Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Írsko

Posledná úprava: 24-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Írsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Získanie náhrady vo forme odškodného od páchateľa 1.
1.1. Za akých podmienok môžem žiadať o náhradu škody v procese proti páchateľovi (v trestnom procese)? 1.1.
1.2. V ktorom okamihu procesu môžem podať žiadosť? 1.2.
1.3. Ako a komu mám podať žiadosť? 1.3.
1.4. Ako mám predložiť svoju požiadavku (uviesť celkovú sumu alebo vymenovať jednotlivé straty)? 1.4.
1.5. Môžem dostať právnu pomoc pred procesom alebo počas procesu? 1.5.
1.6. Aké dôkazy budem musieť predložiť na podporu svojej žiadosti? 1.6.
1.7. Ak mi súd prizná odškodnenie, je mi k dispozícii nejaká osobitná pomoc ako obeti trestného činu pri presadzovaní rozsudku voči páchateľovi? 1.7.
2. Získanie náhrady škody od štátu alebo verejného orgánu. 2.
2.1. Je možné získať náhradu škody od štátu alebo verejného orgánu? 2.1.
2.2. Je táto možnosť obmedzená len na obete určitých druhov trestných činov? 2.2.
2.3. Je táto možnosť obmedzená pre obete, ktoré utrpeli určité druhy poranenia? 2.3.
2.4. Môžu príbuzní alebo závislé osoby obetí, ktoré zomreli následkom trestného činu, získať náhradu škody? 2.4.
2.5. Je možné získať náhradu škody obmedzenú len na osoby s určitou štátnou príslušnosťou alebo osoby, ktoré sa zdržiavajú v určitej krajine? 2.5.
2.6. Môžem žiadať o náhradu škody v Írsku, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok? 2.6.
2.7. Je potrebné nahlásiť trestný čin polícii? 2.7.
2.8. Je potrebné vyčkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť? 2.8.
2.9. Ak bol zistený páchateľ, je potrebné najprv získať náhradu škody od páchateľa? 2.9.
2.10. Ak páchateľ nebol zistený alebo odsúdený, je ešte možné uplatniť nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojej žiadosti? 2.10.
2.11. Existuje termín na podanie žiadosti o náhradu škody? 2.11.
2.12. Za aké škody môžem dostať náhradu? 2.12.
2.13. Ako sa vypočítava náhrada škody? 2.13.
2.14. Existuje minimálna alebo maximálna suma, ktorá sa priznáva? 2.14.
2.15. Odratáva sa náhrada škody, ktorú som dostal alebo môžem dostať za tie isté škody z iných zdrojov (ako napr. poistenie), od náhrady škody od štátu? 2.15.
2.16. Existujú aj iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moje vyhliadky na odškodnenie alebo na to, ako sa vypočítava suma náhrady škody, ako napríklad moje správanie pri udalosti, pri ktorej došlo k zraneniu? 2.16.
2.17. Môžem dostať preddavok na náhradu škody? Ak áno, za akých podmienok? 2.17.
2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o žiadosti? Existuje osobitná linka pomoci alebo internetová stránka, ktoré je možné použiť? 2.18.
2.19. Môžem dostať právnu pomoc na podanie žiadosti? 2.19.
2.20. Kam mám zaslať žiadosť? 2.20.
2.21. Existujú nejaké organizácie na pomoc obetiam, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc? 2.21.

 

1. Získanie náhrady vo forme odškodného od páchateľa

O tom, ako žiadať náhradu škody od páchateľa mimo trestného konania sa prosím obráťte na “Odškodnenie obetí trestných činov - Írsko” (Podanie veci na súd – Írsko).

Pokiaľ ide o cezhraničné situácie, napríklad ak sa trestný čin stane mimo členského štátu bydliska obete, všimnite si prosím, že obeť môže žalovať o náhradu škody na tom istom súde, ktorý vedie trestné konanie, ak je to podľa vnútroštátneho práva možné.

1.1. Za akých podmienok môžem žiadať o náhradu škody v procese proti páchateľovi (v trestnom procese)?

Podľa zákona o trestnej spravodlivosti z roku 1993 náhradu škody môže urobiť súd (na požiadanie alebo inak) pri odsúdení páchateľa za akýkoľvek trestný čin.

1.2. V ktorom okamihu procesu môžem podať žiadosť?

Toto írske právne predpisy nešpecifikujú. Vo všeobecnosti by byť mal orgán pre stíhanie upovedomený o žiadosti na začiatku trestného konania.

1.3. Ako a komu mám podať žiadosť?

Orgán pre stíhanie by mal byť upovedomený o žiadosti.

1.4. Ako mám predložiť svoju požiadavku (uviesť celkovú sumu alebo vymenovať jednotlivé straty)?

Keďže nie je stanovená forma podania žiadosti, mal by sa predložiť podrobný zoznam.

HoreHore

1.5. Môžem dostať právnu pomoc pred procesom alebo počas procesu?

V írskych právnych predpisoch sa nenachádza ustanovenie o zastupovaní poškodeného účastníka ale orgán pre stíhanie môže v mene žiadateľa.

1.6. Aké dôkazy budem musieť predložiť na podporu svojej žiadosti?

V súvislosti s náhradou škody pri trestnom čine sa zvyčajne žiada dôkazová dokumentácia. Súd rozhodne o náhrade škody, ktorá vznikla pri napadnutí.

1.7. Ak mi súd prizná odškodnenie, je mi k dispozícii nejaká osobitná pomoc ako obeti trestného činu pri presadzovaní rozsudku voči páchateľovi?

Súd stanoví lehotu v ktorej sa má vyplatiť náhrada škody. Nezaplatenie má za následok buď vydanie súdneho príkazu alebo príkaz k vzatiu do väzby páchateľa.

2. Získanie náhrady škody od štátu alebo verejného orgánu.

2.1. Je možné získať náhradu škody od štátu alebo verejného orgánu?

Áno. Ak sta stanete obeťou násilného trestného činu, môžete sa obrátiť na

Criminal Injuries Compensation Tribunal,

13Lower Hatch Street,

Dublin 2.

Telephone number +353-1-6610604.

2.2. Je táto možnosť obmedzená len na obete určitých druhov trestných činov?

Tento program má za cieľ poskytnúť náhradu za škodu ex-gratia, ktorá vznikne z výdavkov a strát následkom osobných zranení, ktoré sú priamo pripísateľné násilnému trestnému činu alebo ktoré osoba utrpela pri pomoci (alebo pri pokuse pomôcť) pri predchádzaní trestnému činu alebo pri záchrane ľudského života. Program nepokrýva zranenie ak je následkom dopravného priestupku ak sa tribunál nepresvedčí, že došlo k úmyselnému zrazeniu obete. Program nezahŕňa ani také situácie, keď obeť a útočník žijú spolu v jednej domácnosti v čase, keď došlo utrpeniu zranenia.

HoreHore

2.3. Je táto možnosť obmedzená pre obete, ktoré utrpeli určité druhy poranenia?

Program zahŕňa osobné zranenia spôsobené pri trestnom čine.

2.4. Môžu príbuzní alebo závislé osoby obetí, ktoré zomreli následkom trestného činu, získať náhradu škody?

V prípade, že obeť zomrela, priami príbuzní obete (konkrétne závislé osoby obete v zmysle zákona o občianskej zodpovednosti) môžu požiadať o náhradu škody.

2.5. Je možné získať náhradu škody obmedzenú len na osoby s určitou štátnou príslušnosťou alebo osoby, ktoré sa zdržiavajú v určitej krajine?

Nie. Ak ste sa stali obeťou násilného trestného činu v Írsku a vznikli vám straty, môžete požiadať o náhradu škody.

2.6. Môžem žiadať o náhradu škody v Írsku, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok?

Nie. Program sa vzťahuje len na zranenia utrpené v štáte alebo na palube írskej lode či lietadla po 30. septembri 1972.

2.7. Je potrebné nahlásiť trestný čin polícii?

Udalosť je potrebné nahlásiť polícii ihneď ako je to možné. Ak nebola záležitosť nahlásená polícii bezodkladne, nemusí vám vzniknúť nárok na náhradu..

Táto požiadavka môže byť odpustená ak sa tribunál presvedčí o úrovni spolupráce s políciou pri vyšetrovaní záležitosti.

2.8. Je potrebné vyčkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť?

Tu platí trojmesačná lehota pre podanie žiadosti. Ale tribunál túto požiadavku môže odpustiť za určitých okolností, ak žiadateľ môže podať prijateľné vysvetlenie oneskorenia.

HoreHore

2.9. Ak bol zistený páchateľ, je potrebné najprv získať náhradu škody od páchateľa?

Nie. Ale ak sa obeť rozhodne pre občianske konanie proti páchateľovi, tribunál môže počkať do jeho ukončenia, pretože sa zohľadní každá náhrada škody, ktorú dostane prostredníctvom tohto konania. To isté platí, ak obeť dostane náhradu škody, ako súčasť trestného konania. Tribunál zohľadní aj toto.

2.10. Ak páchateľ nebol zistený alebo odsúdený, je ešte možné uplatniť nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojej žiadosti?

Tribunál dostane správu od polície o udalosti, ktorá by mala stačiť ako dôkaz, že ste sa stali obeťou.

2.11. Existuje termín na podanie žiadosti o náhradu škody?

Ako 2.8 vyššie.

2.12. Za aké škody môžem dostať náhradu?

Skutočnú stratu zárobku, skutočné lekárske náklady (vrátane zubného lekára), primerané cestovné náklady (k lekárovi a späť), lieky, okuliare a bolestné a za utrpenie (ak došlo k zraneniu pred 1. aprílom 1986). Náhrada za bolesť a utrpenie sa od toho dátumu nepriznáva. Za osobné zranenia s dlhodobými následkami môžete žiadať okrem vyššie uvedeného odhadované budúce straty zárobku, lekárske náklady (vrátane zubného lekára), odhadované budúce výdavky vznikajúce z postihnutia, napríklad budúca starostlivosť, výstroj a budúca strata zárobkového potenciálu.

HoreHore

2.13. Ako sa vypočítava náhrada škody?

Keďže program nezaručuje náhradu za bolesť a utrpenie, tribunál bude vyžadovať dôkaznú dokumentáciu vašich strát, aby mohol vypočítať náhradu. Vo väčšine prípadov sa Tribunál skontaktuje s relevantnými orgánmi aby mohol podložiť vašu žiadosť.

2.14. Existuje minimálna alebo maximálna suma, ktorá sa priznáva?

Náhrada škody sa nevypláca, ak je strata nižšia ako 63,49 eur.

2.15. Odratáva sa náhrada škody, ktorú som dostal alebo môžem dostať za tie isté škody z iných zdrojov (ako napr. poistenie), od náhrady škody od štátu?

Náhrada škody z iných zdrojov sa zohľadňuje pri rozhodovaní o náhrade škody.

2.16. Existujú aj iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moje vyhliadky na odškodnenie alebo na to, ako sa vypočítava suma náhrady škody, ako napríklad moje správanie pri udalosti, pri ktorej došlo k zraneniu?

Existuje množstvo obmedzení okolností, za ktorých je možné vyplatiť náhradu škody.

Po prvé, sú okolnosti, za ktorých sa nevyplatí nijaká náhrada škody:

 • ak je strata nižšia ako 63,49 eur
 • ak obeť a útočník žijú spolu v spoločnej domácnosti v čase utrpenia zranenia
 • ak je zranenie následkom dopravného priestupku, ak sa tribunál nepresvedčí, že došlo k úmyselnému pokusu zraziť obeť
 • ak žiadateľ neposkytol primeranú pomoc tribunálu.

Po druhé, tribunál môže znížiť náhradu alebo vôbec nepriznať náhradu škody za nasledujúcich okolností

HoreHore

 • ak je tribunál presvedčený, že obeť je sčasti alebo úplne zodpovedná za udalosť, buď provokáciou alebo inak
 • ak správanie, povaha a spôsob života obete to odôvodnia. Tu sa môže vziať do úvahy trestný register obete, ak existuje.
2.17. Môžem dostať preddavok na náhradu škody? Ak áno, za akých podmienok?

Náhrada škody sa zvyčajne vypláca jednorazovo. V niektorých prípadoch môže tribunál umožniť predbežnú platbu a odložiť konečné vyplatenie náhrady, ak sa zdá, že zranenie bude mať dlhodobejšie následky.

2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o žiadosti? Existuje osobitná linka pomoci alebo internetová stránka, ktoré je možné použiť?

Môžete požiadať Tribunál pre náhradu škody pri zraneniach v dôsledku trestného činu o formulár žiadosti buď písomne na adresu 13 Lower Hatch Street Dublin 2, Írsko, alebo telefonicky na čísle 00353-1-6610604. Neexistuje nijaká osobitná linka pomoci alebo internetová stránka.

2.19. Môžem dostať právnu pomoc na podanie žiadosti?

Tribunál nevypláca výdavky na právnu pomoc. Je to záležitosť, o ktorej musíte sám rozhodnúť, ak sa nazdávate, že potrebujete právne zastúpenie. Zamestnanci tribunálu vám radi poradia ako najlepšie vedia, ako postupovať vo vašej žiadosti.

2.20. Kam mám zaslať žiadosť?

Ako 2.18 vyššie.

2.21. Existujú nejaké organizácie na pomoc obetiam, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc?

Victim Support (Pomoc obetiam) na adrese:

Haliday House,

32 Arran Quay,

Dublin 7.

Telephone: +353-1-8780870.

e-mail: info@victimsupport.ie

Bližšie informácie

 • Oasis – Information on Public Service English (Informácie o verejnej službe)

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Írsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 24-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo