Европейска комисия > ЕСМ > Обезщетение на жертви на престъпления > Латвия

Последна актуализация: 19-05-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Обезщетение на жертви на престъпления - Латвия

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Получаване на компенсации във вид на обезщетение от извършителя 1.
1.1. При какви условия мога да предявя иск за обезщетение в съдебен процес (наказателно производство) срещу извършител? 1.1.
1.2. В кой момент от съдебното производство трябва да подам иск? 1.2.
1.3. Как да предявя иска и пред кого? 1.3.
1.4. Как трябва да представя своя иск (да посоча обща сума и/или да опиша конкретно отделните загуби)? 1.4.
1.5. Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? 1.5.
1.6. Какви доказателства се изисква да представя в подкрепа на моя иск? 1.6.
1.7. Ако бъде присъдено обезщетение в моя полза от съда, има ли специална помощ, която мога да ползвам като жертва на престъпление, за принудителното изпълнение на съдебното решение срещу извършителя? 1.7.
2. Получаване на компенсация от държавата или държавен орган 2.
2.1. Възможно ли е да се получи компенсация от държавата или държавен орган? 2.1.
2.2. Ограничена ли е тази възможност до жертви, претърпели определени видове престъпления? 2.2.
2.3. Ограничена ли е тази възможност до жертви, които са претърпели определени видове вреди? 2.3.
2.4. Могат ли роднините или зависимите членове на семействата на жертвите, които са починали в резултат на престъпление, да получат компенсация? 2.4.
2.5. Ограничена ли е възможността за получаване на компенсация до лица от определена националност или до лица, пребиваващи в определена държава? 2.5.
2.6. Мога ли да подам молба за компенсация в различна държава-членка, ако престъплението и извършено в друга държава-членка? Ако мога, при какви условия? 2.6.
2.7. Необходимо ли е за престъплението да се съобщава в полицията? 2.7.
2.8. Необходимо ли е да се изчака резултата от всички полицейски разследвания или наказателното производство, за да се подаде молба за компенсация? 2.8.
2.9. Ако извършителят е идентифициран, необходимо ли е първо да се направи опит да се получи обезщетение от извършителя? 2.9.
2.10. Ако извършителят не е идентифициран или осъден, възможно ли е все пак да се получи компенсация? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на молбата си? 2.10.
2.11. Има ли срок за подаване на молбата за компенсация? 2.11.
2.12. За какви загуби мога да получа компенсация? 2.12.
2.13. Как ще бъде изчислена компенсацията? 2.13.
2.14. Има ли минимален и/или максимален размер на компенсацията, която се отпуска? 2.14.
2.15. Ще бъде ли намалена компенсацията, платена от държавата, с обезщетенията, които съм получил или мога да получа за същите загуби от други източници (например застраховки)? 2.15.
2.16. Има ли други критерии, които могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа компенсация или как се изчислява размерът на компенсацията в зависимост например от поведението ми по отношение на събитието, причинило повредата? 2.16.
2.17. Мога ли да получа авансово плащане по компенсацията? Ако да, при какви условия? 2.17.
2.18. Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация за начина на кандидатстване? Има ли специална гореща телефонна линия или интернет сайт, които мога да ползвам? 2.18.
2.19. Мога ли да получа правна помощ за изготвяне на молбата? 2.19.
2.20. Къде трябва да изпратя молбата? 2.20.
2.21. Има ли организации за подпомагане на жертвите на престъпления, които могат да предоставят допълнителна помощ? 2.21.

 

1. Получаване на компенсации във вид на обезщетение от извършителя

1.1. При какви условия мога да предявя иск за обезщетение в съдебен процес (наказателно производство) срещу извършител?

Наказателно-процесуалният закон определя правилата за предявяване на искове за обезщетение от жертвите на престъпления. Компенсацията е процесуален елемент от наказателното право и се изплаща от обвиняемия доброволно или по силата на разпореждане от съда. Ако жертвата счита, че присъдената компенсация не покрива всички претърпени вреди, той или тя има право да предяви иск за обезщетение съгласно процедурите, съдържащи се в Наказателно-процесуалния закон. При присъждане на обезщетение се вземат предвид всички компенсации, присъдени по време на наказателното производство. Ако иск за компенсиране на вреди не бъде подаден или разгледан по време на наказателното производство, може да бъде предявен иск съгласно гражданскоправните процедури. Жертвите, които предявяват искове за обезщетение съгласно тези процедури, са освободени от държавни такси.

НагореНагоре

В случай че вредите са причинени на непълнолетно лице, жертвата се представлява от:

 1. неговата майка, баща или настойник;
 2. дядото или бабата или възрастен брат или сестра, когато непълнолетният живее с някой от тези роднини, а роднината се грижи за непълнолетния;
 3. представител на институция за защита на правата на детето;
 4. неправителствена организация, чиято роля е да защитава правата на детето.
1.2. В кой момент от съдебното производство трябва да подам иск?

Жертвите имат право да предявят иск за компенсиране на вредите на всеки един етап от наказателното производство до започване на съдебното разследване.

Ако иск за обезщетение на вреди не бъде предявен или разгледан по време на наказателното производство, иск може да бъде предявен чрез писмена молба до съда.

1.3. Как да предявя иска и пред кого?

Жертвите имат право да предявят иск за компенсиране на вредите на всеки един етап от наказателното производство до започване на съдебното разследване. Молби могат да се подават писмено или устно до органа, който води производството - държавната институция/длъжностното лице, отговорно за възбуждане и водене на производството, вземащо решения по неговия напредък и отговорно за протичането на производството и резултатите от него (съдът, съдията, прокурорът или разследващия орган). Подадените устно молби се вписват в протоколите по делото от длъжностното лице, което води производството. Прокурорът вписва молбите, подадени по време на предварителното следствие заедно с размера на исканото обезщетение в документ по приключването на досъдебното производство. Ако иск за компенсиране на вреди не бъде подаден или разгледан по време на наказателното производство, иск може да бъде предявен съгласно гражданскопроцесуалните норми чрез писмена молба до съда.

НагореНагоре

Ако иск за компенсации на вреди не е внесен или разгледан по време на наказателното производство, иск може да бъде подаден по гражданскоправните правила чрез писмена молба до съда. Молбите трябва да се изготвят в съответствие с общите разпоредби на Гражданския процесуален закон, отнасящи се до подаването на искове.

1.4. Как трябва да представя своя иск (да посоча обща сума и/или да опиша конкретно отделните загуби)?

В молбата за компенсиране на понесените вреди жертвата трябва да заяви общия размер на обезщетението, за което се подава иск, и да приведе доказателства за размер на исканото обезщетение (вижте въпрос 1.3.).

1.5. Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството?

Държавата осигурява предоставянето на правна помощ, когато жертвата на престъпление се нуждае от правна помощ, за да установи своите права и задължения, да състави иск и да подаде искова молба за обезщетение по време на производството.

НагореНагоре

Държавата също така предоставя правна помощ на лица, които завеждат дело за обезщетение на вреди съгласно гражданскоправните процедури (вижте също темата „Правна помощ“).

(вижте раздел 2).

1.6. Какви доказателства се изисква да представя в подкрепа на моя иск?

Молба, подадена от жертва за обезщетение или иск, подаден от жертва по силата на гражданско производство трябва да включват всички съответни доказателства, в подкрепа на иска.

1.7. Ако бъде присъдено обезщетение в моя полза от съда, има ли специална помощ, която мога да ползвам като жертва на престъпление, за принудителното изпълнение на съдебното решение срещу извършителя?

Страната, която привежда в изпълнение съдебното решение, е освободена от плащане на съдия-изпълнителя на разходите, свързани с изпълнение на решението, когато искът е свързан с инвалидизиране или друга вреда на физическото благосъстояние, в резултат на лично увреждане или когато засегнатото лице е починало. В такъв случай държавата покрива разходите за принудителното изпълнение на съдебното решение.

НагореНагоре

По граждански дела жертвите могат да поискат предоставяне на правна помощ от държавата до момента на привеждане в изпълнение на решението.

2. Получаване на компенсация от държавата или държавен орган

2.1. Възможно ли е да се получи компенсация от държавата или държавен орган?

Законът за компенсация на жертвите на престъпления урежда възможността да се получи компенсация от държавата. Съгласно този закон физическите лица, признати за жертви по силата на Наказателно-процесуалния закон, имат право да получат компенсация от страна на държавата за морални щети, получени в резултат на преднамерени престъпни действия, физическо страдание или материални загуби, когато въпросното престъпление е имало за цел отнемане на живота на това лице или физическото му благосъстояние или е представлявало сексуално престъпление.

Всяко лице, признато за лице в неравностойно положение или по критерии за бедност, или, поради лични обстоятелства, имуществено състояние и ниво на доходи, не е в състояние да осигури собствената си защита, има право на правна помощ от държавата.

НагореНагоре

За да получи компенсация от държавата, жертвата трябва да подаде пред Администрацията за правна помощ иск за компенсация от държавата посредством попълнен формуляр на молба за компенсация, по образец, одобрен от Министерския съвет.

Ако в момента на подаване на иск за компенсация от държавата, тече процедура по наказателно производство, към формуляра на молбата за компенсация жертвата трябва да приложи доклад от длъжностното лице, което води производството, в който се посочва:

 1. времето, по което е извършено тежкото престъпление и мястото, на което е извършено;
 2. класификацията на тежкото престъпление, датата на започване на наказателното производство и номера на делото;
 3. информация за лицето, признато като жертва по делото (име, фамилия, личен идентификационен номер, адрес, информация за контакти);
 4. описание на претърпените вреди в резултат на тежкото престъпление (степен на физическо увреждане и признаци, свидетелстващи за извършването на сексуално престъпление);
 5. дата и кодов номер на експертния доклад и името на преглеждащия специалист;
 6. информация относно заподозрения или обвиняемия в наказателното производство, ако разкриването на такава информация не възпрепятства установяването на фактите по делото.
2.2. Ограничена ли е тази възможност до жертви, претърпели определени видове престъпления?

Компенсация от страна на държавата се изплаща на жертви на тежки престъпления, ако:

НагореНагоре

 • престъплението е било насочено към отнемане на живота или физическото благосъстояние на лицето и то е починало;
 • престъплението е било насочено към отнемане на живота или физическото благосъстояние на лицето и жертвата е понесла сериозно физическо увреждане;
 • престъплението е било насочено към отнемане на живота или физическото благосъстояние на лицето и жертвата е понесла средно физическо увреждане (приложимо към жертви, признати като такива след 1 юли 2007 г.);
 • престъплението е било от сексуален характер.
2.3. Ограничена ли е тази възможност до жертви, които са претърпели определени видове вреди?

Правото на компенсация от страна на държавата се прилага към физически лица, които са жертви на престъпления (решение за това трябва да бъде взето от длъжностното лице, водещо производството, с което на лицето се признава статут на жертва) и които са претърпели вреди в резултат на умишлено престъпление. Вредите включват физическо страдание, материални загуби, а също така и морални вреди.

НагореНагоре

2.4. Могат ли роднините или зависимите членове на семействата на жертвите, които са починали в резултат на престъпление, да получат компенсация?

Ако престъплението е било насочено към отнемане на живота или физическото благосъстояние на лицето и засегнатото лице е починало, като жертва в наказателното производство могат да бъдат признати преживелите съпрузи, роднини по пряка възходяща или низходяща линия, осиновител или роднина по съребрена линия в първа степен.

2.5. Ограничена ли е възможността за получаване на компенсация до лица от определена националност или до лица, пребиваващи в определена държава?

Всяко лице, признато за жертва по силата на решение, прието от длъжностното лице, водещо производството, може да получи компенсация от страна на държавата.

За искове за компенсация по трансгранични дела вижте т. 2.6.

2.6. Мога ли да подам молба за компенсация в различна държава-членка, ако престъплението и извършено в друга държава-членка? Ако мога, при какви условия?

Лицата, които пребивават постоянно в друга държава-членка на ЕС, могат да подават молба за компенсация единствено за вреди, претърпени в резултат на тежко престъпление, извършено на територията на Латвия. Жертва, постоянно пребиваваща в Латвия, която е претърпяла вреди в резултат на престъпление, извършено в друга държава-членка на ЕС, има право да предяви претенция за компенсация от държавата като подаде молба до компетентен орган в засегнатата държава-членка на ЕС пряко или посредством Администрацията за правна помощ.

НагореНагоре

2.7. Необходимо ли е за престъплението да се съобщава в полицията?

Статутът на жертва се присъжда посредством решение на длъжностното лице, водещо производство или от член на екипа, извършващ разследването.

За да се изпълнят изискванията за получаване на компенсация от държавата, към формуляра на молбата трябва да се приложат следните документи:

 1. доклад от длъжностното лице, водещо производството, ако наказателното производство не е приключило към момента на подаване на молбата;
 2. окончателно определение от длъжностното лице, водещо делото, ако към момента на подаване на молбата за компенсация, наказателното производство е приключило или е влязло в сила решение от водещото производството длъжностно лице за приключване на наказателното производство на основание, което не оправдава засегнатото лице.

Следователно, ако желаете да получите компенсация от държавата, за престъплението трябва да се докладва в полицията.

НагореНагоре

2.8. Необходимо ли е да се изчака резултата от всички полицейски разследвания или наказателното производство, за да се подаде молба за компенсация?

Не, всяка жертва на тежко престъпление има право на компенсация от държавата, дори ако извършителят или негов съучастник не са идентифицирани, или не носят наказателна отговорност по силата на Наказателния кодекс. Компенсация от държавата може да бъде получена и по време на наказателното производство.

2.9. Ако извършителят е идентифициран, необходимо ли е първо да се направи опит да се получи обезщетение от извършителя?

Не, компенсация от държавата може да се получи независимо от това дали жертвата на престъплението е получила компенсация от извършителя или негов съучастник. Когато жертва на тежко престъпление получи обезщетение от извършителя или негов съучастник и това се докаже посредством документ, удостоверяващ плащането, размерът на платимата държавна компенсация следва да се намали с размера на компенсацията, която вече е получена.

НагореНагоре

2.10. Ако извършителят не е идентифициран или осъден, възможно ли е все пак да се получи компенсация? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на молбата си?

Да, жертва на тежко престъпление има право на компенсация от държавата, ако извършителят или негов съучастник не са идентифицирани или не носят наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс. В подобни случаи към молбата за компенсация от държавата трябва да се приложи доклад от длъжностното лице, водещо делото или съдебното решение за освобождаване на лицето от наказателна отговорност.

2.11. Има ли срок за подаване на молбата за компенсация?

Молбите за компенсации от държавата трябва да бъдат подадени до Администрацията за правна помощ в срок от една година, считано от датата, на която заинтересованото лице е било признато за жертва.

В случаите, когато престъпление е било насочено срещу физическото благосъстояние на лицето и жертвата е претърпяла средни телесни повреди, единствено лицата, признати за жертви на подобни престъпления след 1 юли 2007 г., имат право да подадат в Администрацията за правна помощ молба за компенсация от държавата.

НагореНагоре

2.12. За какви загуби мога да получа компенсация?

Компенсация от държавата се изплаща, когато престъплението е било насочено срещу живота или физическото благосъстояние на засегнатото лице и въпросното лице е починало, жертвата е претърпяла тежки или средни телесни повреди или престъплението е от сексуален характер.

2.13. Как ще бъде изчислена компенсацията?

Компенсацията се изплаща:

 1. в размер на 100%, когато засегнатото лице е починало;
 2. в размер на 70%, когато жертвата е понесла сериозна телесна повреда или спрямо нея е било извършено сексуално престъпление;
 3. в размер на 50%, когато жертвата е претърпяла средна телесна повреда.

На лице, което е признато като жертва на престъпление, се изплаща компенсация от държавата в размер на 50% от компенсацията, определена по-горе в раздел 7, параграф 2 от Закона за компенсиране на жертви на престъпления от държавата.

НагореНагоре

Когато жертва на тежко престъпление е получила компенсация от извършителя или негов съучастник и това е доказано посредством документ, удостоверяващ плащането, размерът на дължимата компенсация от държавата се намалява с размера на вече получената компенсация.

2.14. Има ли минимален и/или максимален размер на компенсацията, която се отпуска?

До 1 януари 2008 г. максималният размер на дължимата компенсация от държавата на една жертва на тежко престъпление е равна на пет минимални месечни работни заплати.След 1 януари 2008 г. максималният размер на дължимата компенсация от държавата за една жертва на тежко престъпление ще бъде равна на десет минимални месечни работни заплати, както са определени в Република Латвия.

2.15. Ще бъде ли намалена компенсацията, платена от държавата, с обезщетенията, които съм получил или мога да получа за същите загуби от други източници (например застраховки)?

Компенсацията от страна на държавата на жертви се изплаща съобразно цели, определени от законодателството; всякакъв вид застраховки, получени от лицето от застрахователна компания, не оказват влияние върху компенсацията, платима от страна на държавата.

НагореНагоре

2.16. Има ли други критерии, които могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа компенсация или как се изчислява размерът на компенсацията в зависимост например от поведението ми по отношение на събитието, причинило повредата?

Делът на компенсацията, платима от страна на държавата, определена в т. 2.13 по-горе, се намалява с 50% в случаите, когато лицето е признато за жертва на престъпление, при което:

 • е бил извършено убийство във внезапно състояние на силно душевно раздразнение в отговор на акт на насилие или сериозно уронване на доброто име на извършителя от страна на жертвата;
 • е било извършено убийство в резултат на действие, превишаващо пределите на необходимата самоотбрана;
 • е било извършено убийство в резултат на действие, превишаващо условията за възпиране;
 • е била причинена умишлена тежка или средна телесна повреда във внезапно състояние на силно душевно раздразнение в отговор на акт на насилие или сериозно уронване на доброто име от жертвата;
 • е била причинена умишлена тежка или средна телесна повреда в резултат на действие, превишаващо пределите на необходимата самоотбрана, когато подобно увреждане не е било резултат от акт на самоотбрана пред заплаха за живота на жертвата или изнасилване;
 • е била причинена умишлена телесна повреда, в резултат на действие, превишаващо условията за възпиране.
2.17. Мога ли да получа авансово плащане по компенсацията? Ако да, при какви условия?

В Латвия не се отпускат авансови плащания по компенсации от страна на държавата.

НагореНагоре

2.18. Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация за начина на кандидатстване? Има ли специална гореща телефонна линия или интернет сайт, които мога да ползвам?

Формулярите на молбата и информация как да се попълнят се предоставят безплатно:

 • в Администрацията за правна помощ;
 • в офиса на местните власти на административния район, в който живее или пребивава законно засегнатото лице;
 • на интернет страницата на Администрацията за правна помощ (Juridiskās palīdzības administrācija) www.jpa.gov.lv latviešu valoda. Безплатната телефонна линия за пребиваващи в страната е 8001801.
2.19. Мога ли да получа правна помощ за изготвяне на молбата?

С оглед на факта, че формулярът на молбата за компенсация е предназначен за попълване от лица без правни познания,за попълване на формуляра не е предвидена правна помощ.

Практическа помощ (информация) за попълване на формуляра може да се получи като се обадите на безплатната телефонна линия 8001801 за пребиваващи в страната или посетите лично Администрацията за правна помощ.

2.20. Къде трябва да изпратя молбата?

Попълненият формуляр на молбата и придружаващите документи могат да се изпратят по пощата до Администрацията за правна помощ или да се подадат лично.

Администрацията за правна помощ се намира на адрес: Brīvības gatve 214, Riga LV 1039.

Лично молбите могат да се подават всеки работен ден от 9 сутрин до 5 следобед.

2.21. Има ли организации за подпомагане на жертвите на престъпления, които могат да предоставят допълнителна помощ?

Такива неправителствени организации са:

 • Центърът за подпомагане на жертвите на престъпления;
 • Ресурсният център за жени „Марта“.

« Обезщетение на жертви на престъпления - Обща информация | Латвия - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 19-05-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство