Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Itálie

Poslední aktualizace: 03-04-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Itálie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Získání náhrady škody od pachatele trestného činu 1.
1.1. Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody v soudním řízení proti pachateli trestného činu (trestním řízení)? 1.1.
1.2. V jaké fázi řízení mám uplatnit svůj nárok? 1.2.
1.3. Jak mám uplatnit svůj nárok a komu jej mám předložit? 1.3.
1.4. Jakým způsobem mám uplatnit svůj nárok (mám uvést celkovou částku, nebo vyčíslit jednotlivé škody)? 1.4.
1.5. Mohu získat právní pomoc před zahájením řízení nebo v jeho průběhu? 1.5.
1.6. Jaké důkazy musím předložit na podporu svého návrhu? 1.6.
1.7. Pokud mi soud přizná náhradu škody, mohu jako oběť trestného činu využít nějakou zvláštní pomoc určenou k vynucení rozsudku proti pachateli trestného činu? 1.7.
2. Získání náhrady škody od státu nebo orgánu veřejné správy 2.
2.1. Je možné získat náhradu škody od státu nebo orgánu veřejné správy? 2.1.
2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů? 2.2.
2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy? 2.3.
2.4. Mohou příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu, nebo osoby na nich závislé získat náhradu škody? 2.4.
2.5. Je možnost získat náhradu škody omezena na státní příslušníky určitého státu nebo na osoby žijící v určitém státu? 2.5.
2.6. Mohu požádat o náhradu škody v Anglii a Walesu v případě, kdy byl trestný čin spáchán mimo území Spojeného království? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.6.
2.7. Je nutné oznámit trestný čin policii? 2.7.
2.8. Je nezbytné vyčkat před podáním žádosti o náhradu škody na výsledek jakéhokoli policejního vyšetřování nebo trestního řízení? 2.8.
2.9. Pokud byl zjištěn pachatel trestného činu, je nutné pokusit se nejprve získat náhradu škody od pachatele trestného činu? 2.9.
2.10. Pokud nebyl pachatel trestného činu zjištěn nebo usvědčen, mám přesto nárok na náhradu škody? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku? 2.10.
2.11. Je stanovena lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody? 2.11.
2.12. Jaké škody mi mohou být nahrazeny? 2.12.
2.13. Jak se určí výše náhrady škody? 2.13.
2.14. Je stanovena nejnižší nebo nejvyšší možná částka, kterou lze přiznat? 2.14.
2.15. Odečte se od náhrady škody poskytnuté státem náhrada za stejné škody, kterou jsem obdržel nebo kterou mohu obdržet z jiných zdrojů (např. z pojištění)? 2.15.
2.16. Jsou stanovena jakákoli další kritéria, která mohou ovlivnit mou šanci získat náhradu škody nebo způsob určení její výše, např. mé chování ve vztahu k události, která byla příčinou vzniku újmy? 2.16.
2.17. Může mi být vyplacena záloha na náhradu škody? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.17.
2.18. Kde mohu získat nezbytné formuláře a další informace o postupu při podání žádosti o náhradu škody? Existuje nějaká specializovaná linka pomoci nebo internetová stránka, které mohu využít? 2.18.
2.19. Mohu získat právní pomoc při podání žádosti o náhradu škody? 2.19.
2.20. Kam mám zaslat svou žádost? 2.20.
2.21. Existují nějaké organizace na podporu obětí trestných činů, které mohou poskytnout další pomoc? 2.21.

 

1. Získání náhrady škody od pachatele trestného činu

1.1. Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody v soudním řízení proti pachateli trestného činu (trestním řízení)?

Cestou občanskoprávní žaloby: podle italského práva upravuje zahájení občanskoprávního řízení spojeného s trestním řízením hlava V Trestního řádu (paragrafy 74 a 75) v části I, která se týká stran účastnících se věci.

Paragraf 74 Trestního řádu umožňuje podání občanskoprávní žaloby za účelem získání odškodnění a náhrady škody obětem, které utrpěly újmu, či jejich dědicům a nástupcům proti obviněnému nebo straně, která nese občanskoprávní odpovědnost (osoba, která podle občanského práva nese odpovědnost za činy druhého).

Osoby, které mohou podávat občanskoprávní žaloby v rámci trestního stíhání v souladu s paragrafem 74 Trestního řádu, jsou buď osoby fyzické anebo osoby právnické.

Tohoto práva lze využít nezávisle na libovolné žalobě podané za účelem získání odškodnění u občanského soudu.

Právo na zahájení občanskoprávního řízení spojeného s trestním stíháním na základě specifických právních ustanovení je dále zaručeno osobám, které nebyly přímo poškozeny v důsledku trestného činu; toto právo je poskytováno na základě zájmů těchto osob (příkladem může být zvláštní opatrovník, soudní komisař, oficiální správce konkursní podstaty a různé druhy sdružení a konsorcií).

NahoruNahoru

Občanskoprávní žaloba není přípustná v rámci trestního řízení vedeného proti mladistvým pachatelům v souladu s paragrafem. 10 výnosu prezidenta č. 448/98.

Podmínky, za kterých lze občanskoprávní řízení připojit k trestnímu stíhání, stanovuje hlava V Trestního řádu (paragrafy 76-82) v části I týkající se stran účastnících se věci.

Občanskoprávní řízení mohou provádět pouze osoby, které mohou svobodně vykonávat všechna občanská práva a mají plnou způsobilost k právním úkonům.

V případě, že uvedené podmínky nejsou splněny, mohou zúčastněné strany zvolit cestu občanskoprávního řízení prostřednictvím osob, které mají náležité oprávnění na základě Občanského soudního řádu tak, jak je to výslovně uvedeno v paragrafu 77 Trestního řádu.

1.2. V jaké fázi řízení mám uplatnit svůj nárok?

Aby bylo nárok možné uplatnit, musí být občanskoprávní řízení zahájeno ještě předtím, než soud rozhodne ve věci trestního řízení (tzn. před předběžným projednáním nebo procesem). Pokud je žaloba podána po tomto datu, občanská strana již nemůže využít možnosti předvolávat svědky, znalce nebo technické poradce.

Pokud byla žaloba podána u občanského soudu, lze řízení přenést do trestního řízení pod podmínkou, že ve věci občanskoprávní žaloby nebyl dosud vynesen rozsudek, v kterémžto případě daná zúčastněná strana zastaví občanskoprávní žalobu a soud pro věci trestní rozhodne o občanskoprávních nákladech. Přenesení občanskoprávní žaloby do trestního řízení pozastaví občanskoprávní řízení, které následuje po vynesení rozsudku soudem pro věci trestní (paragraf 75 Trestního řádu).

NahoruNahoru

1.3. Jak mám uplatnit svůj nárok a komu jej mám předložit?

Aby byl nárok přípustný, musí oznámení o občanskoprávním řízení obsahovat formální údaje o všech subjektivních a objektivních požadavcích dané věci tak, jak je to v úplnosti uvedeno v paragrafu 78 Trestního řádu, přičemž oznámení může být uloženo v kanceláři soudce s patřičnou pravomocí nebo přímo u soudu. Pokud je předkládáno mimo soud, musí být oznámení o občanskoprávním řízení doručeno občanskou stranou ostatním stranám, přičemž účinnosti pro jednotlivé strany nabývá v den doručení.

1.4. Jakým způsobem mám uplatnit svůj nárok (mám uvést celkovou částku, nebo vyčíslit jednotlivé škody)?

Prohlášení o oznámení občanskoprávního řízení je uloženo v kanceláří soudce s patřičnou pravomocí nebo u soudu a pokud má být platné, musí obsahovat:

 1. podrobné informace o fyzické osobě nebo název sdružení nebo subjektu představujícího občanskou stranu a podrobné informace o právním zástupci;
 2. podrobné informace o obviněném v rámci občanskoprávní žaloby nebo jiné osobní informace, pomocí kterých jej lze identifikovat;
 3. úplné jméno právního zástupce a jemu svěřenou plnou moc;
 4. vysvětlení důvodů žádosti;
 5. podpis právního zástupce.
1.5. Mohu získat právní pomoc před zahájením řízení nebo v jeho průběhu?

Ano. Podle nového zákona č. 206 ze dne 3. srpna 2004 mají oběti terorismu či podobných činů nárok na státní pomoc s ohledem na trestněprávní, občanskoprávní, administrativní a účetní postupy.

NahoruNahoru

1.6. Jaké důkazy musím předložit na podporu svého návrhu?

Libovolné důkazy, které prokazují újmu utrpěnou v důsledku chování obviněného.

1.7. Pokud mi soud přizná náhradu škody, mohu jako oběť trestného činu využít nějakou zvláštní pomoc určenou k vynucení rozsudku proti pachateli trestného činu?

Ne.

2. Získání náhrady škody od státu nebo orgánu veřejné správy

2.1. Je možné získat náhradu škody od státu nebo orgánu veřejné správy?

Ano.

2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů?

Týká se to některých zvlášť závažných trestných činů (např. terorismu a podobných činů, organizovaného zločinu, lichvářství, obchodu s lidmi). Konkrétně s ohledem na oběti teroristických činů platí, že podle nového zákona č. 206 ze dne 3. srpna 2004, který zaplnil určitou legislativní mezeru, se nová opatření vztahují na všechny oběti terorismu nebo podobných činů uskutečněných v Itálii nebo v zahraničí v případech, kdy se to týká italských občanů, a dále na přeživší rodinné příslušníky, čímž se platnost legislativy rozšiřuje na přeživší rodinné příslušníky obětí terorismu i mimo Itálii.

2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy?

Ano. Například u obětí teroristických činů platí, že každá osoba, která byla postižena trvalou invaliditou v míře nepřesahující 80 % pracovní schopnosti v důsledku terorismu nebo podobného činu má nárok na desetileté příspěvky do svého penzijního fondu za účelem zvýšení důchodu o tuto částku v době splatnosti a také do fondu odchodného nebo podobného programu ve stejné výši.Každý, kdo byl postižen trvalou invaliditou v míře odpovídající nebo přesahující 80 % pracovní schopnosti v důsledku teroristického nebo podobného činu, je pro všechny právní účely považován za těžce invalidního válečného veterána ve smyslu paragrafu 14 výnosu prezidenta č. 915 ze dne 23. prosince 1978.

NahoruNahoru

Každý, kdo byl postižen trvalou invaliditou v míře odpovídající nebo přesahující 80 % pracovní schopnosti v důsledku teroristického nebo podobného činu, má dále s okamžitou platností nárok na přímý důchod vypočítaný na základě posledního platu obdrženého oprávněným příjemcem a přepočítaného v souladu s paragrafem 2(2). Shodná kritéria podle paragrafu 2(2) se vztahují i na stanovení důchodu přeživších či nepřímého důchodu vypláceného přeživším v případě, že oběť v důsledku teroristického nebo podobného činu zemřela s tím, že takový důchod nesmí být předmětem žádných zákonných srážek.

Každý, kdo byl v důsledku zranění či poškození způsobeného teroristickým nebo podobným činem postižen trvalou invaliditou v míře nejméně jedné čtvrtiny pracovní schopnosti, nebo přeživší takové oběti včetně potomků, kteří dosáhli dospělého věku, má od nabytí účinnosti tohoto právního předpisu vedle výše uvedených dávek nárok na zvláštní, neodvolatelný příspěvek na pokrytí životních nákladů ve výši 1 033 eur měsíčně, ovšem pod podmínkou automatického přezkumu ve smyslu paragrafu 11 vyhlášky č. 503 ze dne 30. prosince 1992 ve znění pozdějších předpisů. Pokud oběť zemřela, přeživší s nárokem na důchod zemřelého budou dostávat platby výše uvedeného důchodu po dobu dvou let včetně platby za třináctý měsíc. Toto se však vztahuje pouze na přeživšího partnera, mladistvé, potomky dosáhnuvší dospělého věku, a rodiče a sourozence pod podmínkou, že žili společně s danou osobou a byli na této osobě závislí. Uznatelná percentuální míra invalidity odškodněná podle kritérií a ustanovení platných v době, kdy nový právní předpis nabyl účinnosti, může být předmětem přezkumu v případě zhoršení fyzického stavu nebo uznání libovolné biologické či duševní újmy.

NahoruNahoru

Všechny oběti teroristických a podobných činů i jejich rodiny mají vedle toho nárok na státem hrazenou odbornou psychologickou pomoc. Důchodci, kteří se stanou obětí terorismu nebo podobného činu, mají stejně jako osoby je přeživší nárok na trvalou indexaci důchodů podle ekvivalentních úrovní platných pro jejich povolání a dobu zaměstnání.

2.4. Mohou příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu, nebo osoby na nich závislé získat náhradu škody?

Ano, viz předchozí odpověď.

2.5. Je možnost získat náhradu škody omezena na státní příslušníky určitého státu nebo na osoby žijící v určitém státu?

Na náhradu škody mají nárok italští občané, občané cizích států i osoby bez státní příslušnosti.

2.6. Mohu požádat o náhradu škody v Anglii a Walesu v případě, kdy byl trestný čin spáchán mimo území Spojeného království? Pokud ano, za jakých podmínek?

Podle nového zákona č. 206 ze dne 3. srpna 2004, který zaplnil legislativní mezeru v dané oblasti, se nová opatření vztahují na všechny oběti terorismu nebo podobných činů uskutečněných v Itálii nebo v zahraničí v případech, kdy se to týká italských občanů, a dále na přeživší rodinné příslušníky, čímž se platnost legislativy rozšiřuje na přeživší rodinné příslušníky obětí terorismu i mimo Itálii.

2.7. Je nutné oznámit trestný čin policii?

Ano.

NahoruNahoru

2.8. Je nezbytné vyčkat před podáním žádosti o náhradu škody na výsledek jakéhokoli policejního vyšetřování nebo trestního řízení?

Ne.

2.9. Pokud byl zjištěn pachatel trestného činu, je nutné pokusit se nejprve získat náhradu škody od pachatele trestného činu?

Ne.

2.10. Pokud nebyl pachatel trestného činu zjištěn nebo usvědčen, mám přesto nárok na náhradu škody? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku?

Ano, ovšem za předpokladu, že se na dané trestné činy vztahuje tento právní předpis. Nezbytné jsou důkazy prokazující oprávněnost podání žádosti o odškodnění.

2.11. Je stanovena lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody?

Pokud je žádost podávána jako součást občanskoprávního řízení spojeného s trestním stíháním, platí lhůta vztahující se na takové řízení tak, jak je uvedeno výše. Pokud je žádost podávána mimo soudní řízení, platí běžné, zákonem stanovené lhůty.

2.12. Jaké škody mi mohou být nahrazeny?

Smrt a trvalá invalidita podle výpočtu míry v procentech podle zákona.

2.13. Jak se určí výše náhrady škody?

Viz bod 2.3 výše.

2.14. Je stanovena nejnižší nebo nejvyšší možná částka, kterou lze přiznat?

Ano, ale závisí na povaze trestného činu.

NahoruNahoru

Podle nového zákona č. 206 ze dne 3. srpna 2004, který zaplnil legislativní mezeru v dané oblasti, se nová opatření vztahují na všechny oběti terorismu nebo podobných činů uskutečněných v Itálii nebo v zahraničí v případech, kdy se to týká italských občanů nebo přeživších rodinných příslušníků, čímž se platnost legislativy rozšiřuje na přeživší rodinné příslušníky obětí terorismu i mimo Itálii.

Zákon dále novelizoval minulá opatření v oblasti příspěvků, které byly k dispozici obětem terorismu.

Tyto příspěvky, které zavedl paragraf 1(1) zákona č. 302 ze dne 20. října 1990 ve znění pozdějších předpisů, nyní tvoří platby až do výše 200 000 eur vyplácené podle míry invalidity v procentech (tzn. 2 000 eur za procentní bod).

Příslušný orgán státní správy může ještě před zahájením soudního nebo správního řízení ze své vůle nebo na základě žádosti strany nabídnout oběti teroristického nebo podobného činu nebo dědicům a nástupcům takové osoby určitou částku jako konečné vyrovnání, které - pokud je přijato - znamená zbavení práva na jakýkoliv další krok a tvoří vyrovnání ve všech ohledech.

2.15. Odečte se od náhrady škody poskytnuté státem náhrada za stejné škody, kterou jsem obdržel nebo kterou mohu obdržet z jiných zdrojů (např. z pojištění)?

Ano.

2.16. Jsou stanovena jakákoli další kritéria, která mohou ovlivnit mou šanci získat náhradu škody nebo způsob určení její výše, např. mé chování ve vztahu k události, která byla příčinou vzniku újmy?

Oběti trestných činů souvisejících s terorismem by neměli mít možnost obrátit se v této souvislosti na „Komisi pro škodlivé jednání nebo trestné činy“ [commissione degli atti lesivi o dei reati].

NahoruNahoru

2.17. Může mi být vyplacena záloha na náhradu škody? Pokud ano, za jakých podmínek?

S ohledem na oběti terorismu po novelizaci vyhlášky č. 13 ze dne 4. února 2003 pozměněné zákonem č. 56 ze dne 2. dubna 2003 platí, že platba příspěvku na pokrytí životních nákladů je oprávněným osobám (podle výnosu prezidenta č. 510 ze dne 28. července 1999) poskytnuta i bez vydání soudního rozhodnutí tehdy, pokud jsou okolnosti, za kterých je odškodnění vypláceno, jasně a jednoznačně a nezpochybnitelně důsledkem teroristického nebo podvratného činu nebo existuje faktická souvislost s organizovaným zločinem, a dále existuje jasná příčinná souvislost mezi daným činem a událostí, která způsobila smrt nebo invaliditu.

Nová legislativa dále zvýšila prozatímní příspěvek určený obětem terorismu a organizovaného zločinu až na 90 % a dále nabídla možnost vyplacení příspěvku na pokrytí životních nákladů podle stávajících právních předpisů Italům, občanům cizích zemí a osobám bez státní příslušnosti a jejich dědicům ještě před vydáním jakéhokoliv soudního rozhodnutí v případě, že újma je jasným důsledkem teroristického nebo podvratného činu nebo organizovaného zločinu.

2.18. Kde mohu získat nezbytné formuláře a další informace o postupu při podání žádosti o náhradu škody? Existuje nějaká specializovaná linka pomoci nebo internetová stránka, které mohu využít?

Formuláře a informace poskytuje Ministerstvo vnitra.

2.19. Mohu získat právní pomoc při podání žádosti o náhradu škody?

Ano, avšak žadatelé musí uhradit vlastní náklady.

2.20. Kam mám zaslat svou žádost?

Na Ministerstvo vnitra.

2.21. Existují nějaké organizace na podporu obětí trestných činů, které mohou poskytnout další pomoc?

Oběti terorismu nebo podobných činů i jejich rodiny mají nárok na státem hrazenou odbornou psychologickou pomoc.

Bližší informace

Existují ještě nějaké další možnosti na získání odškodnění od pachatelů (odškodňovací příkazy)?

Ne

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Itálie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 03-04-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království