Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Liuksemburgas

Naujausia redakcija: 11-01-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Liuksemburgas

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kompensacija, gaunama iš nusikaltėlio už padarytą žalą 1.
1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo? 1.1.
1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį? 1.2.
1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį? 1.3.
1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio vertę (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)? 1.4.
1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) jos nagrinėjimo metu? 1.5.
1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį? 1.6.
1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti nuostolius, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu? 1.7.
2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos 2.
2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos? 2.1.
2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas aukos atžvilgiu? 2.2.
2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus? 2.3.
2.4. Ar gali nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją? 2.4.
2.5. Ar galimybė asmenims gauti kompensaciją yra ribojama atsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje? 2.5.
2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Liuksemburge, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis? 2.6.
2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai? 2.7.
2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų? 2.8.
2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio? 2.9.
2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo prašymą? 2.10.
2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai? 2.11.
2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami? 2.12.
2.13. Kaip apskaičiuojamas nuostolių dydis? 2.13.
2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis? 2.14.
2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos? 2.15.
2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją arba jos apskaičiavimui? 2.16.
2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis? 2.17.
2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija ar interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti? 2.18.
2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti? 2.19.
2.20. Kur turiu siųsti prašymą? 2.20.

 

1. Kompensacija, gaunama iš nusikaltėlio už padarytą žalą

 • Norėdami sužinoti apie procedūrą, kurios reikia laikytis pateikiant ieškinį dėl nuostolių atlyginimo nesikreipiant į baudžiamąjį teismą, žr. temą „Ieškinio perdavimas teismui“.
 • Esant situacijai, susijusiai su keletu valstybių, pvz., kai nusikaltimas padarytas kitoje valstybėje narėje nei aukos gyvenamosios vietos valstybė, auka gali pateikti nusikaltėliui ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, jeigu tokią galimybę suteikia bet kurios iš valstybių nacionalinė teisė.
1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo?

Civilinį procesą gali pradėti kiekvienas asmuo, patyręs nuostolių dėl nusikaltimo padarymo. Auka gali pasirinkti: arba civilinį ieškinį dėl nuostolių atlyginimo pateikti baudžiamojo proceso metu, arba palaukti, kol baudžiamosios bylos nagrinėjimas pasibaigs, ir tada civiliniam teismui pateikti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo.

Baudžiamojo proceso metu pateikiamas ieškinys dėl nuostolių atlyginimo Prancūzijos teisėje yra žinomas kaip partie civile ieškinys.

1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį?

Nuostolius patyrusi nusikaltimo auka civilinį ieškinį dėl nuostolių atlyginimo gali pateikti bet kuriame nusikaltimo tyrimo etape arba netgi praktiškai išnagrinėjus bylą, išskyrus atvejus, kai procesas pirmosios instancijos teisme yra baigtas.

viršųviršų

Baudžiamojo tyrimo kodeksas taip pat suteikia teisę nusikaltimo aukai pradėti baudžiamąjį persekiojimą užregistravus tiesioginį teismo šaukimą atitinkamame baudžiamajame teisme. Teismai laikosi nuomonės, kad, „norint pateikti tiesioginį teismo šaukimą baudžiamajame teisme, reikia ir pakanka, kad asmuo, atlikdamas tokį veiksmą, būtų asmeniškai nukentėjęs nuo nusikaltimo, dėl kurio pradėtas baudžiamasis nagrinėjimas, t. y. asmuo turi parodyti, kad jis yra nusikaltimo auka. Tada teismas šį klausimą vertina kaip fakto nustatymo klausimą“.

Be to, jeigu nusikaltimas yra labai sunkus, negalima pradėti baudžiamojo persekiojimo ir tuo pat metu – partie civile proceso. Skundas taip pat neturės jokio poveikio baudžiamojo persekiojimo pradėjimui, jeigu yra kitų kliūčių (pvz., senaties terminų suėjimas).

1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį?

Norėdama pradėti baudžiamąjį persekiojimą, auka turi pateikti skundą tyrimą atliekančiam teisėjui ir prie skundo pridėti civilinį ieškinį. Tyrimą atliekantis teisėjas apie skundo pateikimą pažymi nutartyje. Šioje nutartyje taip pat nustatomas užstato, kurį civilinis ieškovas turi pateikti ieškinio išlaidoms padengti, dydis. Kartu su skundu pateikiamas civilinis ieškinys yra priimamas tik tuomet, kai teismui sumokama tyrimą atliekančio teisėjo nustatyta suma.

Jeigu baudžiamasis persekiojimas buvo pradėtas prokurorų įstaigos (arba kito civilinio ieškovo) prašymu, nusikaltimo auka gali pateikti civilinį ieškinį bet kuriame nusikaltimo tyrimo etape, ir netgi prasidėjus teisminiam bylos nagrinėjimui. Konkrečių formų, kurių reikia laikytis, nėra, nors paprastai ieškinys pateikiamas rašytine forma. Auka, kuri civilinį ieškinį pateikia prasidėjus baudžiamajam persekiojimui, neturi mokėti teismui mokesčių.

viršųviršų

1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio vertę (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)?

Civilinio ieškinio pateikimo tikslas – atlyginti aukos patirtus nuostolius. Dėl to auka turi nurodyti patirtų nuostolių dalis ir pateikti teismui visus reikalingus įrodymus.

1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) jos nagrinėjimo metu?

Auka, kuri atitinka visus įstatymų nustatytus reikalavimus, gali gauti teisinę pagalbą.

1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį?

Auka turi pateikti teismui visus reikalingus įrodymus, kurie parodytų aukos patirtus nuostolius. Atsižvelgus į aplinkybes, auka taip pat turi įrodyti priežastinį ryšį tarp nusikaltimo ir patirtų nuostolių.

1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti nuostolius, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu?

Teisminės institucijos nepadeda aukoms vykdyti civilinio proceso metu priimtų sprendimų, kurie baudžiamojo nuosprendžio atžvilgiu yra papildomi dokumentai. Dėl šių sprendimų vykdymo auka turi kreiptis į antstolį.

Tačiau nuosprendį priimantis teismas kartais atideda bausmės vykdymą, ir sprendimų dėl nuostolių atlyginimo aukoms laikymasis gali būti bausmės vykdymo atidėjimo sąlyga. Tokiais atvejais, jeigu nusikaltėlis visiškai neatlygina nuostolių aukoms, atidėtas bausmės vykdymas gali būti pakeistas kita bausme.

viršųviršų

2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos

2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos?

Valstybės žalos atlyginimo schema yra nustatyta 1984 m. kovo 12 d. Nuostolių atlyginimo tam tikroms aukoms, dėl nusikaltimo patyrusioms asmeninius sužalojimus, įstatyme.

2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas aukos atžvilgiu?

1984 m. kovo 12 d. įstatymas taikomas tik tuomet, kai dėl tyčinio nusikaltimo auka yra patyrusi asmeninius sužalojimus. Nuostoliai, kurie atsirado dėl netyčinio nusikaltimo padarymo, nėra atlyginami.

2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus?

Kad būtų gautas nuostolių atlyginimas, nusikaltimas turi būti sukėlęs „aukos mirtį arba nuolatinį neveiksnumą, arba visišką negalią dirbti vieną ar daugiau mėnesių“, o asmeniniai sužalojimai turi būti „smarkiai pakenkę gyvenimo sąlygoms; taip gali atsitikti dėl patirtų nuostolių, uždarbio sumažėjimo, papildomai atsiradusių išlaidų, negalėjimo dirbti arba dėl sukeltų fizinių ar protinių sutrikimų“.

2.4. Ar gali nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją?

Nuostolių atlyginimą gali gauti artimieji giminaičiai, jeigu jie pripažįstami nusikaltimo aukomis. Įstatyme ypač atkreipiamas dėmesys į tuo atvejus, kai nusikaltimas sukelia aukos mirtį arba smarkiai pakenkia gyvenimo sąlygoms.

viršųviršų

Tačiau nuostolius turi asmeniškai patirti tėvas (motina) arba artimas giminaitis. Įstatymas nėra taikomas, jeigu, pavyzdžiui, tėvas (motina) perėmė aukos teises.

2.5. Ar galimybė asmenims gauti kompensaciją yra ribojama atsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje?

Auka gali gauti nuostolių atlyginimą, jeigu: 1) ji teisėtai ir nuolat gyvena Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje arba 2) ji turi Europos Tarybos valstybės narės pilietybę, arba 3) nusikaltimo padarymo metu auka teisėtai rezidavo Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje ir yra pilietis tos valstybės, kuri Liuksemburgo piliečiui atlygintų nuostolius, jeigu šis tuo pačiu metu ir tokiomis pačiomis aplinkybėmis toje valstybėje taptų tokio pat nusikaltimo auka.

2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Liuksemburge, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis?

Įstatymas taikomas tik tais atvejais, kai nuostoliai patiriami Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.

2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Įstatymas nenustato tokios sąlygos.

2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų?

Teisingumo ministro sprendimas negali būti vykdomas, kol baudžiamasis teismas nėra priėmęs galutinio nuosprendžio.

Jeigu prašymas jam perduodamas prieš teismui priimant sprendimą, ministras gali savo sprendimo priėmimą atidėti iki teismas priims galutinį nuosprendį.

viršųviršų

2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio?

Remiantis 1984 m. kovo 12 d. įstatymu nuostoliai gali būti atlyginami, jeigu auka negalėjo gauti visiškos ir pakankamos kompensacijos iš kitų šaltinių.

2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo prašymą?

Nusikaltėlio tapatybės nustatymas nėra būtina įstatymų nustatytos nuostolių atlyginimo schemos taikymo sąlyga. Tačiau pareiškėjas turi pateikti faktinio nusikaltimo padarymo ir to, kad jis negali gauti kompensacijos iš kitų šaltinių, įrodymus.

2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai?

Prašymas turi būti pateikiamas per vienerius metus nuo nusikaltimo padarymo dienos. Jeigu nusikaltėlis patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn, šis terminas pratęsiamas ir pasibaigia per vienerius metus nuo bylą nagrinėjančio baudžiamojo teismo galutinio nuosprendžio priėmimo dienos. Tačiau teisingumo ministras gali atleisti pareiškėją nuo terminų laikymosi, jeigu pareiškėjas gali įrodyti, kad dėl susiklosčiusių asmeninių arba materialinių aplinkybių jis negalėjo laiku pateikti prašymo (pvz., dėl to, kad buvo pasamdytas ekspertas, kuris turėjo nustatyti aukos patirtų nuostolių dydį).

2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami?

Atlyginami gali būti tik dėl asmens sužalojimo atsiradę nuostoliai.

viršųviršų

2.13. Kaip apskaičiuojamas nuostolių dydis?

Kiekvieną prašymą nagrinėja komitetas, kurį sudaro teisėjas, vyresnysis Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojas ir Advokatų asociacijos narys. Komitetas iškviečia pareiškėją ir leidžia jam išdėstyti jam žinomas aplinkybes. Komitetas priima nuomonę dėl prašymo priimtinumo ir atlygintinų nuostolių dydžio, kuris nustatomas pagal tai, koks poveikis buvo padarytas pareiškėjo gyvenimo sąlygoms, ir atsižvelgiant į 1 dalies paskutinę pastraipą.

2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis?

Atlyginamų nuostolių dydis negali viršyti maksimalios sumos, kuri kiekvienais metais nustatoma didžiojo hercogo potvarkiu.

2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos?

Atlyginus nuostolius arba atlikus mokėjimą, auka gauna faktinį nuostolių atlyginimą, nepaisant to, kokį sužalojimą patyrė. Teisingumo ministras, gavęs pagal 2 dalį įsteigto komiteto nuomonę ir laikydamasis toje dalyje nustatytų sąlygų, gali priimti sprendimą dėl visiško arba dalinio valstybės išmokėtos kompensacijos grąžinimo.

2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją arba jos apskaičiavimui?

Įstatymas nustato, kad nuostolių atlyginimas gali būti sustabdytas arba sumažintas atsižvelgus į aukos elgesį nusikaltimo darymo metu arba jos ryšius su nusikaltėliu.

viršųviršų

2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis?

Gali būti leista atlikti išankstinį mokėjimą.

2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija ar interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti?

Teisingumo ministerijos interneto tinklalapis français

2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti?

Taip. Pareiškėjai, neturintys pakankamai lėšų, gali kreiptis dėl teisinės pagalbos suteikimo bylą nagrinėjant teisme ir neteisminiu būdu.

2.20. Kur turiu siųsti prašymą?

Prašymai turi būti siunčiami Advokatų tarybai pagal gyvenamąją vietą (Liuksemburgas arba Dykirchas). Prašymo formas galima rasti Advokatų asociacijos Deutsch - English - français interneto tinklalapyje.

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Liuksemburgas - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 11-01-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė