Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Latvija

Pēdējo reizi atjaunots: 19-05-2009
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Latvija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kompensācijas saņemšana no likumpārkāpēja par nodarītajiem zaudējumiem 1.
1.1. Saskaņā ar kādiem nosacījumiem es varu iesniegt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu kriminālprocesā pret likumpārkāpēju (krimināllietā)? 1.1.
1.2. Kurā tiesvedības brīdī ir jāiesniedz prasība? 1.2.
1.3. Kā jāiesniedz prasība un kam? 1.3.
1.4. Kā ir jāiesniedz prasība (jānorāda kopējā summa un/vai jānorāda atsevišķie zaudējumi)? 1.4.
1.5. Vai pirms tiesvedības un tiesvedības laikā ir iespējams saņemt juridisko palīdzību? 1.5.
1.6. Kādi pierādījumi jāiesniedz, lai pamatotu prasību? 1.6.
1.7. Ja tiesa piespriež kaitējuma atlīdzināšanu, vai noziegumā cietušajam ir pieejama kāda īpaša palīdzība, lai nolēmums attiecībā uz likumpārkāpēju tiktu izpildīts? 1.7.
2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes 2.
2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes? 2.1.
2.2. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem noziegumu veidiem? 2.2.
2.3. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem kaitējuma veidiem? 2.3.
2.4. Vai kompensāciju iespējams saņemt noziegumā bojāgājušo radinieki vai apgādājamie? 2.4.
2.5. Vai kompensāciju iespējams saņemt tikai personas ar noteiktu pilsonību vai noteiktu valstu pastāvīgie iedzīvotāji? 2.5.
2.6. Vai ir iespējams pieteikties kompensācijas saņemšanai citā dalībvalstī, ja noziegums izdarīts citā valstī? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem? 2.6.
2.7. Vai par noziegumu jāziņo policijai? 2.7.
2.8. Vai pirms pieteikšanās jānogaida policijas izmeklēšanas vai krimināllietas tiesvedības rezultāts? 2.8.
2.9. Ja likumpārkāpējs ir identificēts, vai vispirms jāmēģina saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja? 2.9.
2.10. Ja likumpārkāpējs nav identificēts vai notiesāts, vai iespējams saņemt kompensāciju? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu? 2.10.
2.11. Vai pastāv laika ierobežojums, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu? 2.11.
2.12. Par kāda veida kaitējumu persona var saņemt kompensāciju? 2.12.
2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācija? 2.13.
2.14. Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt? 2.14.
2.15. Vai kompensācija par tiem pašiem zaudējumiem, ko persona saņem vai var saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atskaitīta no valsts piešķirtās kompensācijas? 2.15.
2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt personas iespējas saņemt kompensāciju vai to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, piemēram, personas izturēšanās notikumā, kas izraisījis kaitējumu? 2.16.
2.17. Vai ir iespējams saņemt kompensācijas avansu? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem? 2.17.
2.18. Kur ir iespējams saņemt vajadzīgās veidlapas un sīkāku informāciju par pieteikšanos? Vai ir īpašs palīdzības tālrunis vai mājas lapā, ko iespējams izmantot? 2.18.
2.19. Vai ir iespējams saņemt juridisku palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu? 2.19.
2.20. Kur jānosūta pieteikums? 2.20.
2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsts organizācijas, kas var sniegt turpmāko palīdzību? 2.21.

 

1. Kompensācijas saņemšana no likumpārkāpēja par nodarītajiem zaudējumiem

1.1. Saskaņā ar kādiem nosacījumiem es varu iesniegt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu kriminālprocesā pret likumpārkāpēju (krimināllietā)?

Kriminālprocesa likumā paredzēti nosacījumi prasības iesniegšanai par cietušajam radītā kaitējuma atlīdzināšanu. Kompensācija ir krimināltiesisko attiecību noregulējuma elements, ko apsūdzētais samaksā brīvprātīgi vai uz tiesas nolēmuma pamata. Ja cietušais uzskata, ka ar kompensāciju nav atlīdzināts viss radītais kaitējums, viņam ir tiesības prasīt tā atlīdzināšanu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Nosakot atlīdzības apmēru, tiek ņemta vērā kriminālprocesā saņemtā kompensācija. Tāpat, ja kaitējuma kompensācijas pieteikums kriminālprocesa laikā nav iesniegts vai nav izspriests, prasību var celt civilprocesuālajā kārtībā. Pieprasot atlīdzību šādā kārtībā, cietušais ir atbrīvots no valsts nodevas.

Ja kaitējums radīts nepilngadīgai personai, cietušo pārstāv:

 1. māte, tēvs vai aizbildnis;
 2. viens no vecvecākiem, pilngadīgs brālis vai pilngadīga māsa, ja nepilngadīgais dzīvojis kopā ar kādu no viņiem un attiecīgais radinieks par nepilngadīgo rūpējies;
 3. bērnu tiesību aizsardzības institūcijas pārstāvis;
 4. tādas nevalstiskās organizācijas pārstāvis, kura veic bērnu tiesību aizsardzības funkciju.
1.2. Kurā tiesvedības brīdī ir jāiesniedz prasība?

Cietušajam ir tiesības iesniegt pieteikumu par radītā kaitējuma kompensāciju jebkurā kriminālprocesa stadijā līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja pieteikums par radītā kaitējuma kompensāciju kriminālprocesa laikā nav iesniegts vai nav izspriests, prasību var celt, iesniedzot tiesā rakstveida prasības pieteikumu.

1.3. Kā jāiesniedz prasība un kam?

Cietušajam ir tiesības iesniegt pieteikumu par radītā kaitējuma kompensāciju jebkurā kriminālprocesa stadijā līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai. Pieteikumu procesa virzītājam - valsts iestādei un amatpersonai, kuru pienākums ir sākt tiesvedību, virzīt to, pieņemt tiesvedības virzību noteicošos lēmumus un kas ir atbildīgs par tiesvedības gaitu un tās rezultātu (tiesai, tiesnesim, prokuroram, izziņas iestādei) var iesniegt rakstveidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdu pieteikumu procesa virzītājs ieraksta protokolā. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā iesniegto pieteikumu un pieprasīto kompensācijas apmēru prokurors norāda dokumentā par pirmstiesas procesa pabeigšanu.

Ja pieteikums par radītā kaitējuma kompensāciju kriminālprocesa laikā nav iesniegts vai nav izspriests, prasību var celt vispārējā civilprocesuālajā kārtībā, iesniedzot tiesā rakstveida prasības pieteikumu. Prasības pieteikumam jāatbilst vispārējām Civilprocesa likumā noteiktajām prasībām par prasības pieteikuma iesniegšanu.

1.4. Kā ir jāiesniedz prasība (jānorāda kopējā summa un/vai jānorāda atsevišķie zaudējumi)?

Pieteikumā par kaitējuma kompensāciju cietušajam jānorāda kopējo kompensācijas apmēru un jāpamato pieprasītās kompensācijas apmērs (skatīt jautājumu nr. 1.3.).

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.5. Vai pirms tiesvedības un tiesvedības laikā ir iespējams saņemt juridisko palīdzību?

Valsts nodrošina juridisko palīdzību, ja noziedzīgā nodarījumā cietušai personai ir nepieciešama juridiskā palīdzība savu tiesību un pienākumu noskaidrošanai, pieteikuma sastādīšanai un kompensācijas saņemšanai tiesvedības laikā.

Valsts nodrošina juridisko palīdzību arī tajos gadījumos, kad persona ceļ prasību par kaitējuma kompensāciju civilprocesuālajā kārtībā (Skatīt tēmu „Juridiskā palīdzība”).

(skatīt 2.sadaļu).

1.6. Kādi pierādījumi jāiesniedz, lai pamatotu prasību?

Cietušajam, gan iesniedzot pieteikumu par kompensācijas saņemšanu, gan arī ceļot prasību civilprocesuālajā kārtībā, jāiesniedz visi nepieciešami pierādījumi, kas apliecina viņa prasības -pamatotību.

1.7. Ja tiesa piespriež kaitējuma atlīdzināšanu, vai noziegumā cietušajam ir pieejama kāda īpaša palīdzība, lai nolēmums attiecībā uz likumpārkāpēju tiktu izpildīts?

No sprieduma izpildes izdevumu samaksas tiesu izpildītājam ir atbrīvoti piedzinēji, prasībās, kas izriet no personiskiem aizskārumiem, kuru dēļ radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve. Tādējādi ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus segs valsts.

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās cietušais var prasīt tikmēr, kamēr tiesas nolēmums nav izpildīts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes

2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes?

Iespēju saņemt no valsts kompensāciju nosaka likums par valsts kompensāciju cietušajiem. Tā mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo, tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu, ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību, veselību vai dzimumneaizskaramību.

Tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību ir jebkurai personai, kas ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu, vai kura, ievērojot tās īpašo situāciju, īpašuma stāvokli un ienākumu līmeni, nav spējīga nodrošināt savu tiesību aizsardzību.

Lai saņemtu valsts kompensāciju, cietušais iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijai valsts kompensācijas pieprasījumu - aizpildītu valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu, kuras paraugu apstiprina Ministru kabinets.

Ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocess nav pabeigts, cietušais valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapai pievieno procesa virzītāja izziņu, kurā norādīts:

 1. vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laiks un vieta;
 2. vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija, kriminālprocesa uzsākšanas datums un krimināllietas numurs;
 3. informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušo (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija);
 4. vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarītā kaitējuma raksturs (miesas bojājumu smagums vai uz dzimumnozieguma izdarīšanu norādošo pazīmju esamība);
 5. eksperta atzinuma sniegšanas datums, atzinuma numurs un ekspertīzes izdarītājs;
 6. informācija par aizdomās turēto vai apsūdzēto kriminālprocesā, ja šādas informācijas izpaušana netraucē patiesības noskaidrošanu lietā.
2.2. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem noziegumu veidiem?

Valsts kompensācijas izmaksā tikai vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, ja:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un ir iestājusies personas nāve;
 • noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi;
 • noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi (attieksies uz cietušajiem, kas par tādiem atzīti pēc 2007.gada 1.jūlija);
 • noziedzīgais nodarījums vērts pret personas dzimumneaizskaramību.
2.3. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem kaitējuma veidiem?

Tiesības uz valsts kompensāciju ir cietušajiem - fiziskām personām (jābūt procesa virzītāja lēmumam par personas atzīšanu par cietušo), kurām ar tīšu noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums - fiziskas ciešanas, mantisks zaudējums un pat morāls aizskārums.

2.4. Vai kompensāciju iespējams saņemt noziegumā bojāgājušo radinieki vai apgādājamie?

Ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un ir iestājusies personas nāve, cietušais kriminālprocesā var būt pārdzīvojušais laulātais, kāds no mirušā augšupejošiem vai lejupejošiem radiniekiem, adoptētājs, pirmās pakāpes sānu līnijas radinieks.

2.5. Vai kompensāciju iespējams saņemt tikai personas ar noteiktu pilsonību vai noteiktu valstu pastāvīgie iedzīvotāji?

Valsts kompensāciju var saņemt ikviens cietušais, kas par tādu atzīts ar procesa virzītāja lēmumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Par valsts kompensācijas pieprasījumiem pārrobežu lietu gadījumos, skatīt 2.6. punktu.

2.6. Vai ir iespējams pieteikties kompensācijas saņemšanai citā dalībvalstī, ja noziegums izdarīts citā valstī? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Citā Eiropas Savienības dalībvalstī pastāvīgi dzīvojošas personas var pieteikties kompensācijas saņemšanai tikai par kaitējumu, kas radies Latvijas teritorijā izdarīta vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā. Savukārt, cietušajam, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijā un kuram radies kaitējums citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā, ir tiesības tieši vai ar Juridiskās palīdzības administrācijas starpniecību iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

2.7. Vai par noziegumu jāziņo policijai?

Cietušais statusu iegūst ar procesa virzītāja vai izmeklēšanas grupas dalībnieka lēmumu.

Lai cietušais saņemtu valsts kompensāciju, papildus valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapai pievieno:

 1. ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocess nav pabeigts, procesa virzītāja izziņu.
 2. ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ, spēkā stājušos galīgo procesa virzītāja nolēmumu.

Tādējādi, ja Jūs vēlaties saņemt valsts kompensāciju, par noziegumu ir jāziņo policijai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.8. Vai pirms pieteikšanās jānogaida policijas izmeklēšanas vai krimināllietas tiesvedības rezultāts?

Nē, cietušajam ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja vardarbīga nozieguma nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav noskaidrots, vai viņš saskaņā ar Krimināllikumu nav saucams pie kriminālatbildības. Valsts kompensāciju var saņemt arī tad, ja kriminālprocess nav pabeigts.

2.9. Ja likumpārkāpējs ir identificēts, vai vispirms jāmēģina saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja?

Nē, valsts kompensāciju var saņemt neatkarīgi no tā, vai cietušais ir vai nav saņēmis kompensāciju no vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai līdzdalībnieka. Ja cietušais ir saņēmis kompensāciju no vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai līdzdalībnieka un to pierāda maksājumu apliecinošs dokuments, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.

2.10. Ja likumpārkāpējs nav identificēts vai notiesāts, vai iespējams saņemt kompensāciju? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu?

Jā, cietušajam ir tiesības uz valsts kompensāciju, ja vardarbīga nozieguma nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav noskaidrots, vai viņš saskaņā ar Krimināllikumu nav saucams pie kriminālatbildības. Valsts kompensācijas pieprasījumam pievienojama procesa virzītāja izziņa vai tiesas lēmums par personas atbrīvošanu no kriminālatbildības.

2.11. Vai pastāv laika ierobežojums, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu?

Valsts kompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijā jāiesniedz gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tomēr pastāv vēl viens ierobežojums, proti, tiesības vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu, ja noziedzīgs nodarījums bijis vērsts pret personas veselību un cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi, ir tām personām, kuras šāda noziedzīga nodarījuma rezultātā atzītas par cietušajiem pēc 2007.gada 1.jūlija.

2.12. Par kāda veida kaitējumu persona var saņemt kompensāciju?

Valsts kompensācija tiek izmaksāta, ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un ir iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi vai noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzimumneaizskaramību.

2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Kompensācija tiek izmaksāta:

 1. 100 procentu apmērā, ja iestājusies personas nāve;
 2. 70 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai aizskarta cietušā dzimumneaizskaramība;
 3. 50 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi.

Personai, kura atzīta par cietušo noziedzīgā nodarījumā valsts kompensācija tiek izmaksāta 50 procentu apmērā no šā panta otrajā daļā noteiktā valsts kompensācijas apmēra.

Ja cietušais no vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai līdzdalībnieka ir saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu un to pierāda maksājumu apliecinošs dokuments, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.14. Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Līdz 2008.gada 1.janvārim vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs tiek noteikts piecu minimālo mēneša darba algu apmērā. Pēc 2008. gada 1. janvāra vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs būs Latvijas Republikā noteiktās 10 minimālās mēneša darba algas.

2.15. Vai kompensācija par tiem pašiem zaudējumiem, ko persona saņem vai var saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atskaitīta no valsts piešķirtās kompensācijas?

Valsts kompensācija cietušajiem tiek izmaksāta atbilstoši likumā noteiktajam mērķim, un, ja persona ir saņēmusi apdrošināšanas prēmiju no apdrošināšanas sabiedrības, tas neietekmē valsts kompensācijas apmēru.

2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt personas iespējas saņemt kompensāciju vai to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, piemēram, personas izturēšanās notikumā, kas izraisījis kaitējumu?

Personai valsts kompensācijas apmērs tiek samazināts par 50 procentiem no 2.13. punktā norādītā procentuālā apmēra, ja tā atzīta par cietušo noziedzīgā nodarījumā:

 • Par slepkavību, kas izdarīta piepeša stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī, kuru izraisījusi vardarbība vai smags goda aizskārums no cietušā puses;
 • Par slepkavību, kas izdarīta, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas;
 • Slepkavība, pārkāpjot personas aizturēšanas nosacījumus;
 • Par tīšu smaga vai vidēja smaguma miesas bojājumu, kas nodarīts piepeša stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī, kuru izraisījusi vardarbība vai smags goda aizskārums no cietušā puses;
 • Par tīša smaga vai vidēja smaguma miesas bojājuma nodarīšanu, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas, ja šis bojājums nav nodarīts, aizsargājoties pret dzīvības apdraudējumu vai pret izvarošanu;
 • Tīša miesas bojājuma nodarīšana, pārkāpjot personas aizturēšanas nosacījumus.
2.17. Vai ir iespējams saņemt kompensācijas avansu? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Valsts kompensācija Latvijā netiek izmaksāta avansā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.18. Kur ir iespējams saņemt vajadzīgās veidlapas un sīkāku informāciju par pieteikšanos? Vai ir īpašs palīdzības tālrunis vai mājas lapā, ko iespējams izmantot?

Pieprasījuma veidlapu un informāciju par tās aizpildīšanu bez maksas var saņemt:

 • Juridiskās palīdzības administrācijā;
 • pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā ir personas dzīvesvieta vai kuras administratīvajā teritorijā tā tiesiski uzturas;
 • Juridiskās palīdzības administrācijas interneta mājas lapā www.jpa.gov.lv. Bezmaksas tālrunis iedzīvotājiem - 8001801.
2.19. Vai ir iespējams saņemt juridisku palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu?

Ņemot vērā, ka valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa ir sastādīta tā, lai persona bez juridiskām zināšanām varētu to aizpildīt, tad juridiska palīdzība veidlapas aizpildīšanā nav paredzēta.

Praktisku palīdzību (informāciju) veidlapas aizpildīšanā var iegūt zvanot uz bezmaksas tālruni iedzīvotājiem - 8001801, vai arī personīgi Juridiskās palīdzības administrācijā.

2.20. Kur jānosūta pieteikums?

Aizpildīto veidlapu kopā ar pievienotajiem dokumentiem var iesniegt personīgi Juridiskās palīdzības administrācijā vai nosūtīt pa pastu.

Juridiskās palīdzības administrācijas adrese: Rīga, Brīvības gatve 214, LV 1039.

Pieprasījumu personīgi var iesniegt Juridiskās palīdzības administrācijā, darba dienās no plkst. 9.00 - 17.00.

2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsts organizācijas, kas var sniegt turpmāko palīdzību?

Nevalstiskās organizācijas:

 • Cietušo atbalsta centrs;
 • Resursu centrs sievietēm „Marta”.

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Latvija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 19-05-2009

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste