Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Litva

Poslední aktualizace: 11-05-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Litva

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Získání odškodnění od pachatele ve formě náhrady škody 1.
1.1. 1.1 Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody v procesu proti pachateli trestného činu (trestní řízení)? 1.1.
1.2. V jaké fázi řízení mám uplatnit svůj nárok? 1.2.
1.3. Jak mám nárok uplatnit a komu? 1.3.
1.4. Jak bych měl svůj návrh předložit (uvést celkovou částku a/nebo upřesnit jednotlivé škody)? 1.4.
1.5. Mohu před a/nebo během tohoto řízení získat právní pomoc? 1.5.
1.6. K předložení jakých důkazů budu vyzván pro doložení svého nároku? 1.6.
1.7. Pokud mi soud přizná náhradu škody, mohu jakožto oběť trestného činu získat k výkonu rozhodnutí proti pachateli zvláštní pomoc? 1.7.
2. Získání odškodnění od státu nebo od orgánu veřejné moci 2.
2.1. Existuje možnost získat odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci? 2.1.
2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů? 2.2.
2.3. Je tato možnost vymezena na oběti určitých typů újmy? 2.3.
2.4. Pokud oběť zemřela, mohou získat odškodnění blízcí příbuzní nebo vyživované osoby? 2.4.
2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na osoby určité národnosti nebo osoby s místem pobytu v určité zemi? 2.5.
2.6. Mohu požadovat odškodnění v Litvě, pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.6.
2.7. Je nutné oznámit trestný čin policii? 2.7.
2.8. Je nutné před podáním žaloby čekat na výsledky policejního vyšetřování nebo trestních řízení? 2.8.
2.9. Pokud byl pachatel identifikován, je nezbytné pokusit se nejprve získat náhradu škody ze strany tohoto pachatele? 2.9.
2.10. Pokud pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen, existuje i tak možnost získat odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit, abych svůj nárok doložil? 2.10.
2.11. Existuje lhůta pro podání návrhu na odškodnění? 2.11.
2.12. Za jaké škody mohu být odškodněn? 2.12.
2.13. Jak bude odškodnění vypočítáno? 2.13.
2.14. Existuje minimální a/nebo maximální celková částka, která může být přidělena? 2.14.
2.15. Odškodnění, které jsem obdržel nebo které mohu obdržet za stejné škody), ale které pochází z různých zdrojů (jako pojištění), bude odečteno od odškodnění státu? 2.15.
2.16. Existují další kritéria, která mohou ovlivnit mou možnost získat odškodnění nebo způsob, jakým se počítá celková částka odškodnění, jako moje chování během události, která škodu způsobila? 2.16.
2.17. Mohu získat zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.17.
2.18. Kde mohu získat nezbytné formuláře a doplňující informace o postupu, kterým je nutné se řídit pro podání žaloby? Existuje zvláštní telefonická linka nebo internetová stránka, kterou mohu použít? 2.18.
2.19. Mohu získat právní pomoc pro podání návrhu? 2.19.
2.20. Kam musím návrh poslat? 2.20.
2.21. Existují sdružení pro pomoc obětem, která mohou nabídnout doplňkovou pomoc? 2.21.

 

1. Získání odškodnění od pachatele ve formě náhrady škody

1.1. 1.1 Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody v procesu proti pachateli trestného činu (trestní řízení)?

Osoba, která v důsledku trestného činu utrpěla majetkovou škodu nebo jí byla způsobena nemajetková újma, může uplatnit občanskoprávní nárok během trestního řízení proti podezřelé osobě, obviněné osobě či osobám, které mají finanční odpovědnost za jednání podezřelé nebo obviněné osoby. Tyto nároky soud posoudí společně s danou trestní věcí.

Osoba, která v důsledku trestného činu utrpěla majetkovou škodu nebo jí byla způsobena nemajetková újma, která však neuplatní občanskoprávní nárok během trestního řízení, může nárok uplatnit v rámci občanskoprávního řízení.

1.2. V jaké fázi řízení mám uplatnit svůj nárok?

Občanskoprávní nárok lze uplatnit během přípravného řízení nebo v době řízení před soudem, avšak pouze do doby, než začne dokazování.

1.3. Jak mám nárok uplatnit a komu?

Občanskoprávní nároky by měly být uplatněny v návrhu podaného nejvyššímu státnímu zástupci, nebo je-li daný případ projednáván soudem, samotnému soudu.

1.4. Jak bych měl svůj návrh předložit (uvést celkovou částku a/nebo upřesnit jednotlivé škody)?

Nároky na náhradu škody by měly být co nejúplnější, uvádět konkrétní škody (ztrátu nebo poškození majetku, výdaje na léčení a jiné vzniklé výdaje, příjmy, jichž by dotyčná osoba dosáhla, pokud by jí v důsledku trestného činu nebyla způsobena škoda) a konkrétní výši nemajetkové újmy, s ohledem na niž je uplatňován nárok, vyjádřenou v penězích (za způsobenou fyzickou bolest, citovou újmu, obtíže, citový otřes, depresi, ponížení, poškození dobrého jména, ztížení společenského uplatnění).

NahoruNahoru

1.5. Mohu před a/nebo během tohoto řízení získat právní pomoc?

V případech náhrady škody trestných činů, včetně případů, kdy je o otázce náhrady škody rozhodováno v rámci dané trestní věci, mohou poškození obdržet právní pomoc bez ohledu na svůj majetek nebo příjem (finanční situaci). V ostatních případech je možno právní pomoc poskytnout, pokud majetek a příjem osoby, která v důsledku trestného činu utrpěla škodu, nepřesáhne stanovenou částku.

1.6. K předložení jakých důkazů budu vyzván pro doložení svého nároku?

Je nutno předložit písemné důkazy dokládající výši požadované náhrady škody (listiny od zdravotnického zařízení dokládající ublížení na zdraví, účty a stvrzenky prokazující výdaje, listiny potvrzující úroveň zdravotního postižení nebo pracovní neschopnost, potvrzení od zaměstnavatele dokládající výši příjmu atd.). Soud může požádat o vypracování znaleckého posudku ke stanovení rozsahu ublížení na zdraví.

1.7. Pokud mi soud přizná náhradu škody, mohu jakožto oběť trestného činu získat k výkonu rozhodnutí proti pachateli zvláštní pomoc?

Soudní rozhodnutí o náhradě škody, které je pravomocné, je vymahatelné za pomoci soudního vykonavatele.

2. Získání odškodnění od státu nebo od orgánu veřejné moci

2.1. Existuje možnost získat odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci?

Ano. Škody způsobené v důsledku násilného trestného činu mohou být nahrazeny ze státních prostředků.

NahoruNahoru

2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů?

Ano. Nahradit je možno pouze škody způsobené v důsledku násilného trestného činu. Za násilný trestný čin se považuje čin uvedený v trestním zákoníku, v jehož důsledku byla určitá osoba úmyslně usmrcena, bylo jí způsobeno vážná nebo středně těžká újma na zdraví, nebo bylo porušeno její právo na sexuální sebeurčení nebo nedotknutelnost.

2.3. Je tato možnost vymezena na oběti určitých typů újmy?

Odškodnění lze poskytnout v případě, byla-li určitá osoba úmyslně zabita nebo jí bylo způsobeno vážná nebo středně těžká újma na zdraví. Odškodnění nelze vyplatit, bylo-li osobě způsobeno lehké ublížení na zdraví. Bylo-li porušeno právo určité osoby na sexuální sebeurčení nebo nedotknutelnost, odškodnění lze přiznat bez ohledu na rozsah ublížení na zdraví.

2.4. Pokud oběť zemřela, mohou získat odškodnění blízcí příbuzní nebo vyživované osoby?

Ano. Manželé a vyživované osoby obětí, které zemřely v důsledku násilného trestného činu, mají nárok na odškodnění.

Za vyživované osoby se považují nezletilé děti obětí, nemocní rodiče a jiné vyživované osoby nezpůsobilé z důvodu fyzického nebo duševního stavu, které byly obětí podporovány nebo měly nárok na podporu v době její smrti, a děti obětí, které se narodily po jejich smrti.

2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na osoby určité národnosti nebo osoby s místem pobytu v určité zemi?

Byl-li násilný trestný čin spáchán v Litvě, mají nárok na odškodnění občané Litevské republiky nebo ostatních členských států EU, osoby s povolením k trvalému pobytu v Litvě nebo ostatních členských státech a osoby ze zemí, které nejsou členy EU, s nimiž Litva uzavřela mezinárodní dohody.

NahoruNahoru

2.6. Mohu požadovat odškodnění v Litvě, pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne. Škoda však může být odškodněna poskytnuta v případě, že násilný trestný čin byl spáchán na palubě lodi nebo letadla pod litevskou vlajkou nebo státním znakem.

2.7. Je nutné oznámit trestný čin policii?

Ano, s výjimkou případů, kdy lze trestní řízení zahájit bez podání trestního oznámení ze strany oběti nebo prohlášení jejího zástupce a policie či jiný orgán pro přípravné řízení obdržel informace týkající se trestného činu a zahájil přípravné řízení.

2.8. Je nutné před podáním žaloby čekat na výsledky policejního vyšetřování nebo trestních řízení?

Ano, kromě případu zálohy na odškodnění za majetkovou újmu, kdy oběť v důsledku trestného činu zemřela nebo utrpěla vážné ublížení na zdraví.

2.9. Pokud byl pachatel identifikován, je nezbytné pokusit se nejprve získat náhradu škody ze strany tohoto pachatele?

Ano, kromě případu zálohy na odškodnění za majetkovou újmu, kdy oběť v důsledku trestného činu zemřela nebo utrpěla vážné ublížení na zdraví.

2.10. Pokud pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen, existuje i tak možnost získat odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit, abych svůj nárok doložil?

Bylo-li zahájeno trestní řízení týkající se násilného trestného činu, v jehož důsledku určitá osoba zemřela nebo utrpěla vážnou újmu na zdraví (pokud pachatel nebyl identifikován a předsoudní řízení nebylo odloženo), je možno přiznat odškodnění za škodu způsobenou v důsledku násilného trestného činu (jako zálohu). V návrhu musí být uvedena instituce, která provádí přípravné řízení, nebo soud, který danou trestní věc projednává. Návrh musí obsahovat rovněž listiny dokládající výši majetkové újmy.

NahoruNahoru

2.11. Existuje lhůta pro podání návrhu na odškodnění?

Návrh na odškodnění v důsledku násilného trestného činu musí být podán do tří let ode dne, kdy byl trestný čin spáchán, s výjimkou případu, kdy tato lhůta byla překročena kvůli zvláštním okolnostem.

2.12. Za jaké škody mohu být odškodněn?

Odškodnění lze přiznat za majetkovou škodu – ztrátu nebo poškození majetku, výdaje na léčení a jiné způsobené výdaje, ušlý příjem, jehož by dotyčná osoba dosáhla, pokud by jí v důsledku trestného činu nebyla způsobena újma – a rovněž za nemajetkovou újmu – bolest, citovou újmu, obtíže, citový otřes, depresi, ponížení, poškození dobrého jména, ztížení společenského uplatnění.

2.13. Jak bude odškodnění vypočítáno?

Odškodnění se vyplácí za škody přiznané soudem, které dosud nebyly uhrazeny, nepřesahující stanovenou maximální částku. Na základě rozhodnutí o vyplacení zálohy na odškodnění (pokud trestní řízení nebylo dosud ukončeno) se výše odškodnění splatného za majetkovou škodu vypočítává na základě dokladů předložených k doložení výše škod, jichž se návrh na odškodnění týká (účty a stvrzenky prokazující výdaje).

2.14. Existuje minimální a/nebo maximální celková částka, která může být přidělena?

Neexistuje žádná minimální ani maximální částka odškodnění, jejíž zaplacení může soud uložit pachateli trestného činu.

NahoruNahoru

Maximální částky odškodnění vyplácené státem jsou stanoveny takto.

Odškodnění za majetkovou škodu nepřesahující:

 1. 9 750 LTL, pokud určitá osoba v důsledku násilného trestného činu zemřela;
 2. 6 500 LTL, pokud bylo dotyčné osobě způsobena vážná újma na zdraví nebo porušeno její právo na sexuální sebeurčení či nedotknutelnost;
 3. 3 250 LTL, pokud bylo dotyčné osobě způsobena středně těžká újma na zdraví.

Odškodnění přiznané soudem za nemajetkovou újmu nepřesahující:

 1. 3 900 LTL, pokud určitá osoba v důsledku násilného trestného činu zemřela;
 2. 2 600 LTL, pokud bylo dotyčné osobě způsobena vážná újma na zdraví nebo porušeno její právo na sexuální sebeurčení či nedotknutelnost;
 3. 1 300 LTL, pokud bylo dotyčné osobě způsobena středně těžká újma na zdraví.
2.15. Odškodnění, které jsem obdržel nebo které mohu obdržet za stejné škody), ale které pochází z různých zdrojů (jako pojištění), bude odečteno od odškodnění státu?

Ano. Splatná částka odškodnění je odpovídajícím způsobem snížena, pokud žadatel obdržel nebo je oprávněn obdržet jinou náhradu ze státního rozpočtu, ze státního fondu sociálního zabezpečení, fondu povinného zdravotního pojištění nebo od pojišťovny.

2.16. Existují další kritéria, která mohou ovlivnit mou možnost získat odškodnění nebo způsob, jakým se počítá celková částka odškodnění, jako moje chování během události, která škodu způsobila?

Odškodnění se nevyplácí v těchto případech:

NahoruNahoru

 1. požaduje se odškodnění vyplývající z násilného trestného činu, který byl spáchán se souhlasem poškozeného, vyjma případu, kdy byl souhlas udělen pod fyzickým nebo psychickým donucením, obětí byla nezletilá osoba nebo fyzicky slabá osoba, nebo za jiných podobných okolnosti, či pokud byl poškozeným udělen souhlas s dovoleným jednáním (nebo nečinností) a násilný trestný čin byl spáchán způsobem, kterým byly porušeny předpisy týkající se výkonu tohoto jednání (nebo nečinnosti);
 2. požaduje se odškodnění vyplývající z násilného trestného činu, jehož spáchání vyprovokoval poškozený svým protiprávním nebo hrubě nevhodným jednáním;
 3. poškozená strana utrpěla škodu v důsledku nutné obrany nebo za jiných okolností, které podle právních předpisů vylučují trestní odpovědnost.

Na odškodnění nemají nárok tyto osoby:

 1. pachatelé násilného trestného činu, kteří požadují odškodnění za škodu způsobenou jejich trestným činem;
 2. osoby, které přímo přispěly k vzniku nebo významnému zhoršení škody svým úmyslným chováním po násilném činu;
 3. osoby, které odmítnou svědčit, podají křivé svědectví či jinak odmítnou napomáhat při soudním vyšetřování případu nebo při řízení, vyjma případů stanovených v právních předpisech, nebo není-li osoba povinna svědčit;
 4. osoby, které zneužijí svého práva na odškodnění vzniklé v důsledku násilného trestného činu, nebo pokud by odškodnění bylo jinak v rozporu se zákonem.
2.17. Mohu získat zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Zálohu na odškodnění je možno vyplatit, pokud probíhá soudní řízení s ohledem na majetkovou škodu vyplývající z násilného trestného činu, který zapříčinil smrt určité osoby nebo vážnou újmu na zdraví.

NahoruNahoru

2.18. Kde mohu získat nezbytné formuláře a doplňující informace o postupu, kterým je nutné se řídit pro podání žaloby? Existuje zvláštní telefonická linka nebo internetová stránka, kterou mohu použít?

Informace a formuláře žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti:

http://www.tm.lt/default.aspx?item=smurt English - lietuviu kalba

Tel: (+370 5) 266 2949

Fax: (+370 5) 262 5940

E-mail: tminfo@tic.lt

2.19. Mohu získat právní pomoc pro podání návrhu?

V případě odškodnění v důsledku trestných činů, včetně případů, kdy je o otázce odškodnění rozhodováno mimosoudní cestou v rámci dané trestní věci, mohou poškození získat právní pomoc bez ohledu na svůj majetek nebo příjem (finanční situaci). V ostatních případech je možno právní pomoc poskytnout, pokud majetek a příjem osoby, která utrpěla škodu v důsledku trestného činu, nepřesáhne stanovenou částku. Ministerstvo spravedlnosti může být nápomocno při vyhotovení návrhu na odškodnění v důsledku násilného trestného činu.

2.20. Kam musím návrh poslat?

Návrhy by měly být zaslány ministerstvu spravedlnosti na adresu:

Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky

Gedimino pr. 30/1

LT-01104, Vilnius

Lithuania

Tel: (+370 5) 266 2980

Fax:(+370 5) 262 5940

E-mail: tminfo@tic.lt

2.21. Existují sdružení pro pomoc obětem, která mohou nabídnout doplňkovou pomoc?

Existují nevládní organizace, jejichž cílem je poskytovat informace a podporu obětem trestných činů.

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Litva - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 11-05-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království