Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Lotyšsko

Poslední aktualizace: 19-05-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Lotyšsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Získání odškodnění ve formě náhrady škody od pachatele trestného činu 1.
1.1. Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody v soudním řízení (trestním řízení) proti pachateli trestného činu? 1.1.
1.2. Ve které fázi řízení bych měl nárok uplatnit? 1.2.
1.3. Jak mám uplatnit svůj nárok a komu jej mám předložit? 1.3.
1.4. Jakým způsobem mám uplatnit svůj nárok (mám uvést celkovou částku, a/nebo vyčíslit jednotlivé škody)? 1.4.
1.5. Mohu získat právní pomoc před zahájením řízení a/nebo v jeho průběhu? 1.5.
1.6. Jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku? 1.6.
1.7. Pokud mi soud přizná náhradu škody, mohu jako oběť trestného činu získat nějakou zvláštní pomoc při výkonu rozhodnutí proti pachateli? 1.7.
2. Získání odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci 2.
2.1. Je možné získat odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci? 2.1.
2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů? 2.2.
2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy? 2.3.
2.4. Mohou příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu, nebo osoby na nich závislé získat odškodnění? 2.4.
2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na státní příslušníky určitého státu nebo na osoby žijící v určitém státě? 2.5.
2.6. Mohu požádat o odškodnění v jiném členském státě v případě, kdy byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.6.
2.7. Je nutné oznámit trestný čin policii? 2.7.
2.8. Je nezbytné vyčkat před podáním žádosti o odškodnění na výsledek jakéhokoli policejního vyšetřování nebo trestního řízení? 2.8.
2.9. Pokud byl zjištěn pachatel trestného činu, je nutné pokusit se nejprve získat odškodnění od pachatele trestného činu? 2.9.
2.10. Pokud nebyl pachatel trestného činu zjištěn nebo usvědčen, mám přesto nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku? 2.10.
2.11. Je stanovena lhůta pro uplatnění nároku na odškodnění? 2.11.
2.12. Jaké škody mi mohou být nahrazeny? 2.12.
2.13. Jak se určí výše odškodnění? 2.13.
2.14. Je stanovena nejnižší nebo nejvyšší možná částka, kterou lze přiznat? 2.14.
2.15. Odečte se od odškodnění poskytnutého státem odškodnění za stejné škody, kterou jsem obdržel nebo kterou mohu obdržet z jiných zdrojů (např. z pojištění)? 2.15.
2.16. Jsou stanovena jakákoli další kritéria, která mohou ovlivnit mou šanci získat odškodnění nebo způsob určení její výše, např. mé chování ve vztahu k události, která byla příčinou vzniku újmy? 2.16.
2.17. Může mi být vyplacena záloha na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.17.
2.18. Kde mohu získat nezbytné formuláře a další informace o postupu při podání žádosti o odškodnění? Existuje nějaká specializovaná linka pomoci nebo internetová stránka, které mohu využít? 2.18.
2.19. Mohu získat právní pomoc pro podání žádosti o odškodnění? 2.19.
2.20. Kam mám zaslat svou žádost? 2.20.
2.21. Existují nějaké organizace na podporu obětí trestných činů, které mohou poskytnout další pomoc? 2.21.

 

1. Získání odškodnění ve formě náhrady škody od pachatele trestného činu

1.1. Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody v soudním řízení (trestním řízení) proti pachateli trestného činu?

Pravidla pro uplatnění nároků na náhradu škody pro oběti trestných činů stanovuje trestní řád. Odškodnění je procesní prvek trestního práva a obžalovaný ji musí zaplatit dobrovolně nebo na příkaz soudu. Jestliže je oběť přesvědčena o tom, že poskytnuté odškodnění nepokrývá všechny utrpěné škody, má právo podat návrh na náhradu škody podle postupu stanoveného v trestním řádu. Přiznaná náhrada škody přihlíží k částce poskytnuté během trestního řízení. Jestliže nárok na odškodnění škody není podán nebo projednán během trestního řízení, lze jej podat v rámci občanskoprávního řízení. Oběti, které uplatňují nárok na náhradu škody v rámci těchto řízení, jsou osvobozeny od státních poplatků.

V případě, kdy škodu utrpí nezletilý, zastupuje oběť:

 1. matka, otec nebo opatrovník,
 2. jeden z prarodičů nebo dospělý sourozenec, pokud nezletilý žije s jedním z těchto příbuzných a tento příbuzný má nezletilého svěřeného do péče,
 3. zástupce orgánu pro ochranu práv dítěte,
 4. zástupce nevládní organizace, jejíž úkolem je chránit práva dětí.
1.2. Ve které fázi řízení bych měl nárok uplatnit?

Oběti mají právo uplatnit nárok na náhradu škod ve kterémkoli stádiu trestního řízení až do zahájení soudního vyšetřování.

NahoruNahoru

Jestliže nárok na náhradu škody není uplatněn nebo projednán během trestního řízení, lze jej uplatnit formou písemné žádosti soudu.

1.3. Jak mám uplatnit svůj nárok a komu jej mám předložit?

Oběti mají právo uplatnit nárok na odškodnění škody ve kterémkoli stádiu trestního řízení až do zahájení soudního vyšetřování. Žádosti lze předložit písemně nebo ústně orgánu, který vede řízení – státní instituci/úředníkovi zodpovědnému za zahájení a vedení řízení a přijímání rozhodnutí o postupu řízení a za průběh řízení a jejich výsledek (soud, soudce, státní zástupce nebo vyšetřující orgán). Žádosti podané ústně zaznamená úředník vedoucí řízení do spisu případu. Státní zástupce zaznamenává žádosti podané během předběžného vyšetřování společně s výší odškodnění nárokovaného v listině o uzavření předběžného řízení.

Jestliže nárok na odškodnění není uplatněn nebo projednán během trestního řízení, lze jej uplatnit formou písemné žádosti podané u soudu v rámci občanskoprávního řízení. Žádosti musí splňovat obecná ustanovení občanského soudního řádu o uplatňování nároků.

1.4. Jakým způsobem mám uplatnit svůj nárok (mám uvést celkovou částku, a/nebo vyčíslit jednotlivé škody)?

V žádosti o náhradu škod musí oběť uvést celkovou částku nárokovaného odškodnění a tuto částku odůvodnit (viz otázku 1.3.).

NahoruNahoru

1.5. Mohu získat právní pomoc před zahájením řízení a/nebo v jeho průběhu?

Stát poskytuje právní pomoc v případech, kdy oběť trestného činu právní pomoc potřebuje, aby mohla uplatnit svá práva a povinnosti, vypracovat žádost a požádat o odškodnění během řízení.

Stát také poskytuje právní pomoc osobám, které podaly žalobu pro náhradu škod v občanskoprávním řízení (viz téma Právní pomoc).

(viz oddíl 2).

1.6. Jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku?

Žádost oběti o odškodnění nebo uplatnění nároku oběti v občanskoprávním řízení musí obsahovat všechny relevantní důkazy opodstatňující nárok.

1.7. Pokud mi soud přizná náhradu škody, mohu jako oběť trestného činu získat nějakou zvláštní pomoc při výkonu rozhodnutí proti pachateli?

Účastník řízení vymáhající rozsudek je osvobozen od platby výdajů souvisejících s výkonem soudního rozhodnutí soudnímu úředníkovi v případě, kdy se nárok týká invalidity nebo jiné tělesné újmy z důvodu zranění osoby nebo kdy dotčená osoba zemřela. V tomto případě stát hradí náklady na výkon soudního rozhodnutí.

V občanskoprávních případech mohou oběti žádat od státu právní pomoc až do výkonu soudního rozhodnutí.

2. Získání odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci

2.1. Je možné získat odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci?

Zákon o odškodnění obětí státem stanovuje možnost získat odškodnění od státu. Podle tohoto zákona mají fyzické osoby uznané podle trestního řádu jako oběti právo na získání odškodnění od státu za nemateriální újmu způsobenou úmyslným trestným činem, fyzickým utrpením nebo hmotnou škodou v případech, kdy byl dotčený trestný čin zaměřen proti životu nebo tělesnému zdraví této osoby nebo pokud se jednalo o sexuálně motivovaný trestný čin.

NahoruNahoru

Každá osoba uznaná za znevýhodněnou nebo nemajetnou, která z důvodu své osobní situace, majetkových poměrů a úrovně příjmů nemůže zajistit uplatnění svých vlastních nároků, má právo na právní pomoc poskytovanou státem.

Proto, aby oběť získala odškodnění od státu, musí předložit Správě právní pomoci žádost o odškodnění poskytované státem prostřednictvím vyplněného formuláře žádosti o odškodnění poskytované státem, jejíž vzor je schválen vládou.

Jestliže při podání žádosti o odškodnění poskytovaného státem probíhá trestní řízení, musí oběť k formuláři žádosti o odškodnění poskytovaného státem přiložit zprávu úředníka vedoucího řízení, která obsahuje:

 1. datum, kdy byl násilný trestný čin spáchán, a místo, kde k němu došlo,
 2. klasifikaci násilného trestného činu, datum zahájení trestního řízení a číslo jednací případu,
 3. informace o osobě uznané za oběť v případě (křestní jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, kontaktní údaje),
 4. popis újmy způsobené v důsledku násilného trestného činu (stupeň tělesné újmy nebo údaje potvrzující spáchání sexuálně motivovaného trestného činu),
 5. datum a číslo posudky a jméno znalce, který vedl šetření,
 6. informace týkající se podezřelého nebo obžalovaného v trestním řízení, jestliže zveřejnění těchto informací nebrání zjištění skutkového stavu případu.
2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů?

Odškodnění poskytované státem může být poskytnuto obětem násilného trestného činu, pouze když:

NahoruNahoru

 • trestný čin byl zaměřen proti životu nebo tělesnému zdraví, přičemž dotčená osoba zemřela,
 • trestný čin byl zaměřen proti životu nebo tělesnému zdraví, přičemž oběť utrpěla těžkou újmu na zdraví,
 • trestný čin byl zaměřen proti životu nebo tělesnému zdraví, přičemž oběť utrpěla mírnou tělesnou újmu (týká se takto uznaných obětí po 1. červenci 2007),
 • trestný čin byl sexuálně motivovaný.
2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy?

Nárok na odškodnění poskytované státem se týká fyzických osob, které jsou oběti trestných činů (úředník vedoucí řízení musí přijmout rozhodnutí, kterým se daná osoba uznává za oběť) a které utrpěly újmu v důsledku úmyslného trestného činu. Újma zahrnuje tělesné utrpění, materiální škodu a také nehmotnou újmu.

2.4. Mohou příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu, nebo osoby na nich závislé získat odškodnění?

Je-li trestný čin zaměřen proti životu nebo tělesnému zdraví, přičemž dotčená osoba zemřela, může být jako oběť v trestním řízení uznán přeživší manžel, příbuzný v přímé vzestupné nebo sestupné linii, osvojitel nebo příbuzný ve vedlejší linii v prvním stupni.

2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na státní příslušníky určitého státu nebo na osoby žijící v určitém státě?

Každá osoba, která byla uznána za oběť na základě rozhodnutí přijatého úředníkem vedoucím řízení, může obdržet od státu odškodnění.

NahoruNahoru

Informace o nároku na odškodnění v přeshraničních případech viz v bodě 2.6.

2.6. Mohu požádat o odškodnění v jiném členském státě v případě, kdy byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek?

Osoby mající trvalé bydliště v jiném členském státě EU mohou požádat o odškodnění škody vzniklé v důsledku násilného trestného činu, pouze pokud byl spáchán na území Lotyšska. Oběť s trvalým bydlištěm v Lotyšsku, která utrpěla újmu v důsledku trestného činu spáchaného v jiném členském státě EU, má právo na uplatnění nároku na odškodnění prostřednictvím žádosti podané příslušnému orgánu v dotčeném členském státě EU přímo nebo prostřednictvím Správy státní pomoci.

2.7. Je nutné oznámit trestný čin policii?

Postavení oběti je přiznáno rozhodnutím úředníka vedoucího řízení nebo člena týmu provádějícího vyšetřování.

Pro splnění podmínek pro získání odškodnění od státu je potřeba k formuláři žádosti přiložit:

 1. zprávu úředníka vedoucího řízení, pokud trestní řízení nebylo v době podání žádosti ještě ukončeno,
 2. konečný rozsudek úředníka vedoucího řízení, jestliže v době podání žádosti o odškodnění bylo trestní řízení uzavřeno, nebo jestliže nabylo účinku rozhodnutí úředníka vedoucího řízení o ukončení trestního řízení z důvodů, které nezprošťují dotčenou osobu viny.

Jestliže tedy chce získat odškodnění od státu, musí být trestný čin oznámen policii.

NahoruNahoru

2.8. Je nezbytné vyčkat před podáním žádosti o odškodnění na výsledek jakéhokoli policejního vyšetřování nebo trestního řízení?

Ne, oběť násilného trestného činu má právo na odškodnění poskytované státem i v případě, kdy pachatel nebo spolupachateli nebyli zjištěni nebo kdy podle trestního zákoníku nejsou trestně odpovědní. Odškodnění poskytované státem lze získat také v průběhu trestního řízení.

2.9. Pokud byl zjištěn pachatel trestného činu, je nutné pokusit se nejprve získat odškodnění od pachatele trestného činu?

Ne, odškodnění poskytované státem lze získat bez ohledu na to, zda oběť trestného činu získala odškodnění od pachatele nebo spolupachatele. V případech, kdy oběť násilného trestného činu získala odškodnění od pachatele nebo spolupachatele a tato skutečnost je prokázána dokladem potvrzujícím platbu, sníží se výše odškodnění poskytnutá státem o již získanou částku odškodnění.

2.10. Pokud nebyl pachatel trestného činu zjištěn nebo usvědčen, mám přesto nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku?

Ano, oběť násilného trestného činu má právo na získání odškodnění od státu, jestliže pachatel nebo spolupachateli nebyli zjištěni nebo jestliže nejsou podle trestního zákoníku trestně zodpovědní. V těchto případech musí být k žádosti o odškodnění poskytované státem připojena zpráva úředníka vedoucího řízení nebo soudní rozhodnutí o zproštění osoby trestní odpovědnosti.

NahoruNahoru

2.11. Je stanovena lhůta pro uplatnění nároku na odškodnění?

Žádosti o odškodnění poskytované státem musí být podány Správě právní pomoci do jednoho roku od data, kdy byla dotčená osoba uznána jako oběť.

V případech, kdy byl trestný čin zaměřen proti tělesnému zdraví, přičemž oběť utrpěla mírnou tělesnou újmu, mají právo žádat Správu právní pomoci o náhradu škody poskytnutou státem pouze osoby uznané jako oběti těchto trestných činů po 1. červenci 2007.

2.12. Jaké škody mi mohou být nahrazeny?

Odškodnění poskytované státem se vyplácí v případě, kdy byl trestný čin zaměřen proti životu nebo tělesnému zdraví, přičemž dotčená osoba zemřela, oběť utrpěla vážnou nebo mírnou újmu na zdraví, nebo pokud byl trestný čin sexuálně motivovaný.

2.13. Jak se určí výše odškodnění?

Odškodnění se platí:

 1. ve výši 100 %, jestliže dotčená osoba zemřela,
 2. ve výši 70 %, jestliže oběť utrpěla vážnou újmu na zdraví nebo jestliže byl na oběti spáchán sexuálně motivovaný trestný čin,
 3. ve výši 50 %, jestliže oběť utrpěla mírnou újmu na zdraví.

Osobě uznané jako oběť trestného činu je vyplaceno odškodnění poskytnuté státem ve výši 50 % výše odškodnění poskytovaného státem stanovené v oddíle 7(2) zákona o odškodnění obětí poskytovaného státem.

V případech, kdy oběť násilného trestného činu získala odškodnění od pachatele nebo spolupachatele a tato skutečnost je prokázána dokladem potvrzujícím platbu, sníží se výše odškodnění poskytovaného státem o již získanou částku odškodnění.

NahoruNahoru

2.14. Je stanovena nejnižší nebo nejvyšší možná částka, kterou lze přiznat?

Do 1. ledna 2008 se maximální výše odškodnění poskytovaného státem oběti násilného trestného činu rovná pětinásobku minimální měsíční mzdy. Po 1. lednu 2008 se maximální výše odškodnění poskytovaného státem oběti násilného trestného činu bude rovnat desetinásobku minimální měsíční mzdy stanovené Lotyšskou republikou.

2.15. Odečte se od odškodnění poskytnutého státem odškodnění za stejné škody, kterou jsem obdržel nebo kterou mohu obdržet z jiných zdrojů (např. z pojištění)?

Odškodnění obětem poskytnuté státem se vyplácí podle cílů stanovených v právních předpisech. Žádná pojistná plnění, která osoba získala od pojišťovny, nemají vliv na výši odškodnění, které má stát zaplatit.

2.16. Jsou stanovena jakákoli další kritéria, která mohou ovlivnit mou šanci získat odškodnění nebo způsob určení její výše, např. mé chování ve vztahu k události, která byla příčinou vzniku újmy?

Část odškodnění poskytnutého státem, jak je stanoveno v bodě 2.13 výše, se snižuje o 50 % v případech, kdy je osoba uznána jako oběť trestného činu, kdy:

 • byla spáchána vražda v náhlém stavu nadměrného duševního rozrušení jako reakce na násilný čin nebo na vážnou urážku na cti, kterých se dopustila oběť,
 • byla spáchána vražda z důvodu překročení mezí nutné obrany,
 • byla spáchána vražda v důsledku činu překračujícího podmínky pro sebeovládání,
 • byla způsobena úmyslná vážná nebo mírná újma na zdraví v náhlém stavu nadměrného duševního rozrušení jako reakce na násilný čin nebo na vážnou urážku na cti, kterých se dopustila oběť,
 • byla způsobena úmyslná vážná nebo mírná újma na zdraví v důsledku činu překračujícího meze nutné obrany, kdy tato újma nebyla způsobena v důsledku nutné obrany v ohrožení života oběti nebo v případě znásilnění,
 • byla způsobena úmyslná újma na zdraví v důsledku činu překračujícího podmínky pro sebeovládání.
2.17. Může mi být vyplacena záloha na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

V Lotyšsku se žádné zálohy na odškodnění poskytované státem nevyplácejí.

NahoruNahoru

2.18. Kde mohu získat nezbytné formuláře a další informace o postupu při podání žádosti o odškodnění? Existuje nějaká specializovaná linka pomoci nebo internetová stránka, které mohu využít?

Formuláře žádosti a informace o tom, jak je vyplnit, jsou k dispozici zdarma:

 • u Správy právní pomoci,
 • na úřadě místní samosprávy správního kraje, kde dotčená osoba žije nebo kde má trvalé bydliště,
 • na internetových stránkách Správy právní pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija) www.jpa.gov.lv latviešu valoda. Bezplatná telefonní linka pro obyvatele Lotyšska je 8001801.
2.19. Mohu získat právní pomoc pro podání žádosti o odškodnění?

Vzhledem k tomu, že formulář žádosti o odškodnění je určen k vyplnění osobám bez právních znalostí, není právní pomoc na vyplnění formuláře k dispozici.

Praktickou pomoc (informativní) pro vyplnění formuláře můžete získat na bezplatném telefonním čísle pro obyvatele Lotyšska 8001801 nebo osobně u Správy právní pomoci.

2.20. Kam mám zaslat svou žádost?

Vyplněný formulář žádosti a přiložené doklady lze poslat poštou Správě právní pomoci nebo je lze předat osobně.

Adresa Správy právní pomoci je Brīvības gatve 214, Riga, LV 1039.

Osobně lze žádosti předložit každý pracovní den od 9.00 do 17.00 hod.

2.21. Existují nějaké organizace na podporu obětí trestných činů, které mohou poskytnout další pomoc?

Nevládní organizace:

 • Centrum pro pomoc obětem,
 • informační centrum pro ženy „Marta“.

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Lotyšsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 19-05-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království