Europese Commissie > EJN > Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven > Ierland

Laatste aanpassing: 08-10-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Ierland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader 1.
1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader? 1.1.
1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen? 1.2.
1.3. Hoe moet ik het verzoek doen en bij wie? 1.3.
1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (aangeven van het totale schadebedrag en/of dit bedrag in onderdelen specificeren)? 1.4.
1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces? 1.5.
1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen? 1.6.
1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen? 1.7.
2. Verkrijgen van schadevergoeding van de Staat of een overheidsinstelling 2.
2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de Staat of een overheidsinstelling? 2.1.
2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven? 2.2.
2.3. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsel hebben opgelopen? 2.3.
2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden door het misdrijf schadevergoeding krijgen? 2.4.
2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen? 2.5.
2.6. Kan ik schadevergoeding van Ierland vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? 2.6.
2.7. Is het nodig van het delict aangifte te hebben gedaan bij de politie? 2.7.
2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat ik een verzoek kan indienen? 2.8.
2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen? 2.9.
2.10. Als de dader niet bekend of veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen? 2.10.
2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend? 2.11.
2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen? 2.12.
2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend? 2.13.
2.14. Is er een minimum en/of maximum bedrag dat kan worden toegekend? 2.14.
2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de Staat? 2.15.
2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden of hoe het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte? 2.16.
2.17. Onder welke voorwaarden kan ik een voorschot krijgen? 2.17.
2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken? 2.18.
2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van het verzoek? 2.19.
2.20. Waar naar toe moet ik mijn verzoek sturen? 2.20.
2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven? 2.21.

 

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader

Zie voor het eisen van schadevergoeding van de dader anders dan via een strafrechtelijke procedure: “Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Ierland”.

In grensoverschrijdende situaties, bijvoorbeeld als het misdrijf is gepleegd buiten de lidstaat waarvan het slachtoffer ingezetene is, kan het slachtoffer een schadeclaim tegen de dader indienen bij dezelfde rechtbank als die welke de strafzaak behandelt, indien de nationale wetgeving dit toestaat.

1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader?

Volgens de Criminal Justice Act, 1993 kan de rechter (op verzoek of anderszins) de dader bij veroordeling wegens een strafbaar feit gelasten een schadevergoeding te betalen.

1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen?

De Ierse wetgeving laat zich hierover niet nader uit. In het algemeen dient de vervolgende instantie bij aanvang van de strafrechtelijke procedure op de hoogte te worden gebracht van de claim.

1.3. Hoe moet ik het verzoek doen en bij wie?

De vervolgende instantie dient op de hoogte te worden gebracht van de claim.

1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (aangeven van het totale schadebedrag en/of dit bedrag in onderdelen specificeren)?

Omdat er geen standaardformulier is voor het indienen van uw claim, dient u een gedetailleerde specificatie te verstrekken.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces?

De Ierse wetgeving voorziet niet in vertegenwoordiging van de benadeelde partij, maar de vervolgende instantie verleent bijstand namens de eisende partij.

1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen?

In het geval van schadeclaims in strafzaken worden gewoonlijk schriftelijke bewijsstukken verlangd. De rechter beslist over schadevergoedingen in verband met geweldsmisdrijven.

1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen?

De rechter stelt een bepaalde termijn voor betaling van de schadevergoeding. Bij niet-betaling wordt een bevel tot aanhouding of beslaglegging tegen de dader uitgevaardigd.

2. Verkrijgen van schadevergoeding van de Staat of een overheidsinstelling

2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de Staat of een overheidsinstelling?

Ja. Als u slachtoffer van een geweldsmisdrijf bent, kunt u zich richten tot:

Criminal Injuries Compensation Tribunal,

13 Lower Hatch Street,

Dublin 2.

Telefoon +353-1-6610604.

2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven?

De regeling is bedoeld om te voorzien in een niet-verplichte vergoeding van kosten en verliezen wegens lichamelijk letsel dat het directe gevolg is van een geweldsmisdrijf of dat is ontstaan terwijl het slachtoffer meewerkte of probeerde mee te werken aan het voorkomen van een misdrijf of het redden van een mensenleven. De regeling biedt geen dekking voor letsel dat het gevolg is van een verkeersovertreding, tenzij de rechtbank bewezen acht dat er sprake was van een opzettelijke poging het slachtoffer aan te rijden. De regeling biedt evenmin dekking voor situaties waarin het slachtoffer en de dader op het moment van het ontstaan van het letsel een gezamenlijke huishouding voerden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.3. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsel hebben opgelopen?

De regeling geldt voor lichamelijk letsel dat het gevolg is van een misdrijf.

2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden door het misdrijf schadevergoeding krijgen?

Indien het slachtoffer is overleden, kunnen de naaste verwanten van het slachtoffer (strikt genomen, de nabestaanden in de zin van de Civil Liability Act) schadevergoeding vragen.

2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen?

Nee. Iedereen die in Ierland het slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf en schade heeft geleden, kan schadevergoeding vragen.

2.6. Kan ik schadevergoeding van Ierland vragen als het misdrijf in een ander land is begaan?

Nee. De regeling is alleen geldig voor letsel dat na 30 september 1972 is ontstaan binnen Ierland of aan boord van een Iers schip of vliegtuig.

2.7. Is het nodig van het delict aangifte te hebben gedaan bij de politie?

Van de gebeurtenis dient zo spoedig mogelijk aangifte te worden gedaan bij de politie. Als er een onnodig lange tijd is verstreken voordat aangifte is gedaan bij de politie, komt u mogelijk zelfs niet in aanmerking voor een eventuele vergoeding. Van deze voorwaarde kan worden afgezien als de rechter bewezen acht dat voldoende medewerking is verleend aan de politie bij het onderzoeken van de kwestie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat ik een verzoek kan indienen?

Voor het indienen van een verzoek geldt een termijn van drie maanden. De rechter kan evenwel afzien van deze voorwaarde als de aanvrager een redelijke verklaring heeft voor de overschrijding van de termijn.

2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen?

Nee. Als het slachtoffer echter besluit een civiele zaak tegen de dader aan te spannen, kan het Tribunal wachten tot die procedure is afgerond, omdat rekening zal worden gehouden met een in de civiele zaak toegewezen schadevergoeding. Hetzelfde geldt indien het slachtoffer een schadevergoeding krijgt in het kader van de strafrechtelijke procedure. Ook daarmee houdt het Tribunal rekening.

2.10. Als de dader niet bekend of veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen?

Het Tribunal krijgt een proces-verbaal over de gebeurtenis en daaruit zou voldoende moeten blijken dat u slachtoffer bent geweest.

2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend?

Zie 2.8.

2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen?

Feitelijke inkomstenderving, feitelijke medische kosten (inclusief tandartskosten), redelijke reiskosten (bezoek aan arts, ziekenhuis enz.), medicijnen, bril en immateriële schade (als het letsel dateert van vóór 1 april 1986). Vergoeding van na die datum geleden immateriële schade kan niet worden toegekend. Voor lichamelijk letsel met langdurige gevolgen kunt u naast voornoemde schade ook een vergoeding vorderen voor toekomstige inkomstenderving, geschatte toekomstige medische kosten (inclusief tandartskosten), geschatte toekomstige onkosten als gevolg van een handicap, bijvoorbeeld toekomstige zorg, speciale hulpmiddelen enz. en toekomstig verlies van verdienvermogen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend?

Aangezien de regeling niet voorziet in een vergoeding van immateriële schade, zal het Tribunal bewijsstukken van uw schade verlangen om de vergoeding vast te stellen. In de meeste gevallen zal het Tribunal contact opnemen met de betrokken instanties om uw verzoek te onderbouwen.

2.14. Is er een minimum en/of maximum bedrag dat kan worden toegekend?

Er wordt geen vergoeding betaald als het te vergoeden verlies minder dan 63,49 EUR bedraagt.

2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de Staat?

Bij het vaststellen van de toe te wijzen vergoeding, wordt rekening gehouden met vergoeding uit andere bronnen.

2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden of hoe het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte?

Er geldt een aantal beperkingen voor de omstandigheden waarin kan worden uitbetaald.

Ten eerste zijn er omstandigheden waarin geen vergoeding wordt betaald:

 • Als het te vergoeden verlies minder dan 63,49 EUR bedraagt
 • Als het slachtoffer en de dader een gezamenlijk huishouden voerden toen het letsel werd geleden
 • Als het letsel het gevolg is van een verkeersovertreding, tenzij de rechter bewezen acht dat opzettelijk is geprobeerd het slachtoffer aan te rijden
 • Als de aanvrager niet alle redelijke medewerking heeft verleend aan het Tribunal.

Ten tweede kan het Tribunal in de volgende omstandigheden een lagere of helemaal geen vergoeding toewijzen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • Als de rechter bewezen acht dat het voorval geheel of gedeeltelijk te wijten is aan het slachtoffer wegens provocatie of anderszins
 • Als dit gelet op het gedrag, het karakter of de levenswijze van het slachtoffer gepast is. Indien het slachtoffer een strafblad heeft, wordt daarmee rekening gehouden.
2.17. Onder welke voorwaarden kan ik een voorschot krijgen?

Een vergoeding wordt gewoonlijk in één keer uitbetaald. In sommige gevallen kan het Tribunal een voorschot betalen en wachten met de definitieve vergoeding tot er meer duidelijkheid is over de te verwachten gevolgen van het letsel op langere termijn.

2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken?

Bij het Criminal Injuries Compensation Tribunal kunt u om toezending van een aanvraagformulier verzoeken. Dat kan schriftelijk op het volgende adres: 13 Lower Hatch Street Dublin 2, Ierland; of telefonisch via het volgende telefoonnummer: 00353-1-6610604. Er is geen speciale telefoonlijn of website.

2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van het verzoek?

Het Tribunal betaalt geen proceskosten. U dient zelf te bepalen of u behoefte heeft aan wettelijke vertegenwoordiging. De medewerkers van het Tribunal zijn graag bereid om u naar beste kunnen te helpen met het indienen van uw schadeclaim.

2.20. Waar naar toe moet ik mijn verzoek sturen?

Zie 2.18.

2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven?

De gegevens van Victim Support (bureau voor slachtofferhulp) zijn:

Haliday House, 32 Arran Quay,

Dublin 7.

Telefoon: +353-1-8780870

e-mail: info@victimsupport.ie

Nadere inlichtingen

 • Oasis - Information on Public Service English

« Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Algemene informatie | Ierland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 08-10-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk