Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunots: 19-02-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Luksemburga

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kompensāciju saņemšana par nodarīto kaitējumu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja 1.
1.1. Kādos apstākļos es varu iesniegt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu tiesas procesā pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju (kriminālprocess)? 1.1.
1.2. Kurā procedūras brīdī man prasība ir jāiesniedz? 1.2.
1.3. Kādā veidā un kam man prasība ir jāiesniedz? 1.3.
1.4. Kas man prasībā ir jānorāda (kopējā summa un/vai individuālais zaudējums)? 1.4.
1.5. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību pirms tiesas procesa un/vai tā laikā? 1.5.
1.6. Kādi pierādījumi man būs jāiesniedz, lai pamatotu savu prasību? 1.6.
1.7. Ja tiesa noteiks atlīdzināt kaitējumu, vai man ir pieejama īpaša palīdzība kā cietušajam noziedzīgā nodarījumā, lai nodrošinātu sprieduma izpildi pret likumpārkāpēju? 1.7.
2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes 2.
2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes? 2.1.
2.2. Vai šī iespēja attiecas tikai uz tiem cietušajiem, kam radies noteikta veida kaitējums noziedzīgā nodarījuma dēļ? 2.2.
2.3. Vai šī iespēja attiecas tikai uz tiem cietušajiem, kas ir guvuši noteikta veida ievainojumus? 2.3.
2.4. Vai kompensāciju var saņemt noziedzīgā nodarījumā mirušo radinieki vai apgādājamie? 2.4.
2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju attiecas tikai uz personām ar noteiktu pilsonību un dzīvesvietu noteiktā valstī? 2.5.
2.6. Vai es varu iesniegt pieteikumu par kompensācijas saņemšanu Luksemburgā, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts citā valstī? Ja var, kādi nosacījumi jāievēro? 2.6.
2.7. Vai par noziedzīgo nodarījumu ir jāziņo policijai? 2.7.
2.8. Vai ir jāgaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts pirms pieteikuma iesniegšanas? 2.8.
2.9. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir identificēts, vai vispirms ir jāmēģina saņemt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja 2.9.
2.10. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai notiesāts, vai tomēr ir iespējams iesniegt pieteikumu par kompensācijas saņemšanu? Ja tā ir, kādi pierādījumi man ir vajadzīgi, lai pamatotu savu pieteikumu? 2.10.
2.11. Vai ir noteikts termiņš kompensācijas pieteikuma iesniegšanai? 2.11.
2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju? 2.12.
2.13. Kā aprēķina kompensāciju? 2.13.
2.14. Vai pastāv noteikts piešķiramās kompensācijas minimālais un/vai maksimālais apjoms? 2.14.
2.15. Vai kompensāciju, ko esmu saņēmis (-usi) vai varu saņemt par tiem pašiem zaudējumiem, bet no citiem avotiem (piemēram, no apdrošināšanas), var atskaitīt no valsts maksātās kompensācijas? 2.15.
2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju, piemēram, mana rīcība negadījumā, kas izraisīja ievainojumu, vai kā rēķina kompensācijas apmēru? 2.16.
2.17. Vai es varu saņemt iepriekšēju samaksu no kompensācijas? Ja var, kādi nosacījumi jāievēro? 2.17.
2.18. Kur es varu saņemt vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt pieteikumu? Vai ir īpaša palīdzības līnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot? 2.18.
2.19. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu? 2.19.
2.20. Kur man pieteikums ir jāsūta? 2.20.

 

1. Kompensāciju saņemšana par nodarīto kaitējumu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja

 • Lai uzzinātu par izpildāmajiem procesuālajiem nosacījumiem, krimināltiesā iesniedzot pieteikumu par kaitējuma atlīdzināšanu, skat. lapu „Lietas ierosināšana tiesā”.
 • Pārrobežu gadījumos, piemēram, kad noziedzīgais nodarījums ir izdarīts citā dalībvalstī, kas nav cietušā dzīvesvietas valsts, cietušais var pieprasīt zaudējumu atlīdzību no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja tas paredzēts valsts tiesību aktos.
1.1. Kādos apstākļos es varu iesniegt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu tiesas procesā pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju (kriminālprocess)?

Civilprocesu var uzsākt jebkura persona, kurai noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīts kaitējums. Cietušajam ir iespēja izvēlēties pievienoties civilprasībai par zaudējumu atlīdzināšanu, kas iesniegta kriminālprocesā, vai gaidīt kriminālprocesa iznākumu un pēc tam iesniegt prasību par kompensācijas saņemšanu civiltiesiskā kārtībā.

Prasība par kaitējuma atlīdzināšanu kriminālprocesā franču valodā ir pazīstama kā „partie civile” prasība.

1.2. Kurā procedūras brīdī man prasība ir jāiesniedz?

Noziedzīgā nodarījumā cietušais, kuram nodarīts kaitējums, var iesniegt civilprasību par kaitējuma atlīdzināšanu jebkurā izmeklēšanas posmā vai lietas izskatīšanas procesā, līdz lietas izskatīšana pirmajā instancē ir pabeigta.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Kriminālizmeklēšanas kodeksā noziedzīgā nodarījumā cietušajam ir atļauts ierosināt lietu, reģistrējot tiešu prasību attiecīgajā krimināltiesā. Tiesu praksē tiesas ir lēmušas, ka „lai persona varētu iesniegt tiešu prasību krimināltiesā, ir nepieciešams un pietiekams, ja personai, kas ierosina lietu, personīgi ir radies kaitējums tāda noziedzīgā nodarījuma rezultātā, par kuru lietu izskata tiesa, proti, personai ir jāpierāda, ka tā ir cietusi attiecīgā noziedzīgā nodarījumā, tiesai lemjot par šāda fakta atbilstību patiesībai”.

Tomēr nav iespējams vienlaikus uzsākt kriminālvajāšanu un partie civile procesu, ja noziedzīgais nodarījums ir klasificējams kā īpaši smags. Tāpat ar sūdzību nevar uzsākt izmeklēšanu, ja ir citi šķēršļi (piemēram, termiņi).

1.3. Kādā veidā un kam man prasība ir jāiesniedz?

Cietušajam, kas vēlas uzsākt kriminālvajāšanu, jāiesniedz sūdzība izmeklēšanas tiesnesim, un tai jāpievieno civilprasība. Izmeklēšanas tiesnesis iereģistrē sūdzības iesniegšanu kolēģijā, kas arī nosaka nodrošinājumu, kas jāiesniedz civilprasības iesniedzējam, lai ar to segtu izmaksas saistībā ar lietas izskatīšanu. Sūdzību var iesniegt kopā ar civilprasību tikai pēc tam, kad izmeklēšanas tiesneša noteiktā summa tiesai ir samaksāta.

Ja kriminālvajāšanu uzsāk uz prokuratūras prasības (vai citas fiziskas personas prasības) pamata, noziedzīgā nodarījuma rezultātā cietušais var pievienot civilprasību jebkurā kriminālvajāšanas posmā, arī pēc lietas izskatīšanas uzsākšanas. Nav jāievēro nekāda īpaša forma, lai gan parasti tiek iesniegta rakstiska prasība. Cietušajam, kas pievienojas jau uzsāktam kriminālvajāšanas procesam, nav jāmaksā tiesai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.4. Kas man prasībā ir jānorāda (kopējā summa un/vai individuālais zaudējums)?

Civilprasības iesniegšanas mērķis ir saņemt kompensāciju par kaitējumu, kas nodarīts cietušajam. Cietušajam atbilstīgi jāiesniedz informācija par attiecīgā nodarītā kaitējuma elementiem un jāsniedz tiesai visi vajadzīgie pierādījumi.

1.5. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību pirms tiesas procesa un/vai tā laikā?

Cietušajam, kas atbilst likumā noteiktiem nosacījumiem, ir tiesības saņemt juridisko palīdzību.

1.6. Kādi pierādījumi man būs jāiesniedz, lai pamatotu savu prasību?

Cietušajam tiesā jāiesniedz visi vajadzīgie pierādījumi, lai pierādītu nodarītā kaitējuma apmēru. Atkarībā no apstākļiem cietušajam, iespējams, jāpierāda cēloņsakarība starp izdarīto noziedzīgo nodarījumu un radušos kaitējumu.

1.7. Ja tiesa noteiks atlīdzināt kaitējumu, vai man ir pieejama īpaša palīdzība kā cietušajam noziedzīgā nodarījumā, lai nodrošinātu sprieduma izpildi pret likumpārkāpēju?

Tiesvedības iestādes nesniedz palīdzību cietušajam civilprocesa tāda lēmuma izpildē, kas ir papildu lēmums kriminālprocesa spriedumā. Cietušais šo spriedumu var izpildīt ar tiesu izpildītāju palīdzību.

Tomēr tiesa, kas izskata krimināllietu, dažreiz piemēro nosacītu sodu, un lēmuma izpilde attiecībā uz kompensāciju cietušajam var būt kā nosacījums nosacītā soda izpildei. Šādos gadījumos, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nenodrošina cietušajam kompensāciju pilnā apmērā, nosacītu sodu noziedzīgā nodarījuma izdarītāja lietā var pārvērst par galīgo lēmumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes

2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes?

Valsts kompensāciju shēmu ieviesa ar 1984. gada 12. marta Likumu par kompensāciju noteiktām cietušām personām, kam noziedzīgā nodarījumā izdarīti miesas bojājumi.

2.2. Vai šī iespēja attiecas tikai uz tiem cietušajiem, kam radies noteikta veida kaitējums noziedzīgā nodarījuma dēļ?

1984. gada 12.marta likums ir piemērojams tikai tad, ja cietušajam ir nodarīts kaitējums, kas radies tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā. Līdz ar to likums neattiecas uz kaitējumu, kas radies tāda noziedzīga nodarījuma rezultātā, kas izdarīts nolaidības dēļ.

2.3. Vai šī iespēja attiecas tikai uz tiem cietušajiem, kas ir guvuši noteikta veida ievainojumus?

Lai personai būtu tiesības saņemt kompensāciju, noziedzīgajam nodarījumam ir jāizraisa „cietušā nāve vai nepārejoša vai pilnīga darba nespēja uz vienu mēnesi vai ilgāk” un personas kaitējumam jārada „būtiski traucējumi dzīves apstākļos saistībā ar ienākumu zaudēšanu vai papildu izdevumiem vai nespēju stāties darba tiesiskajās attiecībās, vai fiziski vai garīgi traucējumi”.

2.4. Vai kompensāciju var saņemt noziedzīgā nodarījumā mirušo radinieki vai apgādājamie?

Kompensāciju var saņemt tuvākie radinieki, ja tie ir uzskatāmi par noziedzīgā nodarījumā cietušiem. Likumā īpaši norādīti gadījumi, kad noziedzīgais nodarījums izraisa cietušā nāvi un būtiskus traucējumus dzīves apstākļos.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tomēr no kaitējuma jācieš personas vecākam vai tuvam radiniekam personīgi. Likumu nepiemēro, piemēram, ja uz vecāku ir pārgājušas cietušā tiesības.

2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju attiecas tikai uz personām ar noteiktu pilsonību un dzīvesvietu noteiktā valstī?

Cietušajam ir tiesības izmantot kompensācijas shēmu, ja: 1) persona likumīgi un pastāvīgi uzturas Lielhercogistē vai 2) tai ir Eiropas Padomes dalībvalsts pilsonība, vai 3) tai bija tiesisks pamats uzturēties Lielhercogistē laikā, kad tika izdarīts noziedzīgais nodarījums, un personai ir tādas valsts pilsonība, kura sniegtu kompensāciju Lielhercogistes pilsonim, ja tas būtu cietušais tādā pat negadījumā, tajā pat laikā un tādos pašos apstākļos attiecīgajā valstī.

2.6. Vai es varu iesniegt pieteikumu par kompensācijas saņemšanu Luksemburgā, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts citā valstī? Ja var, kādi nosacījumi jāievēro?

Likums attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kad kaitējums radies Luksemburgas Lielhercogistē.

2.7. Vai par noziedzīgo nodarījumu ir jāziņo policijai?

Likums neparedz šādu nosacījumu.

2.8. Vai ir jāgaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts pirms pieteikuma iesniegšanas?

Tieslietu ministrs lēmumu nevar pieņemt, kamēr krimināltiesa nav pasludinājusi savu spriedumu.

Ja jautājums tieslietu ministram tiek iesniegts, pirms tiesa ir pasludinājusi spriedumu, ministrs var atlikt sava lēmuma sniegšanu, līdz tiesa pasludina savu galīgo spriedumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.9. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir identificēts, vai vispirms ir jāmēģina saņemt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja

Kompensāciju var izmaksāt, pamatojoties uz 1984. gada 12. marta likumu tikai tad, ja cietušais nav varējis pilnā apmērā iegūt atbilstošu kompensāciju no citiem avotiem.

2.10. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai notiesāts, vai tomēr ir iespējams iesniegt pieteikumu par kompensācijas saņemšanu? Ja tā ir, kādi pierādījumi man ir vajadzīgi, lai pamatotu savu pieteikumu?

Lai varētu pieteikties uz likumā paredzēto kompensāciju shēmu, nav nepieciešams identificēt noziedzīga nodarījuma izdarītāju. Tomēr iesnieguma iesniedzējiem jāiesniedz pierādījumi, ka noziedzīgais nodarījums ir faktiski izdarīts un ka cietušais nevar saņemt kompensāciju no citiem avotiem.

2.11. Vai ir noteikts termiņš kompensācijas pieteikuma iesniegšanai?

Lai prasība būtu spēkā, tā jāiesniedz viena gada laikā pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas. Ja pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju ir uzsākta kriminālvajāšana, termiņš tiek pagarināts un beidzas vienu gadu pēc tam, kad tiesa, kas lietu izskatījusi, ir pasludinājusi spriedumu. Tomēr tieslietu ministrs prasības iesniedzējam piešķir atbrīvojumu no termiņa ievērošanas, ja iesniedzējs var pierādīt, ka viņam ir bijuši personiski vai materiāli apstākļi, kas nav ļāvuši viņam iesniegt prasību attiecīgajā termiņā (piemēram, tādēļ, ka ir pieprasīts eksperta novērtējums, lai noteiktu cietušajai personai radītā kaitējuma apmērus).

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt tikai par miesas bojājumiem.

2.13. Kā aprēķina kompensāciju?

Katru iesniegumu izvērtē komiteja, kuras sastāvā ir tiesnesis, augsta līmeņa Tieslietu ministrijas ierēdnis un Advokātu kolēģijas biedrs. Komiteja aicina pieteikuma iesniedzēju ierasties un ļauj viņam paust savu viedokli. Komiteja sniedz savu viedokli par iesnieguma atbilstību prasībām un piešķiramās kompensācijas apjomu, pamatojoties uz to, cik būtiski traucējumi radušies dzīves apstākļos atbilstoši 1. iedaļas pēdējai daļai.

2.14. Vai pastāv noteikts piešķiramās kompensācijas minimālais un/vai maksimālais apjoms?

Kompensācija nedrīkst pārsniegt maksimālo apjomu, kuru katru gadu nosaka ar Lielhercogistes regulu.

2.15. Vai kompensāciju, ko esmu saņēmis (-usi) vai varu saņemt par tiem pašiem zaudējumiem, bet no citiem avotiem (piemēram, no apdrošināšanas), var atskaitīt no valsts maksātās kompensācijas?

Ja pēc kompensācijas vai avansa maksājuma veikšanas cietusī persona par ciesto kaitējumu saņem reālu kompensāciju jebkādā formā, tieslietu ministrs drīkst pēc Komitejas lēmuma, kas izveidota saskaņā ar 2. nodaļu, saņemšanas un saskaņā ar lēmumā noteiktajiem nosacījumiem parakstīt pavēli par kompensācijas vai avansa maksājuma pilnu vai daļēju atmaksu.

2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju, piemēram, mana rīcība negadījumā, kas izraisīja ievainojumu, vai kā rēķina kompensācijas apmēru?

Likumā ir noteikts, ka kompensāciju var aizturēt vai samazināt, pamatojoties uz cietušās personas rīcību noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā vai uz tās attiecībām ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.17. Vai es varu saņemt iepriekšēju samaksu no kompensācijas? Ja var, kādi nosacījumi jāievēro?

Avansus var izmaksāt.

2.18. Kur es varu saņemt vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt pieteikumu? Vai ir īpaša palīdzības līnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne français

2.19. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu?

Jā. Iesnieguma iesniedzēji, kuriem nav pietiekamu finanšu līdzekļu, var lūgt juridisko palīdzību gan apstrīdamu, gan neapstrīdamu lietu gadījumā.

2.20. Kur man pieteikums ir jāsūta?

Iesniegumi jāsūta Advokātu kolēģijas priekšsēdētājam atkarībā no dzīvesvietas (Luksemburgā vai Dīkirhē). Veidlapas var saņemt Kolēģijā Deutsch - English - français.

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Luksemburga - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 19-02-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste