Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Litva

Posledná úprava: 24-04-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Litva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škôd od páchateľa 1.
1.1. Za akých podmienok môžem uplatniť nárok na náhradu škody v konaní (trestnom konaní) proti páchateľovi?  1.1.
1.2. V ktorom momente konania by som mal uplatniť svoj nárok na náhradu škody? 1.2.
1.3. Ako by som mal predložiť svoj nárok a komu? 1.3.
1.4. Ako by som mal špecifikovať svoj nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo určiť jednotlivé straty)? 1.4.
1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím konania a/alebo počas konania? 1.5.
1.6. Aký dôkaz na podporu môjho nároku sa bude odo mňa vyžadovať? 1.6.
1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc na výkon rozsudku proti páchateľovi? 1.7.
2. Získanie odškodnenia od štátu alebo orgánu verejnej správy 2.
2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo orgánu verejnej správy? 2.1.
2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré boli poškodené v dôsledku určitého druhu trestného činu? 2.2.
2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy? 2.3.
2.4. Môžu príbuzní obetí alebo osoby závislé od obetí, ktoré zomreli v dôsledku trestného činu, získať odškodnenie? 2.4.
2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s bydliskom v určitej krajine? 2.5.
2.6. Môžem požiadať Litvu o odškodnenie, ak bol trestný čin spáchaný mimo Litvy? Ak áno, za akých podmienok? 2.6.
2.7. Je nutné, aby bol trestný čin oznámený polícii? 2.7.
2.8. Je nutné počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť? 2.8.
2.9. Ak bol páchateľ zistený, je nutné pokúsiť sa najprv získať odškodné od páchateľa? 2.9.
2.10. Ak nebol páchateľ zistený alebo usvedčený, je aj napriek tomu možné žiadať odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím poskytnúť na podporu svojej žiadosti? 2.10.
2.11. Existuje nejaká lehota na predloženie žiadosti o odškodnenie? 2.11.
2.12. Za aké straty môžem získať odškodnenie? 2.12.
2.13. Ako sa vypočíta výška odškodnenia? 2.13.
2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna výška odškodnenia, ktorá sa môže priznať? 2.14.
2.15. Odpočíta sa od odškodnenia od štátu odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za rovnaké straty, ale z iných zdrojov (napríklad z poistenia)? 2.15.
2.16. Existujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať odškodnenie alebo spôsob, akým sa vypočíta výška odškodnenia, napríklad, moje vlastné správanie, pokiaľ ide o udalosť, pri ktorej došlo k ujme? 2.16.
2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok? 2.17.
2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť? 2.18.
2.19. Môžem získať právnu pomoc na vypracovanie žiadosti? 2.19.
2.20. Kam mám zaslať žiadosť? 2.20.
2.21. Existujú nejaké organizácie podporujúce obete trestných činov, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc? 2.21.

 

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škôd od páchateľa

1.1. Za akých podmienok môžem uplatniť nárok na náhradu škody v konaní (trestnom konaní) proti páchateľovi?

Osoba, ktorá utrpela materiálnu škodu alebo morálnu ujmu v dôsledku trestného činu, má právo si uplatniť občianskoprávny nárok na náhradu škody počas trestného konania proti podozrivému, obvinenému alebo proti osobám, ktoré nesú finančnú zodpovednosť za činy podozrivého alebo obvineného. Tieto nároky súd preskúmava spolu s trestnou vecou.

Osoba, ktorá utrpela materiálnu škodu alebo morálnu ujmu v dôsledku trestného činu, ale neuplatnila si občianskoprávny nárok počas trestného konania, má právo uplatniť si nárok v občianskoprávnom konaní.

1.2. V ktorom momente konania by som mal uplatniť svoj nárok na náhradu škody?

Občianskoprávny nárok na náhradu škody sa môže podať počas predsúdneho konania alebo počas hlavného pojednávania, ale iba pred začatím dokazovania.

1.3. Ako by som mal predložiť svoj nárok a komu?

Občianskoprávne nároky sa uplatňujú prostredníctvom žiadosti generálnemu prokurátorovi alebo v prípade, že o veci práve pojednáva súd, samotnému súdu.

1.4. Ako by som mal špecifikovať svoj nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo určiť jednotlivé straty)?

Nároky na náhradu škody by mali byť čo najúplnejšie a mali by obsahovať špecifické straty (stratu alebo poškodenie majetku, výdavky na lekárske ošetrenie a iné výdavky, ušlý príjem, o ktorý príslušná osoba prišla v dôsledku trestného činu) a konkrétnu výšku morálneho odškodnenia, ktorá sa požaduje, v peňažnom vyjadrení (za osobnú fyzickú bolesť, citové utrpenie, nepohodlie, citový šok, depresiu, poníženie, poškodenie dobrého mena, zníženie schopnosti spoločenského uplatnenia).

HoreHore

1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím konania a/alebo počas konania?

V prípadoch odškodnenia v súvislosti s trestnými činmi, vrátane prípadov, keď sa o nároku na odškodnenie rozhoduje v rámci trestného konania, majú poškodené strany nárok na právnu pomoc bez ohľadu na ich majetok alebo príjem (finančnú situáciu). V ostatných prípadoch sa právna pomoc môže poskytnúť, ak majetok a príjem osoby, ktorá v dôsledku trestného činu utrpela ujmu, neprekračuje stanovenú sumu.

1.6. Aký dôkaz na podporu môjho nároku sa bude odo mňa vyžadovať?

Musia sa predložiť písomné dôkazy, ktorými sa preukáže výška uplatňovaného odškodnenia (doklady zo zdravotníckeho zariadenia, v ktorých sa uvádza rozsah poškodenia zdravia, účty a potvrdenky o výdavkoch, dokumenty potvrdzujúce stupeň postihnutia alebo pracovnej neschopnosti, potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu atď.). Súd môže nariadiť súdnoznaleckú analýzu na stanovenie rozsahu poškodenia zdravia.

1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc na výkon rozsudku proti páchateľovi?

Rozsudok o náhrade škody, ktorý nadobudol právoplatnosť, môže vykonať súdny exekútor.

2. Získanie odškodnenia od štátu alebo orgánu verejnej správy

2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo orgánu verejnej správy?

Áno. Odškodnenie za škody, ktoré vznikli v dôsledku násilného trestného činu, je možné získať zo štátnych zdrojov.

HoreHore

2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré boli poškodené v dôsledku určitého druhu trestného činu?

Áno. Odškodniť je možné len za škody, ktoré vznikli v dôsledku násilného trestného činu. Za násilný trestný čin sa považuje každý čin uvedený v Trestnom zákone, v dôsledku ktorého bola úmyselne zabitá osoba, došlo k závažnému alebo stredne ťažkému poškodeniu zdravia osoby alebo k porušeniu práva osoby na sexuálne sebaurčenie a nedotknuteľnosť.

2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy?

Odškodnenie za ujmu sa môže poskytnúť v prípade, keď bola osoba úmyselne zabitá alebo keď došlo k závažnému alebo stredne ťažkému poškodeniu zdravia osoby. Odškodnenie za ujmu sa nevypláca v prípade ľahkého poškodenia zdravia osoby. Keď došlo k porušeniu práva osoby na sexuálne sebaurčenie a nedotknuteľnosť, odškodnenie sa poskytuje bez ohľadu na stupeň poškodenia zdravia.

2.4. Môžu príbuzní obetí alebo osoby závislé od obetí, ktoré zomreli v dôsledku trestného činu, získať odškodnenie?

Áno. Manžel alebo manželka a osoby závislé od obetí, ktoré zomreli v dôsledku násilného trestného činu, majú právo na odškodnenie za ujmu.

Za osoby závislé od obetí sa považujú maloleté deti obetí, invalidní rodičia a iné závislé osoby vyhlásené za nespôsobilé z dôvodu fyzického alebo duševného stavu, ktoré obeť podporovala alebo ktoré mali právo dostávať podporu v čase smrti obete, a deti obetí, ktoré sa narodili po ich smrti.

HoreHore

2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s bydliskom v určitej krajine?

Keď bol násilný trestný čin spáchaný v Litve, majú právo dostať odškodnenie za ujmu občania Litovskej republiky alebo iných členských štátov EÚ, osoby s legálnym trvalým pobytom v Litve alebo v iných členských štátoch EÚ a osoby z krajín, ktoré nie sú členom EÚ, s ktorými Litva uzavrela medzinárodné dohody.

2.6. Môžem požiadať Litvu o odškodnenie, ak bol trestný čin spáchaný mimo Litvy? Ak áno, za akých podmienok?

Nie. Odškodnenie za ujmu je však možné, keď bol násilný trestný čin spáchaný na palube lode alebo lietadla pod litovskou vlajkou alebo s litovským štátnym znakom.

2.7. Je nutné, aby bol trestný čin oznámený polícii?

Áno, okrem prípadov, keď je možné začať trestné konanie bez toho, aby návrh naň podala obeť alebo jej zástupca, a polícia alebo iný predsúdny vyšetrovací orgán dostal informáciu o trestnom čine a začal predsúdne(prípravné) konanie.

2.8. Je nutné počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť?

Áno, okrem prípadov preddavkov za materiálne škody, keď obeť v dôsledku trestného činu zomrela alebo utrpela závažné poškodenie zdravia.

2.9. Ak bol páchateľ zistený, je nutné pokúsiť sa najprv získať odškodné od páchateľa?

Áno, okrem prípadov preddavkov za materiálne škody, keď obeť v dôsledku trestného činu zomrela alebo utrpela závažné poškodenie zdravia.

HoreHore

2.10. Ak nebol páchateľ zistený alebo usvedčený, je aj napriek tomu možné žiadať odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím poskytnúť na podporu svojej žiadosti?

Ak sa začalo trestné konanie v súvislosti s násilným trestným činom, v dôsledku ktorého osoba zomrela alebo utrpela závažné poškodenie zdravia (keď nebol zistený páchateľ a predsúdne konanie nebolo zastavené), za ujmu v dôsledku tohto trestného činu je možné poskytnúť odškodnenie (ako preddavok). V žiadosti sa musí uviesť inštitúcia, ktorá zabezpečuje predsúdne konanie, alebo súd, ktorý rozhoduje v trestnej veci. K žiadosti musia byť priložené aj dokumenty preukazujúce výšku materiálnych škôd.

2.11. Existuje nejaká lehota na predloženie žiadosti o odškodnenie?

Nárok na odškodnenie za ujmu v dôsledku násilného trestného činu sa musí uplatniť do troch rokov od spáchania trestného činu, okrem prípadov, keď sa táto lehota prekročila vzhľadom na osobitné okolnosti.

2.12. Za aké straty môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie sa môže poskytnúť na materiálne straty – stratu alebo poškodenie majetku, výdavky na lekárske ošetrenie a iné výdavky, ušlý príjem, o ktorý príslušná osoba prišla v dôsledku trestného činu – ako aj na morálne škody – bolesť, citové utrpenie, nepohodlie, citový šok, depresiu, poníženie, poškodenie dobrého mena, zníženie schopnosti spoločenského uplatnenia.

2.13. Ako sa vypočíta výška odškodnenia?

Odškodnenie sa vypláca za škody, o ktorých rozhodol súd, ktoré ešte neboli uhradené a neprekračujú maximálnu výšku. Po rozhodnutí o preddavkovej platbe odškodného (keď sa trestné konanie ešte neskončilo) sa výška náhrady za materiálne škody vypočíta na základe predložených dokladov, ktoré preukazujú výšku uplatňovanej škody (účty a potvrdenky o výdavkoch).

HoreHore

2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna výška odškodnenia, ktorá sa môže priznať?

Neexistuje ani minimálna, ani maximálna výška odškodnenia, ktoré má zaplatiť páchateľ trestného činu, ktorú môže súd priznať.

Maximálna výška odškodnenia, ktoré vyplatí štát, sa stanovuje takto:

Odškodnenie za materiálne straty do výšky:

 1. 9 750 LTL, keď osoba zomrela v dôsledku násilného trestného činu;
 2. 6 500 LTL, keď došlo k závažnému poškodeniu zdravia osoby alebo k porušeniu práva osoby na sexuálne sebaurčenie a nedotknuteľnosť;
 3. 3 250 LTL, keď došlo k stredne ťažkému poškodeniu zdravia osoby.

Odškodnenie priznané súdom za morálnu ujmu do výšky:

 1. 3 900 LTL, keď osoba zomrela v dôsledku násilného trestného činu;
 2. 2 600 LTL, keď došlo k závažnému poškodeniu zdravia osoby alebo k porušeniu práva osoby na sexuálne sebaurčenie a nedotknuteľnosť;
 3. 1 300 LTL, keď došlo k stredne ťažkému poškodeniu zdravia osoby.
2.15. Odpočíta sa od odškodnenia od štátu odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za rovnaké straty, ale z iných zdrojov (napríklad z poistenia)?

Áno. Výška vyplateného odškodnenia za ujmu sa znižuje podľa toho, či žiadateľ dostal, alebo má právo dostať iné odškodnenie zo štátneho rozpočtu, zo štátneho fondu sociálneho zabezpečenia, z fondu povinného zdravotného poistenia alebo od poisťovne.

2.16. Existujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať odškodnenie alebo spôsob, akým sa vypočíta výška odškodnenia, napríklad, moje vlastné správanie, pokiaľ ide o udalosť, pri ktorej došlo k ujme?

Odškodnenie za ujmu sa nevyplatí, ak:

HoreHore

 1. sa uplatňuje náhrada škody v dôsledku násilného trestného činu, ktorý bol spáchaný so súhlasom poškodenej strany, okrem prípadov, keď bol súhlas daný pod hrozbou fyzického alebo psychického násilia, keď bola obeť mladistvá alebo v zlom fyzickom stave, alebo ak sa vyskytli iné podobné okolnosti, alebo ak poškodená strana súhlasila s legálnym činom (alebo s jeho nevykonaním) a násilný trestný čin bol spáchaný pri porušení povinností pri vykonaní tohto činu (alebo pri jeho nevykonaní);
 2. sa uplatňuje náhrada škody v dôsledku násilného trestného činu, ktorého spáchanie vyvolala poškodená strana svojím nezákonným alebo hrubým správaním;
 3. poškodená strana utrpela ujmu v dôsledku nutnej obrany alebo iných okolností, ktoré sú podľa právnych predpisov dôvodom na zbavenie trestnej zodpovednosti.

Na odškodnenie taktiež nemajú nárok tieto osoby:

 1. páchatelia násilného trestného činu, ktorí si uplatňujú nárok na odškodnenie v dôsledku ich vlastného trestného činu;
 2. osoby, ktoré svojím úmyselným správaním po násilnom čine priamo prispeli k vzniku alebo značnému zväčšeniu škody;
 3. osoby, ktoré odmietli podať svedeckú výpoveď, poskytli krivé svedectvo alebo iným spôsobom súdu nepomohli pri objasňovaní veci alebo pri súdnom konaní, okrem prípadov uvedených v právnych predpisoch, v ktorých osoby nie je možné nútiť k svedeckej výpovedi;
 4. osoby, ktoré zneužívajú svoje právo na odškodnenie za ujmu v dôsledku násilného trestného činu, alebo keby bolo odškodnenie akýmkoľvek iným spôsobom v rozpore s právnym poriadkom.
2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavok na odškodnenie sa môže vyplatiť v priebehu trestného konania za materiálne straty v dôsledku násilného trestného činu, ktorý spôsobil smrť osoby alebo jej závažné zranenie.

HoreHore

2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť?

Informácie a formuláre žiadosti sú dostupné na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti:

http://www.tm.lt/default.aspx?item=smurt English - lietuviu kalba

Tel.: (+370 5) 266 2949

Fax: (+370 5) 262 5940

E-mail: tminfo@tic.lt

2.19. Môžem získať právnu pomoc na vypracovanie žiadosti?

V prípadoch odškodnenia v súvislosti s trestnými činmi, vrátane prípadov, keď sa o nároku na odškodnenie rozhoduje v rámci trestného konania, majú poškodené strany nárok na právnu pomoc bez ohľadu na ich majetok alebo príjem (finančnú situáciu). V ostatných prípadoch sa právna pomoc môže poskytnúť, ak majetok a príjem osoby, ktorá v dôsledku trestného činu utrpela ujmu, neprekračuje stanovenú sumu. Ministerstvo spravodlivosti môže pomôcť pri vypracovaní žiadosti o odškodnenie za ujmu v dôsledku násilného trestného činu.

2.20. Kam mám zaslať žiadosť?

Žiadosti sa zasielajú ministerstvu spravodlivosti:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino pr. 30/1

LT-01104, Vilnius

Lithuania

Tel.: (+370 5) 266 2980

Fax:(+370 5) 262 5940

E-mail: tminfo@tic.lt

2.21. Existujú nejaké organizácie podporujúce obete trestných činov, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc?

Existujú mimovládne organizácie, ktorých úlohou je poskytovať informácie a podporu obetiam trestných činov.

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Litva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 24-04-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo