Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Lietuva

Naujausia redakcija: 30-05-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Lietuva

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kompensacija, gaunama iš nusikaltėlio už padarytą žalą. 1.
1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo? 1.1.
1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį? 1.2.
1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį? 1.3.
1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio vertę (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)? 1.4.
1.5. Ar teisinę pagalbą galiu gauti prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) jos nagrinėjimo metu? 1.5.
1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį? 1.6.
1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti nuostolius, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu? 1.7.
2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos. 2.
2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos? 2.1.
2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas aukos atžvilgiu? 2.2.
2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus? 2.3.
2.4. Ar gali nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją? 2.4.
2.5. Ar galimybė asmenims gauti kompensaciją yra ribojama atsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje? 2.5.
2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Lietuvoje, jeigu nusikaltimas buvo padarytas ne Lietuvos teritorijoje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis? 2.6.
2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai? 2.7.
2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų? 2.8.
2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio? 2.9.
2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo prašymą? 2.10.
2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai? 2.11.
2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami? 2.12.
2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis? 2.13.
2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis? 2.14.
2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos? 2.15.
2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją ar jos apskaičiavimui? 2.16.
2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis? 2.17.
2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti? 2.18.
2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti? 2.19.
2.20. Kur turiu siųsti prašymą? 2.20.
2.21. Ar yra paramos nusikaltimų aukoms organizacijų, kurios gali suteikti papildomą pagalbą? 2.21.

 

1. Kompensacija, gaunama iš nusikaltėlio už padarytą žalą.

1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo?

Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Teismas jį nagrinėja kartu su baudžiamąja byla.

Asmuo, kuriam nusikalstama veika padaryta turtinė ar neturtinė žala, nepareiškęs civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje, turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka.

1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį?
Civilinis ieškinys gali būti pareiškiamas ikiteisminio tyrimo metu arba baudžiamąją bylą nagrinėjant teisme, tačiau ne vėliau kaip iki įrodymų tyrimo pradžios.
1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį?

Civilinis ieškinys pareiškiamas paduodant ieškinį prokurorui, o jeigu byla nagrinėjama teisme – teismui.

1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio vertę (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)?

Ieškinys dėl žalos atlyginimo turi būti kiek įmanoma išsamesnis. Reikia nurodyti konkrečius nuostolius (turto netekimas arba sužalojimas, turėtos gydymo ir kitos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos) ir konkretų pinigais įvertintą reikalaujamos neturtinės žalos (asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas) dydį.

viršųviršų

1.5. Ar teisinę pagalbą galiu gauti prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) jos nagrinėjimo metu?
Nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje, turi teisę gauti teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į turtą ir pajamas (turtinę padėtį). Kitais atvejais teisinę pagalbą gali būti teikiama, jeigu nuo nusikalstamos veikos nukentėjusio asmens turtas ir pajamos neviršija nustatytų dydžių.
1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį?

Reikia pateikti rašytinius žalos dydį pagrindžiančius įrodymus (gydymo įstaigų dokumentus apie sveikatai padarytą žalą, išlaidų sąskaitas ir kvitus, neįgalumą ar nedarbingumo lygį nustatančius dokumentus, darbdavių pažymas apie atlyginimo dydį ir kt.). Žalos sveikatai dydžiui nustatyti teismas gali skirti teismo ekspertizę.

1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti nuostolius, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu?
Įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl žalos atlyginimo priverstinai gali vykdyti antstoliai.

2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos.

2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos?

Taip. Smurtiniais nusikaltimais padaryta žala gali būti kompensuojama iš valstybės lėšų.

viršųviršų

2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas aukos atžvilgiu?
Taip. Gali būti atlyginama tik smurtiniais nusikaltimais padaryta žala. Smurtiniu nusikaltimu laikoma Baudžiamajame kodekse numatyta veika, kuria buvo tyčia atimta žmogaus gyvybė arba sunkiai ar nesunkiai sutrikdyta jo sveikata, arba pasikėsinta į žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvę ar neliečiamumą.
2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus?

Gali būti kompensuojama žala, kai buvo tyčia atimta žmogaus gyvybė arba sunkiai ar nesunkiai sutrikdyta sveikata. Žala nekompensuojama, jeigu sveikata sutrikdyta nežymiai. Jeigu pasikėsinta į žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvę ar neliečiamumą, neturi reikšmės kokiu mastu sutrikdyta sveikata.

2.4. Ar gali nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją?

Taip. Teisę į žalos kompensavimą turi nukentėjusių asmenų, kurių gyvybė buvo atimta smurtiniais nusikaltimais, sutuoktiniai ir išlaikytiniai.

Išlaikytiniai – tai nukentėjusio asmens nepilnamečiai vaikai, nedarbingi tėvai ar kiti faktiniai nedarbingi išlaikytiniai, kurie buvo nukentėjusio asmens išlaikomi arba turėjo teisę gauti išlaikymą jo mirties dieną, taip pat mirusiojo vaikas, gimęs po jo mirties.
2.5. Ar galimybė asmenims gauti kompensaciją yra ribojama atsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje?

Jeigu smurtinis nusikaltimas padarytas Lietuvos Respublikos teritorijoje, teisę į žalos kompensavimą turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kiti Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje teisėtai nuolat gyvenantys asmenys, taip pat kitų užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, asmenys, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis.

viršųviršų

2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Lietuvoje, jeigu nusikaltimas buvo padarytas ne Lietuvos teritorijoje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis?

Ne. Jeigu smurtinis nusikaltimas padaromas laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais, žala gali būti kompensuojama.

2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, išskyrus atvejus, kai baudžiamajam procesui pradėti nereikia nukentėjusio asmens skundo ar jo atstovo pareiškimo, ir policija ar kita ikiteisminio tyrimo įstaiga, gavusi duomenis apie nusikaltimą, pradėjo ikiteisminį tyrimą.

2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų?

Taip, išskyrus turtinės žalos kompensavimą avansu, kai nusikaltimu atimama žmogaus gyvybė ar sunkiai sutrikdoma sveikata.

2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio?

Taip, išskyrus turtinės žalos kompensavimą avansu, kai nusikaltimu atimama žmogaus gyvybė ar sunkiai sutrikdoma sveikata.

2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo prašymą?

Jeigu vyksta baudžiamasis procesas dėl smurtinio nusikaltimo, kuriuo buvo atimta žmogaus gyvybė ar sunkiai sutrikdyta jo sveikata (t.y. nėra išaiškintas nusikaltimą padaręs asmuo ir ikiteisminis tyrimas nėra nutrauktas), gali būti kompensuojama smurtiniu nusikaltimu padaryta žala (kompensavimas avansu). Prašyme reikia nurodyti ikiteisminį tyrimą atliekančią instituciją ar baudžiamąją bylą nagrinėjantį teismą. Kartu su prašymu reikia pateikti turtinės žalos dydį pagrindžiančius dokumentus.

viršųviršų

2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai?
Prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą turi būti pateiktas ne vėliau kaip per trejus metus po nusikaltimo padarymo, išskyrus atvejus, kai šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.
2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami?

Gali būti kompensuojama tiek turtinė žala: turto netekimas arba sužalojimas, turėtos gydymo ir kitos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos, tiek ir neturtinė žala (skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas).

2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Kompensuojama teismo priteista ir neatlyginta žala, neviršijanti nustatytų maksimalių dydžių. Kai priimamas sprendimas dėl žalos kompensavimo avansu (nepasibaigus baudžiamajam procesui), kompensuojamos turtinės žalos dydis apskaičiuojamas pagal pateiktus žalos dydį patvirtinančius dokumentus (išlaidų sąskaitas ir kvitus).

2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis?

Nėra nustatyti nei minimalūs, nei maksimalūs iš nusikaltimą padariusio asmens teismo priteisiamos žalos dydžiai.

Yra nustatyti maksimalūs valstybės kompensuojamos žalos dydžiai.

Kompensuojama turtinė žala, neviršijanti:

viršųviršų

 1. 9750 litų, jeigu smurtiniu nusikaltimu atimta žmogaus gyvybė;
 2. 6500 litų, jeigu smurtiniu nusikaltimu sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata arba pasikėsinta į seksualinio apsisprendimo laisvę ar neliečiamumą;
 3. 3250 litų, jeigu smurtiniu nusikaltimu nesunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata.

Kompensuojama teismo priteista neturtinė žala, neviršijanti: 

 1. 3900 litų, jeigu smurtiniu nusikaltimu atimta žmogaus gyvybė;
 2. 2600 litų, jeigu smurtiniu nusikaltimu sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata arba pasikėsinta į seksualinio apsisprendimo laisvę ar neliečiamumą;
 3. 1300 litų, jeigu smurtiniu nusikaltimu nesunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata.
2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos?

Taip. Kompensuojama žala (kompensacija) atitinkamai mažinama, jei pareiškėjas gavo ar turi teisę gauti kitas kompensacijas, mokamas iš valstybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, taip pat iš draudiko.

2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją ar jos apskaičiavimui?

Teisė į žalos kompensavimą neatsiranda, jeigu:

 1. smurtinis nusikaltimas, kuriuo padarytą žalą prašoma kompensuoti, buvo padarytas nukentėjusio asmens sutikimu, išskyrus atvejus, kai šis sutikimas buvo duotas dėl panaudotos fizinės ar psichinės prievartos, dėl asmens mažametystės, bejėgiškos būklės ar kitų panašių aplinkybių arba kai nukentėjusio asmens sutikimas buvo duotas teisėtiems veiksmams (neveikimui), o smurtinis nusikaltimas padarytas pažeidžiant nustatytas šių veiksmų (neveikimo) atlikimo taisykles;
 2. nukentėjęs asmuo savo neteisėtu ar įžeidžiančiu elgesiu išprovokavo padaryti smurtinį nusikaltimą, kuriuo padarytą žalą prašoma kompensuoti;
 3. nukentėjusiam asmeniui žala padaryta dėl būtinosios ginties ar kitomis įstatymų nustatytomis baudžiamąją atsakomybę šalinančiomis aplinkybėmis;
Teisės į žalos kompensavimą taip pat neturi šie asmenys:
 1. asmuo, padaręs smurtinį nusikaltimą, kuriuo padarytą žalą prašoma kompensuoti;
 2. asmuo, kuris savo tyčiniu elgesiu po smurtinio nusikaltimo padarymo tiesiogiai prisidėjo prie žalos atsiradimo ar jos žymaus padidėjimo;
 3. asmuo, kuris atsisakė duoti parodymus, davė melagingus parodymus ar kitaip nepadėjo tiriant veiką arba nagrinėjant bylą teisme, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai asmuo neturi pareigos duoti parodymus;
 4. asmuo, kuris piktnaudžiauja teise į smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimą arba jei žalos kompensavimas kitaip prieštarautų teisinės valstybės principui.
2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis?

Smurtiniu nusikaltimu, kuriuo buvo atimta žmogaus gyvybė ar sunkiai sutrikdyta sveikata, padaryta turtinė žala gali būti kompensuojama avansu, t.y. tebevykstant baudžiamajam procesui.

viršųviršų

2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti?

Informacija ir prašymų formos paskelbti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje:

http://www.tm.lt/default.aspx?item=smurt

Tel. (+370 5) 266 2949

Faks.:(+370 5) 262 5940

El. p. tminfo@tic.lt

2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti?

Nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje, turi teisę gauti teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į turtą ir pajamas (turtinę padėtį). Kitais atvejais teisinę pagalbą gali būti teikiama, jeigu nuo nusikalstamos veikos nukentėjusio asmens turtas ir pajamos neviršija nustatytų dydžių. Prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą gali padėti surašyti Teisingumo ministerija.

2.20. Kur turiu siųsti prašymą?

Prašymą reikia siųsti Teisingumo ministerijai.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Gedimino pr. 30/1

LT-01104, Vilnius

Lietuva

Tel. (+370 5) 266 2980

Faks.:(+370 5) 262 5940

El. p. tminfo@tic.lt
2.21. Ar yra paramos nusikaltimų aukoms organizacijų, kurios gali suteikti papildomą pagalbą?

Yra nevyriausybinių organizacijų, kurių tikslas – teikti informaciją ir paramą nusikaltimų aukoms.

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Lietuva - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 30-05-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė