Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Taliansko

Posledná úprava: 10-09-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Taliansko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Získanie náhrady škody od páchateľa trestného činu vo forme odškodnenia 1.
1.1. Za akých podmienok si môžem uplatniť nárok na odškodnenie v súdnom konaní proti páchateľovi trestného činu (v trestnom konaní)? 1.1.
1.2. V ktorej etape konania by som mal uplatniť nárok? 1.2.
1.3. Ako si mám uplatniť nárok a komu ho mám predložiť? 1.3.
1.4. Akým spôsobom si mám uplatniť nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo rozpísať jednotlivé straty)? 1.4.
1.5. Môžem pred konaním a/alebo počas konania získať právnu pomoc? 1.5.
1.6. Aké dôkazy musím predložiť na opodstatnenie môjho nároku? 1.6.
1.7. Ak mi súd prizná odškodné, mám ako obeť trestného činu nárok na nejakú osobitnú pomoc na vykonanie rozsudku voči páchateľovi trestného činu? 1.7.
2. Získanie náhrady škody od štátu alebo orgánu verejnej správy 2.
2.1. Je možné získať náhradu škody od štátu alebo orgánu verejnej správy? 2.1.
2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete určitých druhov trestných činov? 2.2.
2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy? 2.3.
2.4. Môžu príbuzní obetí, ktoré zomreli v dôsledku teroristického činu, alebo osoby, ktoré sú od nich závislé, získať náhradu škody? 2.4.
2.5. Obmedzuje sa možnosť získať náhradu škody na osoby s určitou štátnou príslušnosťou alebo na osoby, ktoré žijú v určitom štáte? 2.5.
2.6. Môžem požiadať o náhradu škody [členský štát], ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok? 2.6.
2.7. Je nevyhnutné oznámiť trestný čin polícii? 2.7.
2.8. Je nevyhnutné počkať pred podaním žiadosti na výsledok akéhokoľvek policajného vyšetrovania alebo trestného konania? 2.8.
2.9. Ak bol zistený páchateľ trestného činu, je potrebné pokúsiť sa najprv získať náhradu škody od páchateľa? 2.9.
2.10. Ak páchateľa nezistili ani neusvedčili, je ešte vždy možné nárokovať si náhradu škody? Ak áno, aký dôkaz musím predložiť na podporu svojej žiadosti? 2.10.
2.11. Je stanovená lehota na predloženie žiadosti o náhradu škody? 2.11.
2.12. Za aké škody mi môže byť poskytnutá náhrada? 2.12.
2.13. Ako sa vypočítava náhrada škody? 2.13.
2.14. Je stanovená minimálna a/alebo maximálna výška náhrady, ktorú je možné priznať? 2.14.
2.15. Odpočíta sa náhrada škody, ktorú som dostal alebo ktorú môžem dostať za rovnaké škody, ale z iných zdrojov (napríklad z poistenia), od náhrady škody, ktorú mi poskytne štát? 2.15.
2.16. Sú stanovené nejaké ďalšie kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať náhradu škody, alebo spôsob výpočtu výšky náhrady škody, ako napríklad moje správanie vo vzťahu k udalosti, ktorá bola príčinou ujmy? 2.16.
2.17. Môže mi byť vyplatený preddavok na náhradu škody? Ak áno, za akých podmienok? 2.17.
2.18. Kde môžem získať potrebné tlačivá a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje osobitná telefónna linka pomoci alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť? 2.18.
2.19. Môžem pri podaní žiadosti o náhradu škody získať právnu pomoc? 2.19.
2.20. Kam mám zaslať žiadosť? 2.20.
2.21. Existujú nejaké organizácie na pomoc obetiam trestných činov, ktoré mi môžu poskytnúť ďalšiu pomoc? 2.21.

 

1. Získanie náhrady škody od páchateľa trestného činu vo forme odškodnenia

1.1. Za akých podmienok si môžem uplatniť nárok na odškodnenie v súdnom konaní proti páchateľovi trestného činu (v trestnom konaní)?

Podaním občianskoprávnej žaloby: podľa talianskeho práva upravuje začatie občianskoprávneho konania spojeného s trestným konaním hlava 5 trestného poriadku (články 74 a 75) v knihe I, ktorá sa vzťahuje na účastníkov konania.

Článkom 74 trestného poriadku sa osobitne povoľuje podanie občianskoprávnej žaloby o náhradu škody a odškodnenie obetí, ktoré utrpeli ujmu, alebo ich dedičov a nástupcov v konaní proti obvinenému alebo strane, ktorá nesie občianskoprávnu zodpovednosť (osoba, ktorá podľa občianskeho práva zodpovedá za činy druhého).

Osobami oprávnenými podávať občianskoprávne žaloby v rámci trestného stíhania podľa článku 74 trestného poriadku sú buď fyzické, alebo právnické osoby.

Toto právo sa môže uplatňovať nezávisle od akejkoľvek žaloby o náhradu škody na občianskom súde.

Právo začať občianskoprávne konanie spojené s trestným stíhaním na základe osobitných právnych ustanovení sa tiež poskytuje osobám, ktoré neutrpeli priamu ujmu v dôsledku trestného činu; toto právo sa poskytuje na základe ich záujmov (ako príklad by sa mohol uviesť zvláštny opatrovník, súdny komisár, správca konkurznej podstaty a rôzne druhy združení a konzorcií).

Občianskoprávna žaloba nie je prípustná v trestnom konaní proti mladistvým páchateľom, ako sa stanovuje v článku 10 výnosu prezidenta 448/98.

HoreHore

Podmienky, v súlade s ktorými možno občianskoprávne konanie pripojiť k trestnému stíhaniu, stanovuje hlava V trestného poriadku (články 76 - 82) v knihe I, ktorá sa vzťahuje na strany zúčastnené vo veci.

Subjektom občianskoprávneho konania môžu byť len osoby, ktoré môžu slobodne uplatňovať svoje občianske práva a majú plnú spôsobilosť na právne úkony.

Ak tieto požiadavky nie sú splnené, zúčastnené strany môžu začať občianskoprávne konanie prostredníctvom osôb, ktoré sú náležite oprávnené na základe Občianskeho súdneho poriadku, ako sa výslovne uvádza v článku 77 trestného poriadku.

1.2. V ktorej etape konania by som mal uplatniť nárok?

Na to, aby bol nárok uplatniteľný, občianskoprávne konanie musí začať ešte predtým, ako súd rozhodne vo veci trestného konania (to znamená pred predbežným prerokovaním alebo procesom). Ak sa žaloba podá po tomto dátume, občianska strana nemôže využiť možnosť predvolať svedkov, znalcov alebo technických poradcov.

Ak bola žaloba podaná na občianskom súde, konanie je možné preniesť do trestného konania za predpokladu, že vo veci občianskoprávnej žaloby zatiaľ nebol vynesený rozsudok, pričom v takom prípade zúčastnená strana zastaví občianskoprávnu žalobu a trestný súd rozhodne o trovách občianskoprávneho konania. Prenesením občianskoprávnej žaloby do trestného konania sa pozastaví občianskoprávne konanie, ktoré nasleduje po vynesení rozsudku trestným súdom (článok 75 trestného poriadku).

1.3. Ako si mám uplatniť nárok a komu ho mám predložiť?

Na to, aby bol nárok prípustný, oznámenie o občianskoprávnom konaní musí obsahovať formálne údaje o všetkých subjektívnych a objektívnych požiadavkách príslušnej veci, ako sa v plnom rozsahu uvádza v článku 78 trestného poriadku, a môže byť uložené v kancelárii sudcu, ktorý má patričnú právomoc alebo priamo na súde. Ak sa predkladá mimo súdu, občianska strana musí doručiť oznámenie o občianskoprávnom konaní ostatným stranám a pre každú stranu nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia.

HoreHore

1.4. Akým spôsobom si mám uplatniť nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo rozpísať jednotlivé straty)?

Vyhlásenie o oznámení občianskoprávneho konania je uložené v kancelárii sudcu, ktorý má zodpovedajúcu právomoc, a aby bolo platné, musí obsahovať:

 1. podrobné údaje o fyzickej osobe alebo názov združenia alebo subjektu, ktorý zastupuje občiansku stranu, a podrobné údaje o právnom zástupcovi;
 2. podrobné údaje o obvinenom v občianskoprávnej žalobe alebo iné osobné údaje, ktoré slúžia na jeho identifikáciu;
 3. úplné meno právneho zástupcu a plná moc, ktorá mu bola udelená;
 4. vysvetlenie dôvodov žiadosti;
 5. podpis právneho zástupcu.
1.5. Môžem pred konaním a/alebo počas konania získať právnu pomoc?

Áno. Podľa nového zákona č. 206 z 3. augusta 2004 obete terorizmu alebo podobných činov a ich rodiny majú nárok na získanie štátnej pomoci v trestných, občianskych, správnych a účtovných konaniach.

1.6. Aké dôkazy musím predložiť na opodstatnenie môjho nároku?

Všetky dôkazy, ktoré slúžia na preukázanie ujmy, ku ktorej došlo v dôsledku správania obvineného.

1.7. Ak mi súd prizná odškodné, mám ako obeť trestného činu nárok na nejakú osobitnú pomoc na vykonanie rozsudku voči páchateľovi trestného činu?

Nie.

2. Získanie náhrady škody od štátu alebo orgánu verejnej správy

2.1. Je možné získať náhradu škody od štátu alebo orgánu verejnej správy?

Áno.

HoreHore

2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete určitých druhov trestných činov?

Vzťahuje sa na niektoré obzvlášť závažné trestné činy (napríklad terorizmus alebo podobné činy, organizovaný zločin, úžerníctvo, obchod s ľuďmi). Predovšetkým v súvislosti s obeťami teroristických činov sa podľa nového zákona č. 206 z 3. augusta 2004, ktorý zaplnil legislatívnu medzeru, nové opatrenia uplatňujú na všetky obete terorizmu alebo podobných činov vykonaných v Taliansku alebo v zahraničí, ak sa týkajú talianskych občanov, ako aj ich rodinných príslušníkov, ktorí prežili, čím sa rozsah pôsobnosti právnych predpisov rozširuje na obete terorizmu, ktoré prežili, dokonca aj mimo Talianska.

2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy?

Áno, napríklad v prípade obetí teroristických činov má každá osoba, ktorá bola postihnutá trvalou invaliditou v rozsahu nepresahujúcom 80 % jej pracovnej schopnosti v dôsledku terorizmu alebo podobných činov, nárok na desaťročné príspevky do svojho dôchodkového fondu na účely zvýšenia dôchodku o tú istú sumu v čase splatnosti a príspevky do fondu odstupného alebo podobného programu v rovnakej výške. Každý, kto bol postihnutý trvalou invaliditou v rozsahu 80 % pracovnej schopnosti alebo v rozsahu, ktorý presahuje 80 % pracovnej schopnosti, v dôsledku terorizmu alebo podobného činu, sa na všetky právne účely považuje za ťažko postihnutého vojnového veterána v zmysle článku 14 výnosu prezidenta č. 915 z 23. decembra 1978.

HoreHore

Každý, kto bol postihnutý trvalou invaliditou v rozsahu, ktorý sa rovná 80 % alebo ktorý presahuje 80 % jeho pracovnej schopnosti v dôsledku terorizmu alebo podobného činu, má tiež okamžite nárok na priamy dôchodok vypočítaný na základe posledného platu, ktorý dostal oprávnený príjemca a ktorý sa prepočítaval v súlade s článkom 2 oddiel 2. Rovnaké kritériá v súlade s článkom 2 ods. 2 sa uplatňujú na stanovenie pozostalostného dôchodku alebo nepriameho dôchodku vyplácaného pozostalým v prípade, že obeť zomrie v dôsledku teroristického činu alebo podobného skutku a navyše, také dôchodky nesmú podliehať žiadnym zákonným zrážkam.

Každý, kto je alebo kto bol v dôsledku poranení alebo poškodení spôsobených teroristickým činom alebo podobným skutkom postihnutý trvalou invaliditou v rozsahu najmenej jednej štvrtiny pracovnej schopnosti, alebo pozostalí takej obete vrátane detí, ktoré dosiahli dospelosť, má od nadobudnutia účinnosti tohto právneho predpisu nárok na osobitný neodvolateľný príspevok na pokrytie životných nákladov vo výške 1 033 EUR mesačne, s výhradou automatického preskúmavania v zmysle článku 11 vyhlášky č. 503 z 30. decembra 1992 v znení zmien a doplnení. Ak obeť zomrie, pozostalým, ktorí majú nárok na poberanie pozostalostného dôchodku, sa bude vyplácať uvedený dôchodok dva roky vrátane výplaty za trinásty mesiac; obmedzuje sa to na partnera, ktorý prežil, maloletých, potomkov, ktorí dosiahli dospelosť, rodičov a súrodencov, za predpokladu, že žili s danou osobou a boli na ňu odkázaní. Uznaný percentuálny rozsah invalidity odškodnený na základe kritérií a ustanovení účinných v čase nadobudnutia účinnosti zákona sa v prípade zhoršenia fyzického stavu alebo uznania akejkoľvek fyzickej či psychickej ujmy môže preskúmať.

HoreHore

Všetky obete terorizmu a podobných činov a ich rodiny majú tiež nárok na štátom platené psychologické poradenstvo. Dôchodcovia, ktorí sa stali obeťami terorizmu alebo podobných činov, majú nárok na trvalú indexáciu dôchodkov súlade s ekvivalentnými úrovňami platnými pre ich povolania a obdobie zamestnania.

2.4. Môžu príbuzní obetí, ktoré zomreli v dôsledku teroristického činu, alebo osoby, ktoré sú od nich závislé, získať náhradu škody?

Áno. Pozri predchádzajúcu odpoveď.

2.5. Obmedzuje sa možnosť získať náhradu škody na osoby s určitou štátnou príslušnosťou alebo na osoby, ktoré žijú v určitom štáte?

Nárok na získanie náhrady škody majú talianski občania, občania cudzích štátov a osoby bez štátnej príslušnosti.

2.6. Môžem požiadať o náhradu škody [členský štát], ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok?

Podľa nového zákona č. 206 z 3. augusta 2004, ktorý vyplnil medzeru v právnych predpisoch v tejto oblasti, nové opatrenia sú uplatniteľné na všetky obete terorizmu alebo podobných činov uskutočnených v Taliansku alebo v zahraničí, pokiaľ sa týkajú talianskych občanov, ako aj na pozostalých rodinných príslušníkov, čím sa rozsah pôsobnosti právneho predpisu rozširuje na pozostalé obete terorizmu dokonca aj mimo Talianska.

2.7. Je nevyhnutné oznámiť trestný čin polícii?

Áno.

HoreHore

2.8. Je nevyhnutné počkať pred podaním žiadosti na výsledok akéhokoľvek policajného vyšetrovania alebo trestného konania?

Nie.

2.9. Ak bol zistený páchateľ trestného činu, je potrebné pokúsiť sa najprv získať náhradu škody od páchateľa?

Nie.

2.10. Ak páchateľa nezistili ani neusvedčili, je ešte vždy možné nárokovať si náhradu škody? Ak áno, aký dôkaz musím predložiť na podporu svojej žiadosti?

Áno, za predpokladu, že tento právny predpis sa vzťahuje na dané trestné činy. Vyžaduje sa dôkaz, ktorý preukazuje, že žiadosť o náhradu škody je dostatočne podložená.

2.11. Je stanovená lehota na predloženie žiadosti o náhradu škody?

Ak sa žiadosť podáva ako súčasť občianskoprávneho konania spojeného s trestným stíhaním, platia lehoty, ktoré sa uplatňujú na také konanie, ako sa uvádza vyššie. Ak sa žiadosť podáva mimo súdneho konania, uplatňujú sa obvyklé zákonom stanovené lehoty.

2.12. Za aké škody mi môže byť poskytnutá náhrada?

Náhradu možno poskytnúť za smrť a trvalú invaliditu a vypočítava sa pomocou percentuálnych hodnôt zahrnutých do zákona.

2.13. Ako sa vypočítava náhrada škody?

Pozri bod 2.3.

2.14. Je stanovená minimálna a/alebo maximálna výška náhrady, ktorú je možné priznať?

Áno, ale čiastky sa líšia v závislosti od charakteru trestného činu.

HoreHore

Podľa nového zákona č. 206 z 3. augusta 2004, ktorý zaplnil medzeru v právnych predpisoch v tejto oblasti, nové opatrenia sa uplatňujú na všetky obete terorizmu alebo podobných činov uskutočnených v Taliansku alebo v zahraničí, pokiaľ sa týkajú talianskych občanov, ako aj na pozostalých rodinných príslušníkov, čím sa rozsah pôsobnosti právneho predpisu rozširuje na pozostalé obete terorizmu dokonca aj mimo Talianska.

Zákonom sa tiež novelizovalo predchádzajúce opatrenie v oblasti príspevkov, ktoré bolo zavedené pre obete terorizmu.

Príspevky, ktoré sa zaviedli článkom 1 ods. 1 zákona č. 302 z 20. októbra 1990 v znení zmien a doplnení, v súčasnosti zahŕňajú platby do výšky 200 000 EUR, ktoré sa majú vyplácať v pomere k miere invalidity (to znamená, 2000 EUR za jeden percentuálny bod).

Príslušný orgán štátnej správy môže pred začatím súdneho alebo správneho konania na základe vlastnej právomoci alebo na žiadosť strany ponúknuť obeti teroristického alebo podobného činu alebo dedičom, alebo nástupcom takej osoby určitú sumu ako konečné vyrovnanie, ktorá, ak je prijatá, znamená zánik práva na akýkoľvek ďalší krok a predstavuje vyrovnanie po všetkých stránkach.

2.15. Odpočíta sa náhrada škody, ktorú som dostal alebo ktorú môžem dostať za rovnaké škody, ale z iných zdrojov (napríklad z poistenia), od náhrady škody, ktorú mi poskytne štát?

Áno.

2.16. Sú stanovené nejaké ďalšie kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať náhradu škody, alebo spôsob výpočtu výšky náhrady škody, ako napríklad moje správanie vo vzťahu k udalosti, ktorá bola príčinou ujmy?

Obete teroristických činov by sa v tejto súvislosti nemali obracať na „Komisiu pre škodlivé konanie alebo trestné činy" [commissione degli atti lesivi o dei reati].

HoreHore

2.17. Môže mi byť vyplatený preddavok na náhradu škody? Ak áno, za akých podmienok?

So zreteľom na obete teroristických činov, po zmene a doplnení vyhlášky č. 13 zo 4. februára 2003 zmenenej zákonom č. 56 z 2. apríla 2003, sa príspevok na pokrytie životných nákladov oprávneným osobám (na základe výnosu prezidenta č. 510 z 28. júla 1999) poskytuje aj bez vydania súdneho rozhodnutia za predpokladu, že podmienky, na základe ktorých sa priznáva, sú jasné a jednoznačné a nesporne sú výsledkom teroristického alebo podvratného činu alebo faktickej súvislosti s organizovaným zločinom a že existuje jasná súvislosť medzi samotným skutkom a udalosťou, ktorá spôsobila smrť alebo invaliditu.

V právnych predpisoch sa tiež zvýšil predbežný príspevok určený obetiam terorizmu a organizovaného zločinu na 90 % a stanovili, aby sa možnosť vyplatenia príspevku na pokrytie životných nákladov podľa existujúcich právnych predpisov rozšírila na Talianov, cudzích štátnych príslušníkov a osoby bez štátnej príslušnosti a ich dedičov pred vynesením akéhokoľvek súdneho rozhodnutia, v prípade, že ujma je jasným dôsledkom teroristického alebo podvratného činu alebo organizovaného zločinu.

2.18. Kde môžem získať potrebné tlačivá a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje osobitná telefónna linka pomoci alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť?

Formuláre a informácie možno získať na ministerstve vnútra.

2.19. Môžem pri podaní žiadosti o náhradu škody získať právnu pomoc?

Áno, žiadatelia si však musia uhradiť vlastné náklady.

2.20. Kam mám zaslať žiadosť?

Na ministerstvo vnútra.

2.21. Existujú nejaké organizácie na pomoc obetiam trestných činov, ktoré mi môžu poskytnúť ďalšiu pomoc?

Obete terorizmu alebo podobných činov majú nárok na štátom platené psychologické poradenstvo.

Bližšie informácie

Existujú nejaké ďalšie možnosti získania náhrady škody od páchateľa (príkazy na odškodnenie)?

Nie.

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Taliansko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 10-09-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo