Europese Commissie > EJN > Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven > Luxemburg

Laatste aanpassing: 08-11-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Luxemburg

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader 1.
1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader? 1.1.
1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen? 1.2.
1.3. Hoe moet ik mijn claim indienen en bij wie? 1.3.
1.4. Hoe moet ik claim duidelijk maken? (een totaalbedrag opgeven en/of individuele schadeclaims) 1.4.
1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces? 1.5.
1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen? 1.6.
1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen? 1.7.
2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling 2.
2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de staat of een overheidsinstelling? 2.1.
2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven? 2.2.
2.3. Is deze mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsels hebben opgelopen? 2.3.
2.4. Kunnen familieleden of nauwe verwanten van slachtoffers die zijn overleden als gevolg van het misdrijf schadevergoeding krijgen? 2.4.
2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen? 2.5.
2.6. Kan ik schadevergoeding van Luxemburg vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.6.
2.7. Is het nodig van het misdrijf aangifte te hebben gedaan bij de politie? 2.7.
2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten, voordat ik een verzoek kan indienen? 2.8.
2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen? 2.9.
2.10. Als de dader niet bekend of niet veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen? 2.10.
2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend? 2.11.
2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen? 2.12.
2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend? 2.13.
2.14. Is er een minimum en/of maximum bedrag dat kan worden toegekend? 2.14.
2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de vergoeding van de staat? 2.15.
2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding of de berekening van het bedrag van mijn schade beïnvloeden, zoals mijn eigen gedrag bij het voorval dat het letsel veroorzaakte? 2.16.
2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.17.
2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken? 2.18.
2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van het verzoek? 2.19.
2.20. Waar moet ik mijn verzoek naartoe sturen? 2.20.

 

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader

 • Voor de procedure om los van een strafprocedure een eis tot schadevergoeding in te dienen, zie de factsheet "Aanhangigmaking van zaken bij de rechter".
 • In grensoverschrijdende situaties, bijvoorbeeld wanneer het misdrijf is begaan in een andere lidstaat dan die waar het slachtoffer woont, kan het slachtoffer van de dader van het misdrijf schadevergoeding eisen bij het gerecht dat de zaak op strafrechtelijk gebied behandelt, voorzover dat door het nationaal recht is toegestaan.
1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader?

Eenieder die als gevolg van een misdrijf schade heeft geleden mag een burgerlijke vordering instellen. Het slachtoffer kan zijn eis tot schadevergoeding naar keuze ofwel in het kader van de strafprocedure indienen, ofwel na de strafprocedure bij de burgerlijke gerechten.

Het instellen van een eis tot schadevergoeding in de loop van de strafprocedure, wordt "burgerlijke partijstelling" genoemd.

1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen?

Het slachtoffer dat bij een misdrijf schade heeft geleden, kan zich in elk stadium van het onderzoek burgerlijke partij stellen of dat zelfs pas op de terechtzitting doen, en dit tot aan de sluiting van de debatten in eerste aanleg.

Het wetboek van strafvordering staat het slachtoffer van een misdrijf ook toe de strafvordering op gang te brengen door een rechtstreekse dagvaarding voor de bevoegde strafgerechten. Volgens de jurisprudentie: "is vereist en volstaat het om rechtstreeks voor een strafgerecht te kunnen dagvaarden, dat degene die optreedt beweert persoonlijk te zijn geschaad door het misdrijf dat het voorwerp is van de strafvordering, dit wil zeggen dat hij moet aantonen dat hij slachtoffer kan zijn geweest van het misdrijf, wat de feitenrechter soeverein beoordeelt".

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Er moet evenwel worden opgemerkt dat indien het misdrijf een ernstig vergrijp is, het niet mogelijk is door een klacht met burgerlijke partijstelling de strafvordering op gang te brengen. De klacht kan voorts de strafvordering niet op gang brengen indien deze door andere oorzaken is uitgedoofd (bijvoorbeeld door verjaring).

1.3. Hoe moet ik mijn claim indienen en bij wie?

Het slachtoffer dat de strafvordering op gang wil brengen moet bij de onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen. De onderzoeksrechter neemt bij beschikking akte van de neerlegging van de klacht en stelt daarbij tevens het bedrag vast dat de burgerlijke partij voor het dekken van de kosten van de vervolging moet consigneren. De klacht met burgerlijke partijstelling is slechts ontvankelijk na consignatie van het door de onderzoeksrechter vastgestelde bedrag.

Indien de strafvordering op initiatief van het parket (of door een andere burgerlijke partij) op gang is gebracht, kan het slachtoffer van het misdrijf zich gedurende de hele duur van het onderzoek en zelfs pas op de terechtzitting burgerlijke partij stellen. Er is geen specifieke vorm voorgeschreven, maar het is gebruikelijk dat dit schriftelijk gebeurt. Er zij op gewezen dat van het slachtoffer dat zich burgerlijke partij stelt nadat de strafvordering op gang is gebracht, geen consignatie wordt geëist.

1.4. Hoe moet ik claim duidelijk maken? (een totaalbedrag opgeven en/of individuele schadeclaims)

De burgerlijke partijstelling heeft tot doel schadeloosstelling te krijgen voor de door het slachtoffer opgelopen schade. Het slachtoffer moet daarom alle elementen van zijn schade beschrijven en de rechter alle nuttige bewijsmateriaal verstrekken.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces?

Het slachtoffer dat aan de wettelijke vereisten voldoet kan rechtsbijstand krijgen.

1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen?

Het slachtoffer moet de rechter alle bewijzen verstrekken waarmee de omvang van zijn schade kan worden aangetoond. Naargelang de omstandigheden van de zaak, zal het slachtoffer tevens het causaal verband moeten aantonen tussen de schade en het misdrijf dat het voorwerp van de vervolging uitmaakt.

1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen?

De rechterijke instanties verlenen geen hulp aan het slachtoffer voor de tenuitvoerlegging van in de strafrechtelijke beslissing vervatte bijkomende burgerlijke veroordelingen. Het slachtoffer zal voor de uitvoerlegging van de rechterlijke beslissing een gerechtsdeurwaarder moeten inschakelen.

Soms spreekt een rechter echter een veroordeling met uitstel van tenuitvoerlegging uit, met als voorwaarde voor het uitstel de volledige schadeloosstelling van de slachtoffers. In dat geval dreigt de dader van het misdrijf het voordeel van het uitstel te verliezen, als hij de slachtoffers van het misdrijf niet schadeloos stelt.

2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling

2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de staat of een overheidsinstelling?

Bij wet van 12 maart 1984 inzake schadeloosstelling ten behoeve van sommige slachtoffers van door misdrijven veroorzaakte lichamelijke schade, is een door de staat bekostigde schadeloosstellingsregeling voor slachtoffers ingevoerd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven?

De wet van 12 maart 1984 is slechts van toepassing indien het slachtoffer als gevolg van een opzettelijk misdrijf lichamelijke schade heeft opgelopen. Schade als gevolg van onopzettelijke misdrijven vallen dus niet onder die wet.

2.3. Is deze mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsels hebben opgelopen?

Om aanspraak te kunnen maken op schadeloosstelling, is vereist dat het misdrijf "lichamelijke schade heeft veroorzaakt en heeft geleid tot de dood, permanente invaliditeit of volledige arbeidsongeschiktheid van meer dan een maand", en dat de geleden schade "bestaat uit een ernstige verstoring van de leefomstandigheden die leiden tot een inkomstenverlies of -vermindering, een toename van de kosten, een ongeschiktheid om een beroepsactiviteit uit te oefenen of een aantasting van de fysieke of mentale integriteit".

2.4. Kunnen familieleden of nauwe verwanten van slachtoffers die zijn overleden als gevolg van het misdrijf schadevergoeding krijgen?

De nauwe verwanten kunnen schadeloosstelling krijgen als zij als slachtoffers van het misdrijf kunnen worden beschouwd. De wet heeft uitdrukkelijk betrekking op het geval waarin het slachtoffer als gevolg van het misdrijf is overleden en waarin de leefomstandigheden van het slachtoffer als gevolg van het misdrijf ernstig zijn verstoord.

Er is evenwel vereist dat het gaat om persoonlijke schade van het familielid of de nauwe verwant. Zo is de wet bijvoorbeeld niet van toepassing indien het familielid de rechtsopvolger van het slachtoffer is.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen?

Het slachtoffer kan op de schadeloosstellingsregeling aanspraak maken indien het 1) zijn regelmatige en gewone verblijfplaats in het Groothertogdom heeft; of 2) onderdaan is van een lidstaat van de Raad van Europa; of 3) zich op het moment van het misdrijf legaal in het Groothertogdom bevond en de nationaliteit had van een staat die schadeloosstelling zou verstrekken aan een Luxemburgse staatsburger als die op het grondgebied van die staat, in identieke omstandigheden en op hetzelfde moment, slachtoffer van dezelfde feiten zou zijn geweest.

2.6. Kan ik schadevergoeding van Luxemburg vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De wet is slechts van toepassing als de schade in het Groothertogdom Luxemburg is opgelopen.

2.7. Is het nodig van het misdrijf aangifte te hebben gedaan bij de politie?

De wet bevat geen dergelijke vereiste.

2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten, voordat ik een verzoek kan indienen?

De minister van Justitie kan beslissen vóór er in de strafprocedure een uitspraak is gegeven.

Indien men zich tot hem wendt vóór een gerechtelijke beslissing is gegeven, kan de minister zijn beslissing uitstellen in afwachting van een definitieve strafrechtelijke beslissing.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen?

De schadeloosstelling overeenkomstig de wet van 12 maart 1984 kan slechts worden toegekend als het slachtoffer op geen enkele andere manier een effectieve en voldoende vergoeding of schadeloosstelling kan krijgen.

2.10. Als de dader niet bekend of niet veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen?

Voor de toepassing van de wettelijke regeling is niet vereist dat de dader van het misdrijf bekend is. De partij die voor de regeling in aanmerking wil komen, moet echter bewijzen dat het misdrijf daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en dat zij onmogelijk op een andere wijze schadeloosstelling kan krijgen.

2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend?

Om ontvankelijk te zijn, moet het verzoek om schadeloosstelling worden ingediend binnen een termijn van een jaar vanaf de datum van de feiten. Indien strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld, wordt die termijn opgeschort en verstrijkt zij pas een jaar na de definitieve strafrechtelijke uitspraak. Er moet worden benadrukt dat deze termijn niet wordt verlengd als de beslissing over de burgerlijke vordering pas na die over de strafvordering wordt gegeven (bijvoorbeeld omdat eerst een deskundigenonderzoek is bevolen om de omvang van de door het slachtoffer geleden schade te ramen).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen?

Schadeloosstelling kan alleen voor lichamelijke schade worden toegekend.

2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend?

Het verzoek wordt onderzocht door een commissie die is samengesteld uit een magistraat, een hoge ambtenaar van het ministerie van Justitie en een lid van de Orde van advocaten. De commissie moet de verzoeker oproepen en, indien hij verschijnt, zijn opmerkingen horen. Zij spreekt zich in haar advies uit over het principe van de schadeloosstelling en over het bedrag ervan, dat wordt vastgesteld rekening houdend met de ernst van de verstoring van de leefomstandigheden van de verzoeker, onverminderd de bepalingen van artikel 1, laatste lid.

2.14. Is er een minimum en/of maximum bedrag dat kan worden toegekend?

Het maximumbedrag van de schadeloosstelling wordt jaarlijks bij groothertogelijke verordening vastgesteld.

2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de vergoeding van de staat?

Indien het slachtoffer na de uitbetaling van het voorschot of de schadeloosstelling, op welke wijze dan ook voor zijn schade effectieve schadevergoeding of schadeloosstelling krijgt, kan de minister van Justitie, op basis van het in artikel 2 voorgeschreven advies van de commissie en conform de in dat artikel bepaalde voorwaarden, de gehele of gedeeltelijke teruggave van de schadeloosstelling of het voorschot gelasten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding of de berekening van het bedrag van mijn schade beïnvloeden, zoals mijn eigen gedrag bij het voorval dat het letsel veroorzaakte?

Overeenkomstig de wet kan het gedrag van de benadeelde op het ogenblik van de feiten, of zijn verhouding met de dader, er toe leiden dat schadeloosstelling wordt geweigerd of dat het bedrag ervan wordt verminderd.

2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Overeenkomstig de wet kan om voorschotten worden verzocht.

2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken?

Website van het ministerie van Justitie français

2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van het verzoek?

Ja. Overeenkomstig de wet kan wie over onvoldoende financiële middelen beschikt, rechtsbijstand vragen, op gerechtelijk en buitengerechtelijk gebied en zowel voor contentieuze als niet-contentieuze zaken.

2.20. Waar moet ik mijn verzoek naartoe sturen?

Het verzoek moet worden gericht tot de stafhouder van de Orde van advocaten van de verblijfplaats (Luxemburg of Diekirch). De desbetreffende formulieren zijn bij de Orde verkrijgbaar Deutsch - English - français

« Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Algemene informatie | Luxemburg - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 08-11-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk