Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Λιθουανία

Τελευταία ενημέρωση: 12-03-2008
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Λιθουανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από το δράστη 1.
1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να εγείρω αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά του δράστη; 1.1.
1.2. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου; 1.2.
1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου; 1.3.
1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου (πρέπει να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ή/και να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους ζημίες); 1.4.
1.5. Μπορώ να ζητήσω δικαστική συνδρομή πριν ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 1.5.
1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου; 1.6.
1.7. Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, διαθέτω ως θύμα εγκλήματος κάποια ειδική βοήθεια προκειμένου να επιτύχω την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη; 1.7.
2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο φορέα. 2.
2.1. Υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσιο φορέα; 2.1.
2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα παρέχεται μόνο στα θύματα ορισμένων αξιόποινων πράξεων; 2.2.
2.3. Μήπως η δυνατότητα αυτή υφίσταται μόνο για θύματα που έχουν υποστεί συγκεκριμένες ζημίες; 2.3.
2.4. Αν το θύμα έχει αποβιώσει, μπορούν οι συγγενείς και τα εξαρτώμενα από αυτό άτομα να επιδιώξουν αποζημίωση; 2.4.
2.5. Μήπως η δυνατότητα αποζημίωσης υφίσταται μόνο για άτομα συγκεκριμένης ιθαγένειας ή άτομα που διαμένουν σε συγκεκριμένη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στη Λιθουανία αν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Είναι απαραίτητο να καταγγείλω την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι απαραίτητο να περιμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας πριν υποβάλω αίτηση αποζημίωσης; 2.8.
2.9. Αν ο δράστης είναι γνωστός, είναι απαραίτητο να επιχειρήσω πρώτα να αποζημιωθώ από αυτόν; 2.9.
2.10. Αν ο δράστης δεν είναι γνωστός ή δεν καταδικάστηκε, εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω με την αίτησή μου; 2.10.
2.11. Προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης; 2.11.
2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ; 2.12.
2.13. Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση; 2.13.
2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικαστεί; 2.14.
2.15. Θα εκπεστεί από την αποζημίωση που θα λάβω από το κράτος τυχόν αποζημίωση που έχω λάβει ή μπορεί να λάβω για την ίδια ζημία, αλλά από άλλη πηγή (π.χ. ασφαλιστικό οργανισμό); 2.15.
2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα να λάβω αποζημίωση ή τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της, π.χ. η συμπεριφορά μου σε σχέση με το ζημιογόνο γεγονός; 2.16.
2.17. Μπορεί να μου προκαταβληθεί τμήμα της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.17.
2.18. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα απαραίτητα έντυπα και να λάβω περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης; Υπάρχει κάποια ανοικτή τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω; 2.18.
2.19. Μπορώ να ζητήσω δικαστική συνδρομή για την υποβολή της αίτησης; 2.19.
2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια; 2.21.

 

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από το δράστη

1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να εγείρω αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά του δράστη;

Το πρόσωπο το οποίο έχει υποστεί ζημία ή ηθική βλάβη λόγω εγκληματικής πράξης δικαιούται να προβάλει κατά τη διάρκεια της ποινικής δίκης την αστική αξίωσή του κατά του υπόπτου, του κατηγορουμένου ή προσώπων που υπέχουν οικονομική ευθύνη για τις πράξεις του υπόπτου ή του κατηγορουμένου. Οι αξιώσεις αυτές εξετάζονται από το δικαστήριο στο πλαίσιο της ποινικής δίκης.

Το πρόσωπο το οποίο έχει υποστεί ζημία ή ηθική βλάβη λόγω εγκληματικής πράξης, αλλά δεν προβάλλει αστική αξίωση στο πλαίσιο της ποινικής δίκης δικαιούται να προβάλει την αξίωσή του ασκώντας αστική αγωγή.

1.2. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου;

Η αξίωση μπορεί να δηλωθεί στο στάδιο της προδικασίας ή κατά την εκδίκαση της υπόθεσης από το δικαστήριο, αλλά πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία.

1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου;

Οι αστικές αξιώσεις πρέπει να δηλώνονται με την υποβολή αίτησης στον γενικό εισαγγελέα ή, αν η υπόθεση συζητείται ενώπιον του δικαστηρίου, στο ίδιο το δικαστήριο.

1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου (πρέπει να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ή/και να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους ζημίες);

Οι αξιώσεις αποζημίωσης πρέπει να εκτίθενται όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, αναλύοντας τις συγκεκριμένες ζημίες (απώλεια ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων, ιατρικά και άλλα έξοδα, εισόδημα το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να αποκτήσει αν δεν είχαν επέλθει τα αποτελέσματα της εγκληματικής πράξης) και το ακριβές ποσό της χρηματικής αποκατάστασης που ζητείται λόγω ηθικής βλάβης (για σωματικό πόνο που υπέστη το άτομο, ψυχική οδύνη, στενοχώρια, συγκινησιακό σοκ, κατάθλιψη, υποβάθμιση, προσβολή της υπόληψης, μείωση της ικανότητάς του να είναι κοινωνικά ενεργό).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.5. Μπορώ να ζητήσω δικαστική συνδρομή πριν ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;

Σε αξιώσεις αποζημίωσης λόγω εγκληματικής πράξης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες η αξίωση αποζημίωσης εκδικάζεται στο πλαίσιο ποινικής δίκης, τα θύματα δικαιούνται δικαστική συνδρομή ανεξαρτήτως της περιουσίας ή των εισοδημάτων τους (της οικονομικής τους κατάστασης). Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί δικαστική συνδρομή αν η περιουσία και τα εισοδήματα του θύματος εγκληματικής πράξης δεν υπερβαίνουν ένα προκαθορισμένο ποσό.

1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου;

Πρέπει να προσκομιστούν έγγραφες αποδείξεις για την τεκμηρίωση του αιτούμενου ποσού (έγγραφα ιατρικού οργανισμού που να πιστοποιούν τη βλάβη της υγείας, λογαριασμοί και αποδείξεις από τους οποίους να προκύπτουν τα έξοδα, έγγραφα που να πιστοποιούν το βαθμό αναπηρίας ή ανικανότητας προς εργασία, πιστοποιητικό του εργοδότη από το οποίο να προκύπτει το ύψος του εισοδήματος κλπ). Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να αποδειχθεί η έκταση της βλάβης της υγείας.

1.7. Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, διαθέτω ως θύμα εγκλήματος κάποια ειδική βοήθεια προκειμένου να επιτύχω την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη;

Η δικαστική απόφαση με την οποία επιδικάζεται αποζημίωση και η οποία έχει καταστεί εκτελεστή εκτελείται από δικαστικό επιμελητή.

2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο φορέα.

2.1. Υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσιο φορέα;

Ναι. Η ζημία που προκλήθηκε από βίαιη εγκληματική ενέργεια μπορεί να αποκατασταθεί από κρατικούς πόρους.

2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα παρέχεται μόνο στα θύματα ορισμένων αξιόποινων πράξεων;

Ναι. Προσφέρεται αποζημίωση μόνο για ζημία που οφείλεται σε βίαιη εγκληματική ενέργεια. Βίαιη εγκληματική ενέργεια θεωρείται κάθε πράξη που προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα και η οποία έχει ως αποτέλεσμα φόνο εκ προμελέτης, σοβαρή ή απλή σωματική βλάβη ή παραβίαση του δικαιώματος σεξουαλικού αυτοπροσδιορισμού ή του απαραβίαστου του προσώπου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.3. Μήπως η δυνατότητα αυτή υφίσταται μόνο για θύματα που έχουν υποστεί συγκεκριμένες ζημίες;

Αποζημίωση χορηγείται σε περίπτωση φόνου ή σοβαρής ή απλής σωματικής βλάβης που διαπράχθηκαν με δόλο. Αποζημίωση δεν καταβάλλεται αν η σωματική βλάβη ήταν ελαφρά. Αν παραβιάστηκε το δικαίωμα σεξουαλικού αυτοπροσδιορισμού ή το απαραβίαστο του προσώπου, καταβάλλεται αποζημίωση ανεξαρτήτως της σοβαρότητας της σωματικής βλάβης.

2.4. Αν το θύμα έχει αποβιώσει, μπορούν οι συγγενείς και τα εξαρτώμενα από αυτό άτομα να επιδιώξουν αποζημίωση;

Ναι. Ο σύζυγος και τα άτομα που εξαρτώνται από το άτομο που έχασε τη ζωή του λόγω βίαιης εγκληματικής ενέργειας δικαιούνται αποζημίωση.

Εξαρτώμενα άτομα θεωρούνται τα ανήλικα τέκνα του θύματος, οι ανάπηροι γονείς και άλλα ανίκανα προς εργασία εξαρτώμενα άτομα τα οποία συντηρούσε το θύμα ή τα οποία δικαιούνταν στήριξης κατά το χρόνο θανάτου του θύματος, καθώς και τα τέκνα του θύματος που γεννήθηκαν μετά το θάνατό του.

2.5. Μήπως η δυνατότητα αποζημίωσης υφίσταται μόνο για άτομα συγκεκριμένης ιθαγένειας ή άτομα που διαμένουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Αν η βίαιη εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε στη Λιθουανία, αποζημίωση δικαιούνται οι πολίτες της Δημοκρατίας της Λιθουανίας ή άλλων κρατών μελών της ΕΕ και οι πολίτες τρίτων χωρών με τις οποίες η Λιθουανία έχει συνάψει διεθνείς συμφωνίες.

2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στη Λιθουανία αν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όχι. Εντούτοις, καταβάλλεται αποζημίωση αν η βίαιη εγκληματική ενέργεια έχει διαπραχθεί σε πλοίο ή αεροσκάφος που φέρει τη σημαία ή το εθνόσημο της Λιθουανίας.

2.7. Είναι απαραίτητο να καταγγείλω την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία;

Ναι, εκτός αν η ποινική διαδικασία μπορεί να κινηθεί χωρίς προβολή αξίωσης από το θύμα ή δήλωση του εκπροσώπου του και η αστυνομία ή κάποια άλλη αρχή αρμόδια να ενεργεί πράξεις προδικασίας έχει λάβει πληροφορίες σχετικές με την αξιόποινη πράξη και έχει ήδη κινήσει την προδικασία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.8. Είναι απαραίτητο να περιμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας πριν υποβάλω αίτηση αποζημίωσης;

Ναι, εκτός από την περίπτωση προκαταβολής της αποζημίωσης αν το θύμα απεβίωσε ή υπέστη σοβαρή σωματική βλάβη λόγω της αξιόποινης πράξης.

2.9. Αν ο δράστης είναι γνωστός, είναι απαραίτητο να επιχειρήσω πρώτα να αποζημιωθώ από αυτόν;

Ναι, εκτός από την περίπτωση προκαταβολής της αποζημίωσης αν το θύμα απεβίωσε ή υπέστη σοβαρή σωματική βλάβη λόγω της αξιόποινης πράξης.

2.10. Αν ο δράστης δεν είναι γνωστός ή δεν καταδικάστηκε, εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω με την αίτησή μου;

Αν έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με βίαιη εγκληματική ενέργεια η οποία είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη (εφόσον ο δράστης δεν είναι γνωστός και η προδικασία δεν έχει ανασταλεί), μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση για τη βλάβη που οφείλεται στη βίαιη εγκληματική ενέργεια (υπό μορφή προκαταβολής). Η αίτηση πρέπει να αναφέρει το όργανο που διενεργεί την προανάκριση ή το δικαστήριο στο οποίο διεξάγεται η ποινική δίκη. Η αίτηση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται το ύψος της ζημίας.

2.11. Προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης;

Οι αιτήσεις αποζημίωσης λόγω βίαιης εγκληματικής ενέργειας πρέπει να υποβάλλονται εντός τριών ετών από την ημερομηνία διάπραξης της αξιόποινης πράξης, εκτός αν η προθεσμία αυτή δεν μπόρεσε να τηρηθεί λόγω ειδικών περιστάσεων.

2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ;

Μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση για την αποκατάσταση ζημιών – απώλεια ή ζημία περιουσιακών στοιχείων, ιατρικές και άλλες δαπάνες, απώλεια εισοδήματος που θα αποκτούσε ο ενδιαφερόμενος αν δεν είχε συμβεί η αξιόποινη πράξη – και χρηματική αποκατάσταση για ηθική βλάβη – πόνο, ψυχική οδύνη, στενοχώρια, συγκινησιακό σοκ, κατάθλιψη, υποβάθμιση, προσβολή της υπόληψης, μείωση της ικανότητάς του να είναι κοινωνικά ενεργό.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.13. Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Καλύπτεται η αποζημίωση που έχει επιδικαστεί από το δικαστήριο, συνεχίζει να οφείλεται και δεν υπερβαίνει το προκαθορισμένο ανώτατο ποσό. Αφού ληφθεί η απόφαση για τη χορήγηση προκαταβολής (αν δεν έχει ολοκληρωθεί η ποινική δίκη), το ποσό της αποζημίωσης για την αποκατάσταση ζημιών υπολογίζεται βάσει των εγγράφων που υποβάλλονται για την τεκμηρίωση του ύψους της αιτούμενης αποζημίωσης (λογαριασμοί και αποδείξεις από τις οποίες προκύπτουν τα έξοδα).

2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικαστεί;

Δεν προβλέπεται μέγιστο ή ελάχιστο ποσό της αποζημίωσης που μπορεί να επιδικάσει το δικαστήριο εις βάρος του δράστη αξιόποινης πράξης.

Τα ανώτατα ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλει το Δημόσιο είναι τα εξής:

Αποζημίωση για την αποκατάσταση ζημιών μέχρι:

 1. 9 750 λιθουανικά λίτας (LTL) αν η βίαιη εγκληματική πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του θύματος·
 2. 6 500 LTL αν επήλθε σοβαρή σωματική βλάβη ή αν προσβλήθηκε το δικαίωμα σεξουαλικού αυτοπροσδιορισμού ή το απαραβίαστο του προσώπου·
 3. 3 250 LTL αν επήλθε απλή σωματική βλάβη.

Το χρηματικό ποσό που επιδικάζεται από δικαστήριο για την αποκατάσταση ηθικής βλάβης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

 1. 3 900 LTL αν η βίαιη εγκληματική πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του θύματος·
 2. 2 600 LTL αν επήλθε σοβαρή σωματική βλάβη ή αν προσβλήθηκε το δικαίωμα σεξουαλικού αυτοπροσδιορισμού ή το απαραβίαστο του προσώπου·
 3. 1 300 LTL αν επήλθε απλή σωματική βλάβη.
2.15. Θα εκπεστεί από την αποζημίωση που θα λάβω από το κράτος τυχόν αποζημίωση που έχω λάβει ή μπορεί να λάβω για την ίδια ζημία, αλλά από άλλη πηγή (π.χ. ασφαλιστικό οργανισμό);

Ναι. Το ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης μειώνεται κατά το ποσό της αποζημίωσης που έλαβε ή δικαιούται να λάβει ο αιτών από τον κρατικό προϋπολογισμό, το κρατικό ταμείο κοινωνικής ασφάλισης, το ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, ή από ασφαλιστική εταιρία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα να λάβω αποζημίωση ή τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της, π.χ. η συμπεριφορά μου σε σχέση με το ζημιογόνο γεγονός;

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση αν:

 1. ζητείται αποζημίωση λόγω βίαιης εγκληματικής πράξης που τελέστηκε με συναίνεση του θύματος, εκτός αν η συναίνεση δόθηκε μετά από σωματική ή ψυχολογική απειλή, το θύμα είναι ανήλικο ή ευάλωτο, ή υπάρχουν άλλες ανάλογες συνθήκες, ή η συναίνεση του θύματος δόθηκε για σύννομη ενέργεια (ή παράλειψη) και η βίαιη αξιόποινη πράξη τελέστηκε κατά παράβαση της νομοθεσίας που διέπει την εκτέλεση της εν λόγω ενέργειας (ή παράλειψης)·
 2. ζητείται αποζημίωση λόγω βίαιης εγκληματικής ενέργειας την τέλεση της οποίας προκάλεσε το θύμα μέσω της παράνομης ή καταχρηστικής συμπεριφοράς του·
 3. το θύμα υπέστη ζημία στο πλαίσιο αναγκαίας άμυνας ή υπό άλλες συνθήκες οι οποίες αίρουν το αξιόποινο σύμφωνα με τον νόμο.

Αποζημίωση δεν δικαιούνται επίσης οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

 1. δράστες βίαιης εγκληματικής ενέργειας που ζητούν αποκατάσταση της ζημίας η οποία οφείλεται στο αδίκημα το οποίο τέλεσαν·
 2. τα πρόσωπα που συνέβαλαν άμεσα στην εμφάνιση ή στη σημαντική επιδείνωση της ζημίας μέσω της εκ προθέσεως συμπεριφοράς τους μετά την τέλεση της βίαιης εγκληματικής ενέργειας·
 3. τα πρόσωπα που αρνούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες, καταθέτουν ψευδώς ή δεν συνδράμουν καθ' οιονδήποτε τρόπο το δικαστήριο το οποίο διερευνά την υπόθεση ή ενώπιον του οποίου διεξάγεται η διαδικασία, εκτός αν, σύμφωνα με τον νόμο, το πρόσωπο δεν είναι αναγκασμένο να καταθέσει·
 4. τα πρόσωπα που κάνουν κατάχρηση του δικαιώματός τους να ζητήσουν αποζημίωση λόγω βίαιης εγκληματικής ενέργειας ή η αποζημίωση των οποίων θα ήταν για οποιονδήποτε άλλο λόγο αντίθετη προς τον νόμο.
2.17. Μπορεί να μου προκαταβληθεί τμήμα της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Πριν την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης μπορεί να προκαταβληθεί τμήμα της αποζημίωσης για κάλυψη ζημιών οφειλόμενων σε βίαιη εγκληματική πράξη που προκάλεσε θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη του θύματος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.18. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα απαραίτητα έντυπα και να λάβω περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης; Υπάρχει κάποια ανοικτή τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων διατίθενται από το δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

http://www.tm.lt/default.aspx?item=smurt English - lietuviu kalba

Tηλ: (+370 5) 266 2949

Φαξ: (+370 5) 262 5940

E-mail: tminfo@tic.lt

2.19. Μπορώ να ζητήσω δικαστική συνδρομή για την υποβολή της αίτησης;

Αν ζητείται αποζημίωση λόγω αξιόποινης πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες η αίτηση αποζημίωσης εξετάζεται στο πλαίσιο της ποινικής δίκης, το θύμα δικαιούται δικαστική συνδρομή ανεξαρτήτως των εισοδημάτων και της περιουσίας του (της οικονομικής του κατάστασης). Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί δικαστική συνδρομή αν η περιουσία και τα εισοδήματα του προσώπου που υπέστη βλάβη λόγω της αξιόποινης πράξης δεν υπερβαίνουν ένα προκαθορισμένο ποσό. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να παράσχει συνδρομή για τη σύνταξη της αιτήσεως αποζημίωσης λόγω βίαιης εγκληματικής πράξης.

2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση;

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στη διεύθυνση:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino pr. 30/1

LT-01104, Vilnius

Lithuania

Tηλ: (+370 5) 266 2980

Φαξ: (+370 5) 262 5940

E-mail: tminfo@tic.lt

2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια;

Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις σκοπός των οποίων είναι η παροχή πληροφοριών και στήριξης στα θύματα εγκληματικών πράξεων.

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Λιθουανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 12-03-2008

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο