11-01-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Luksemburg

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Uzyskiwanie rekompensaty w postaci odszkodowania od przestępcy 1.
1.1. Na jakich warunkach mogę wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w procesie przeciwko przestępcy (w postępowaniu karnym)? 1.1.
1.2. Na jakim etapie postępowania powinienem/-am wystąpić z roszczeniem? 1.2.
1.3. W jaki sposób powinienem/-am wystąpić z roszczeniem i do kogo? 1.3.
1.4. W jaki sposób powinienem/-am przedstawić roszczenie (wskazać całkowitą kwotę i/lub podać poszczególne straty)? 1.4.
1.5. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed i/lub w trakcie postępowania? 1.5.
1.6. Jakie dowody będą wymagane na poparcie mojego roszczenia? 1.6.
1.7. Jeżeli sąd zasądzi na moją korzyść odszkodowanie, czy będę mógł/mogła skorzystać ze szczególnej pomocy jako ofiara przestępstwa w zakresie wykonania orzeczenia przeciwko przestępcy? 1.7.
2. Uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego 2.
2.1. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego? 2.1.
2.2. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar pewnych rodzajów przestępstw? 2.2.
2.3. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar, które poniosły pewnego rodzaju szkody? 2.3.
2.4. Czy odszkodowanie mogą otrzymać krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiar zmarłych w wyniku przestępstwa? 2.4.
2.5. Czy możliwość uzyskania odszkodowania jest ograniczona do osób pewnych narodowości lub osób zamieszkujących w określonym kraju? 2.5.
2.6. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od Luksemburga, jeżeli przestępstwo popełniono w innym państwie? Jeśli tak, to na jakich warunkach? 2.6.
2.7. Czy trzeba zgłosić przestępstwo policji? 2.7.
2.8. Czy trzeba poczekać na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego przed złożeniem wniosku o odszkodowanie? 2.8.
2.9. Jeżeli zidentyfikowano przestępcę, czy trzeba najpierw spróbować uzyskać odszkodowanie od przestępcy? 2.9.
2.10. Jeżeli nie zidentyfikowano ani nie skazano przestępcy, czy można nadal kwalifikować się do uzyskania odszkodowania? Jeśli tak, to jakie dowody trzeba przedstawić na poparcie wniosku? 2.10.
2.11. Czy istnieje termin na złożenie wniosku o odszkodowanie? 2.11.
2.12. Za jakie szkody mogę uzyskać odszkodowanie? 2.12.
2.13. W jaki sposób oblicza się odszkodowanie? 2.13.
2.14. Czy istnieje dolna lub i/lub górna granica kwoty odszkodowania, jaką można zasądzić? 2.14.
2.15. Czy odszkodowanie od państwa zostanie pomniejszone o odszkodowanie, które uzyskałem/-am lub mogę uzyskać, za te same szkody, ale z innych źródeł (np. ubezpieczenia)? 2.15.
2.16. Czy istnieją jakieś inne kryteria, które mogą wpłynąć na moje szanse uzyskania odszkodowania lub sposób obliczenia odszkodowania, np. moje zachowanie w związku ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę? 2.16.
2.17. Czy mogę uzyskać zaliczkę na poczet odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich warunkach? 2.17.
2.18. Gdzie mogę otrzymać potrzebne formularze i dalsze informacje na temat sposobu składania wniosku? Czy istnieje specjalny telefon zaufania lub strona internetowa, z których mógłbym/mogłabym skorzystać? 2.18.
2.19. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przy składaniu wniosku? 2.19.
2.20. Gdzie należy wysłać wniosek? 2.20.

 

1. Uzyskiwanie rekompensaty w postaci odszkodowania od przestępcy

 • Informacje na temat procedury stosowanej przy występowaniu z wnioskiem o odszkodowanie na drodze pozasądowej znajdują się na stronie „Wszczynanie postępowania”.
 • W przypadku spraw transgranicznych, np. gdy przestępstwo popełniono w innym państwie członkowskim niż państwo zamieszkania ofiary, ofiara może dochodzić odszkodowania od sprawcy, wszędzie tam, gdzie zezwalają na to przepisy prawa krajowego.
1.1. Na jakich warunkach mogę wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w procesie przeciwko przestępcy (w postępowaniu karnym)?

Postępowanie cywilne może wszcząć każdy, kto poniósł szkodę w wyniku przestępstwa. Ofiara ma do wyboru, albo dołączyć cywilne roszczenie o odszkodowanie do postępowania karnego, albo oczekiwać na wynik postępowania karnego a następnie wytoczyć powództwo o odszkodowanie w sądzie cywilnym.

Roszczenie o odszkodowanie w postępowaniu karnym nosi po francusku nazwę powództwa „partie civile”.

1.2. Na jakim etapie postępowania powinienem/-am wystąpić z roszczeniem?

Ofiara przestępstwa, która poniosła szkodę może wystąpić z cywilnym roszczeniem o odszkodowanie na dowolnym etapie dochodzenia lub nawet wówczas, gdy sprawa jest już na wokandzie do momentu zakończenia postępowania przed sądem pierwszej instancji.

Kodeks postępowania karnego umożliwia również ofierze przestępstwa wniesienie oskarżenia poprzez złożenie stosownego, bezpośredniego wezwania w sądzie. Sądy uznały, iż „Aby być uprawnionym do złożenia bezpośredniego wezwania w sądzie, konieczne i wystarczające jest, by osoba wytaczająca powództwo osobiście ucierpiała w wyniku przestępstwa podlegającego ściganiu sądowemu tj. musi ona wykazać, że padła ofiarą przestępstwa, co pozostaje sprawą do oceny przez sąd w kwestii faktycznej”.

Do góryDo góry

Należy zaznaczyć, iż nie ma możliwości wniesienia oskarżenia i wszczęcia postępowania partie civile, w przypadku gdy przestępstwo zalicza się do najpoważniejszej kategorii. Podobnie skarga nie może prowadzić do wniesienia oskarżenia, jeżeli istnieją inne przeszkody (np. okresy przedawnienia).

1.3. W jaki sposób powinienem/-am wystąpić z roszczeniem i do kogo?

Ofiara, która pragnie wnieść oskarżenie musi wystąpić z powództwem do sędziego prowadzącego sprawę i dołączyć do niego cywilne roszczenie. Sędzia prowadzący sprawę odnotowuje fakt wytoczenia powództwa w Zarządzeniu, które określa również kwotę zabezpieczenia, jakie musi wnieść powód cywilny celem pokrycia kosztów powództwa. Powództwo z dołączonym roszczeniem cywilnym jest dopuszczalne tylko po wpłaceniu do sądu kwoty określonej przez sędziego prowadzącego sprawę.

Jeżeli oskarżenie wniesiono na wniosek prokuratury (lub innego powoda cywilnego), ofiara przestępstwa może wystąpić z roszczeniem cywilnym na każdym etapie postępowania, nawet po rozpoczęciu rozpraw. Wnioski zwykle składane są na piśmie, choć nie określono żadnej specyficznej procedury, której należałoby przestrzegać w tych wypadkach. Ofiara, która dołącza roszczenie cywilne do postępowania, które już wszczęto nie musi dokonywać wpłaty do sądu.

1.4. W jaki sposób powinienem/-am przedstawić roszczenie (wskazać całkowitą kwotę i/lub podać poszczególne straty)?

Celem dołączenia roszczenia cywilnego jest uzyskanie odszkodowania za szkodę poniesioną przez ofiarę. Ofiara musi zatem przedstawić elementy poniesionej szkody i dostarczyć sądowi wszelkie stosowne dowody.

Do góryDo góry

1.5. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed i/lub w trakcie postępowania?

Ofiara, która spełni ustawowe wymogi kwalifikuje się do uzyskania pomocy prawnej.

1.6. Jakie dowody będą wymagane na poparcie mojego roszczenia?

Ofiara musi dostarczyć sądowi wszelkie stosowne dowody celem wykazania rozmiaru poniesionej szkody. W zależności od okoliczności może również zajść konieczność wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy przestępstwem a poniesioną szkodą.

1.7. Jeżeli sąd zasądzi na moją korzyść odszkodowanie, czy będę mógł/mogła skorzystać ze szczególnej pomocy jako ofiara przestępstwa w zakresie wykonania orzeczenia przeciwko przestępcy?

Organy sądowe nie pomagają ofierze w wykonywaniu nakazów wydanych w postępowaniu cywilnym towarzyszącym wyrokowi karnemu. Ich wykonania w imieniu ofiary musi dokonać komornik.

Sąd wydający wyrok czasami wydaje wyrok w zawieszeniu i warunkiem wyroku w zawieszeniu może być zastosowanie się do nakazu odszkodowania dla ofiar. W takich przypadkach wyrok w zawieszeniu może równie dobrze zostać odwieszony, jeżeli przestępca nie wypłaci ofierze pełnego odszkodowania.

2. Uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego

2.1. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego?

Program odszkodowania od państwa ustanowiono Ustawą z dnia 12 marca 1984 r. w sprawie odszkodowań dla niektórych ofiar uszkodzeń ciała w wyniku przestępstwa.

Do góryDo góry

2.2. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar pewnych rodzajów przestępstw?

Ustawa z dnia 12 marca 1984 r. ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy ofiara doznała uszkodzenia ciała w wyniku przestępstwa umyślnego. Nie obejmuje to zatem szkód poniesionych w wyniku przestępstw popełnionych z zaniedbania.

2.3. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar, które poniosły pewnego rodzaju szkody?

Aby kwalifikować się do uzyskania odszkodowania przestępstwo musiało spowodować „śmierć lub trwałe kalectwo ofiary bądź całkowitą niezdolność do pracy przez okres co najmniej jednego miesiąca”, a uszkodzenie ciała musi wiązać się z „poważnym zakłóceniem warunków życia; może to być wynikiem utraty bądź zmniejszenia zarobków, lub dodatkowych wydatków, bądź niezdolności do podjęcia pracy, czy tez zaburzeń fizycznych bądź psychicznych”.

2.4. Czy odszkodowanie mogą otrzymać krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiar zmarłych w wyniku przestępstwa?

Odszkodowanie mogą otrzymać bliscy krewni, jeżeli można ich uznać za ofiary przestępstwa. Ustawa odnosi się szczególnie do przypadków, w których przestępstwo doprowadziło do śmierci ofiary lub poważnego zakłócenia jej warunków życia.

Jednakże szkodę musi ponieść rodzic lub bliski krewny ofiary osobiście. Ustawa nie ma zastosowania, w przypadku gdy np. rodzic przejął prawa ofiary.

2.5. Czy możliwość uzyskania odszkodowania jest ograniczona do osób pewnych narodowości lub osób zamieszkujących w określonym kraju?

Ofiara kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania, jeżeli 1) prawnie i zwyczajowo zamieszkuje w Wielkim Księstwie Luksemburga lub 2) jest obywatelem państwa członkowskiego Rady Europy, lub 3) zgodnie z prawem przebywała w Wielkim Księstwie Luksemburga w momencie, gdy stała się ofiarą przestępstwa i posiada obywatelstwo państwa, które wypłaciłoby odszkodowanie obywatelowi Luksemburga, gdyby padł ofiarą takiego samego przestępstwa w tym samym czasie i tych samych okolicznościach w tym państwie.

Do góryDo góry

2.6. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od Luksemburga, jeżeli przestępstwo popełniono w innym państwie? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Ustawa ma zastosowanie tylko wówczas, gdy szkodę poniesiono w Wielkim Księstwie Luksemburga.

2.7. Czy trzeba zgłosić przestępstwo policji?

Ustawa nie nakłada takiego wymogu.

2.8. Czy trzeba poczekać na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego przed złożeniem wniosku o odszkodowanie?

Minister Sprawiedliwości nie może podjąć decyzji dopóki sąd nie wyda ostatecznego wyroku.

W przypadku skierowania do niego sprawy przed wydaniem wyroku, Minister może odroczyć wydanie decyzji do momentu wydania przez sąd ostatecznego wyroku.

2.9. Jeżeli zidentyfikowano przestępcę, czy trzeba najpierw spróbować uzyskać odszkodowanie od przestępcy?

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 1984 r. odszkodowanie można wypłacić tylko wówczas, gdy ofiara nie była w stanie uzyskać pełnego i dostatecznego odszkodowania z innego źródła.

2.10. Jeżeli nie zidentyfikowano ani nie skazano przestępcy, czy można nadal kwalifikować się do uzyskania odszkodowania? Jeśli tak, to jakie dowody trzeba przedstawić na poparcie wniosku?

Identyfikacja przestępcy nie jest warunkiem zastosowania ustawowego programu odszkodowań. Jednakże wnioskodawca musi przedstawić dowody na to, iż przestępstwo faktycznie popełniono i że nie może uzyskać odszkodowania z innego źródła.

Do góryDo góry

2.11. Czy istnieje termin na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Wniosek należy złożyć w terminie roku od popełnienia przestępstwa. Jeżeli toczy się postępowanie w stosunku do przestępcy, termin ulega przedłużeniu do roku od dnia wydania ostatecznego wyroku przez sąd rozpatrujący sprawę. Jednakże Minister Sprawiedliwości zwalnia wnioskodawcę z obowiązku zachowania terminu, jeżeli może on wykazać, że istnieją osobiste lub rzeczowe okoliczności, które uniemożliwiają mu złożenie wniosku w terminie (np. zamówiono ekspertyzę celem ustalenia skali szkody poniesionej przez ofiarę).

2.12. Za jakie szkody mogę uzyskać odszkodowanie?

Do odszkodowania kwalifikują się jedynie szkody w postaci uszkodzenia ciała.

2.13. W jaki sposób oblicza się odszkodowanie?

Każdy wniosek analizuje komisja złożona z sędziego, wysokiego rangą urzędnika służby cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz członka Rady Adwokackiej. Komisja wzywa wnioskodawcę do stawienia się i umożliwia mu przedstawienie sprawy. Komisja wydaje opinię w sprawie kwalifikowalności wniosku i wysokości odszkodowania, które może zostać przyznane w oparciu o to, na ile poważne było zakłócenie warunków życia wnioskodawcy, z zastrzeżeniem ostatniego akapitu § 1.

2.14. Czy istnieje dolna lub i/lub górna granica kwoty odszkodowania, jaką można zasądzić?

Kwota nie może przekroczyć maksymalnej kwoty ustalanej co roku rozporządzeniem Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Do góryDo góry

2.15. Czy odszkodowanie od państwa zostanie pomniejszone o odszkodowanie, które uzyskałem/-am lub mogę uzyskać, za te same szkody, ale z innych źródeł (np. ubezpieczenia)?

W przypadku gdy, po wypłacie odszkodowania lub zaliczki, ofiara uzyskuje faktyczne odszkodowania dowolnego rodzaju za poniesione szkody, Minister Sprawiedliwości może, po uzyskaniu opinii komisji powołanej zgodnie z § 2 oraz na warunkach tamże określonych, zarządzić zwrot odszkodowania lub zaliczki w całości bądź w części.

2.16. Czy istnieją jakieś inne kryteria, które mogą wpłynąć na moje szanse uzyskania odszkodowania lub sposób obliczenia odszkodowania, np. moje zachowanie w związku ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę?

Ustawa stanowi, iż można odmówić odszkodowania lub zmniejszyć jego kwotę na podstawie zachowania ofiary w momencie przestępstwa lub jej stosunku do przestępcy.

2.17. Czy mogę uzyskać zaliczkę na poczet odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Można wypłacać zaliczki.

2.18. Gdzie mogę otrzymać potrzebne formularze i dalsze informacje na temat sposobu składania wniosku? Czy istnieje specjalny telefon zaufania lub strona internetowa, z których mógłbym/mogłabym skorzystać?

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości Luksemburga français

2.19. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przy składaniu wniosku?

Tak. Wnioskodawcy nieposiadający wystarczających środków finansowych mogą ubiegać się o pomoc prawną zarówno w przypadku postępowania spornego jak i nieprocesowego.

2.20. Gdzie należy wysłać wniosek?

Wnioski należy wysyłać do Prezesa Rady Adwokackiej właściwego dla miejsca zamieszkania (Luksemburg lub Diekirch). Formularze można uzyskać od Rady Deutsch - English - français.

« Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Informacje ogólne | Luksemburg - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 11-01-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania