Komisja Europejska > EJN > Odszkodowania dla ofiar przestępstw > Irlandia

Ostatnia aktualizacja: 23-10-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Irlandia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Uzyskiwanie rekompensaty w postaci odszkodowania od przestępcy 1.
1.1. Na jakich warunkach mogę wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w procesie przeciwko przestępcy (w postępowaniu karnym)? 1.1.
1.2. Na jakim etapie postępowania powinienem/-am wystąpić z roszczeniem? 1.2.
1.3. W jaki sposób powinienem/-am wystąpić z roszczeniem i do kogo? 1.3.
1.4. W jaki sposób powinienem/-am przedstawić roszczenie (wskazać całkowitą kwotę i/lub podać poszczególne straty)? 1.4.
1.5. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed i/lub podczas postępowania? 1.5.
1.6. Jakie dowody będą wymagane na poparcie mojego roszczenia? 1.6.
1.7. Jeżeli sąd zasądzi na moją korzyść odszkodowanie, czy będę mógł/mogła skorzystać ze szczególnej pomocy jako ofiara przestępstwa w zakresie wykonania orzeczenia przeciwko przestępcy? 1.7.
2. Uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego. 2.
2.1. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego? 2.1.
2.2. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar pewnych rodzajów przestępstw? 2.2.
2.3. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar, które poniosły pewnego rodzaju szkody? 2.3.
2.4. Czy odszkodowanie mogą otrzymać krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiar zmarłych w wyniku przestępstwa? 2.4.
2.5. Czy możliwość uzyskania odszkodowania jest ograniczona do osób pewnych narodowości lub osób zamieszkujących w określonym kraju? 2.5.
2.6. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od Irlandii, jeżeli przestępstwo popełniono w innym państwie? Jeśli tak, to na jakich warunkach? 2.6.
2.7. Czy trzeba zgłosić przestępstwo policji? 2.7.
2.8. Czy trzeba poczekać na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego przed złożeniem wniosku o odszkodowanie? 2.8.
2.9. Jeżeli zidentyfikowano przestępcę, czy trzeba najpierw spróbować uzyskać odszkodowanie od przestępcy? 2.9.
2.10. Jeżeli nie zidentyfikowano przestępcy ani nie skazano go, czy można nadal kwalifikować się do uzyskania odszkodowania? Jeśli tak, to jakie dowody trzeba przedstawić na poparcie wniosku? 2.10.
2.11. Czy istnieje termin dla złożenia wniosku o odszkodowanie? 2.11.
2.12. Za jakie szkody mogę uzyskać odszkodowanie? 2.12.
2.13. W jaki sposób oblicza się odszkodowanie? 2.13.
2.14. Czy istnieje dolna lub górna granica kwoty odszkodowania, jaką można zasądzić? 2.14.
2.15. Czy odszkodowanie od państwa zostanie pomniejszone o odszkodowanie, które uzyskałem/-am lub mogę uzyskać, za te same szkody, ale z innych źródeł (np. ubezpieczenia)? 2.15.
2.16. Czy istnieją jakieś inne kryteria, które mogą wpłynąć na moje szanse uzyskania odszkodowania lub sposób obliczenia odszkodowania, np. moje zachowanie w związku z wydarzeniem, które spowodowało szkodę? 2.16.
2.17. Czy mogę uzyskać zaliczkę na poczet odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich warunkach? 2.17.
2.18. Gdzie mogę otrzymać potrzebne formularze i dalsze informacje na temat sposobu składania wniosku? Czy istnieje specjalny telefon zaufania lub strona internetowa, z których mógłbym/mogłabym skorzystać? 2.18.
2.19. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przy składaniu wniosku? 2.19.
2.20. Gdzie należy wysłać wniosek? 2.20.
2.21. Czy istnieją jakieś organizacje wsparcia dla ofiar przestępstw, które mogą udzielić dalszej pomocy? 2.21.

 

1. Uzyskiwanie rekompensaty w postaci odszkodowania od przestępcy

Aby dowiedzieć się, jak dochodzić odszkodowania od przestępcy poza zakresem postępowania karnego, należy zapoznać się z częścią „Wszczynanie postępowania - Irlandia”.

Jeśli chodzi o sytuacje transgraniczne, przykładowo, gdy do przestępstwa doszło poza granicami Państwa Członkowskiego zamieszkania ofiary, należy zauważyć, że ofiara może pozwać przestępcę o odszkodowanie w tym samym sądzie, który prowadzi postępowanie karne, jeśli jest to możliwe zgodnie z prawem krajowym.

1.1. Na jakich warunkach mogę wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w procesie przeciwko przestępcy (w postępowaniu karnym)?

Zgodnie z Ustawą z 1993 r. o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych, sąd może wydać zarządzenie o odszkodowaniu (na wniosek lub bez) po skazaniu przestępcy za dowolne przestępstwo.

1.2. Na jakim etapie postępowania powinienem/-am wystąpić z roszczeniem?

Ustawodawstwo irlandzkie nie reguluje szczegółowo tej kwestii. Ogólnie rzecz biorąc, organ oskarżycielski należy powiadomić o roszczeniu przy wszczynaniu postępowania karnego.

1.3. W jaki sposób powinienem/-am wystąpić z roszczeniem i do kogo?

O roszczeniu należy powiadomić organ oskarżycielski.

1.4. W jaki sposób powinienem/-am przedstawić roszczenie (wskazać całkowitą kwotę i/lub podać poszczególne straty)?

Ponieważ nie ma ustalonej formy przedstawiania roszczenia, należy przedstawić je w szczegółowym rozbiciu na kwoty.

Do góryDo góry

1.5. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed i/lub podczas postępowania?

W prawie irlandzkim nie ma przepisu mówiącego o zastępstwie prawnym strony poszkodowanej, ale organ oskarżycielski będzie pomagał w imieniu wnioskodawcy.

1.6. Jakie dowody będą wymagane na poparcie mojego roszczenia?

W odniesieniu do odszkodowania dochodzonego w ramach postępowania karnego wymagane są zwykle dowody z dokumentów. Decyzję o odszkodowaniu wynikającym z napaści podejmie sąd.

1.7. Jeżeli sąd zasądzi na moją korzyść odszkodowanie, czy będę mógł/mogła skorzystać ze szczególnej pomocy jako ofiara przestępstwa w zakresie wykonania orzeczenia przeciwko przestępcy?

Sąd określi przedział czasowy, w którym należy wypłacić odszkodowanie. Niewypłacenie odszkodowania spowoduje wydanie nakazu aresztowania lub zajęcia majątku w stosunku do przestępcy.

2. Uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego.

2.1. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania od państwa lub organu publicznego?

Tak. Jeżeli padnie się ofiarą brutalnego przestępstwa, można zwrócić się do

Trybunału ds. odszkodowań za szkody spowodowane czynami przestępczymi

13 Lower Hatch Street,

Dublin 2.

Numer telefonu +353-1-6610604.

2.2. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar pewnych rodzajów przestępstw?

Program ma na celu zapewnienia odszkodowania ex-gratia (bez uznania obowiązku prawnego) za wydatki i straty poniesione w wyniku obrażeń cielesnych, które bezpośrednio można przypisać przestępstwu lub które poniesiono podczas pomocy (lub próby pomocy) w zapobieżeniu przestępstwu lub ratowaniu ludzkiego życia. Program nie obejmuje obrażeń poniesionych w wyniku przestępstwa drogowego, chyba że Trybunał będzie przekonany, że doszło do celowej próby potrącenia ofiary. Program nie obejmuje sytuacji, w których ofiara i napastnik mieszkały razem w tym domu w momencie odniesienia obrażenia.

Do góryDo góry

2.3. Czy możliwość ta jest ograniczona do ofiar, które poniosły pewnego rodzaju szkody?

Program obejmuje odszkodowanie za obrażenia cielesne spowodowane czynami przestępczymi.

2.4. Czy odszkodowanie mogą otrzymać krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiar zmarłych w wyniku przestępstwa?

W przypadku śmierci ofiary, o odszkodowanie może ubiegać się bezpośrednia rodzina ofiary (ściślej mówiąc, osoby pozostające na utrzymaniu ofiary w rozumieniu Ustawy o odpowiedzialności cywilnej).

2.5. Czy możliwość uzyskania odszkodowania jest ograniczona do osób pewnych narodowości lub osób zamieszkujących w określonym kraju?

Nie. Jeżeli padliśmy ofiarą brutalnego przestępstwa w Irlandii i ponieśliśmy straty, możemy ubiegać się o odszkodowanie.

2.6. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od Irlandii, jeżeli przestępstwo popełniono w innym państwie? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Nie. Program stosuje się tylko do obrażeń odniesionych w obrębie państwa lub na pokładzie irlandzkiego statku lub samolotu po 30 września 1972 r.

2.7. Czy trzeba zgłosić przestępstwo policji?

Zdarzenie należy zgłosić policji najszybciej jak to możliwe. Tak naprawdę, w przypadku niezgłoszenia sprawy policji bez nadmiernej zwłoki, może zdarzyć się tak, że nie będziemy uprawnieni do odszkodowania.

Od wymogu tego można odstąpić, jeżeli Trybunał będzie usatysfakcjonowany poziomem współpracy zaoferowanej policji w badaniu sprawy.

Do góryDo góry

2.8. Czy trzeba poczekać na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego przed złożeniem wniosku o odszkodowanie?

Istnieje 3-miesięczny termin dla złożenia wniosku. Jednakże Trybunał może odstąpić od wymogu w pewnych okolicznościach, jeżeli wnioskodawca może przedstawić uzasadnione wytłumaczenie opóźnienia.

2.9. Jeżeli zidentyfikowano przestępcę, czy trzeba najpierw spróbować uzyskać odszkodowanie od przestępcy?

Nie. Jednakże, jeżeli ofiara postanowi wszcząć postępowanie cywilne przeciwko przestępcy, Trybunał może poczekać do zakończenia postępowania, jako że uwzględnione zostanie wszelkie odszkodowanie otrzymane w toku postępowania. To samo ma zastosowanie, w przypadku gdy ofiara otrzyma odszkodowanie w ramach postępowania karnego. Trybunał również weźmie to pod uwagę.

2.10. Jeżeli nie zidentyfikowano przestępcy ani nie skazano go, czy można nadal kwalifikować się do uzyskania odszkodowania? Jeśli tak, to jakie dowody trzeba przedstawić na poparcie wniosku?

Trybunał otrzyma raport policyjny na temat zdarzenia, który powinien wystarczyć do wykazania, że jesteśmy ofiarą.

2.11. Czy istnieje termin dla złożenia wniosku o odszkodowanie?

Tak jak w 2.8 powyżej.

2.12. Za jakie szkody mogę uzyskać odszkodowanie?

Faktyczną utratę zarobków, faktyczne wydatki na leczenie (w tym stomatologiczne), wydatki na przejazdy w uzasadnionej wysokości (do lekarza, szpitala itp. i z powrotem), lekarstwa, okulary oraz ból i cierpienie (jeżeli obrażenia odniesiono przed 1 kwietnia 1986 r.) Po tej dacie nie można już zasądzić odszkodowania za ból i cierpienie. Za obrażenia cielesne o skutkach trwałych można dochodzić odszkodowania jw. oraz za szacunkową przyszłą utratę zarobków, szacunkowe przyszłe wydatki na leczenie (w tym stomatologiczne), szacunkowe przyszłe wydatki wynikające z inwalidztwa, np. przyszła opieka, specjalny sprzęt itp. oraz przyszłą utratę możliwości zarobkowych.

Do góryDo góry

2.13. W jaki sposób oblicza się odszkodowanie?

Jako że program nie obejmuje odszkodowania za ból i cierpienie, Trybunał będzie wymagał dowodów z dokumentów potwierdzających nasze straty w celu obliczenia odszkodowania. W większości wypadków Trybunał skontaktuje się ze stosownymi organami celem uzasadnienia naszego wniosku.

2.14. Czy istnieje dolna lub górna granica kwoty odszkodowania, jaką można zasądzić?

Zapłata odszkodowania nie nastąpi, w przypadku gdy szkoda, za którą dochodzimy odszkodowania jest niższa od 63,49 €.

2.15. Czy odszkodowanie od państwa zostanie pomniejszone o odszkodowanie, które uzyskałem/-am lub mogę uzyskać, za te same szkody, ale z innych źródeł (np. ubezpieczenia)?

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie odszkodowania bierze się pod uwagę odszkodowanie z innych źródeł.

2.16. Czy istnieją jakieś inne kryteria, które mogą wpłynąć na moje szanse uzyskania odszkodowania lub sposób obliczenia odszkodowania, np. moje zachowanie w związku z wydarzeniem, które spowodowało szkodę?

Istnieje szereg ograniczeń i restrykcji w zakresie warunków wypłaty odszkodowania.

Po pierwsze, istnieją okoliczności, w których nie wypłaci się odszkodowania:

 • w przypadku gdy szkoda, za którą domagamy się odszkodowania jest niższa od 63,49 €;
 • w przypadku gdy ofiara i napastnik mieszkali razem w tym samym domu w momencie odniesienia obrażenia;
 • w przypadku gdy obrażenie odniesiono w wyniku przestępstwa drogowego, chyba że Trybunał będzie przekonany, że doszło do celowej próby potrącenia ofiary;
 • w przypadku gdy wnioskodawca nie udzielił całej uzasadnionej pomocy Trybunałowi.

Po drugie, Trybunał może obniżyć zasądzoną kwotę lub nie zasądzić żadnej kwoty w następujących okolicznościach:

Do góryDo góry

 • jeżeli Trybunał będzie przekonany, że ofiara była częściowo lub w pełni winna zdarzenia, albo przez sprowokowanie, albo w inny sposób;
 • w przypadku gdy zachowanie, charakter i styl życia ofiary to uzasadniają. Bierze się tu pod uwagę ewentualną przeszłość kryminalną ofiary.
2.17. Czy mogę uzyskać zaliczkę na poczet odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Odszkodowanie wypłaca się z reguły jednorazowo. W niektórych przypadkach Trybunał może dokonać tymczasowej płatności i przesunąć ostateczną wypłatę odszkodowania dopóki nie wyjaśni się, jakie mogą być trwałe skutki obrażenia.

2.18. Gdzie mogę otrzymać potrzebne formularze i dalsze informacje na temat sposobu składania wniosku? Czy istnieje specjalny telefon zaufania lub strona internetowa, z których mógłbym/mogłabym skorzystać?

Można zwrócić się do Trybunału ds. odszkodowań za szkody spowodowane czynami przestępczymi o formularz wniosku albo drogą pisemną na adres 13 Lower Hatch Street Dublin 2, Irlandia, albo dzwoniąc pod numer 00353-1-6610604. Nie ma specjalnego telefonu zaufania czy strony internetowej.

2.19. Czy mogę uzyskać pomoc prawną przy składaniu wniosku?

Trybunał nie płaci kosztów sądowych. Jest to kwestia, o której musimy zadecydować we własnym zakresie, jeżeli sądzimy, że potrzebujemy zastępstwa prawnego. Pracownicy Trybunału chętnie nam doradzą, w miarę możliwości, w jaki sposób mamy dochodzić roszczenia.

2.20. Gdzie należy wysłać wniosek?

Tak jak w 2.18 powyżej.

2.21. Czy istnieją jakieś organizacje wsparcia dla ofiar przestępstw, które mogą udzielić dalszej pomocy?

Z organizacją wsparcia dla ofiar „Victim Support” można skontaktować się pod adresem

Haliday House

32 Arran Quay,

Dublin 7.

Numer telefonu +353-1-8780870.

e-mail: info@victimsupport.ie

Dalsze informacje

 • Oasis - Informacje o usługach publicznych English

« Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Informacje ogólne | Irlandia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 23-10-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania