Европейска комисия > ЕСМ > Обезщетение на жертви на престъпления > Литва

Последна актуализация: 11-05-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Обезщетение на жертви на престъпления - Литва

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Получаване на обезщетение под формата на обезщетение за вреди от извършителя на престъпление 1.
1.1. При какви условия мога да предявя иск за вреди при съдебен процес (наказателно производство) срещу извършителя на престъпление? 1.1.
1.2. В кой момент от производството следва да предявя иска си? 1.2.
1.3. Как следва да предявя иска си и пред кого? 1.3.
1.4. Как следва да представя размера на иска си (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди)? 1.4.
1.5. Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? 1.5.
1.6. Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск? 1.6.
1.7. Ако съдът ми присъди обезщетение за вреди, има ли някаква специална помощ, която мога да ползвам като жертва на престъпление, за принудителното изпълнение на съдебното решение срещу извършителя на престъплението? 1.7.
2. Получаване на обезщетение от държавата или от публичен орган. 2.
2.1. Възможно ли е да се получи обезщетение от държавата или от публичен орган? 2.1.
2.2. Ограничена ли е тази възможност до жертви, пострадали от определени видове престъпления? 2.2.
2.3. Ограничена ли е тази възможност до жертви, които са претърпели определени видове вреди? 2.3.
2.4. Могат ли роднини или лица, които са на издръжка на жертви, починали в резултат на престъпление, да получат обезщетение? 2.4.
2.5. Ограничена ли е възможността за получаване на обезщетение до лица с определено гражданство или до лица, пребиваващи в определена държава? 2.5.
2.6. Мога ли да подам иск за обезщетение в Литва, ако престъплението е извършено на територията на друга държава? Ако да, при какви условия? 2.6.
2.7. Необходимо ли е за престъплението да се съобщи в полицията? 2.7.
2.8. Необходимо ли е да се изчакат резултатите от полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иск за обезщетение? 2.8.
2.9. Ако извършителят е установен, необходимо ли е първо да се направи опит за получаване на обезщетение от него? 2.9.
2.10. Ако нарушителят не е установен или осъден, възможно ли е все пак да се получи обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моята молба? 2.10.
2.11. Има ли краен срок за подаване на молба за обезщетение? 2.11.
2.12. За какви вреди мога да бъда обезщетен(а)? 2.12.
2.13. Как се изчислява обезщетението? 2.13.
2.14. Има ли минимален и/или максимален размер, който може да бъде присъден? 2.14.
2.15. Обезщетението, което съм получил(а) или може да получа за същите вреди, но от други източници (напр. застраховка), приспада ли се от обезщетението, платено от държавата? 2.15.
2.16. Има ли други критерии, които могат да повлияят на вероятността да получа обезщетение или на изчисляването на размера на обезщетението, като например моето собствено поведение по отношение на събитието, причинило вредата? 2.16.
2.17. Мога ли да получа авансово плащане на обезщетението? Ако да, при какви условия? 2.17.
2.18. Откъде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация за подаване на иск? Има ли специална телефонна линия за помощ или уебсайт, които мога да използвам? 2.18.
2.19. Мога ли да получа правна помощ за подаване на молбата? 2.19.
2.20. Къде да изпратя молбата? 2.20.
2.21. Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да окажат допълнителна помощ? 2.21.

 

1. Получаване на обезщетение под формата на обезщетение за вреди от извършителя на престъпление

1.1. При какви условия мога да предявя иск за вреди при съдебен процес (наказателно производство) срещу извършителя на престъпление?

Лице, което е претърпяло материални или морални вреди вследствие на престъпно деяние има право да подаде граждански иск по време на наказателното производство срещу заподозрения, обвиняемия или лицата, носещи финансова отговорност за действията на заподозрения или обвиняемия. Такива искове се разглеждат от съда заедно с наказателното дело.

Лице, което е претърпяло материални или морални вреди вследствие на престъпно деяние, но не е подало граждански иск по време на наказателното производство, има право да предяви иск в рамките на гражданско производство.

1.2. В кой момент от производството следва да предявя иска си?

Граждански иск може да бъде предявен по време на досъдебното разследване или докато съдът гледа делото, но само докато започне разглеждането на доказателствения материал.

НагореНагоре

1.3. Как следва да предявя иска си и пред кого?

Гражданските искове следва да се подават чрез молба до главния прокурор или в случай, че делото се гледа в съда, до самия съд.

1.4. Как следва да представя размера на иска си (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди)?

Исковете за обезщетение за вреди трябва да са възможно най-пълни, като се излагат специфичните вреди (загуби на или щети, нанесени на имущество, направени медицински или други разходи, всички доходи, които заинтересуваното лице би получило, ако не бе пострадало вследствие на престъпното деяние) и конкретният размер на претендираните морални вреди, изразен в парично измерение (за претърпяна физическа болка, емоционално страдание, неудобство, емоционален шок, депресия, унижение, опетнена репутация, намалена способност за социална активност).

1.5. Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството?

При делата за обезщетения, произтичащи от престъпни деяния, включително дела, при които въпросът за обезщетението за вреди се решава като част от наказателно дело, пострадалите имат право да получат правна помощ независимо от имущественото си състояние или дохода си (финансовото си състояние). При други дела правна помощ може да бъде предоставена, ако имуществото и доходът на лицето, пострадало в резултат от престъпното деяние, не надвишават определен размер.

НагореНагоре

1.6. Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Трябва да се представят писмени доказателства в подкрепа на претендираните вреди (документи от медицинско заведение, удостоверяващи разстройство на здравето на пострадалия, сметки и разписки за направени разходи, документи, удостоверяващи степента на инвалидност и нетрудоспособност, служебна бележка от работодателя, посочваща нивото на доход, и т.н.). Съдът може да назначи съдебна експертиза, за да установи степента на разстройство на здравето на пострадалия.

1.7. Ако съдът ми присъди обезщетение за вреди, има ли някаква специална помощ, която мога да ползвам като жертва на престъпление, за принудителното изпълнение на съдебното решение срещу извършителя на престъплението?

Влязло в сила съдебно решение за обезщетение за претърпени вреди може да бъде изпълнено от съдебен изпълнител.

НагореНагоре

2. Получаване на обезщетение от държавата или от публичен орган.

2.1. Възможно ли е да се получи обезщетение от държавата или от публичен орган?

Да. Вредите, претърпени в резултат на престъпление против личността, могат да бъдат обезщетени от държавни фондове.

2.2. Ограничена ли е тази възможност до жертви, пострадали от определени видове престъпления?

Да. Само вреди, претърпени в резултат на престъпление против личността, могат да бъдат обезщетени. За престъпление против личността се счита всяко действие, описано в Наказателния кодекс, в резултат на което умишлено е убит човек, претърпени са тежки или средни телесни повреди или са нарушени правата на лице на сексуално самоопределение или неприкосновеност.

2.3. Ограничена ли е тази възможност до жертви, които са претърпели определени видове вреди?

Обезщетения за вреди могат да бъдат присъдени при умишлено убийство или претърпени тежки или средни телесни повреди. Обезщетения за вреди не се изплащат при леки телесни повреди. При нарушения на правата на сексуално самоопределение или неприкосновеност може да бъде присъдено обезщетение независимо от степента на разстройство на здравето.

НагореНагоре

2.4. Могат ли роднини или лица, които са на издръжка на жертви, починали в резултат на престъпление, да получат обезщетение?

Да. Съпрузите и лицата, които са на издръжка на жертви, починали в резултат на престъпление, имат право на обезщетение за вреди.

За лица на издръжка се считат непълнолетните деца на жертвите, родителите-инвалиди и други недееспособни лица, които са били издържани от жертвата или са имали право да получават издръжка към момента на настъпването на смъртта на жертвата, както и децата на жертви, родени след тяхната смърт.

2.5. Ограничена ли е възможността за получаване на обезщетение до лица с определено гражданство или до лица, пребиваващи в определена държава?

В случаите, когато престъплението против личността е извършено на територията на Литва, гражданите на Република Литва или на другите държави-членки на ЕС, постоянно и законно пребиваващи в Литва или в другите държави-членки на ЕС, или лицата от държави, които не са членки на ЕС, но с които Литва е сключила международни споразумения, имат право да получат обезщетение за вреди.

НагореНагоре

2.6. Мога ли да подам иск за обезщетение в Литва, ако престъплението е извършено на територията на друга държава? Ако да, при какви условия?

Не. Вредите обаче могат да бъдат обезщетени, ако престъплението против личността е извършено на борда на кораб или самолет под флага или герба на Литва.

2.7. Необходимо ли е за престъплението да се съобщи в полицията?

Да, освен в случаите, когато може да се започне наказателно производство без молба от жертвата или заявление от неин представител, а полицията или други органи на досъдебното разследване са получили информация, свързана с престъплението, и са започнали досъдебно разследване.

2.8. Необходимо ли е да се изчакат резултатите от полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иск за обезщетение?

Да, освен в случай на авансово плащане за материални вреди, когато жертвата е починала или страда от тежка телесна повреда в резултат на престъплението.

НагореНагоре

2.9. Ако извършителят е установен, необходимо ли е първо да се направи опит за получаване на обезщетение от него?

Да, освен в случай на авансово плащане за материални вреди, когато жертвата е починала или страда от тежка телесна повреда в резултат на престъплението.

2.10. Ако нарушителят не е установен или осъден, възможно ли е все пак да се получи обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моята молба?

Ако е започнало наказателно производство по престъпление против личността, в резултат на което лицето е починало или страда от тежка телесна повреда (при което извършителят не е установен и досъдебното разследване не е спряно), може да бъде присъдено (авансово) плащане на обезщетението за вредите, претърпени в резултат на престъплението против личността. В молбата трябва да се посочи институцията, провеждаща досъдебното разследване, или съда, разглеждащ наказателното дело. Молбата също така трябва да е придружена от документи, удостоверяващи размера на материалните вреди.

НагореНагоре

2.11. Има ли краен срок за подаване на молба за обезщетение?

Исковете за обезщетение за вреди в резултат на престъпление против личността следва да бъдат подадени до три години от извършване на престъплението, освен в случаите, когато този срок е удължен поради специални обстоятелства.

2.12. За какви вреди мога да бъда обезщетен(а)?

Обезщетение може да бъде присъдено за материални вреди — загуба на или щети, нанесени на имущество, направени медицински или други разходи, загуба на доходи, които заинтересуваното лице би получило, ако не бе пострадало вследствие на престъпното деяние — както и за морални вреди — болка, емоционално страдание, неудобство, емоционален шок, депресия, унижение, опетнена репутация, намалена способност за социална активност.

2.13. Как се изчислява обезщетението?

Обезщетението се плаща за вреди, присъдени от съда, които все още са неуредени, и не надхвърля максималния определен размер. След постановяване на съдебно решение за присъждане на авансово плащане на обезщетение (в случаите, когато наказателното производство все още не е приключило), размерът на обезщетението, дължимо за материални вреди, се изчислява въз основа на документите, представени в подкрепа на претендираните вреди (сметки и разписки за направени разходи).

НагореНагоре

2.14. Има ли минимален и/или максимален размер, който може да бъде присъден?

Няма нито минимален, нито максимален размер на обезщетение за вреди, който съдът може да отсъди да бъде платен от извършителя на престъплението.

Максималните размери на обезщетение за вреди, платими от държавата, са следните:

Обезщетението за материални вреди не може да надхвърля:

 1. 9 750 LTL, когато лицето е загинало вследствие на престъпление против личността;
 2. 6 500 LTL, когато са нанесени тежки телесни повреди или са нарушени правата на лице на сексуално самоопределение или неприкосновеност;
 3. 3 250 LTL, когато са нанесени средни телесни повреди.

Обезщетението, присъдено от съда за морални вреди, не може да надхвърля:

 1. 3 900 LTL, когато лицето е загинало вследствие на престъпление против личността;
 2. 2 600 LTL, когато са нанесени тежки телесни повреди или са нарушени правата на лице на сексуално самоопределение или неприкосновеност;
 3. 1 300 LTL, когато са нанесени средни телесни повреди.
2.15. Обезщетението, което съм получил(а) или може да получа за същите вреди, но от други източници (напр. застраховка), приспада ли се от обезщетението, платено от държавата?

Да. Размерът на обезщетението, платимо за претърпени вреди, се приспада съответно, ако ищецът е получил или има право да получи друго обезщетение от държавния бюджет, държавния фонд за социално осигуряване, фонда за задължително здравно осигуряване или застраховател.

НагореНагоре

2.16. Има ли други критерии, които могат да повлияят на вероятността да получа обезщетение или на изчисляването на размера на обезщетението, като например моето собствено поведение по отношение на събитието, причинило вредата?

Обезщетение за претърпени вреди не се изплаща ако:

 1. исканото обезщетение е за вреди, произтичащи от престъпление против личността, извършено със съгласието на пострадалия, освен в случаите, когато съгласието е дадено под физическа или психическа принуда, когато жертвата е била непълнолетна или в безпомощно състояние, или са налице други подобни обстоятелства, или когато пострадалият е дал съгласието си за законно действие (или бездействие), но престъплението против личността е било извършено в нарушение на разпоредбите за извършване на подобно действие (или бездействие);
 2. исканото обезщетение е за вреди, произтичащи от престъпление против личността, извършването на което е провокирано от пострадалия чрез неговото противозаконно или подвеждащо поведение;
 3. пострадалият е претърпял вреди в резултат на неизбежна самоотбрана или други обстоятелства позволяващи освобождаване от наказателна отговорност съгласно действащото законодателство.

Следните лица също нямат право на обезщетение за претърпени вреди:

НагореНагоре

 1. извършители на престъпление против личността, търсещи обезщетение за вреди, произтичащи от собственото им престъпление;
 2. лица, които са допринесли пряко за настъпването или значителното утежняване на вредата чрез умишленото си поведение след престъпното деяние;
 3. лица, които са отказали да дадат показания, предоставили са неверни показания или по някакъв друг начин не са оказали съдействие на съда, разследващ случая или водещ производството, освен в определените от закона случаи, при които лицето не е длъжно да дава показания;
 4. лица, които са злоупотребили с правото да получат обезщетение за вреди, претърпени в резултат от престъпление против личността, или за които обезщетението за вреди по някакъв друг начин би било в противоречие с правните норми.
2.17. Мога ли да получа авансово плащане на обезщетението? Ако да, при какви условия?

Обезщетението може да бъде изплатено авансово докато тече наказателно производство за материалните вреди, произтичащи от престъпление против личността, довело до смърт или тежка телесна повреда.

НагореНагоре

2.18. Откъде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация за подаване на иск? Има ли специална телефонна линия за помощ или уебсайт, които мога да използвам?

Информация и формуляри за молби могат да бъдат намерени на уебсайта на Министерство на правосъдието:

http://www.tm.lt/default.aspx?item=smurt English - lietuviu kalba

Тел: (+370 5) 266 2949

Факс: (+370 5) 262 5940

Ел. поща: tminfo@tic.lt

2.19. Мога ли да получа правна помощ за подаване на молбата?

По дела за обезщетения вследствие на престъпни деяния, включително дела, при които въпросът за обезщетението се решава като част от наказателно дело, пострадалите имат право да получат правна помощ независимо от имущественото си състояние или дохода си (финансовото си състояние). В други случаи правна помощ може да бъде предоставена, ако имуществото и доходът на лицето, пострадало в резултат от престъпно деяние, не надвишават определен размер. Министерството на правосъдието може да окаже съдействие при съставяне на молба за обезщетение за вреди, произтичащи от престъпление против личността.

2.20. Къде да изпратя молбата?

Молбите се изпращат до Министерство на правосъдието:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino pr. 30/1

LT-01104, Vilnius

Lithuania

Тел: (+370 5) 266 2980

Факс:(+370 5) 262 5940

Ел. поща: tminfo@tic.lt

2.21. Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да окажат допълнителна помощ?

Съществуват неправителствени организации, чиято цел е да предоставят информация и подкрепа на жертвите на престъпления.

« Обезщетение на жертви на престъпления - Обща информация | Литва - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 11-05-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство