Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Λεττονία

Τελευταία ενημέρωση: 19-05-2009
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Λεττονία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από το δράστη 1.
1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να εγείρω αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά του δράστη; 1.1.
1.2. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου; 1.2.
1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου; 1.3.
1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου (πρέπει να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ή/και να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους ζημίες); 1.4.
1.5. Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής πριν ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 1.5.
1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου; 1.6.
1.7. Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, διαθέτω ως θύμα εγκλήματος κάποια ειδική βοήθεια προκειμένου να επιτύχω την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη; 1.7.
2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο φορέα 2.
2.1. Υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσιους φορείς; 2.1.
2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα παρέχεται μόνο στα θύματα ορισμένων αξιόποινων πράξεων; 2.2.
2.3. Μήπως η δυνατότητα αυτή υφίσταται μόνο για θύματα που έχουν υποστεί συγκεκριμένες σωματικές βλάβες; 2.3.
2.4. Αν το θύμα έχει αποβιώσει, μπορούν οι συγγενείς και τα εξαρτώμενα από αυτό άτομα να επιδιώξουν αποζημίωση; 2.4.
2.5. Μήπως η δυνατότητα αποζημίωσης υφίσταται μόνο για άτομα συγκεκριμένης ιθαγένειας ή άτομα που διαμένουν σε συγκεκριμένη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση σε άλλο κράτος μέλος αν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Είναι απαραίτητο να καταγγείλω την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι υποχρεωτικό να περιμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας πριν υποβάλω αίτηση αποζημίωσης; 2.8.
2.9. Αν ο δράστης είναι γνωστός, είναι απαραίτητο να επιχειρήσω πρώτα να αποζημιωθώ από αυτόν; 2.9.
2.10. Αν ο δράστης δεν είναι γνωστός ή δεν καταδικάστηκε, εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω με την αίτησή μου; 2.10.
2.11. Προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης; 2.11.
2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ; 2.12.
2.13. Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση; 2.13.
2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικαστεί; 2.14.
2.15. Θα εκπεστεί από την αποζημίωση που θα λάβω από το κράτος τυχόν αποζημίωση που έχω λάβει ή μπορεί να λάβω για την ίδια ζημία, αλλά από άλλη πηγή (π.χ. ασφαλιστικό οργανισμό); 2.15.
2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα να λάβω αποζημίωση ή τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της, π.χ. η συμπεριφορά μου σε σχέση με το ζημιογόνο γεγονός; 2.16.
2.17. Μπορεί να μου προκαταβληθεί τμήμα της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.17.
2.18. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα απαραίτητα έντυπα και να λάβω περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης; Υπάρχει κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω; 2.18.
2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για την υποβολή της αίτησης; 2.19.
2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια; 2.21.

 

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από το δράστη

1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να εγείρω αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά του δράστη;

Ο νόμος περί ποινικής δικονομίας προβλέπει τους κανόνες για την έγερση αξιώσεων αποζημίωσης από θύματα αξιόποινων πράξεων. Η αποζημίωση αποτελεί δικονομικό στοιχείο του ποινικού δικαίου και καταβάλλεται από το δράστη εθελουσίως ή μετά από δικαστική απόφαση. Αν το θύμα πιστεύει ότι η αποζημίωση που του επιδικάστηκε δεν καλύπτει όλη τη ζημία του, μπορεί να εγείρει αξίωση αποζημίωσης με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος περί ποινικής δικονομίας. Στην αποζημίωση που επιδικάζεται συνυπολογίζεται τυχόν αποζημίωση που έχει καταβληθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Αν η αξίωση αποζημίωσης δεν εγερθεί ή δεν συζητηθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, μπορεί να ασκηθεί αγωγή σύμφωνα με την πολιτική δικονομία. Τα θύματα που εγείρουν αξιώσεις αποζημίωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες αυτές απαλλάσσονται από τα κρατικά τέλη.

Αν το θύμα είναι ανήλικος, εκπροσωπείται από:

 1. τη μητέρα, τον πατέρα ή τον επίτροπό του·
 2. παππού, γιαγιά ή ενήλικο αδελφό που ζει με τον ανήλικο και έχει αναλάβει τη φροντίδα του·
 3. εκπρόσωπο φορέα που ασχολείται με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών·
 4. εκπρόσωπο ΜΚΟ που ασχολείται με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.
1.2. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου;

Τα θύματα μπορούν να εγείρουν αξίωση αποζημίωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας μέχρι την έναρξη της τακτικής ανάκρισης.

Αν η αξίωση αποζημίωσης δεν υποβληθεί ή δεν συζητηθεί κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, μπορεί να υποβληθεί με έγγραφη αίτηση στο δικαστήριο.

1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου;

Τα θύματα μπορούν να εγείρουν αξίωση αποζημίωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας μέχρι την έναρξη της τακτικής ανάκρισης. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως ή προφορικώς στην αρχή ενώπιον της οποίας διεξάγεται η διαδικασία – στον κρατικό οργανισμό/λειτουργό που είναι επιφορτισμένος με την κίνηση και τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την έκδοση αποφάσεων για την πρόοδό της και που είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της διαδικασίας και το αποτέλεσμά της (δικαστήριο, δικαστής, εισαγγελέας ή προανακριτική αρχή). Οι αιτήσεις που υποβάλλονται προφορικώς καταχωρούνται στα πρακτικά από το λειτουργό ενώπιον του οποίου διεξάγεται η διαδικασία. Ο εισαγγελέας καταχωρεί αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της προδικασίας, καθώς και το ποσό αποζημίωσης που ζητείται, σε έγγραφο που συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση της προδικασίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αν η αξίωση αποζημίωσης δεν εγερθεί ή δεν συζητηθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, μπορεί να ασκηθεί αγωγή σύμφωνα με την πολιτική δικονομία με την υποβολή γραπτής αίτησης στο δικαστήριο. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις γενικές διατάξεις του νόμου περί πολιτικής δικονομίας που αφορούν την άσκηση αγωγής.

1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου (πρέπει να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ή/και να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους ζημίες);

Η αίτηση αποζημίωσης θύματος πρέπει να αναφέρει και να τεκμηριώνει το συνολικό ποσό αποζημίωσης που ζητείται (βλ. ερώτηση 1.3.).

1.5. Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής πριν ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;

Το κράτος εξασφαλίζει την παροχή νομικής συνδρομής την οποία χρειάζεται το θύμα αξιόποινης πράξης για να εξακριβώσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, να περιγράψει την αξίωσή του και να ζητήσει αποζημίωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Το κράτος παρέχει επίσης νομική συνδρομή στα πρόσωπα που ασκούν αγωγή αποζημίωσης σύμφωνα με την πολιτική δικονομία (Βλέπε το θέμα Νομική συνδρομή).

(βλέπε μέρος 2).

1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου;

Η αίτηση αποζημίωσης θύματος ή η αγωγή θύματος σύμφωνα με την πολιτική δικονομία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αποδεικτικά μέσα στα οποία θεμελιώνεται η αξίωση.

1.7. Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, διαθέτω ως θύμα εγκλήματος κάποια ειδική βοήθεια προκειμένου να επιτύχω την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη;

Ο διάδικος που εκτελεί απόφαση απαλλάσσεται από την καταβολή στο δικαστικό επιμελητή των εξόδων εκτέλεσης, εφόσον η αξίωση αφορά αναπηρία ή άλλη βλάβη της σωματικής ακεραιότητας ή εφόσον το θύμα απεβίωσε. Στις περιπτώσεις αυτές, τα έξοδα εκτέλεσης καλύπτονται από το κράτος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σε περίπτωση άσκησης αστικής αγωγής, τα θύματα μπορούν να ζητήσουν από το κράτος νομική συνδρομή μέχρις ότου εκτελεστεί η απόφαση.

2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο φορέα

2.1. Υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσιους φορείς;

Ο νόμος περί κρατικής αποζημίωσης των θυμάτων θεσπίζει τη δυνατότητα αποζημίωσης από το κράτος. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, τα φυσικά πρόσωπα που αναγνωρίζονται ως θύματα σύμφωνα με το νόμο περί ποινικής δικονομίας δικαιούνται κρατικής αποζημίωσης για την ηθική βλάβη που οφείλεται σε δόλιες εγκληματικές ενέργειες, σωματική βλάβη ή υλικές ζημίες, αν η εγκληματική πράξη στρεφόταν κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του προσώπου ή αποτελούσε σεξουαλικό αδίκημα.

Κάθε πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως φτωχό ή μειονεκτούν ή το οποίο, λόγω των προσωπικών συνθηκών, της περιουσιακής του κατάστασης και του επιπέδου του εισοδήματός του δεν είναι σε θέση να φροντίσει για την υπεράσπισή του, δικαιούται νομική συνδρομή.

Προκειμένου να λάβει κρατική αποζημίωση, το θύμα πρέπει να εγείρει ενώπιον της Αρχής νομικής συνδρομής αξίωση αποζημίωσης από το κράτος συμπληρώνοντας το έντυπο της αίτησης κρατικής αποζημίωσης, το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αν η ποινική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αξίωσης κρατικής αποζημίωσης, το θύμα πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση αποζημίωσης από το κράτος έκθεση του λειτουργού ενώπιον του οποίου διεξάγεται η διαδικασία, στην οποία να αναφέρεται:

 1. ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της βίαιης εγκληματικής ενέργειας·
 2. ο χαρακτηρισμός της βίαιης εγκληματικής ενέργειας, η ημερομηνία έναρξης της ποινικής διαδικασίας και ο αριθμός της υπόθεσης·
 3. πληροφορίες για το πρόσωπο που έχει αναγνωριστεί ως θύμα (ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση, τρόπος επικοινωνίας)·
 4. περιγραφή της βλάβης που επήλθε λόγω της βίαιης εγκληματικής ενέργειας (σοβαρότητα της σωματικής βλάβης ή ενδείξεις για την τέλεση σεξουαλικού αδικήματος)·
 5. ημερομηνία και κωδικός της έκθεσης πραγματογνώμονα και όνομα του πραγματογνώμονα·
 6. πληροφορίες για τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο στην ποινική διαδικασία, εφόσον η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών δεν παρεμποδίζει τη διαπίστωση των γεγονότων.
2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα παρέχεται μόνο στα θύματα ορισμένων αξιόποινων πράξεων;

Κρατική αποζημίωση καταβάλλεται στα θύματα βίαιων εγκληματικών ενεργειών μόνον αν:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • η εγκληματική ενέργεια στρεφόταν κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του προσώπου και επέφερε το θάνατό του·
 • η εγκληματική ενέργεια στρεφόταν κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του προσώπου και του προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη·
 • η εγκληματική ενέργεια στρεφόταν κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του προσώπου και του προκάλεσε απλή σωματική βλάβη (εφαρμόζεται στα πρόσωπα που αναγνωρίστηκαν ως θύματα σωματικής βλάβης μετά την 1η Ιουλίου 2007)·
 • η εγκληματική ενέργεια ήταν σεξουαλικής φύσεως.
2.3. Μήπως η δυνατότητα αυτή υφίσταται μόνο για θύματα που έχουν υποστεί συγκεκριμένες σωματικές βλάβες;

Κρατική αποζημίωση δικαιούνται μόνο τα φυσικά πρόσωπα που είναι θύματα βίαιης εγκληματικής ενέργειας (πρέπει να εκδοθεί απόφαση του λειτουργού ενώπιον του οποίου διεξάγεται η διαδικασία με την οποία το πρόσωπο να αναγνωρίζεται ως θύμα) και που υπέστησαν ζημία λόγω δόλιας εγκληματικής ενέργειας. Η ζημία που καλύπτεται περιλαμβάνει σωματική βλάβη, υλικές ζημίες και ηθική βλάβη.

2.4. Αν το θύμα έχει αποβιώσει, μπορούν οι συγγενείς και τα εξαρτώμενα από αυτό άτομα να επιδιώξουν αποζημίωση;

Αν η αξιόποινη πράξη στρεφόταν κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας προσώπου και το θύμα απεβίωσε, ο επιζών σύζυγος, οι ανιόντες ή κατιόντες, οι εξ υιοθεσίας γονείς ή οι συγγενείς πρώτου βαθμού εκ πλαγίου μπορούν να αναγνωριστούν ως θύματα στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

2.5. Μήπως η δυνατότητα αποζημίωσης υφίσταται μόνο για άτομα συγκεκριμένης ιθαγένειας ή άτομα που διαμένουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Το πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως θύμα με απόφαση του λειτουργού ενώπιον του οποίου διεξάγεται η διαδικασία μπορεί να λάβει αποζημίωση από το κράτος.

Για τις αξιώσεις αποζημίωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις, βλέπε 2.6.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση σε άλλο κράτος μέλος αν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Τα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ μπορούν να ζητήσουν μόνον αποκατάσταση της ζημίας που οφείλεται σε βίαιη εγκληματική ενέργεια που διαπράχθηκε στο έδαφος της Λεττονίας. Το θύμα που κατοικεί μόνιμα στη Λεττονία και έχει υποστεί βλάβη που οφείλεται σε αξιόποινη πράξη διαπραχθείσα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από το κράτος υποβάλλοντας αίτηση στην αρμόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους μέλους της ΕΕ απευθείας ή μέσω της Αρχής νομικής συνδρομής.

2.7. Είναι απαραίτητο να καταγγείλω την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία;

Το καθεστώς του θύματος αναγνωρίζεται με απόφαση του λειτουργού ενώπιον του οποίου διεξάγεται η διαδικασία ή μέλους της ομάδας που διεξάγει την ανάκριση.

Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση αποζημίωσης από το κράτος, πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. έκθεση του λειτουργού ενώπιον του οποίου διεξάγεται η διαδικασία, αν η ποινική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης·
 2. οριστική απόφαση του λειτουργού ενώπιον του οποίου διεξάγεται η διαδικασία, αν η ποινική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή έχει εκδοθεί απόφαση του λειτουργού ενώπιον του οποίου διεξάγεται η διαδικασία με την οποία ματαιώνεται η ποινική διαδικασία για λόγους που δεν αφορούν την ανυπαρξία ευθύνης του δράστη.

Συνεπώς, αν επιθυμείτε να λάβετε αποζημίωση από το κράτος, πρέπει να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία.

2.8. Είναι υποχρεωτικό να περιμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας πριν υποβάλω αίτηση αποζημίωσης;

Όχι. Το θύμα βίαιης εγκληματικής ενέργειας δικαιούται αποζημίωση από το κράτος ακόμα και αν ο δράστης ή συνεργός του δεν είναι γνωστοί ή δεν υπέχουν ποινική ευθύνη σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα. Κρατική αποζημίωση μπορεί να επιδικαστεί και πριν ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.9. Αν ο δράστης είναι γνωστός, είναι απαραίτητο να επιχειρήσω πρώτα να αποζημιωθώ από αυτόν;

Όχι. Το θύμα αξιόποινης πράξης μπορεί να λάβει αποζημίωση από το κράτος ανεξαρτήτως της αποζημίωσης που έχει τυχόν λάβει από το δράστη ή από συνεργό. Αν το θύμα βίαιης εγκληματικής ενέργειας λάβει αποζημίωση από το δράστη ή συνεργό και η καταβολή της αποζημίωσης αποδεικνύεται εγγράφως, το ποσό της καταβλητέας από το κράτος αποζημίωσης μειώνεται κατά ποσό ίσο με την ήδη ληφθείσα αποζημίωση.

2.10. Αν ο δράστης δεν είναι γνωστός ή δεν καταδικάστηκε, εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω με την αίτησή μου;

Ναι. Το θύμα βίαιης εγκληματικής ενέργειας δικαιούται αποζημίωση από το κράτος ακόμα και αν ο δράστης ή ο συνεργός δεν είναι γνωστοί ή δεν υπέχουν ποινική ευθύνη σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα. Στις περιπτώσεις αυτές, η έκθεση του λειτουργού ενώπιον του οποίου διεξάγεται η διαδικασία ή η δικαστική απόφαση για την ανυπαρξία ποινικής ευθύνης πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης από το κράτος.

2.11. Προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης;

Οι αιτήσεις καταβολής αποζημίωσης από το κράτος υποβάλλονται στην Αρχή νομικής συνδρομής εντός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίστηκε η ιδιότητα του θύματος στον ενδιαφερόμενο.

Αν η αξιόποινη πράξη στρεφόταν κατά της σωματικής ακεραιότητας προσώπου και το θύμα υπέστη απλή σωματική βλάβη, μπορεί να υποβάλει αίτηση καταβολής αποζημίωσης από το κράτος μόνον αν αναγνωρίστηκε ως θύμα μετά την 1η Ιουλίου 2007.

2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ;

Αποζημίωση από το κράτος καταβάλλεται αν η αξιόποινη πράξη στρεφόταν κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας προσώπου το οποίο απεβίωσε, υπέστη σοβαρή ή απλή σωματική βλάβη ή το αδίκημα ήταν σεξουαλικής φύσεως.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.13. Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Η αποζημίωση καταβάλλεται:

 1. κατά 100% αν το θύμα απεβίωσε·
 2. κατά 70% αν το θύμα υπέστη σοβαρή σωματική βλάβη ή το αδίκημα ήταν σεξουαλικής φύσεως·
 3. κατά 50% αν το θύμα υπέστη απλή σωματική βλάβη.

Το πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως θύμα αξιόποινης πράξης λαμβάνει αποζημίωση από το κράτος σε ποσοστό 50% της προαναφερθείσας αποζημίωσης η οποία προβλέπεται από το άρθρο 7, παράγραφος 2, του νόμου περί κρατικής αποζημίωσης θυμάτων.

Αν το θύμα βίαιης εγκληματικής ενέργειας λάβει αποζημίωση από το δράστη ή συνεργό και η καταβολή της αποζημίωσης αποδεικνύεται εγγράφως, το ποσό της καταβλητέας από το κράτος αποζημίωσης μειώνεται κατά ποσό ίσο με την ήδη ληφθείσα αποζημίωση.

2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικαστεί;

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, το ανώτατο ποσό κρατικής αποζημίωσης που μπορεί να καταβληθεί στο θύμα βίαιης εγκληματικής ενέργειας είναι ίσο με το πενταπλάσιο του κατώτατου μηνιαίου μισθού. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, το ανώτατο ποσό κρατικής αποζημίωσης που θα μπορεί να καταβληθεί στο θύμα βίαιης εγκληματικής ενέργειας θα είναι ίσο με το δεκαπλάσιο του κατώτατου μηνιαίου μισθού που προβλέπεται στη Δημοκρατία της Λεττονίας.

2.15. Θα εκπεστεί από την αποζημίωση που θα λάβω από το κράτος τυχόν αποζημίωση που έχω λάβει ή μπορεί να λάβω για την ίδια ζημία, αλλά από άλλη πηγή (π.χ. ασφαλιστικό οργανισμό);

Η αποζημίωση των θυμάτων από το κράτος καταβάλλεται για την εκπλήρωση των στόχων που ορίζει η νομοθεσία· τυχόν ασφαλιστικές αποζημιώσεις που λαμβάνει το θύμα από ασφαλιστική εταιρία δεν επηρεάζουν το ποσό της καταβλητέας κρατικής αποζημίωσης.

2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα να λάβω αποζημίωση ή τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της, π.χ. η συμπεριφορά μου σε σχέση με το ζημιογόνο γεγονός;

Το ποσοστό της καταβλητέας κρατικής αποζημίωσης που αναφέρεται στην ερώτηση 2.13 μειώνεται κατά 50% αν ο ενδιαφερόμενος αναγνωρίστηκε ως θύμα αξιόποινης πράξης, εφόσον:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • διαπράχθηκε ανθρωποκτονία σε ξαφνική κατάσταση βρασμού ψυχής η οποία προκλήθηκε από βίαιη ενέργεια ή σοβαρή δυσφήμιση εκ μέρους του θύματος·
 • διαπράχθηκε ανθρωποκτονία με πράξη που υπερέβαινε τα αναγκαία όρια της άμυνας·
 • διαπράχθηκε ανθρωποκτονία με πράξη που υπερέβαινε τα αναγκαία όρια της κατακράτησης·
 • προκλήθηκε σοβαρή ή απλή σωματική βλάβη με δόλο σε ξαφνική κατάσταση βρασμού ψυχής η οποία προκλήθηκε από βίαιη ενέργεια ή σοβαρή δυσφήμιση εκ μέρους του θύματος·
 • προκλήθηκε σοβαρή ή απλή σωματική βλάβη εκ δόλου με πράξη που υπερέβαινε τα αναγκαία όρια της άμυνας, εφόσον η σωματική βλάβη δεν ήταν αποτέλεσμα άμυνας κατά πράξης που απειλούσε τη ζωή του θύματος ή βιασμού·
 • προκλήθηκε σωματική βλάβη εκ δόλου με πράξη που υπερέβαινε τα αναγκαία όρια της κατακράτησης.
2.17. Μπορεί να μου προκαταβληθεί τμήμα της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Στη Λεττονία δεν προβλέπεται προκαταβολή της κρατικής αποζημίωσης.

2.18. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα απαραίτητα έντυπα και να λάβω περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης; Υπάρχει κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες για τη συμπλήρωσή τους διατίθενται δωρεάν:

 • από την Αρχή νομικής συνδρομής·
 • από τα τοπικά κυβερνητικά γραφεία της διοικητικής περιφέρειας στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει τη διαμονή ή τη νόμιμη κατοικία του·
 • από την ιστοσελίδα της Αρχής νομικής συνδρομής (Juridiskās palīdzības administrācija) www.jpa.gov.lv latviešu valoda. Ο αριθμός της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για τους μόνιμους κατοίκους είναι 8001801.
2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για την υποβολή της αίτησης;

Επειδή το έντυπο της αίτησης αποζημίωσης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να συμπληρωθεί από πρόσωπα που δεν έχουν νομικές γνώσεις, δεν διατίθεται νομική συνδρομή για τη συμπλήρωσή του.

Πρακτική βοήθεια (πληροφορίες) για τη συμπλήρωση του εντύπου διατίθενται από την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τους μόνιμους κατοίκους στον αριθμό 8001801, ή αυτοπροσώπως από την Αρχή νομικής συνδρομής.

2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση;

Το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και τα συνημμένα έγγραφα μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Αρχή νομικής συνδρομής ή να υποβληθούν αυτοπροσώπως.

Η διεύθυνση της Αρχής νομικής συνδρομής είναι Brīvības gatve 214, Riga LV 1039.

Οι ώρες λειτουργίας για την αυτοπρόσωπη υποβολή αιτήσεων είναι από 9 π.μ. μέχρι 5 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες.

2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια;

Μη κυβερνητικές οργανώσεις:

 • Κέντρο στήριξης θυμάτων·
 • κέντρο βοήθειας γυναικών "Marta”.

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Λεττονία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 19-05-2009

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο