Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Italien

Senaste uppdatering: 10-10-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Italien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen 1.
1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen? 1.1.
1.2. När bör jag framställa yrkandet? 1.2.
1.3. Hur bör jag framställa yrkandet och till vem? 1.3.
1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en totalsumma eller/och specificera de olika skadorna)? 1.4.
1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet? 1.5.
1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande? 1.6.
1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen? 1.7.
2. Ersättning av staten eller av en statlig myndighet 2.
2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller av en statlig myndighet? 2.1.
2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott? 2.2.
2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador? 2.3.
2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning? 2.4.
2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller till personer som bor i ett visst område? 2.5.
2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Italien om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter? 2.6.
2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen? 2.7.
2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker? 2.8.
2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen? 2.9.
2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan? 2.10.
2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste göra ansökan? 2.11.
2.12. För vilka skador kan jag få ersättning? 2.12.
2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas? 2.13.
2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut? 2.14.
2.15. Kommer ersättningen som jag får eller kan få för samma skador men från annat håll (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen? 2.15.
2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan? 2.16.
2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, under vilka omständigheter? 2.17.
2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbplats som jag kan använda? 2.18.
2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen? 2.19.
2.20. Vart skickar jag ansökningen? 2.20.
2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information? 2.21.

 

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen

1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen?

Genom ett civilmål: i italiensk lagstiftning regleras möjligheten att föra talan om enskilt anspråk (till exempel skadestånd) i anledning av brott genom volym I avdelning V (artiklarna 74 och 75) i straffprocesslagen (codice di procedura penale), som rör parterna i rättsliga förfaranden.

I ovan nämnda artikel 74 i rättegångsbalken regleras särskilt rätten att driva ett civilmål med syftet att få ersättning och skadestånd utbetalt till brottsoffer eller deras arvingar (eller andra parter som tar över rättigheter från brottsoffret) för sådana skador som uppstått på grund av de handlingar som brottmålet avser. Ett sådant mål drivs då mot den anklagade och mot den part som är civilrättsligt ansvarig, dvs. som enligt civilrätten hålls ansvarig för den handling som begåtts av gärningsmannen.

Enligt samma artikel 74 får sådana civilmål (dvs. mål kopplade till specifika brottmål) drivas såväl av fysiska som juridiska personer.

Detta får också ske oberoende av om ett separat mål om ersättning för skadan tagits upp i tvistemålsdomstol.

Även personer som inte lidit direkt skada av brottet i fråga har rätt att driva ett civilmål kopplat till brottmålet, beroende på deras respektive intresse (detta kan t.ex. gälla särskilda ombud, förvaltare, likvidatorer, sammanslutningar/konsortier och motsvarande).

Till börjanTill början

Civilmål kan inte inledas mot minderåriga enligt den definition som anges i artikel 10 i presidentdekret 448/98.

De närmare villkoren för att väcka talan om enskilt anspråk i anledning av brott regleras genom volym I avdelning V (artiklarna 76-82) i straffprocesslagen, som rör parterna i rättsliga förfaranden.

Ett civilmål får endast drivas av personer som har rätt att fritt utöva sina medborgerliga rättigheter och har fullständig rättslig handlingsförmåga.

Om personen i fråga inte fullt ut uppfyller dessa villkor kan ett civilmål ändå drivas genom en person som är vederbörligen befullmäktigad på grundval av bestämmelserna i civilprocesslagen (enligt uttrycklig hänvisning i straffprocesslagen, artikel 77).

1.2. När bör jag framställa yrkandet?

För att kunna tas upp av rätten måste det civilrättsliga yrkandet läggas fram innan domstolen avgjort brottmålet i fråga (i praktiken före det förberedande förhöret eller domstolsförhandlingen). Om yrkandet framställs senare har parten i civilmålet inte rätt att kalla vittnen, experter eller tekniska rådgivare.

Om det civilrättsliga yrkandet redan framställts för tvistemålsdomstolen, kan behandlingen av det överföras till brottmålsdomstolen såvida civilmålet inte redan har avgjorts. I detta fall drar den berörda parten tillbaka sitt yrkande i civilmålet, och brottmålsdomstolen fattar beslut vad gäller kostnaderna för civilmålet. Om ett civilrättsligt yrkande framställs inom ramen för ett brottmål avbryts behandlingen av civilmålet till dess att domen i brottmålet har fallit (artikel 75 i straffprocesslagen).

Till börjanTill början

1.3. Hur bör jag framställa yrkandet och till vem?

För att ett civiIrättsligt yrkande skall kunna tas upp till behandling måste alla subjektiva och objektiva villkor för målet preciseras (samtliga sådana villkor förtecknas i artikel 78 i straffprocesslagen). Yrkandet kan antingen lämnas in till den behöriga domstolens kansli eller läggas fram direkt vid rättegångsförhandlingen. Om yrkandet inte läggs fram vid själva rättegångsförhandlingen måste den part som driver civilmålet se till att övriga parter delges. Eventuella effekter av åtgärden skall då tillämpas från den dag då övriga parter delgivits.

1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en totalsumma eller/och specificera de olika skadorna)?

Det civilrättsliga yrkandet (handlingen) skall deponeras vid domstolens kansli eller läggas fram vid rättegångsförhandlingen. För att vara giltigt måste det innehålla:

 1. personuppgifter om den fysiska person som driver civilmålet eller namnet på den sammanslutning eller det organ som driver det, samt i de senare fallen personuppgifter om deras rättsliga ombud,
 2. personuppgifter om svaranden i civilmålet, eller andra detaljer som kan bidra till att identifiera denne,
 3. fullständigt namn på svarandens rättsliga ombud och uppgifter om ombudets befogenheter,
 4. en redogörelse för skälen till yrkandet,
 5. det rättsliga ombudets underskrift.
1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet?

Ja. Enligt den nya lagen nr 206 av den 3 augusti 2004 har offer och anhöriga till offer för terrorism och liknande handlingar rätt till helt statsfinansierad rättshjälp i brottmål, civilmål, förvaltningsmål och mål som gäller bokföringsbrott.

Till börjanTill början

1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande?

Alla bevis som kan styrka den skada som orsakats av svaranden skall läggas fram.

1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen?

Nej.

2. Ersättning av staten eller av en statlig myndighet

2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller av en statlig myndighet?

Ja.

2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott?

Möjligheten gäller vissa särskilt allvarliga brott (terrorism och liknande handlingar, organiserad brottslighet, ocker, människohandel). Vad gäller terrorbrott kan det nämnas att en tidigare brist i lagstiftningen nu har korrigerats genom att den nya lag 206 av den 3 augusti 2004 innebär att nya ersättningsbestämmelser omfattar alla italienska medborgare som faller offer för terrorism och liknande handlingar, samt deras efterlevande familjer, numera oavsett om brotten begås inom eller utanför italienskt territorium.

2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador?

När det gäller t.ex. terrorism och liknande brott är alla som till följd av handlingen lidit en permanent skada som nedsätter arbetskapaciteten berättigade till ersättning i form av tio års pensionsinbetalningar (vilket skall leda till en ökning av pensionen med samma belopp när den betalas ut), samt en ökning med samma belopp av avgångsvederlag eller motsvarande. Denna regel gäller om arbetskapaciteten nedsatts med mindre än 80 %. Offer för terrorism eller liknande brott som fått sin arbetskapacitet nedsatt med 80 % eller mera likställs i lagens mening helt och hållet med krigsinvalider i enlighet med artikel 14 i presidentdekret 915 av den 23 december 1978.

Till börjanTill början

Den senare kategorin är också direkt berättigade till en pension, som baseras på den drabbades senaste fullständiga löneutbetalning, och omräknas enligt artikel 2.2. Samma kriterier (artikel 2.2) tillämpas också för att beräkna pension till efterlevande, eller den indirekta pension, som betalas till efterlevande då en person omkommer som följd av ett terrorbrott eller liknande brott. Sådana pensioner får inte i efterhand reduceras genom ändrade regler.

Alla som skadats vid terrorbrott eller liknande brott och därigenom drabbats av en bestående invaliditet som motsvarar minst en fjärdedel av den normala arbetskapaciteten har från och med den dag som lagstiftningen trädde i kraft - liksom efterlevande i de fall brott får dödlig utgång - rätt till ett särskilt bidrag på 1 033 euro per månad (som ej får ärvas eller överlåtas). Detta bidrag kommer utöver de förmåner som angivits ovan, och skall automatiskt omräknas enligt lagdekret 503 av den 30 december 1992 i sin ändrade lydelse. Vid dödsfall får de efterlevande som har rätt till efterlevandepension rätt till två årsutbetalningar, inklusive den "trettonde månaden". Denna förmån är begränsad till make/maka, minderåriga barn, barn som uppnått myndighetsålder, föräldrar och syskon, förutsatt att dessa personer bodde tillsammans med den bortgångne och var ekonomiskt beroende av denne. De procenttal för invaliditet som fastställts och kompenserats enligt de kriterier och bestämmelser som gällde då den nya lagen trädde i kraft kan revideras i de fall brottsoffrets fysiska hälsa försämras eller om nya fysiska eller psykiska skador till följd av brottet erkänns.

Till börjanTill början

Offer för terrorism och liknande brott har också rätt till psykologisk hjälp på statens bekostnad, och detta omfattar också deras anhöriga. Pensionärer som fallit offer för terrorism och liknande brott har också rätt att få sina pensioner indexerade till motsvarande lönenivå inom sitt respektive yrkesområde och med motsvarande antal tjänsteår. Även denna förmån är tillämplig också på deras efterlevande.

2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning?

Ja (se svaret på föregående fråga).

2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller till personer som bor i ett visst område?

Nej, ersättning beviljas både italienska medborgare, utländska medborgare och statslösa.

2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Italien om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter?

En tidigare brist i lagstiftningen har nu rättats till genom lag 206 av den 3 augusti 2004. Enligt denna lag skall de nya bestämmelserna tillämpas på alla offer för terrorism och liknande brott som är italienska medborgare, oavsett om brottet begås inom eller utanför Italien. Bestämmelserna skall också omfatta offrens efterlevande. Genom den nya lagen utvidgas således lagstiftningen till att omfatta även brott som begås utanför Italien.

2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen?

Ja.

Till börjanTill början

2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker?

Nej.

2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen?

Nej.

2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan?

Ja, när det gäller sådana brott som tas upp i detta avsnitt. Man skall lägga fram de handlingar som krävs för att motivera ansökan.

2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste göra ansökan?

Om ansökan om ersättning sker som en del av ett civilmål som är kopplat till ett brottmål (se tidigare svar), skall de tidsfrister som gäller för dessa förfaranden följas. Om ansökan inte sker inom ramen för ett sådant mål skall de normala tidsfrister och preskriptionstider som anges i lagstiftningen gälla.

2.12. För vilka skador kan jag få ersättning?

Ersättningar betalas ut vid dödsfall, samt vid permanent invaliditet enligt de procenttal som anges i lagstiftningen.

2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas?

Se svaret på fråga 2.3.

2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut?

Ja, men dessa belopp varierar beroende på brottens art.

Till börjanTill början

En tidigare brist i lagstiftningen har nu rättats till genom lag 206 av den 3 augusti 2004. Enligt denna lag skall de nya bestämmelserna tillämpas på alla offer för terrorism och liknande brott som är italienska medborgare, oavsett om brottet begås inom eller utanför Italien. Bestämmelserna skall också omfatta offrens efterlevande. Genom den nya lagen utvidgas således lagstiftningen till att omfatta även brott som begås utanför Italien. 

Lag 206 innebär också en uppdatering av tidigare bestämmelser om bidrag till offer för terrorism.

Bidragen infördes ursprungligen genom artikel 1.1 i lag 302 av den 20 oktober 1990. Enligt lagens nuvarande lydelse efter ändringar får bidraget högst uppgå till 200 000 euro, och det faktiska bidraget till varje enskilt brottsoffer beror på graden av invaliditet beräknad i procent, där varje procentenhet motsvarar 2 000 euro.

Redan innan ett brottmål eller civilmål inletts har den ansvariga myndigheten möjlighet att (antingen på eget initiativ eller på begäran av en part) bevilja ersättning till offer för terrorism och liknande brott, eller till deras efterlevande, vilket då tar formen av en slutlig ekonomisk uppgörelse. Om en sådan uppgörelse godtas av parten får inga nya ersättningskrav resas i ett senare skede.

2.15. Kommer ersättningen som jag får eller kan få för samma skador men från annat håll (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen?

Ja.

2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan?

Offer för terrorbrott som söker ersättning får inte själva kunna knytas till den handling som orsakat skadan eller till relaterade brott.

Till börjanTill början

2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, under vilka omständigheter?

Enligt de lagändringar som följer av dekretlag nr 13 av den 4 februari 2003, omvandlad till lag nr 56 av den 2 april 2003, har offer för terrorism rätt till ett bidrag för levnadsomkostnader även om ingen dom fallit (presidentdekret nr 510, 28.7.1998), under förutsättning att de omständigheter som ligger till grund för bidraget klart och otvetydigt har orsakats av terrorism eller liknande handlingar, eller har ett tydligt samband med organiserad brottslighet. Det måste således finnas ett direkt orsakssamband mellan själva brottet och dödsfallet eller invaliditeten.

Enligt de nya bestämmelserna har också det preliminära bidraget till offer för terrorism och organiserad brottslighet höjts till 90 %, och det bidrag för levnadsomkostnader som redan fanns föreskrivet i lagstiftningen får nu beviljas såväl italienska medborgare som utländska medborgare, statslösa och efterlevande, och detta även innan dom fallit (återigen förutsatt att skadan är en direkt följd av ett terrorbrott eller av organiserad brottslighet).

2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbplats som jag kan använda?

För att få hjälp med detta bör man vända sig till inrikesministeriet (Ministero dell'Interno).

2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen?

Ja, men den sökande får själv bära kostnaderna för detta.

2.20. Vart skickar jag ansökningen?

Till inrikesministeriet (Ministero dell'Interno).

2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information?

Offer för terrorism och liknande brott har rätt till psykologisk hjälp på statens bekostnad, och detta omfattar också deras anhöriga.

Ytterligare information

Finns det andra möjligheter att få ersättning från gärningsmannen?

Nej.

« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Italien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 10-10-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket