Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Irland

Senaste uppdatering: 08-10-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Irland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen 1.
1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen? 1.1.
1.2. När bör jag framställa yrkandet? 1.2.
1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem? 1.3.
1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa/eller specifera de olika skadorna)? 1.4.
1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet? 1.5.
1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande? 1.6.
1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen? 1.7.
2. Ersättning från staten eller en statlig myndighet 2.
2.1. Är det möjligt att få ersättning från staten eller en statlig myndighet 2.1.
2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott? 2.2.
2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador? 2.3.
2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning? 2.4.
2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område? 2.5.
2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Irland om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter? 2.6.
2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen? 2.7.
2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker? 2.8.
2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen? 2.9.
2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan? 2.10.
2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste göra ansökan? 2.11.
2.12. För vilka skador kan jag få ersättning? 2.12.
2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas? 2.13.
2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut? 2.14.
2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan komma att få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen? 2.15.
2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan? 2.16.
2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, på vilka villkor? 2.17.
2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda? 2.18.
2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen? 2.19.
2.20. Vart skickar jag ansökningen? 2.20.
2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information? 2.21.

 

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen

För hur skadeståndstalan väcks mot gärningsmannen utan ett straffrättsligt förfarande, se ”Bringing a case to court - Ireland”.

När det gäller gränsöverskridande situationer, exempelvis då ett brott har ägt rum i en annan medlemsstat än den där brottsoffret är bosatt, bör man observera att brottsoffret kan väcka skadeståndstalan mot gärningsmannen vid samma domstol som handlägger det straffrättsliga förfarandet, om detta är möjligt enligt den nationella lagstiftningen.

1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen?

Enligt Criminal Justice Act 1993 kan domstolen (vid ansökan eller på annat sätt) ålägga en gärningsman som döms för ett brott att betala skadestånd.

1.2. När bör jag framställa yrkandet?

Det finns inte någon specifik irländsk lagstiftning i detta avseende. Åklagarmyndigheten bör i allmänhet informeras om yrkandet då det straffrättsliga förfarandet inleds.

1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem?

Åklagarmyndigheten bör informeras om yrkandet.

1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa/eller specifera de olika skadorna)?

Eftersom det inte finns något standardformulär för att presentera yrkandet bör en detaljerad specifikation lämnas.

Till börjanTill början

1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet?

Det finns i den irländska lagen inga bestämmelser om representation för den skadelidande, men åklagarmyndigheten bistår på den sökandes vägnar.

1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande?

När det gäller skadegörelse krävs vanligtvis styrkande handlingar. Domstolen beslutar om skadestånd med anledning av övergrepp.

1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen?

Domstolen fastställer en tidsfrist för betalning av ersättningen. Utebliven betalning resulterar i ett beslut om utmätning mot gärningsmannen.

2. Ersättning från staten eller en statlig myndighet

2.1. Är det möjligt att få ersättning från staten eller en statlig myndighet 

Ja. Om du har blivit utsatt för ett våldsbrott kan du vända dig till

Criminal Injuries Compensation Tribunal

13 Lower Hatch Street

Dublin 2

Telefonnummer +353-1-6610604.

2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott?

Syftet med systemet är att ge ersättning för kostnader och förluster som uppkommit till följd av personskador som kan hänföras direkt till ett våldsbrott eller som en person ådragit sig då han eller hon hjälpt till (eller försökt hjälpa till) att förhindra ett brott eller rädda en människas liv. Systemet täcker inte skador till följd av trafikbrott, såvida inte Criminal Injuries Compensation Tribunal (nedan kallad tribunalen) är förvissad om att det rörde sig om ett medvetet försök att köra på offret. Systemet täcker inte situationer då brottsoffret och gärningsmannen levde tillsammans i samma hushåll när skadan uppkom.

Till börjanTill början

2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador?

Systemet ger täckning för personskada som vållats genom brott.

2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning?

Om brottsoffret har avlidit kan dennes närmaste anhöriga (noga räknat närstående till brottsoffret enligt Civil Liability Act) ansöka om ersättning.

2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område?

Nej. Om du har utsatts för ett våldsbrott i Irland och ådragit dig skador kan du alltid ansöka om ersättning.

2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Irland om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter?

Nej. Systemet omfattar bara skador som uppkommit inom landet eller ombord på irländska fartyg eller flygplan efter den 30 september 1972.

2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen?

Händelsen bör polisanmälas så snart som möjligt. Om saken inte har rapporterats till polisen utan onödigt dröjsmål kan det faktiskt bli så att du inte har rätt till ersättning. Detta krav kan frångås om tribunalen är nöjd med hur brottsoffret har samarbetat med polisen i samband med brottsutredningen.

2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker?

Det finns en tremånaders frist för inlämning av ansökan. Tribunalen kan dock frångå detta krav under särskilda omständigheter förutsatt att sökanden kan ge en rimlig förklaring till dröjsmålet.

Till börjanTill början

2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen?

Nej. Om brottsoffret beslutar att inleda ett civilrättsligt förfarande mot gärningsmannen kan dock tribunalen vänta med att fatta beslut till dess att det förfarandet har slutförts eftersom eventuell ersättning som erhållits genom detta förfarande kommer att beaktas. Samma sak gäller om brottsoffret beviljas ersättning i samband med det straffrättsliga förfarandet. Tribunalen beaktar även detta.

2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan?

Tribunalen får en polisrapport om händelsen, vilket bör räcka för att visa att du är ett brottsoffer.

2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste göra ansökan?

Se 2.8.

2.12. För vilka skador kan jag få ersättning?

Faktiska inkomstförluster, faktiska sjukvårdskostnader (inklusive tandläkarkostnader), rimliga resekostnader (till och från läkare, sjukhus etc.), mediciner, glasögon samt sveda och värk (om skadan uppstått före den 1 april 1986). Ersättning för sveda och värk kan inte beviljas efter detta datum. För personskador med långtidseffekter kan du ha rätt att få det som nämns ovan plus beräknade framtida inkomstförluster, beräknade framtida sjukvårdskostnader (inklusive tandläkarkostnader), beräknade framtida kostnader till följd av ett funktionshinder, t.ex. framtida vård, särskild utrustning etc. och eventuell framtida förlust av inkomstförmåga.

Till börjanTill början

2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas?

Eftersom systemet inte ger ersättning för sveda och värk kommer tribunalen att kräva bevisning som styrker dina förluster för att beräkna ersättningen. I de flesta fall kontaktar tribunalen berörda myndigheter för att bekräfta uppgifterna i din ansökan.

2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut?

Ingen ersättning betalas ut om den ersättningsgrundande förlusten uppgår till mindre än 63,49 euro.

2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan komma att få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen?

Vid bestämmande av ersättning tas ersättning från andra källor med i beräkningen.

2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan?

Det finns ett antal begränsningar och restriktioner som påverkar rätten till ersättning.

För det första finns följande omständigheter då ingen ersättning betalas ut:

 • Om den ersättningsgrundande förlusten uppgår till mindre än 63,49 euro
 • Om brottsoffret och gärningsmannen levde tillsammans i samma hushåll när skadan uppkom
 • Om skadan är följden av ett trafikbrott, såvida inte tribunalen är förvissad om att det rörde sig om ett medvetet försök att köra på offret
 • Om sökanden inte har hjälpt tribunalen på det sätt som skäligen kan krävas.

För det andra kan tribunalen sätta ned ersättningen eller inte betala ut någon ersättning alls under följande omständigheter:

Till börjanTill början

 • Om tribunalen är förvissad om att brottsoffret helt eller delvis var skyldig till händelsen endera genom eget vållande eller på annat sätt
 • Om detta är lämpligt utifrån brottsoffrets uppförande, karaktär och livsföring. Eventuella uppgifter om brottsoffret i kriminalregistret beaktas här.
2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, på vilka villkor?

Ersättning betalas vanligtvis ut som ett engångsbelopp. I vissa fall kan tribunalen göra en preliminär utbetalning och skjuta upp betalningen av den slutliga ersättningen tills man vet mer om vilken effekt skadan sannolikt får på längre sikt.

2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda?

Du kan få ansökningshandlingar från Criminal Injuries Compensation Tribunal antingen genom att skriva till dem på adressen 13 Lower Hatch Street Dublin 2, Irland eller genom att ringa på telefonnummer 00353-1-6610604. Det finns ingen särskild hjälplinje eller webbsida.

2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen?

Tribunalen betalar inga kostnader för juridisk hjälp. Det är upp till dig att besluta om du vill låta sig företrädas av ett ombud. Tribunalens personal ger dig gärna råd, efter bästa förmåga, om hur du ska driva din sak.

2.20. Vart skickar jag ansökningen?

Se 2.18.

2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information?

Victim Support kan nås på

Haliday House, 32 Arran Quay,

Dublin 7

Telefon: +353-1-8780870

E-post: info@victimsupport.ie

Ytterligare information

 • Oasis - Information on Public Service English

« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Irland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 08-10-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket