Europese Commissie > EJN > Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven > Litouwen

Laatste aanpassing: 12-03-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Litouwen

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader 1.
1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader? 1.1.
1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen? 1.2.
1.3. Hoe moet ik het verzoek doen en bij wie? 1.3.
1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (aangeven van het totale schadebedrag en/of dit bedrag in onderdelen specificeren)? 1.4.
1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces? 1.5.
1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen? 1.6.
1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen? 1.7.
2. Verkrijgen van schadevergoeding van de Staat of een overheidsinstelling. 2.
2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de Staat of een overheidsinstelling? 2.1.
2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven? 2.2.
2.3. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letstel hebben opgelopen? 2.3.
2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden door het misdrijf schadevergoeding krijgen? 2.4.
2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen? 2.5.
2.6. Kan ik schadevergoeding van Litouwen vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? 2.6.
2.7. Is het nodig van het delict aangifte te hebben gedaan bij de politie? 2.7.
2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat ik een verzoek kan indienen? 2.8.
2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen? 2.9.
2.10. Als de dader niet bekend of veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen? 2.10.
2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend? 2.11.
2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen? 2.12.
2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend? 2.13.
2.14. Is er een minimum- en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend? 2.14.
2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de Staat? 2.15.
2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden of hoe het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte? 2.16.
2.17. Onder welke voorwaarden kan ik een voorschot krijgen? 2.17.
2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken? 2.18.
2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van het verzoek? 2.19.
2.20. Waar naartoe moet ik mijn verzoek sturen? 2.20.
2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven? 2.21.

 

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader

1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader?

Iemand die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een strafbaar feit heeft het recht een schadeclaim in te dienen in de strafzaak tegen de verdachte of tegen personen die financieel aansprakelijk zijn voor het handelen van de verdachte. Dergelijke claims worden door het gerecht samen met de strafzaak behandeld.

Iemand die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een strafbaar feit maar geen schadeclaim indient in de strafzaak, heeft het recht dat te doen in een civiele zaak.

1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen?

Een claim kan worden ingediend tijdens het voorbereidend onderzoek of tijdens het onderzoek ter terechtzitting, maar dan wel voor aanvang van het onderzoek van het bewijsmateriaal.

1.3. Hoe moet ik het verzoek doen en bij wie?

Schadeclaims moeten worden ingediend door een verzoek daartoe te richten aan de openbaar aanklager of, als de zaak al voor de rechter is, aan het gerecht zelf.

1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (aangeven van het totale schadebedrag en/of dit bedrag in onderdelen specificeren)?

Schadeclaims moeten zo gedetailleerd mogelijk zijn. De specifieke schade (verlies van of schade aan goederen, gemaakte medische en overige kosten, eventuele inkomsten die de betrokkene is misgelopen omdat hij of zij slachtoffer is geworden van het strafbare feit) moet erin worden vermeld, alsmede het concrete bedrag aan immateriële schade dat wordt gevorderd, uitgedrukt in een geldbedrag (vanwege lichamelijke pijn, psychisch leed, ongemak, emotionele shock, depressie, vernedering, reputatieschade of omdat men minder goed in staat is actief aan het sociale leven deel te nemen).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces?

In schadevergoedingszaken in verband met strafbare feiten, met inbegrip van zaken waarin het verzoek om schadevergoeding wordt behandeld in het kader van de strafzaak, hebben benadeelden recht op rechtsbijstand, ongeacht hun vermogen of inkomen (financiële situatie). In andere zaken kan er rechtsbijstand worden verleend als het vermogen en het inkomen van de door het strafbare feit benadeelde niet boven een bepaald bedrag liggen.

1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen?

Er moet schriftelijk bewijs worden overgelegd ter staving van het bedrag aan gevorderde schadevergoeding (documenten van een medische instantie over de geleden gezondheidsschade, rekeningen en kwitanties waarop uitgaven staan vermeld, documenten waaruit de mate van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid blijkt, een verklaring van de werkgever over de hoogte van het inkomen enzovoorts). De rechter kan bevelen tot een forensisch onderzoek om de geleden gezondheidsschade vast te stellen.

1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen?

Een voor ten uitvoerlegging vatbare rechterlijke beslissing over de toekenning van schadevergoeding kan worden geëxecuteerd door een gerechtsdeurwaarder.

2. Verkrijgen van schadevergoeding van de Staat of een overheidsinstelling.

2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de Staat of een overheidsinstelling?

Ja. Schade die het gevolg is van een geweldsmisdrijf kan worden vergoed door de Staat.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven?

Ja. Alleen schade die het gevolg is van een geweldsmisdrijf kan worden vergoed. Onder een geweldsmisdrijf wordt verstaan elke gedraging die in het wetboek van strafrecht is opgenomen en ten gevolge waarvan iemand opzettelijk is gedood, ernstige of matige gezondheidsschade heeft geleden, of in zijn of haar recht op seksuele zelfbeschikking of onschendbaarheid is aangetast.

2.3. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letstel hebben opgelopen?

Schadevergoeding kan worden toegekend als iemand opzettelijk is gedood of ernstige of matige gezondheidsschade heeft geleden. Er kan geen schadevergoeding worden uitgekeerd als iemand lichte gezondheidsschade heeft geleden. Indien iemands recht op seksuele zelfbeschikking of onschendbaarheid is aangetast, kan er ongeacht de ernst van de gezondheidschade schadevergoeding worden toegekend.

2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden door het misdrijf schadevergoeding krijgen?

Ja. Echtgenoten en personen ten laste van slachtoffers die zijn overleden ten gevolge van een geweldsmisdrijf hebben recht op schadevergoeding.

Als personen ten laste worden beschouwd de minderjarige kinderen van slachtoffers, gehandicapte ouders en overige personen die door het slachtoffer werden ondersteund of die recht hadden op ondersteuning ten tijde van het overlijden van het slachtoffer, alsmede kinderen van slachtoffers die na hun dood worden geboren.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen?

Indien een geweldsmisdrijf in Litouwen is gepleegd, hebben burgers van de Republiek Litouwen en andere EU-lidstaten, permanente legale inwoners van Litouwen en andere EU-lidstaten, en personen uit derde landen waarmee Litouwen internationale verdragen heeft gesloten, recht op schadevergoeding.

2.6. Kan ik schadevergoeding van Litouwen vragen als het misdrijf in een ander land is begaan?

Nee. Er kan echter wel schadevergoeding worden uitgekeerd als het geweldsmisdrijf is gepleegd aan boord van een schip of vliegtuig dat de Litouwse vlag of een ander officieel Litouws symbool voert.

2.7. Is het nodig van het delict aangifte te hebben gedaan bij de politie?

Ja, behalve in gevallen waarin het strafproces gestart kan worden zonder dat het slachtoffer aangifte doet of zonder dat zijn vertegenwoordiger een verklaring aflegt, en waarin de politie of een andere opsporingsinstantie informatie heeft ontvangen in verband met het misdrijf en naar aanleiding daarvan een voorbereidend onderzoek is gestart.

2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat ik een verzoek kan indienen?

Ja, behalve wanneer het gaat om een voorschot vanwege materiële schade en het slachtoffer is overleden of ernstige gezondheidsschade heeft geleden ten gevolge van het misdrijf.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen?

Ja, behalve wanneer het gaat om een voorschot vanwege materiële schade en het slachtoffer is overleden of ernstige gezondheidsschade heeft geleden ten gevolge van het misdrijf.

2.10. Als de dader niet bekend of veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen?

Als er een strafproces is begonnen in verband met een geweldsmisdrijf ten gevolge waarvan iemand is overleden of ernstige gezondheidsschade heeft geleden (terwijl de dader niet bekend is en het voorbereidend onderzoek niet is geschorst), kan er (als voorschot) schadevergoeding worden toegekend vanwege het geweldsmisdrijf. In een verzoek moet worden aangegeven welke instantie het voorbereidend onderzoek verricht of welk gerecht de strafzaak behandelt. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van documenten ter staving van het bedrag aan materiële schade.

2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend?

Verzoeken om schadevergoeding in verband met een geweldsmisdrijf moeten worden ingediend binnen drie jaar nadat het misdrijf is begaan, behalve als deze termijn wordt overschreden vanwege bijzondere omstandigheden.

2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen?

Vergoeding kan worden toegekend voor materiële schade – verlies van of schade aan goederen, gemaakte medische en overige kosten, eventuele inkomsten die de betrokkene is misgelopen omdat hij of zij slachtoffer is geworden van het strafbare feit – en voor immateriële schade – pijn, psychisch leed, ongemak, emotionele shock, depressie, vernedering, reputatieschade, of omdat men minder goed in staat is actief aan het sociale leven deel te nemen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend?

De door de rechter toegewezen vergoeding wordt uitgekeerd voor schade die nog niet is vergoed en die niet meer bedraagt dan het vastgestelde maximumbedrag. Als besloten is een voorschot op de schadevergoeding toe te kennen (terwijl het strafproces nog niet is afgerond), wordt het uit te keren bedrag aan schadevergoeding voor materiële schade berekend op basis van de documenten die zijn overgelegd ter staving van het gevorderde bedrag aan schadevergoeding (rekeningen en kwitanties waarop uitgaven staan vermeld).

2.14. Is er een minimum- en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend?

De rechter is bij het veroordelen van de dader van een misdrijf tot betaling van schadevergoeding niet gebonden aan een minimum- of maximumbedrag.

De maximumbedragen die de Staat aan schadevergoeding kan uitkeren zijn als volgt:

Maximale vergoeding voor materiële schade:

 1. 9 750 LTL indien iemand is overleden ten gevolge van een geweldsmisdrijf;
 2. 6 500 LTL indien iemand ernstige gezondheidsschade heeft geleden, of iemands recht op seksuele zelfbeschikking of onschendbaarheid is aangetast;
 3. 3 250 LTL indien iemand matige gezondheidsschade heeft geleden.

Maximale door de rechter toe te kennen vergoeding voor immateriële schade:

 1. 3 900 LTL indien iemand is overleden ten gevolge van een geweldsmisdrijf;
 2. 2 600 LTL indien iemand ernstige gezondheidsschade heeft geleden, of iemands recht op seksuele zelfbeschikking of onschendbaarheid is aangetast;
 3. 1 300 LTL indien iemand matige gezondheidsschade heeft geleden.
2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de Staat?

Ja. Het te ontvangen bedrag aan schadevergoeding wordt verlaagd als de verzoeker een andere vorm van vergoeding heeft ontvangen of recht heeft op de ontvangst van een vergoeding uit de Staatsbegroting, het socialezekerheidsfonds, het verplichte zorgverzekeringsfonds, of van een verzekeraar.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden of hoe het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte?

Men heeft geen recht op schadevergoeding als:

 1. de vergoeding wordt gevorderd in verband met schade die is geleden ten gevolge van een geweldsmisdrijf dat is begaan met instemming van de benadeelde, behalve als deze instemming werd verkregen onder fysieke of mentale dwang, het slachtoffer een minderjarige was of in slechte conditie verkeerde of er sprake was van vergelijkbare omstandigheden, dan wel als de benadeelde had ingestemd met een rechtmatig handelen (of nalaten) en het geweldsmisdrijf werd begaan in strijd met de regels ten aanzien van de verrichting van een dergelijk handelen (of nalaten);
 2. de vergoeding wordt gevorderd voor schade die is geleden ten gevolge een geweldsmisdrijf dat door het onwettige of beledigende gedrag van de benadeelde werd uitgelokt;
 3. de benadeelde letstel heeft opgelopen ten gevolge van noodzakelijke zelfverdediging of andere omstandigheden waardoor de veroorzaker van het letsel hiervoor volgens de wet niet strafrechtelijk aansprakelijk is.

Daarnaast hebben de volgende personen geen recht op schadevergoeding:

 1. daders van een geweldsmisdrijf die verzoeken om vergoeding van schade die het gevolg is van het misdrijf dat ze hebben begaan;
 2. personen die door hun handelen na het gewelddadige incident zelf opzettelijk hebben bijgedragen tot het ontstaan van letsel of tot de aanzienlijke verergering ervan;
 3. personen die weigeren te getuigen, een valse verklaring afleggen of die anderszins niet meewerken met het gerecht dat de zaak onderzoekt of behandelt, behalve in die gevallen waarin wettelijk is bepaald dat iemand niet verplicht is te getuigen;
 4. personen die misbruik maken van hun recht op de vergoeding van schade die is ontstaan ten gevolge van een geweldsmisdrijf, of personen aan wie de toekenning van schadevergoeding op enige andere wijze in strijd zou zijn met een beginsel van de rechtsstaat.
2.17. Onder welke voorwaarden kan ik een voorschot krijgen?

Een voorschot op een vergoeding kan worden uitgekeerd hangende het strafproces als het gaat om materiële schade die voortvloeit uit een geweldsmisdrijf ten gevolge waarvan iemand is overleden of ernstig letsel heeft opgelopen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken?

Informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van het ministerie van Justitie:

http://www.tm.lt/default.aspx?item=smurt English - lietuviu kalba

Tel: (+370 5) 266 2949

Fax: (+370 5) 262 5940

E-mail: tminfo@tic.lt

2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van het verzoek?

In schadevergoedingszaken in verband met strafbare feiten, met inbegrip van zaken waarin het verzoek om schadevergoeding wordt behandeld in het kader van de strafzaak, hebben benadeelden recht op rechtsbijstand, ongeacht hun vermogen of inkomen (financiële situatie). In andere zaken kan er rechtsbijstand worden verleend als het vermogen en het inkomen van de door het strafbare feit benadeelde niet boven een bepaald bedrag liggen. Het ministerie van Justitie kan hulp bieden bij het opstellen van een verzoek om schadevergoeding in verband met een geweldsmisdrijf.

2.20. Waar naartoe moet ik mijn verzoek sturen?

Verzoeken moeten worden gericht aan het ministerie van Justitie:

Ministerie van Justitie van de Republiek Litouwen

Gedimino pr. 30/1

LT-01104, Vilnius

Litouwen

Tel: (+370 5) 266 2980

Fax: (+370 5) 262 5940

E-mail: tminfo@tic.lt

2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven?

Er zijn non-gouvernementele organisaties die tot doel hebben informatie te verstrekken en ondersteuning te verlenen aan slachtoffers van misdrijven.

« Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Algemene informatie | Litouwen - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 12-03-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk