Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Lucembursko

Poslední aktualizace: 11-01-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Lucembursko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Odškodnění ve formě náhrady škody od pachatele 1.
1.1. Za jakých podmínek mohu žádat o náhradu škody při řízení proti pachateli (trestním řízení)? 1.1.
1.2. V který okamžik řízení mám svůj nárok předložit? 1.2.
1.3. Jak mám svůj nárok předložit a komu? 1.3.
1.4. V jaké podobě mám svůj nárok předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé škody)? 1.4.
1.5. Mohu před a/nebo během řízení získat právní pomoc? 1.5.
1.6. Jaké důkazy budu muset předložit na podporu svého nároku? 1.6.
1.7. Pokud mi soud přiřkne odškodnění, existuje nějaká zvláštní pomoc, kterou mohu získat jako oběť trestného činu při výkonu rozhodnutí proti pachateli? 1.7.
2. Odškodnění od státu nebo od veřejného orgánu 2.
2.1. Je možno získat odškodnění od státu nebo od veřejného orgánu? 2.1.
2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitého druhu trestných činů? 2.2.
2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy? 2.3.
2.4. Mohou odškodnění získat závislé osoby nebo příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu? 2.4.
2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na osoby určité národnosti nebo osoby pobývající v určité zemi? 2.5.
2.6. Mohu o odškodnění požádat v Lucembursku, pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.6.
2.7. Je třeba, aby byl trestný čin oznámen policii? 2.7.
2.8. Než požádám o odškodnění, musím čekat na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení? 2.8.
2.9. Pokud byl pachatel odhalen, je třeba se nejdříve snažit získat odškodnění od něj? 2.9.
2.10. Pokud nebyl pachatel odhalen nebo usvědčen, je přesto možné žádat o odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit? 2.10.
2.11. Existuje časová lhůta pro předložení žádosti o odškodnění? 2.11.
2.12. Za jaké škody mohu být odškodněn? 2.12.
2.13. Jak se odškodnění vypočte? 2.13.
2.14. Existuje minimální a/nebo maximální částka, kterou je možno poskytnout? 2.14.
2.15. Odečte se mi odškodnění, které jsem dostal nebo mohu dostat za stejné škody z jiných zdrojů (například pojistné), od odškodnění poskytovaného státem? 2.15.
2.16. Existují nějaká další kritéria, která mohou ovlivnit moje vyhlídky na získání odškodnění nebo způsob vypočtení jeho výše, například mé vlastní chování v souvislosti s událostí, která újmu způsobila? 2.16.
2.17. Může mi být vyplacena záloha na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.17.
2.18. Kde získám potřebné formuláře a další informace o tom, jak o odškodnění požádat? Existuje zvláštní linka pomoci nebo internetová stránka, kterou mohu použít ? 2.18.
2.19. Mohu při žádání o odškodnění získat právní pomoc? 2.19.
2.20. Kam mám žádost zaslat? 2.20.

 

1. Odškodnění ve formě náhrady škody od pachatele

 • Informace o postupu při předkládání žádosti o odškodnění mimo trestní soudy viz strana „Návrh na zahájení soudního řízení“.
 • V přeshraničních případech, pokud byl například trestný čin spáchán v jiném členském státě než v tom, kde oběť žije, může oběť požadovat odškodnění na pachateli, pokud to umožňuje vnitrostátní právo.
1.1. Za jakých podmínek mohu žádat o náhradu škody při řízení proti pachateli (trestním řízení)?

Občanskoprávní řízení může zahájit každá osoba, která utrpěla újmu v důsledku trestného činu. Oběť má možnost buď připojit návrh na náhradu škody k trestnímu řízení nebo čekat na výsledek trestního řízení a pak podat žalobu o odškodnění u civilního soudu.

Návrh na náhradu škody v trestním řízení se ve francouzštině označuje jako „partie civile“.

1.2. V který okamžik řízení mám svůj nárok předložit?

Oběť trestného činu, která utrpěla újmu, může vznést nárok na náhradu škody v jakékoli fázi vyšetřování, dokonce i v průběhu projednávání dotčené věci, a to až do ukončení řízení prvního stupně.

Trestní řád rovněž umožňuje, aby oběť trestného činu zahájila trestní řízení tím, že zaregistruje přímé předvolání u příslušného trestního soudu. Soudy rozhodly, že „aby byla osoba oprávněna předložit přímé předvolání u trestního soudu, je jak nezbytné, tak dostatečné, aby osoba podnikající tyto kroky utrpěla osobní újmu v důsledku trestného činu, který je předmětem trestního stíhání, to znamená, že musí prokázat, že se stala obětí trestného činu, což musí soud zhodnotit.

NahoruNahoru

Není možné zahájit trestní řízení ani partie civile, pokud trestný čin spadá do nejzávažnější kategorie. Stejně tak nemůže žaloba vést k zahájení trestního řízení, pokud existují další překážky (např. období promlčení).

1.3. Jak mám svůj nárok předložit a komu?

Oběť, která chce zahájit trestní řízení, musí podat žalobu u vyšetřujícího soudce a připojit k ní občanskoprávní nárok. Vyšetřující soudce žalobu zapíše do příkazu, který rovněž stanoví výši záruky, kterou musí žalující strana složit k uhrazení nákladů řízení. Žaloba s občanskoprávním nárokem je přípustná pouze poté, co byla soudu uhrazena částka, kterou stanovil vyšetřující soudce.

Pokud bylo trestní řízení zahájeno z podnětu státního zástupce (nebo jiné civilní žalující strany), může oběť trestného činu připojit svůj nárok v jakékoli fázi vyšetřování, dokonce i po zahájení slyšení. Není třeba dodržovat žádnou zvláštní formu, i když většinou se předkládá písemná žádost. Osoba, která připojuje občanskoprávní nárok k řízení, které již bylo zahájeno, nemusí soudu hradit žádný poplatek.

1.4. V jaké podobě mám svůj nárok předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé škody)?

Účelem občanskoprávní žaloby je získat odškodnění za škodu, kterou oběť utrpěla. Oběť proto musí představit prvky utrpěné škody a předložit soudu veškeré potřebné důkazy.

NahoruNahoru

1.5. Mohu před a/nebo během řízení získat právní pomoc?

Oběť, která splňuje zákonné požadavky, může požádat o právní pomoc.

1.6. Jaké důkazy budu muset předložit na podporu svého nároku?

Oběť musí soudu předložit všechny potřebné důkazy, aby prokázala rozsah utrpěné škody. Podle okolností se od ní může rovněž požadovat, aby prokázala příčinnou souvislost mezi trestným činem a utrpěnou škodou.

1.7. Pokud mi soud přiřkne odškodnění, existuje nějaká zvláštní pomoc, kterou mohu získat jako oběť trestného činu při výkonu rozhodnutí proti pachateli?

Soudní orgány neposkytují žádnou pomoc obětem při vymáhání soudních příkazů vydaných v civilním řízení připojených k trestnímu rozsudku. Oběť je musí vymáhat prostřednictvím soudního vykonavatele.

Soud, který rozsudek vydal, může však někdy vydat podmíněný rozsudek a splnění příkazu k odškodnění obětí může být podmínkou tohoto rozsudku. Pokud pachatel neodškodní oběť v plném rozsahu, může mu být podmíněný rozsudek změněn na konečný.

2. Odškodnění od státu nebo od veřejného orgánu

2.1. Je možno získat odškodnění od státu nebo od veřejného orgánu?

Státní systém odškodnění byl ustanoven zákonem z 12. března 1984 o odškodňování některých obětí, které utrpěly osobní újmu v důsledku trestného činu.

NahoruNahoru

2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitého druhu trestných činů?

Zákon z 12. března 1984 se použije pouze v případě, že oběť utrpěla osobní újmu v důsledku záměrného trestného činu. Zákon se tedy nevztahuje na škody způsobené v důsledku nedbalostních trestných činů.

2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy?

Nárok na odškodnění vzniká v případě, kdy trestný čin způsobil „úmrtí nebo trvalou neschopnost nebo celkovou pracovní neschopnost po dobu jednoho měsíce nebo déle“ a osobní újma musí znamenat „vážné narušení životních podmínek, k němuž může dojít v důsledku ztráty či snížení výdělku nebo v důsledku dalších výdajů nebo neschopnosti zastávat zaměstnání nebo v důsledku fyzické či duševní poruchy“.

2.4. Mohou odškodnění získat závislé osoby nebo příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu?

Odškodnění mohou získat blízcí příbuzní, pokud je možno je považovat za oběti trestného činu. Zákon konkrétně odkazuje k případům, kdy trestný čin způsobil smrt oběti a vážné narušení jeho životních podmínek.

Škodu musí nicméně utrpět rodič nebo blízký příbuzný osobně. Zákon se nepoužije, pokud například rodič zdědil práva oběti.

2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na osoby určité národnosti nebo osoby pobývající v určité zemi?

Oběť má možnost žádat o odškodnění, pokud 1) zákonně a obvykle pobývá ve velkovévodství nebo 2) je státním příslušníkem členského státu Rady Evropy nebo 3) se zákonně vyskytovala ve velkovévodství ve chvíli trestného činu a je příslušníkem státu, který by odškodnil lucemburského občana, pokud by se v dotčeném státě stal obětí stejného trestného činu ve stejnou dobu a za stejných podmínek.

NahoruNahoru

2.6. Mohu o odškodnění požádat v Lucembursku, pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek?

Zákon se použije pouze v případě, že ke škodě došlo v Lucemburském velkovévodství.

2.7. Je třeba, aby byl trestný čin oznámen policii?

Zákon takovou podmínku neukládá.

2.8. Než požádám o odškodnění, musím čekat na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení?

Ministr spravedlnosti nemůže rozhodnout, dokud trestní soud nevynesl konečný rozsudek.

Pokud je ministrovi případ předložen před vynesením rozsudku, může své rozhodnutí odložit až do chvíle, kdy soud vydá konečný rozsudek.

2.9. Pokud byl pachatel odhalen, je třeba se nejdříve snažit získat odškodnění od něj?

Podle zákona z 12. března 1984 lze odškodnění vyplatit pouze tehdy, pokud oběť nezískala plné a přiměřené odškodnění z jiného zdroje.

2.10. Pokud nebyl pachatel odhalen nebo usvědčen, je přesto možné žádat o odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Odhalení pachatele není podmínkou pro použití zákonného opatření. Žadatel nicméně musí předložit důkazy, že byl trestný čin skutečně spáchán a že nemůže získat odškodnění z jiného zdroje.

2.11. Existuje časová lhůta pro předložení žádosti o odškodnění?

Aby byla žádost platná, je třeba ji podat do jednoho roku od spáchání trestného činu. Pokud je pachatel trestně stíhán, časová lhůta se prodlužuje na jeden rok po vydání rozsudku trestním soudem, který případ projednával. Ministr spravedlnosti nicméně může udělit žadateli výjimku z časové lhůty, pokud žadatel prokáže, že mu osobní nebo fyzické okolnosti zabránily podat žádost ve stanovené lhůtě (např. pokud byl nařízen odborný posudek ke stanovení rozsahu škody, kterou oběť utrpěla).

NahoruNahoru

2.12. Za jaké škody mohu být odškodněn?

Odškodnění je možno poskytnout pouze za osobní újmu.

2.13. Jak se odškodnění vypočte?

Každou žádost posuzuje komise, která se skládá ze soudce, vedoucího pracovníka Ministerstva spravedlnosti a člena advokátní komory. Komise si žadatele předvolá a vyslechne jeho stanovisko. V souladu s posledním odstavcem článku 1 pak komise vydá stanovisko o oprávněnosti žádosti a částce odškodnění, a to podle závažnosti narušení životních podmínek žadatele.

2.14. Existuje minimální a/nebo maximální částka, kterou je možno poskytnout?

Poskytovaná částka nesmí překročit maximum, které každoročně stanoví velkovévodské nařízení.

2.15. Odečte se mi odškodnění, které jsem dostal nebo mohu dostat za stejné škody z jiných zdrojů (například pojistné), od odškodnění poskytovaného státem?

Pokud po vyplacení odškodění nebo platby na účet dostane oběť skutečné odškodnění za jakýkoli druh újmy, kterou utrpěla, může ministr spravedlnosti poté, co dostane stanovisko komise ustanovené podle článku 2 a podmínek v něm obsažených, nařídit vrácení odškodnění nebo platby na účet v celé nebo částečné výši.

2.16. Existují nějaká další kritéria, která mohou ovlivnit moje vyhlídky na získání odškodnění nebo způsob vypočtení jeho výše, například mé vlastní chování v souvislosti s událostí, která újmu způsobila?

Zákon stanoví, že odškodnění je možno odepřít nebo snížit na základě chování oběti v době trestného činu nebo na základě jeho vztahu s pachatelem.

NahoruNahoru

2.17. Může mi být vyplacena záloha na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Zálohu je možno vyplatit.

2.18. Kde získám potřebné formuláře a další informace o tom, jak o odškodnění požádat? Existuje zvláštní linka pomoci nebo internetová stránka, kterou mohu použít ?

Internetová stránka Ministerstva spravedlnosti français

2.19. Mohu při žádání o odškodnění získat právní pomoc?

Ano. Žadatelé bez odpovídajících finančních zdrojů mohou požádat o právní pomoc při sporných i nesporných řízeních.

2.20. Kam mám žádost zaslat?

Žádosti se zasílají předsedovi advokátní komory podle místa bydliště (Lucemburk nebo Diekirch). Formuláře lze získat od komory Deutsch - English - français.

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Lucembursko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 11-01-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království