Europa-Kommissionen > ERN > Erstatning til ofre for forbrydelser > Litauen

Seneste opdatering : 12-03-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Erstatning til ofre for forbrydelser - Litauen

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Erstatning fra skadevolderen 1.
1.1. På hvilke betingelser kan jeg kræve erstatning fra skadevolderen i forbindelse med en straffesag? 1.1.
1.2. På hvilket tidspunkt i straffesagen skal kravet fremsættes? 1.2.
1.3. Hvordan og over for hvem skal kravet fremsættes? 1.3.
1.4. Hvordan skal kravet formuleres (skal der angives et samlet beløb og/eller anføres nærmere oplysninger om de enkelte skader)? 1.4.
1.5. Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? 1.5.
1.6. Hvilke beviser vil jeg blive bedt om fremlægge til støtte for mit krav? 1.6.
1.7. Hvis retten tilkender mig erstatning, kan jeg så som offer for en forbrydelse få særlig hjælp til at fuldbyrde afgørelsen mod skadevolderen? 1.7.
2. Erstatning fra staten eller en offentlig myndighed. 2.
2.1. Er det muligt at opnå erstatning fra staten eller en offentlig myndighed? 2.1.
2.2. Er denne mulighed begrænset til ofre for visse typer af forbrydelser? 2.2.
2.3. Er denne mulighed begrænset til ofre, der har lidt bestemte skader? 2.3.
2.4. Kan afdøde ofres nære slægtninge eller underholdsberettigede få erstatning? 2.4.
2.5. Er muligheden for erstatning begrænset til personer med bestemt statsborgerskab eller til personer, der bor i et bestemt land? 2.5.
2.6. Kan jeg kræve erstatning i Litauen, hvis forbrydelsen er begået i et andet land? 2.6.
2.7. Er det nødvendigt at have anmeldt forbrydelsen til politiet? 2.7.
2.8. Skal jeg afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, før jeg kan kræve erstatning? 2.8.
2.9. Hvis skadevolderen er blevet identificeret, skal jeg så først forsøge at få erstatning fra denne? 2.9.
2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet identificeret eller dømt, er det så muligt at få erstatning? Hvis ja, hvilke beviser skal der fremlægges til støtte for kravet? 2.10.
2.11. Findes der en tidsfrist for anmodning om erstatning? 2.11.
2.12. Hvilke skader kan der opnås erstatning for? 2.12.
2.13. Hvordan beregnes erstatningen? 2.13.
2.14. Findes der et minimums- eller maksimumsbeløb? 2.14.
2.15. Vil en erstatning, som jeg har modtaget eller kan modtage fra andre kilder (f.eks. forsikring), blive fratrukket i erstatningen fra staten? 2.15.
2.16. Er der andre forhold, som kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning eller på erstatningsbeløbet, f.eks. min adfærd i forbindelse med den hændelse, der førte til skaden? 2.16.
2.17. På hvilke betingelser kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? 2.17.
2.18. Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og yderligere information om, hvordan jeg kræver erstatning? Er der et særligt telefonnummer eller et websted? 2.18.
2.19. Kan jeg få retshjælp til at rejse kravet? 2.19.
2.20. Hvem skal ansøgningen stiles til? 2.20.
2.21. Er der foreninger for bistand til ofre, som kan tilbyde yderligere hjælp? 2.21.

 

1. Erstatning fra skadevolderen

1.1. På hvilke betingelser kan jeg kræve erstatning fra skadevolderen i forbindelse med en straffesag?

En person, som har lidt materielle tab eller personskade som følge af en forbrydelse, er berettiget til under straffesagen at rejse et civilretligt erstatningskrav mod den mistænkte, den anklagede eller de personer, som er økonomisk ansvarlige for den mistænktes eller anklagedes handlinger. Et sådant krav behandles af domstolen sammen med straffesagen.

En person, som har lidt materielle tab eller personskade som følge af en forbrydelse, men som ikke rejser et civilretligt krav i forbindelse med straffesagen, kan rejse et krav efter de civilretlige procedurer.

1.2. På hvilket tidspunkt i straffesagen skal kravet fremsættes?

Et civilretligt krav kan rejses, mens efterforskningen forud for retssagen står på, eller under rettens behandling af sagen, dog kun indtil det tidspunkt, hvor bevisoptagelsen begynder.

1.3. Hvordan og over for hvem skal kravet fremsættes?

Civilretlige krav skal indgives til anklagemyndigheden, eller, hvis sagen behandles i retten, til retten selv.

1.4. Hvordan skal kravet formuleres (skal der angives et samlet beløb og/eller anføres nærmere oplysninger om de enkelte skader)?

Erstatningskrav skal være så fyldestgørende som muligt med angivelse af de enkelte tab (tab af eller skade på aktiver, udgifter til lægemidler og andet, samt tabt arbejdsfortjeneste som følge af forbrydelsen) og det konkrete pengebeløb, der kræves som erstatning for personskade (personlig fysisk smerte, psykiske lidelser, gener, følelsesmæssigt chok, depression, nedbrydning, skadet omdømme og nedsat evne til at deltage i det sociale liv).

TopTop

1.5. Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen?

I erstatningssager som følge af forbrydelser, herunder sager, hvor spørgsmålet om skadeserstatning afgøres som led i en straffesag, har skadelidte ret til at modtage juridisk bistand uanset vedkommendes økonomiske situation (aktiver og indkomst). I andre tilfælde kan der ydes juridisk bistand til den person, der har lidt skade som følge af en forbrydelse, hvis vedkommendes aktiver og indkomst ikke overstiger et vist beløb.

1.6. Hvilke beviser vil jeg blive bedt om fremlægge til støtte for mit krav?

Der skal foreligge skriftlig dokumentation for det beløb, der kræves i erstatning (papirer fra hospitalet med angivelse af helbredsskader, regninger og kvitteringer for udgifter, attest med angivelse af graden af invaliditet eller uarbejdsdygtighed, arbejdsgivers attest for indkomstniveau osv.). Retten kan iværksætte en retsmedicinsk undersøgelse for at konstatere omfanget af helbredsskader.

1.7. Hvis retten tilkender mig erstatning, kan jeg så som offer for en forbrydelse få særlig hjælp til at fuldbyrde afgørelsen mod skadevolderen?

En retsafgørelse om skadeserstatning, som har fået retskraft, kan fuldbyrdes af fogeden.

2. Erstatning fra staten eller en offentlig myndighed.

2.1. Er det muligt at opnå erstatning fra staten eller en offentlig myndighed?

Ja. Staten kan betale erstatning for skader som følge af en voldsforbrydelse.

TopTop

2.2. Er denne mulighed begrænset til ofre for visse typer af forbrydelser?

Ja. Der ydes kun erstatning for skade som følge af en voldsforbrydelse. Ved voldsforbrydelser forstås enhver handling omfattet af straffeloven, som medfører forsætligt drab, alvorlig eller moderat skade på en persons helbred eller krænkelse af en persons ret til seksuel selvbestemmelse eller ukrænkelighed.

2.3. Er denne mulighed begrænset til ofre, der har lidt bestemte skader?

Der kan ydes skadeserstatning i tilfælde, hvor en person som følge af en forsætlig handling er blevet dræbt eller har lidt alvorlig eller moderat skade på sit helbred. Der udbetales ikke skadeserstatning, hvis en person har lidt mindre alvorlig skade på sit helbred. Hvis en persons ret til seksuel selvbestemmelse eller ukrænkelighed er blevet krænket, kan der udbetales erstatning, uanset i hvilken grad vedkommende har lidt skade på sit helbred.

2.4. Kan afdøde ofres nære slægtninge eller underholdsberettigede få erstatning?

Ja. Hvis skadelidte dør som følge af en voldsforbrydelse, er ægtefællen og de personer, som skadelidte havde forsørgerpligt over for, berettiget til skadeserstatning.

Følgende personer anses for at være omfattet af skadelidtes forsørgerpligt: skadelidtes mindreårige børn, invalide forældre og andre uarbejdsdygtige personer, som skadelidte forsørgede, eller som havde ret til at få støtte på det tidspunkt, hvor skadelidte døde, samt børn af skadelidte, som fødes efter dennes død.

TopTop

2.5. Er muligheden for erstatning begrænset til personer med bestemt statsborgerskab eller til personer, der bor i et bestemt land?

Hvis en voldsforbrydelse er begået i Litauen, har statsborgere i Litauen eller i andre EU-medlemsstater, personer, der lovligt har fast bopæl i Litauen eller i andre EU-medlemsstater, og personer fra lande, som ikke er medlem af EU, men som har indgået en international aftale med Litauen, ret til skadeserstatning.

2.6. Kan jeg kræve erstatning i Litauen, hvis forbrydelsen er begået i et andet land?

Nej. Der kan dog søges erstatning, hvis en voldsforbrydelse er begået ombord på et skib eller et fly under litauisk flag eller officielt emblem.

2.7. Er det nødvendigt at have anmeldt forbrydelsen til politiet?

Ja, med undtagelse af de tilfælde, hvor straffesager kan iværksættes uden et krav fra skadeslidte eller en erklæring fra vedkommendes repræsentant, og hvor politiet eller en anden myndighed, der forestår efterforskningen forud for retssagen, har modtaget oplysninger om forbrydelsen og har iværksat denne efterforskning.

2.8. Skal jeg afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, før jeg kan kræve erstatning?

Ja, medmindre der er tale om forskud på erstatning for materielle tab i tilfælde, hvor skadelidte er afgået ved døden eller har lidt alvorlig helbredsskade som følge af forbrydelsen.

2.9. Hvis skadevolderen er blevet identificeret, skal jeg så først forsøge at få erstatning fra denne?

Ja, medmindre der er tale om forskud på erstatning for materielle tab i tilfælde, hvor skadelidte er afgået ved døden eller har lidt alvorlig helbredsskade som følge af forbrydelsen.

TopTop

2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet identificeret eller dømt, er det så muligt at få erstatning? Hvis ja, hvilke beviser skal der fremlægges til støtte for kravet?

Hvis der er indledt en straffesag vedrørende en voldsforbrydelse, som har medført, at en person er afgået ved døden eller har lidt alvorlig helbredsskade (og forbryderen ikke er identificeret og den indledende efterforskning ikke er suspenderet), kan der udbetales erstatning for skade som følge af voldsforbrydelsen (i form af et forskud). Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken institution der forestår efterforskningen forud for retssagen, eller hvilken ret der behandler straffesagen. Ansøgningen skal også indeholde dokumentation for beløbsstørrelsen af de materielle tab.

2.11. Findes der en tidsfrist for anmodning om erstatning?

Krav om erstatning for skader, der skyldes en voldsforbrydelse, skal rejses inden for tre år fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået, medmindre denne frist er blevet overskredet af helt særlige årsager.

2.12. Hvilke skader kan der opnås erstatning for?

Der kan tilkendes erstatning for materielle tab – tab af eller skade på aktiver, udgifter til lægemidler og andet, tabt arbejdsfortjeneste som følge af forbrydelsen – såvel som for personskade – smerte, psykiske lidelser, gener, følelsesmæssigt chok, depression, nedbrydning, skadet omdømme og nedsat evne til at deltage i det sociale liv.

2.13. Hvordan beregnes erstatningen?

Der betales erstatning for skader, der er fastslået af retten, men som endnu ikke er godtgjort, op til det fastsatte maksimumbeløb. Efter en afgørelse om betaling af et forskud på erstatningen (i tilfælde hvor straffesagen endnu ikke er afsluttet) beregnes den erstatning, der skal betales for de materielle tab på grundlag af den dokumentation, der er indgivet som bevis for det beløb, der kræves i erstatning (regninger og kvitteringer for udgifter).

TopTop

2.14. Findes der et minimums- eller maksimumsbeløb?

Der er hverken fastsat en minimums- eller en maksimumsgrænse for det beløb, som skadevolder kan dømmes til at betale i skadeserstatning.

Maksimumsgrænsen for det erstatningsbeløb, som staten kan betale, er derimod følgende:

Materielle tab erstattes højst med:

 1. 9 750 LTL i tilfælde, hvor skadelidte er afgået ved døden som følge af en voldsforbrydelse
 2. 6 500 LTL i tilfælde, hvor skadelidtes helbred har lidt alvorlig skade, eller vedkommendes ret til seksuel selvbestemmelse eller ukrænkelighed er blevet krænket
 3. 3 250 LTL i tilfælde, hvor skadelidtes helbred har lidt moderat skade.

Personskader, som retten har anerkendt, erstattes højst med:

 1. 3 900 LTL i tilfælde, hvor skadelidte er afgået ved døden som følge af en voldsforbrydelse
 2. 2 600 LTL i tilfælde, hvor skadelidtes helbred har lidt alvorlig skade, eller vedkommendes ret til seksuel selvbestemmelse eller ukrænkelighed er blevet krænket
 3. 1 300 LTL i tilfælde, hvor skadelidtes helbred har lidt moderat skade.
2.15. Vil en erstatning, som jeg har modtaget eller kan modtage fra andre kilder (f.eks. forsikring), blive fratrukket i erstatningen fra staten?

Ja. Erstatningen fra staten nedsættes tilsvarende, hvis skadelidte har modtaget eller kan modtage anden erstatning fra det offentlige, den offentlige socialsikring, den tvungne sygesikring eller fra et forsikringsselskab.

TopTop

2.16. Er der andre forhold, som kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning eller på erstatningsbeløbet, f.eks. min adfærd i forbindelse med den hændelse, der førte til skaden?

Der betales ikke erstatning, hvis:

 1. der kræves skadeserstatning som følge af en voldsforbrydelse begået med skadelidtes samtykke, medmindre samtykket blev givet under fysisk eller psykisk tvang, ofret var mindreårig eller en svag person eller lignende forhold gjorde sig gældende, eller medmindre skadelidte gav sit samtykke til en lovlig handling (eller til at undlade at handle), og voldsforbrydelsen blev begået i strid med reglerne for at udføre den pågældende handling (eller for at undlade at handle)
 2. der kræves skadeserstatning som følge af en voldsforbrydelse, som blev fremprovokeret af skadelidte ved dennes ulovlige eller grove adfærd
 3. skadelidte har lidt skade som følge af nødvendigt selvforsvar eller andre omstændigheder, som fritager for straffeansvar i henhold til lovgivningen.

Følgende personer er heller ikke berettiget til skadeserstatning:

 1. voldsforbrydere, som kræver erstatning for skader, de har pådraget sig som følge af deres forbrydelse
 2. personer, som direkte medvirkede til eller forværrede skaden som følge af deres forsætlige adfærd efter den voldelige handling
 3. personer, som nægter af afgive vidneudsagn, afgiver falsk vidneudsagn eller på anden måde undlader at hjælpe retten med at undersøge sagen eller føre retssagen, undtagen i særlige tilfælde, hvor vedkommende ifølge lovgivningen ikke har pligt til at afgive vidneudsagn
 4. personer, som misbruger deres ret til skadeserstatning som følge af en voldsforbrydelse, eller hvor skadeserstatning på en anden måde ville være i strid med retsstatsprincippet.
2.17. På hvilke betingelser kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen?

Der kan udbetales forskud på erstatningen, mens retssagen er i gang, for materielle tab som følge af en voldsforbrydelse, som medførte, at en person afgik ved døden, eller som førte til alvorlig skade.

TopTop

2.18. Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og yderligere information om, hvordan jeg kræver erstatning? Er der et særligt telefonnummer eller et websted?

Oplysninger og ansøgningsskemaer fås på justitsministeriets websted:

http://www.tm.lt/default.aspx?item=smurt English - lietuviu kalba

Tlf.: (+370 5) 266 2949

Fax: (+370 5) 262 5940

E-mail: tminfo@tic.lt

2.19. Kan jeg få retshjælp til at rejse kravet?

I erstatningssager som følge af forbrydelser, herunder sager, hvor spørgsmålet om skadeserstatning afgøres som led i en straffesag, har skadelidte ret til at modtage juridisk bistand uanset vedkommendes økonomiske situation (aktiver og indkomst). I andre tilfælde kan der ydes juridisk bistand til den person, der har lidt skade som følge af en forbrydelse, hvis vedkommendes aktiver og indkomst ikke overstiger et vist beløb. Justitsministeriet kan hjælpe med at udarbejde en ansøgning om skadeserstatning som følge af en voldsforbrydelse.

2.20. Hvem skal ansøgningen stiles til?

Ansøgningen stiles til justitsministeriet:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino pr. 30/1

LT-01104, Vilnius

Litauen

Tlf.: (+370 5) 266 2980

Fax: (+370 5) 262 5940

E-mail: tminfo@tic.lt

2.21. Er der foreninger for bistand til ofre, som kan tilbyde yderligere hjælp?

Der findes ngo'er, som kan give oplysninger og bistand til ofre for forbrydelser.

« Erstatning til ofre for forbrydelser - Generelle oplysninger | Litauen - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 12-03-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige