Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Italija

Naujausia redakcija: 02-04-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Italija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kompensacija, gaunama iš nusikaltėlio už padarytą žalą 1.
1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo? 1.1.
1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį? 1.2.
1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį? 1.3.
1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio vertę (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)? 1.4.
1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) jos nagrinėjimo metu? 1.5.
1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį? 1.6.
1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti žalą, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu? 1.7.
2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos 2.
2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos? 2.1.
2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas aukos atžvilgiu? 2.2.
2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus? 2.3.
2.4. Ar gali nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją? 2.4.
2.5. Ar galimybė asmenims gauti kompensaciją yra ribojama atsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje? 2.5.
2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Italijoje, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis? 2.6.
2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai? 2.7.
2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų? 2.8.
2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio? 2.9.
2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turėsiu pateikti norėdamas pagrįsti savo prašymą? 2.10.
2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai? 2.11.
2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami? 2.12.
2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis? 2.13.
2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis? 2.14.
2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos? 2.15.
2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją ar jos apskaičiavimui? 2.16.
2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis? 2.17.
2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti? 2.18.
2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti? 2.19.
2.20. Kur turiu siųsti prašymą? 2.20.
2.21. Ar yra paramos nusikaltimų aukoms organizacijų, kurios gali suteikti papildomą pagalbą? 2.21.

 

1. Kompensacija, gaunama iš nusikaltėlio už padarytą žalą

1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo?

Pareikšdamas civilinį ieškinį: Italijos teisė nustato, kad baudžiamojo persekiojimo metu galima iškelti civilinę bylą pagal Baudžiamojo proceso kodekso V dalies (74 ir 75 straipsnius) I knygos nuostatas, kurios reglamentuoja byloje dalyvaujančių šalių padėtį.

Kodekso 74 straipsnis visų pirma suteikia galimybę žalą patyrusioms aukoms arba jų įpėdiniams ir paveldėtojams procese prieš kaltinamąjį arba kitą šalį, kuriai priklauso civilinė atsakomybė (asmuo, kuris pagal civilinę teisę yra atsakingas už kitų asmenų veiksmus), pareikšti civilinį ieškinį dėl kompensacijos ir žalos atlyginimo.

Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 74 straipsnį teisę pareikšti civilinius ieškinius baudžiamojo persekiojimo metu turi fiziniai arba juridiniai asmenys.

Šią teisę galima įgyvendinti nepriklausomai nuo civiliniuose teismuose pareikšto ieškinio dėl kompensacijos.

Teisė pradėti civilinį procesą baudžiamojo persekiojimo metu, atsižvelgiant į konkrečias teisės nuostatas, taip pat yra suteikiama ir asmenims, kurie tiesiogiai nepatyrė nusikaltimu padarytos žalos; ši teisė yra suteikiama atsižvelgiant į jų interesus (pvz., specialus globėjas, teismo pareigūnas, oficialus administratorius ir įvairių rūšių asociacijos ir konsorciumai).

Civilinis ieškinys nepriimamas baudžiamojoje byloje, jeigu jis pateikiamas nepilnamečiui nusikaltėliui, kaip yra aprašyta Prezidento dekreto Nr. 448/98 10 straipsnyje.

viršųviršų

Sąlygas, kuriomis baudžiamojoje byloje gali būti pareiškiamas civilinis ieškinys, nustato Baudžiamojo proceso kodekso I knygos V skyrius (76-82 straipsniai), kuris reglamentuoja byloje dalyvaujančių šalių padėtį.

Civilinį procesą gali pradėti tik asmenys, kurie turi teisę laisvai įgyvendinti savo pilietines teises ir yra visiškai veiksnūs.

Jeigu šie reikalavimai netenkinami, suinteresuotosios šalys gali pradėti civilinį procesą atstovaujamos asmenų, kurie turi tinkamus įgaliojimus pagal Civilinio proceso kodeksą, kaip yra aiškiai nustatyta Baudžiamojo proceso kodekso 77 straipsnyje.

1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį?

Kad civilinis procesas būtų tinkamai pradėtas, civilinis ieškinys turi būti pareikštas prieš teismui priimant sprendimą pradėti baudžiamosios bylos nagrinėjimą (t. y. prieš parengtinį bylos svarstymą teismo posėdyje arba teisminį nagrinėjimą). Jeigu ieškinys pareiškiamas vėliau, ieškinį pareiškusi šalis negali pasinaudoti galimybe pasiūlyti liudytojus, ekspertus arba techninius konsultantus.

Ieškinį pareiškus civiliniame teisme, procesas gali būti pakeičiamas baudžiamuoju procesu, jeigu teismo sprendimas dėl civilinio ieškinio dar nėra priimtas. Šiuo atveju suinteresuotoji šalis sustabdo civilinio ieškinio nagrinėjimą ir sprendimą dėl civilinės bylos išlaidų priima baudžiamasis teismas. Dėl civilinio ieškinio pareiškimo baudžiamojoje byloje yra sustabdomas civilinis procesas, kuris vėliau pratęsiamas baudžiamajam teismui priėmus nuosprendį (Baudžiamojo proceso kodekso 75 straipsnis).

viršųviršų

1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį?

Kad pranešimas apie civilinę bylą būtų priimtinas, jame reikia oficialiai nurodyti visus nagrinėjamos bylos subjektyvius ir objektyvius reikalavimus, kaip yra išsamiai nurodyta Baudžiamojo proceso kodekso 78 straipsnyje. Šis pranešimas gali būti pateikiamas kompetentingo teisėjo sekretoriatui arba tiesiogiai teismui. Jeigu pranešimas apie civilinę bylą pateikiamas ne teisme, civilinė šalis turi jį įteikti kitoms šalims, ir šis pranešimas kiekvienai šaliai sukelia teisines pasekmes nuo pranešimo įteikimo dienos.

1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio vertę (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)?

Skelbimas dėl pranešimo apie civilinę bylą yra pateikiamas kompetentingo teisėjo sekretoriatui arba teismui, ir, kad galiotų, skelbime turi būti nurodyta:

 1. informacija apie fizinį asmenį arba asociacijos ar institucijos, kuri yra civilinė šalis, pavadinimas ir informacija apie jų teisinius atstovus;
 2. informacija apie kaltinamąjį, kuris yra civilinis atsakovas, arba kita asmens informacija, kuri padės nustatyti jo tapatybę;
 3. atstovo vardas, pavardė ir jam suteikti advokato įgaliojimai;
 4. prašymo pagrindų išaiškinimas;
 5. atstovo parašas.
1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) jos nagrinėjimo metu?

Taip. Pagal naują 2004 m. rugpjūčio 3 d. įstatymą Nr. 206 teroro ar panašaus akto aukos ir jų šeimos gali gauti valstybės pagalbą baudžiamosiose, civilinėse, administracinėse bylose ir apskaitos procedūrose.

viršųviršų

1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį?

Reikia pateikti visus įrodymus, kurie patvirtina dėl kaltinamojo elgesio atsiradusios žalos buvimą.

1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti žalą, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu?

Ne.

2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos

2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos?

Taip.

2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas aukos atžvilgiu?

Kai kurių ypač sunkių nusikaltimų atveju (pvz., teroro ar panašus aktas, organizuotas nusikaltimas, lupikavimas, prekyba žmonėmis). Visų pirma, atsižvelgiant į teroro aktų aukas, pagal naują 2004 m. rugpjūčio 3 d. įstatymą Nr. 206, kuris panaikino įstatymų spragą šioje srityje, naujos priemonės taikomos visoms aukoms, nukentėjusioms nuo teroro ar panašių aktų, kurie buvo įvykdyti Italijoje arba užsienyje, jeigu antruoju atveju nukentėjo Italijos pilietis. Šios priemonės taip pat taikomos gyviems likusiems aukos šeimos nariams; šitaip įstatymų, susijusių su išgyvenusiomis teroro aukomis, taikymo sritis yra išplečiama net už Italijos ribų.

2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus?

Taip, pavyzdžiui, teroro aukų atveju visi, kurie dėl teroro ar panašaus akto tapo neįgalūs visam laikui ir šis neįgalumas sudaro mažiau nei 80 % jų darbinio veiksnumo, turi teisę į dešimties metų įmokas, kurios mokamos į jų pensijų fondus, siekiant jų pensiją suėjus mokėjimo terminui padidinti tokia pat suma ir padidinti išeitines išmokas arba taikyti panašias schemas, užtikrinančias tokios pat sumos išmokėjimą. Visi asmenys, kurie dėl teroro ar panašaus akto tapo neįgalūs visam laikui ir šis neįgalumas yra lygus 80 % jų darbinio veiksnumo arba viršija šį dydį, visais teisiniais tikslais yra pripažįstami sunkią negalią turinčiais karo veteranais 1978 m. gruodžio 23 d. Prezidento dekreto Nr. 915 14 straipsnio prasme.

viršųviršų

Visi, kurie dėl teroro ar panašaus akto tapo neįgalūs visam laikui ir šis neįgalumas yra lygus 80 % jų darbinio veiksnumo arba viršija šį dydį, taip pat turi teisę nedelsiant gauti tiesioginę pensiją, kurios dydis apskaičiuojamas pagal paskutinį gavėjo gautą atlyginimą ir perskaičiuojamas pagal 2 straipsnio 2 dalį. Tas pats 2 straipsnio 2 dalyje nustatytas kriterijus taikomas nustatant išgyvenusio šeimos nario pensiją arba netiesioginę pensiją, kuri išgyvenusiems šeimos nariams mokama, jeigu auka miršta įvykdžius teroro ar panašų aktą. Be to, tokioms pensijoms negali būti taikomi jokie įstatymų nustatyti apribojimai.

Visi asmenys, kurie dėl sužeidimų arba sužalojimų, atsiradusių dėl teroristinių veiksmų ar panašaus akto, tampa arba tapo neįgalūs visam laikui ir šis neįgalumas sudaro ne mažiau kaip ketvirtadalį jų darbinio veiksnumo, arba tokių aukų šeimos nariai, įskaitant pilnametystės sulaukusius vaikus, šiuo metu turi teisę nuo įstatymo įsigaliojimo datos, be pirmiau minėtų išmokų, gauti specialią nepanaikinamą pragyvenimo išmoką, kurios dydis yra 1033 eurai per mėnesį ir kuri automatiškai yra patikslinama pagal 1992 m. gruodžio 30 d. įstatyminio dekreto Nr. 503 su paskutiniais pakeitimais 11 straipsnį. Kai auka miršta, gyvi likę šeimos nariai turi teisę dvejus metus gauti gyvo likusio šeimos nario pensijos išmokas, įskaitant ir minėtų pensijų gavimą tryliktą mėnesį; ši taisyklė galioja gyvam likusiam sutuoktiniui, nepilnamečiams, pilnametystės sulaukusiems vaikams, taip pat tėvams, broliams ir seserims, jeigu jie gyveno su auka ir buvo jos išlaikomi. Nustatyti procentiniai neįgalumo dydžiai, kurie buvo kompensuoti pagal galiojančius kriterijus ir nuostatas, įsigaliojus įstatymui gali būti patikslinami, kai pablogėja asmens fizinė būklė arba pripažįstama, kad asmuo patyrė biologinę arba protinę žalą.

viršųviršų

Visos teroro ar panašaus akto aukos ir jų šeimos nariai taip pat turi teisę pasinaudoti valstybės apmokama psichologine konsultacija. Pensininkai, nukentėję nuo teroro ar panašaus akto, ir gyvi likę jo šeimos nariai turi teisę, kad jų pensija būtų nuolat susieta su indeksu, kurio dydis nustatomas pagal galiojančius lygiaverčius lygius, priklausančius nuo jų profesijos ir darbo stažo.

2.4. Ar gali nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją?

Taip. Žr. pirmesnį atsakymą.

2.5. Ar galimybė asmenims gauti kompensaciją yra ribojama atsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje?

Teisę gauti kompensaciją turi Italijos piliečiai, užsienio piliečiai ir asmenys be pilietybės.

2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Italijoje, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis?

Pagal naują 2004 m. rugpjūčio 3 d. įstatymą Nr. 206, kuris panaikino įstatymų spragą šioje srityje, naujos priemonės taikomos visoms aukoms, nukentėjusioms nuo teroro ar panašaus akto, kuris buvo įvykdytas Italijoje arba užsienyje, jeigu antruoju atveju nukentėjo Italijos pilietis. Šios priemonės taip pat taikomos gyviems likusiems aukos šeimos nariams; šitaip įstatymų, susijusių su išgyvenusiomis terorizmo aukomis, taikymo sritis yra išplečiama net už Italijos ribų.

2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip.

viršųviršų

2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų?

Ne.

2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio?

Ne.

2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turėsiu pateikti norėdamas pagrįsti savo prašymą?

Taip, jeigu šie įstatymai reglamentuoja nusikaltimus. Reikia pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad prašymas išmokėti kompensaciją yra pagrįstas.

2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai?

Jeigu prašymas pateikiamas civilinio proceso, kuris pradėtas kartu su baudžiamuoju persekiojimu, metu, taikomi tokiame procese įprasti terminai, kaip nurodyta pirmiau; jeigu prašymas pateikiamas ne teismo proceso metu, taikomi įprasti teisiniai terminai.

2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami?

Mirtis ir nuolatinis neįgalumas, kurie apskaičiuojami naudojant įstatyme nustatytus procentinius dydžius.

2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Žr. 2.3 klausimą.

2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis?

Taip, tačiau šis dydis priklauso nuo nusikaltimo pobūdžio.

viršųviršų

Pagal naują 2004 m. rugpjūčio 3 d. įstatymą Nr. 206, kuris panaikino įstatymų spragą šioje srityje, naujos priemonės taikomos visoms aukoms, nukentėjusioms nuo teroro ar panašaus akto, kuris buvo įvykdytas Italijoje arba užsienyje, jeigu antruoju atveju nukentėjo Italijos pilietis arba gyvi likę jo šeimos nariai. Šios priemonės taip pat taikomos gyviems likusiems aukos šeimos nariams; šitaip įstatymų, susijusių su išgyvenusiomis teroro aukomis, taikymo sritis yra išplečiama net už Italijos ribų.

Įstatymas taip pat atnaujino ankstesnės teroro aukoms skirtos priemonės, susijusios su pašalpa, taikymą.

Pašalpas (kurias nustato 1990 m. spalio 20 d. įstatymo Nr. 302 su pakeitimais 1 straipsnio 1 dalis) šiuo metu sudaro išmokos iki 200 000 eurų, kurios išmokamos atsižvelgiant į neįgalumo procentinį dydį (t. y. 2000 eurų už kiekvieną neįgalumo procentą).

Kompetentingas vyriausybės departamentas net prieš pradedant teisminį arba administracinį procesą savo iniciatyva arba šalies prašymu teroro akto ar panašaus įvykio aukai arba jos įpėdiniams ir tokio asmens paveldėtojams gali pasiūlyti pinigų sumą kaip galutinį susitarimą. Patvirtinus šį susitarimą, yra panaikinama teisė pateikti kokį nors kitą prašymą dėl kompensacijos, ir tai yra susitarimas visais atžvilgiais.

2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos?

Taip.

2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją ar jos apskaičiavimui?

Šiuo atžvilgiu teroro nusikaltimų aukos neprivalo kreiptis į Žalingų veiksmų arba nusikaltimų komisiją (it. commissione degli atti lesivi o dei reati).

viršųviršų

2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis?

Kalbant apie teroro nusikaltimų aukas, remiantis 2003 m. vasario 4 d. įstatyminio dekreto Nr. 13 pataisomis, pragyvenimo išmokos turintiems teisę jas gauti asmenims (pagal 1999 m. liepos 28 d. Prezidento dekretą Nr. 510) yra išmokamos, net jeigu šiuo klausimu nėra priimta sprendimo, jeigu sąlygos, kurių laikantis priteista kompensacija, yra aiškios, nekeliančios abejonių ir neginčijamai atsiradusios dėl teroro ar naikinamojo akto arba faktinio ryšio su organizuotu nusikaltimu ir yra aiškus ryšys tarp paties veiksmo ir įvykio, kuris sukėlė mirtį ar neįgalumą.

Įstatymais laikinųjų išmokų, kurios priklauso teroro ir organizuoto nusikaltimo aukoms, dydis taip pat yra padidintas iki 90 % ir yra numatyta galimybė padidinti pragyvenimo išmokas, kurias galiojantys įstatymai šiuo metu jau nustato Italijos ir užsienio piliečiams, asmenims be pilietybės ir jų įpėdiniams prieš priimant bet kokį sprendimą teismuose, jeigu žala akivaizdžiai atsirado dėl teroro ar naikinamojo akto arba organizuoto nusikaltimo.

2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti?

Vidaus reikalų ministerijoje.

2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti?

Taip, tačiau pareiškėjai turi apmokėti savo pačių patirtas išlaidas.

2.20. Kur turiu siųsti prašymą?

Vidaus reikalų ministerijai.

2.21. Ar yra paramos nusikaltimų aukoms organizacijų, kurios gali suteikti papildomą pagalbą?

Teroro ir panašių nusikaltimų aukos ir jų šeimos turi teisę gauti valstybės finansuojamą psichologinę konsultaciją.

Papildoma informacija

Ar yra kokių nors kitų būdų gauti kompensaciją iš nusikaltėlio (nutartys dėl kompensacijos)?

Ne.

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Italija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 02-04-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė