Komisja Europejska > EJN > Odszkodowania dla ofiar przestępstw > Łotwa

Ostatnia aktualizacja: 19-05-2009
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Łotwa

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Uzyskanie zadośćuczynienia szkody w formie odszkodowania od sprawcy przestępstwa 1.
1.1. Jakie są warunki wnoszenia roszczeń o odszkodowanie w procesie (postępowaniu karnym) przeciwko sprawcy? 1.1.
1.2. Na jakim etapie procedury powinienem wystąpić z roszczeniem? 1.2.
1.3. W jaki sposób i do kogo powinienem wnieść roszczenie? 1.3.
1.4. W jaki sposób powinienem przedstawić swoje roszczenie (wskazać łączną kwotę i/lub określić poszczególne szkody)? 1.4.
1.5. Czy mogę otrzymać pomoc prawną przed postępowaniem sądowym i/lub w czasie jego trwania? 1.5.
1.6. Jakie dowody powinienem przedstawić na poparcie swego roszczenia? 1.6.
1.7. Czy w sytuacji, gdy sąd przyzna mi prawo do odszkodowania, przysługuje mi, jako ofierze przestępstwa, jakaś forma specjalnej pomocy w zakresie egzekucji orzeczenia przeciwko sprawcy? 1.7.
2. Otrzymywanie odszkodowania od państwa lub instytucji publicznej 2.
2.1. Czy można otrzymać odszkodowanie od państwa lub instytucji publicznej? 2.1.
2.2. Czy możliwość otrzymania takiego odszkodowania mają tylko ofiary niektórych rodzajów przestępstw? 2.2.
2.3. Czy możliwość otrzymania takiego odszkodowania mają tylko ofiary, które doznały szkód określonego rodzaju? 2.3.
2.4. Czy krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiary, która poniosła śmierć w wyniku przestępstwa, mogą otrzymać odszkodowanie? 2.4.
2.5. Czy możliwość otrzymania odszkodowania mają tylko obywatele niektórych państw lub osoby zamieszkałe w określonym kraju? 2.5.
2.6. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie w innym państwie członkowskim, jeśli przestępstwo popełniono w innym kraju? Jeśli tak, to na jakich warunkach? 2.6.
2.7. Czy istnieje obowiązek zgłoszenia przestępstwa policji? 2.7.
2.8. Czy zanim złożę wniosek, powinienem czekać na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego? 2.8.
2.9. Jeśli przestępca został zidentyfikowany, czy trzeba najpierw podjąć próbę uzyskania odszkodowania bezpośrednio od niego? 2.9.
2.10. Jeśli przestępca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy mimo to mogę otrzymać odszkodowanie? Jeśli tak, jakie dowody powinienem dołączyć do swego wniosku? 2.10.
2.11. Czy istnieje określony termin na złożenie wniosku o odszkodowanie? 2.11.
2.12. Za jakie szkody mogę otrzymać odszkodowanie? 2.12.
2.13. W jaki sposób zostanie wyliczona wysokość odszkodowania? 2.13.
2.14. Czy istnieje minimalna i/lub maksymalna kwota, jaka może zostać przyznana? 2.14.
2.15. Czy otrzymana kwota odszkodowania lub kwota, którą mogę otrzymać za te same szkody, ale z innych źródeł (np. z tytułu ubezpieczenia), zostanie odliczona od odszkodowania przyznanego przez państwo? 2.15.
2.16. Czy istnieją inne kryteria, które mogą mieć wpływ na moje szanse otrzymania odszkodowania lub sposób wyliczenia jego wysokości, np. moje własne zachowanie podczas zdarzenia, które spowodowało szkodę? 2.16.
2.17. Czy mogę otrzymać odszkodowanie z góry? Jeśli tak, to na jakich warunkach? 2.17.
2.18. Gdzie mogę otrzymać potrzebne formularze i dalsze informacje na temat procedury składania wniosku? Czy istnieje specjalna linia telefoniczna lub strona internetowa, z której można skorzystać, by uzyskać pomoc? 2.18.
2.19. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przy sporządzeniu wniosku? 2.19.
2.20. Dokąd należy wysłać wniosek? 2.20.
2.21. Czy istnieją organizacje, które wspierają ofiary przestępstw i mogą udzielić dalszych informacji? 2.21.

 

1. Uzyskanie zadośćuczynienia szkody w formie odszkodowania od sprawcy przestępstwa

1.1. Jakie są warunki wnoszenia roszczeń o odszkodowanie w procesie (postępowaniu karnym) przeciwko sprawcy?

Ustawa o postępowaniu w sprawach karnych okresla zasady wnoszenia roszczeń o odszkodowanie przez ofiary przestępstw. Odszkodowanie jest elementem proceduralnym prawa karnego i jest wypłacane przez oskarżonego dobrowolnie lub na podstawie nakazu sądu. Jeżeli ofiara przestępstwa uważa, że przyznane odszkodowanie nie pokrywa wszystkich poniesionych szkód, jest uprawniona do wniesienia roszczenia o odszkodowanie zgodnie z procedurą ustanowioną w ustawie o postępowaniu w sprawach karnych. Przyznane odszkodowanie uwzględnia kwotę każdego odszkodowania przyznanego w postępowaniu karnym. Jeżeli roszczenie o odszkodowanie nie zostanie wniesione lub rozpatrzone w toku postępowania karnego, istnieje możliwosć dochodzenia roszczeń w drodze powództwa cywilnego. Ofiary przestępstw występujące z roszczeniem o odszkodowanie w ramach tych procedur są zwolnione z opłat na rzecz skarbu państwa.

Jeżeli szkoda została wyrządzona osobie nieletniej, ofiarę przestępstwa reprezentuje:

 1. matka, ojciec lub opiekun;
 2. jedno z dziadków lub dorosłego rodzeństwa, w przypadku gdy osoba nieletnia mieszka z jednym z tych krewnych i pozostaje pod jego opieką;
 3. przedstawiciel instytucji ochrony praw dzieci;
 4. przedstawiciel organizacji pozarządowej, której rola polega na ochronie praw dzieci.
1.2. Na jakim etapie procedury powinienem wystąpić z roszczeniem?

Ofiary przestępstw mogą występować z roszczeniem o odszkodowanie na dowolnym etapie postępowania karnego do czasu rozpoczęcia dochodzenia sądowego.

Do góryDo góry

Jeżeli roszczenie o odszkodowanie nie zostanie wniesione lub rozpatrzone w toku postępowania karnego, istnieje możliwość dochodzenia roszczeń poprzez wystąpienie do sądu z pisemnym wnioskiem.

1.3. W jaki sposób i do kogo powinienem wnieść roszczenie?

Ofiary przestępstw mają prawo wnieść roszczenie o odszkodowanie z tytułu szkód na każdym etapie postępowania karnego do czasu rozpoczęcia dochodzenia sądowego. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnej do organu prowadzącego postępowanie – instytucji państwowej/urzędnika odpowiedzialnego za dochodzenie i prowadzenie postępowania oraz podejmowanie decyzji w trakcie postępowania, a także za przebieg postępowania i jego rezultat (sądu, sędziego, prokuratora lub organu prowadzącego postępowanie). Wnioski złożone ustnie są ewidencjonowane w rejestrze spraw przez urzędnika prowadzącego postępowanie. Prokurator ewidencjonuje wnioski złożone na etapie dochodzenia przedprocesowego wraz z kwotą roszczenia podaną w dokumencie, na zakończenie postępowania przedprocesowego.

Jeżeli roszczenie o odszkodowanie nie zostanie wniesione lub rozpatrzone w toku postępowania karnego, istnieje możliwość dochodzenia roszczeń w drodze powództwa cywilnego na podstawie pisemnego wniosku złożonego do sądu. Wnioski muszą być zgodne z ogólnymi przepisami ustanowionymi w ustawie o postępowaniu cywilnym, dotyczącymi zasad wnoszenia roszczeń.

1.4. W jaki sposób powinienem przedstawić swoje roszczenie (wskazać łączną kwotę i/lub określić poszczególne szkody)? 

We wniosku o odszkodowanie z tytułu szkód ofiara przestępstwa musi określić ogólną kwotę roszczenia i uzasadnić jej wysokość (patrz pytanie 1.3.).

Do góryDo góry

1.5. Czy mogę otrzymać pomoc prawną przed postępowaniem sądowym i/lub w czasie jego trwania?

Państwo zapewnia pomoc prawną, jeżeli ofiara przestępstwa jej potrzebuje w celu ustalenia swoich praw i obowiązków, sformułowania roszczenia i ubiegania się o odszkodowanie w toku postępowania.

Państwo zapewnia również pomoc prawną osobom występującym do sądu o odszkodowanie w drodze powództwa cywilnego (patrz: pomoc prawna).

(patrz sekcja 2).

1.6. Jakie dowody powinienem przedstawić na poparcie swego roszczenia?

Wniosek ofiary przestępstwa o odszkodowanie lub roszczenie wniesione w drodze powództwa cywilnego musi zawierać odpowiednie dowody uzasadniające roszczenie.

1.7. Czy w sytuacji, gdy sąd przyzna mi prawo do odszkodowania, przysługuje mi, jako ofierze przestępstwa, jakaś forma specjalnej pomocy w zakresie egzekucji orzeczenia przeciwko sprawcy?

Strona egzekwująca orzeczenie jest zwolniona z kosztów komornika z tytułu egzekucji, jeśli roszczenie jest związane z niepełnosprawnością lub innym uszkodzeniem ciała będącym wynikiem obrażeń osobistych lub w przypadku zgonu osoby. W takim przypadku koszty egzekucji orzeczenia pokrywa państwo.

W sprawach cywilnych ofiary przestępstw mogą ubiegać się o pomoc prawną od państwa do czasu egzekucji orzeczenia.

2. Otrzymywanie odszkodowania od państwa lub instytucji publicznej 

2.1. Czy można otrzymać odszkodowanie od państwa lub instytucji publicznej?

Ustawa o odszkodowaniach wypłacanych przez państwo ofiarom przestępstw przewiduje możliwosć otrzymania takiego odszkodowania od państwa. Na mocy tej ustawy osoby fizyczne, uznane za ofiary przestępstw na mocy ustawy o postępowaniu w sprawach karnych, są uprawnione do otrzymania odszkodowania od państwa za krzywdy moralne poniesione w wyniku umyslnych czynów przestępczych, fizycznego cierpienia lub szkód materialnych, jeżeli przestępstwo było wymierzone przeciwko ich życiu lub fizycznemu dobrostanowi lub zostało popełnione z pobudek seksualnych.

Do góryDo góry

Każda osoba uznana za znajdującą się w trudnej sytuacji lub żyjącą w ubóstwie, lub która, ze względu na sytuację osobistą, majątkową i poziom dochodów nie może zapewnić sobie obrony, jest uprawniona do pomocy prawnej ze strony państwa.

Aby otrzymać odszkodowanie od państwa, ofiara przestępstwa musi wystąpić do organu administracyjnego udzielającego pomocy prawnej z wnioskiem o przyznanie odszkodowania od państwa, wypełniając odpowiedni formularz wniosku o takie odszkodowanie według wzoru zatwierdzonego przez Gabinet Ministrów.

Jeżeli postępowanie karne jest w toku w chwili składania przez ofiarę przestępstwa wniosku o przyznanie odszkodowania od państwa, musi ona do wniosku dołączyć raport urzędnika prowadzącego postępowanie, w którym podano:

 1. czas i miejsce popełnienia brutalnego przestępstwa;
 2. kwalifikację brutalnego czynu przestępczego, datę wszczęcia postępowania karnego i numer sprawy;
 3. informacje dotyczące osoby uznanej za ofiarę przestępstwa w danej sprawie (imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, adres, dane do kontaktu);
 4. opis szkód poniesionych w wyniku przestępstwa (stopień fizycznego uszkodzenia ciała lub dowody, że przestępstwo zostało popełnione z pobudek seksualnych);
 5. datę i oznaczenie raportu specjalisty oraz nazwisko specjalisty wykonującego badanie;
 6. informacje dotyczące podejrzanego lub oskarżonego w postępowaniu karnym, jeżeli ujawnienie takich informacji nie utrudni ustalenia stanu faktycznego w sprawie.
2.2. Czy możliwość otrzymania takiego odszkodowania mają tylko ofiary niektórych rodzajów przestępstw?

Odszkodowanie jest wypłacane przez państwo ofiarom brutalnych przestępstw, wyłącznie jeżeli:

Do góryDo góry

 • przestępstwo było wymierzone przeciwko życiu osoby lub jej dobrostanowi fizycznemu i ta osoba poniosła smierć;
 • przestępstwo było wymierzone przeciwko życiu osoby lub jej dobrostanowi fizycznemu i ofiara przestępstwa doznała ciężkiego uszkodzenia ciała;
 • przestępstwo było wymierzone przeciwko życiu osoby lub jej dobrostanowi fizycznemu i ofiara przestępstwa doznała sredniego uszkodzenia ciała (ten warunek ma zastosowanie do osób uznanych za ofiary przestępstw po 1 lipca 2007 r.);
 • przestępstwo zostało popełnione z pobudek seksualnych.
2.3. Czy możliwość otrzymania takiego odszkodowania mają tylko ofiary, które doznały szkód określonego rodzaju?

Do odszkodowania od państwa są uprawnione osoby fizyczne będące ofiarami przestępstw (decyzję o uznaniu takiej osoby za ofiarę przestępstwa musi podjąć urzędnik prowadzący postępowanie) i które doznały szkody w wyniku umyślnego aktu przestępczego. Odszkodowanie obejmuje cierpienie fizyczne, szkody materialne oraz krzywdy moralny.

2.4. Czy krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiary, która poniosła śmierć w wyniku przestępstwa, mogą otrzymać odszkodowanie?

Jeżeli przestępstwo było wymierzone przeciwko życiu osoby lub jej dobrostanowi fizycznemu i w jego wyniku poniosła ona śmierć, małżonek pozostały przy życiu, krewny z bezpośredniej linii wstępnych lub zstępnych, jeden z rodziców adopcyjnych lub osoba spokrewniona w I stopniu linii bocznej mogą zostać uznani za ofiarę w postępowaniu karnym.

Do góryDo góry

2.5. Czy możliwość otrzymania odszkodowania mają tylko obywatele niektórych państw lub osoby zamieszkałe w określonym kraju?

Każda osoba uznana za ofiarę przestępstwa na mocy decyzji urzędnika prowadzącego postępowanie może otrzymać odszkodowanie od państwa.

Informacje dotyczące roszczeń o odszkodowanie w sprawach transgranicznych podano w pkt 2.6.

2.6. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie w innym państwie członkowskim, jeśli przestępstwo popełniono w innym kraju? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Osoby mieszkające na stałe w państwie członkowskim UE mogą jedynie ubiegać się o odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych w wyniku brutalnego przestępstwa popełnionego na terytorium Łotwy. Ofiara przestępstwa mieszkająca na stałe w Łotwie, która doznała szkody w wyniku przestępstwa popełnionego w innym państwie członkowskim UE, ma prawo wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie od państwa, składając bezpośrednio wniosek do właściwego organu w danym państwie członkowskim UE lub za pośrednictwem organu administracyjnego udzielającego pomocy prawnej.

2.7. Czy istnieje obowiązek zgłoszenia przestępstwa policji?

Status ofiary przestępstwa przyznaje się w drodze decyzji urzędnika prowadzącego postępowanie lub członka zespołu prowadzącego dochodzenie.

By kwalifikować się do otrzymania odszkodowania od państwa, do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 1. raport urzędnika prowadzącego postępowanie, jeżeli postępowanie karne nie zostało zakończone w momencie składania wniosku;
 2. ostateczne orzeczenie wydane przez urzędnika prowadzącego postępowanie, jeżeli w momencie składania wniosku o odszkodowanie postępowanie karne zostało zakończone lub weszła w życie decyzja urzędnika prowadzącego postępowanie o zakończeniu postępowania karnego z powodów, które nie uwalniają osoby zainteresowanej od zarzutów.

W związku z tym, jeżeli osoba pokrzywdzona chce uzyskać odszkodowanie od państwa, przestępstwo musi zostać zgłoszone policji.

Do góryDo góry

2.8. Czy zanim złożę wniosek, powinienem czekać na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego?

Nie, ofiara brutalnego przestępstwa jest uprawniona do odszkodowania od państwa, nawet jeżeli sprawca lub współsprawca nie zostali zidentyfikowani lub nie ponoszą odpowiedzialności karnej na mocy kodeksu karnego. Odszkodowanie od państwa można także uzyskać w trakcie postępowania karnego.

2.9. Jeśli przestępca został zidentyfikowany, czy trzeba najpierw podjąć próbę uzyskania odszkodowania bezpośrednio od niego?

Nie, odszkodowanie od państwa można otrzymać niezależnie od tego, czy ofiara przestępstwa uzyskała zadośćuczynienie od sprawcy lub współsprawcy przestępstwa. Jeżeli ofiara brutalnego przestępstwa otrzymała zadośćuczynienie od sprawcy lub współsprawcy i fakt ten został potwierdzony dokumentem poświadczającym realizację płatności, kwota odszkodowania należnego od państwa zostaje pomniejszona o kwotę już otrzymaną przez ofiarę przestępstwa.

2.10. Jeśli przestępca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy mimo to mogę otrzymać odszkodowanie? Jeśli tak, jakie dowody powinienem dołączyć do swego wniosku?

Tak, ofiara brutalnego przestępstwa jest uprawniona do otrzymania odszkodowana od państwa, jeśli sprawca lub współsprawca nie zostali zidentyfikowani lub nie ponoszą odpowiedzialności karnej na mocy kodeksu karnego. W takich przypadkach do wniosku o przyznanie odszkodowania od państwa należy dołączyć raport urzędnika prowadzącego postępowanie lub orzeczenie sądu o uwolnieniu danej osoby od odpowiedzialności karnej.

Do góryDo góry

2.11. Czy istnieje określony termin na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Wnioski o odszkodowanie od państwa należy składać do organu administracyjnego udzielającego pomocy prawnej w ciągu roku od dnia, w którym zainteresowana osoba została uznana za ofiarę przestępstwa.

Jeżeli przestępstwo było wymierzone przeciwko fizycznemu dobrostanowi i ofiara doznała średniego uszkodzenia ciała, jedynie osoby uznane za ofiary takich przestępstw po dniu 1 lipca 2007 r. mają prawo wystąpić do organu administracyjnego udzielającego pomocy prawnej z wnioskiem o odszkodowanie od państwa.

2.12. Za jakie szkody mogę otrzymać odszkodowanie?

Odszkodowanie od państwa jest wypłacane w przypadku, gdy przestępstwo było wymierzone przeciwko życiu lub fizycznemu dobrostanowi osoby i poniosła ona śmierć, gdy ofiara przestępstwa doznała ciężkiego lub średniego uszkodzenia ciała lub gdy przestępstwo zostało popełnione z pobudek seksualnych.

2.13. W jaki sposób zostanie wyliczona wysokość odszkodowania?

Odszkodowanie jest wypłacane:

 1. w wysokosci 100 %, jeżeli dana osoba poniosła smierć;
 2. w wysokosci 70 %, jeżeli ofiara przestępstwa doznała ciężkiego uszkodzenia ciała lub zostało przeciwko niej popełnione przestępstwo z pobudek seksualnych;
 3. w wysokosci 50 %, jeżeli ofiara przestępstwa doznała sredniego uszkodzenia ciała.

Osobie uznanej za ofiarę przestępstwa wypłaca się odszkodowanie od państwa w wysokosci 50 % kwoty takiego odszkodowania, okreslonej w art. 7(2) ustawy o odszkodowaniach od państwa dla ofiar.

Do góryDo góry

Jeżeli ofiara brutalnego przestępstwa otrzymała odszkodowanie od sprawcy lub współsprawcy i fakt ten został potwierdzony dokumentem poswiadczającym realizację płatnosci, kwota odszkodowania należnego od państwa zostaje pomniejszona o kwotę już otrzymaną przez ofiarę przestępstwa.

2.14. Czy istnieje minimalna i/lub maksymalna kwota, jaka może zostać przyznana?

Do dnia 1 stycznia 2008 r. maksymalna kwota odszkodowania od państwa należna jednej ofierze brutalnego przestępstwa stanowi równowartość pięciokrotnej kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Po dniu 1 stycznia 2008 r. maksymalna kwota odszkodowania od państwa należna jednej ofierze brutalnego przestępstwa będzie odpowiadała dziesięciokrotnej kwocie najniższego miesięcznego wynagrodzenia określonego przez Republikę Łotewską.

2.15. Czy otrzymana kwota odszkodowania lub kwota, którą mogę otrzymać za te same szkody, ale z innych źródeł (np. z tytułu ubezpieczenia), zostanie odliczona od odszkodowania przyznanego przez państwo?

Odszkodowanie od państwa dla ofiar jest wypłacane zgodnie z celami określonymi w ustawodawstwie; wszelkie płatności z tytułu ubezpieczenia otrzymane przez osobę pokrzywdzoną z towarzystwa ubezpieczeniowego nie mają wpływu na wysokość odszkodowania należnego od państwa.

2.16. Czy istnieją inne kryteria, które mogą mieć wpływ na moje szanse otrzymania odszkodowania lub sposób wyliczenia jego wysokości, np. moje własne zachowanie podczas zdarzenia, które spowodowało szkodę?

Należna kwota odszkodowania od państwa, okreslona w pkt 2.13 powyżej, ulega obniżeniu o 50 %, jeżeli osoba została uznana za ofiarę przestępstwa, w którym:

Do góryDo góry

 • sprawca dopuscił się zabójstwa w stanie gwałtownego i silnego wzburzenia będącego reakcją na akt przemocy lub poważne upokorzenie ze strony ofiary;
 • sprawca dopuscił się zabójstwa w wyniku przekroczenia granic obrony koniecznej;
 • sprawca dopuscił się zabójstwa w wyniku niedotrzymania warunków ograniczenia wolnosci;
 • ciężkie lub srednie uszkodzenie ciała zostało spowodowane umyslnie przez sprawcę w stanie gwałtownego i silnego wzburzenia będącego reakcją na akt przemocy lub poważne upokorzenie ze strony ofiary;
 • ciężkie lub srednie uszkodzenie ciała zostało spowodowane umyslnie przez sprawcę w wyniku przekroczenia granic obrony koniecznej, jeżeli takie uszkodzenie ciała nie zostało spowodowane w wyniku obrony koniecznej przed zagrożeniem życia ofiary lub gwałtem;
 • uszkodzenie ciała zostało spowodowane umyslnie w wyniku niedotrzymania warunków ograniczenia wolnosci.
2.17. Czy mogę otrzymać odszkodowanie z góry? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

W Łotwie odszkodowania od państwa nie wypłaca się z góry.

2.18. Gdzie mogę otrzymać potrzebne formularze i dalsze informacje na temat procedury składania wniosku? Czy istnieje specjalna linia telefoniczna lub strona internetowa, z której można skorzystać, by uzyskać pomoc?

Formularze wniosków i instrukcje ich wypełnienia można otrzymać nieodpłatnie:

 • od organu administracyjnego udzielającego pomocy prawnej;
 • w urzędzie samorządu lokalnego w okręgu administracyjnym, w którym mieszka lub legalnie przebywa osoba zainteresowana;
 • lub pobrać ze strony internetowej organu administracyjnego udzielającego pomocy prawnej (Juridiskās palīdzības administrācija): www.jpa.gov.lv latviešu valoda. Numer bezpłatnej linii telefonicznej dla rezydentów: 8001801.
2.19. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przy sporządzeniu wniosku?

Ponieważ formularz wniosku o odszkodowanie został opracowany w taki sposób, by osoba nie posiadająca wiedzy z zakresu prawa mogła go samodzielnie wypełnić, pomoc prawna na ten cel nie jest dostępna.

Praktyczną pomoc (informacje) przy wypełnianiu formularza można uzyskać pod bezpłatnym numerem telefonicznym dla rezydentów 8001801 lub bezpośrednio w siedzibie organu administracyjnego udzielającego pomocy prawnej.

2.20. Dokąd należy wysłać wniosek?

Wypełnione wnioski wraz z załączonymi dokumentami można wysłać do organu administracyjnego udzielającego pomocy prawnej lub złożyć osobiście.

Organ administracyjny udzielający pomocy prawnej mieści się pod adresem: Brīvības gatve 214, Riga LV 1039.

Osoby zgłaszające się osobiście mogą składać wnioski w dniach roboczych w godzinach od 9:00 do 17:00.

2.21. Czy istnieją organizacje, które wspierają ofiary przestępstw i mogą udzielić dalszych informacji?

Organizacje pozarządowe:

 • Osrodek Wsparcia Ofiar;
 • Centrum pomocy dla kobiet „Marta”.

« Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Informacje ogólne | Łotwa - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 19-05-2009

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania