Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Irsko

Poslední aktualizace: 11-08-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Irsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Obdržení odškodnění ve formě náhrady škody od pachatele 1.
1.1. Za jakých podmínek mohu požadovat náhradu škody v soudním řízení proti pachateli (trestní řízení)? 1.1.
1.2. V kterém okamžiku soudního řízení bych měl nárok předložit? 1.2.
1.3. Jak bych měl předložit nárok a komu? 1.3.
1.4. Jak bych měl vyjádřit svůj nárok (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty)? 1.4.
1.5. Mohu obdržet právní pomoc před zahájením a/nebo během soudního řízení? 1.5.
1.6. Jaké důkazy budu muset předložit na podporu svého nároku? 1.6.
1.7. Je-li mi soudem přiznána náhrada škody, existuje pro mě jako oběť trestného činu nějaká zvláštní pomoc pro výkon soudního rozhodnutí vůči pachateli? 1.7.
2. Obdržení odškodnění od státu nebo některého veřejného subjektu. 2.
2.1. Je možné obdržet odškodnění od státu nebo některého veřejného subjektu? 2.1.
2.2. Omezuje se tato možnost na oběti, které utrpěly újmu určitými druhy trestného činu? 2.2.
2.3. Omezuje se tato možnost na oběti, které utrpěly určité druhy zranění? 2.3.
2.4. Mohou obdržet odškodnění příbuzní nebo závislé osoby obětí, které následkem trestného činu zemřely? 2.4.
2.5. Omezuje se možnost obdržet odškodnění na osoby určité státní příslušnosti nebo osoby s trvalým bydlištěm v určité zemi? 2.5.
2.6. Mohu požádat o odškodnění od Irska, jestliže byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.6.
2.7. Je nezbytné, aby byl trestný čin ohlášen policii? 2.7.
2.8. Musím s podáním žádosti vyčkat výsledku jakéhokoli policejního vyšetřování nebo trestního řízení? 2.8.
2.9. Jestliže byl pachatel zjištěn, je nutné se nejdříve pokusit obdržet odškodnění od pachatele? 2.9.
2.10. Jestliže nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen, mohu být stále ještě oprávněn k odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti? 2.10.
2.11. Je stanovena nějaká lhůta pro podání žádosti o odškodnění? 2.11.
2.12. Za jaké ztráty mohu být odškodněn? 2.12.
2.13. Jak se odškodnění vypočítá? 2.13.
2.14. Je stanovena minimální a/nebo maximální částka, která může být přiznána? 2.14.
2.15. Bude odškodnění, které jsem obdržel nebo mohu obdržet za stejné ztráty, ale z jiných zdrojů (například pojištění), odečteno od odškodnění od státu? 2.15.
2.16. Existují některá jiná kritéria, která mohou ovlivnit mou naději na obdržení odškodnění, například moje počínání v souvislosti s událostí, jejímž důsledkem bylo zranění, nebo jak se vypočítá výše náhrady? 2.16.
2.17. Mohu održet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.17.
2.18. Kde mohu obdržet potřebné formuláře a další informace o podání žádosti? Existuje zvláštní linka důvěry nebo internetová stránka, kterou mohu použít? 2.18.
2.19. Mohu obdržet právní pomoc pro podání žádosti? 2.19.
2.20. Kam mám žádost zaslat? 2.20.
2.21. Existují nějaké organizace pro podporu obětí, které mohou poskytnout další pomoc? 2.21.

 

1. Obdržení odškodnění ve formě náhrady škody od pachatele

Údaje o tom, jak požadovat náhradu škody od pachatele mimo rámec trestního řízení, jsou uvedeny na stránce Podání žaloby – Irsko.

V případech s mezinárodním prvkem, například když byl trestný čin spáchán mimo členskou zemi trvalého bydliště oběti, je nutné vzít v úvahu, že oběť může pachatele žalovat o náhradu škody u téhož soudu, který se zabývá trestním řízením, pokud je to podle vnitrostátního práva možné.

1.1. Za jakých podmínek mohu požadovat náhradu škody v soudním řízení proti pachateli (trestní řízení)?

Podle zákona o trestním soudnictví z roku 1993 může soud vydat příkaz k náhradě škody (na žádost nebo jinak) po odsouzení pachatele za jakýkoli trestný čin.

1.2. V kterém okamžiku soudního řízení bych měl nárok předložit?

Irská legislativa není v tomto ohledu konkrétní. Obecně by o nároku měl být uvědoměn úřad státního žalobce při zahájení trestního řízení.

1.3. Jak bych měl předložit nárok a komu?

O nároku by měl být uvědoměn úřad státního žalobce.

1.4. Jak bych měl vyjádřit svůj nárok (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty)?

Protože pro předložení nároku není předepsaný formulář, měla by být poskytnuta podrobná specifikace.

NahoruNahoru

1.5. Mohu obdržet právní pomoc před zahájením a/nebo během soudního řízení?

Podle irského práva není stanoveno, že poškozená strana musí být zastupována, a úřad státního žalobce bude žadateli nápomocen.

1.6. Jaké důkazy budu muset předložit na podporu svého nároku?

Ve spojitosti se škodou způsobenou trestným činem jsou obvykle požadovány listinné důkazy. Soud rozhodne o náhradě škody způsobené napadením.

1.7. Je-li mi soudem přiznána náhrada škody, existuje pro mě jako oběť trestného činu nějaká zvláštní pomoc pro výkon soudního rozhodnutí vůči pachateli?

Soud stanoví lhůtu, během které by měla být škoda uhrazena. Důsledkem neuhrazení škody bude buď vydání soudního příkazu nebo příkazu k obstavení majetku pachatele.

2. Obdržení odškodnění od státu nebo některého veřejného subjektu.

2.1. Je možné obdržet odškodnění od státu nebo některého veřejného subjektu?

Ano. Jste-li obětí násilného trestného činu, můžete se obrátit na:

Criminal Injuries Compensation Tribunal,

13Lower Hatch Street,

Dublin 2.

Telefon +353-1-6610604.

2.2. Omezuje se tato možnost na oběti, které utrpěly újmu určitými druhy trestného činu?

Systém je určen pro poskytování dobrovolné náhrady skutečných výdajů a ztrát vzniklých v důsledku zranění přímo přičitatelných násilnému trestnému činu nebo utrpěných při pomáhání (nebo snaze pomoci) s cílem zabránit trestnému činu nebo zachránit lidský život. Systém nezahrnuje újmu v důsledku dopravního přestupku, pokud soud není přesvědčen, že se jednalo o záměrný pokus oběť srazit. Systém nezahrnuje situace, kdy oběť a útočník v době utrpění újmy spolu žili ve společné domácnosti.

NahoruNahoru

2.3. Omezuje se tato možnost na oběti, které utrpěly určité druhy zranění?

Systém se vztahuje na osobní zranění způsobená trestným činem.

2.4. Mohou obdržet odškodnění příbuzní nebo závislé osoby obětí, které následkem trestného činu zemřely?

Jestliže oběť zemřela, může o odškodnění požádat nejbližší rodina (přesně řečeno osoby závislé na oběti ve smyslu zákona o občanskoprávní odpovědnosti).

2.5. Omezuje se možnost obdržet odškodnění na osoby určité státní příslušnosti nebo osoby s trvalým bydlištěm v určité zemi?

Ne. Jestliže jste se v Irsku stali obětí násilného trestného činu a utrpěli jste ztráty, můžete požádat o odškodnění.

2.6. Mohu požádat o odškodnění od Irska, jestliže byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne. Systém se vztahuje pouze na zranění utrpěná ve státě nebo na palubě irské lodi nebo letadla po 30. září 1972.

2.7. Je nezbytné, aby byl trestný čin ohlášen policii?

Událost by měla být ohlášena policii co nejdříve. Pokud není věc ohlášena policii bez zbytečného odkladu, nemusíte splňovat podmínky pro odškodnění.

Od tohoto požadavku je možné upustit tehdy, když je soud spokojen s úrovní součinnosti poskytované policii při vyšetřování věci.

2.8. Musím s podáním žádosti vyčkat výsledku jakéhokoli policejního vyšetřování nebo trestního řízení?

Pro podání žádosti je lhůta tři měsíce. Soud však může od tohoto požadavku upustit za určitých okolností, kdy žadatel může podat rozumné vysvětlení prodlení.

NahoruNahoru

2.9. Jestliže byl pachatel zjištěn, je nutné se nejdříve pokusit obdržet odškodnění od pachatele?

Není. Jestliže se však oběť rozhodne, že vůči pachateli zahájí občanskoprávní řízení, může soud vyčkat do ukončení tohoto řízení, protože odškodnění obdržené na jeho základě bude bráno v úvahu. Totéž platí, když oběť obdrží odškodnění v rámci trestního řízení. Soud to vezme v úvahu také.

2.10. Jestliže nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen, mohu být stále ještě oprávněn k odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Soud obdrží zprávu policie o události, která by měla být dostačující k prokázání toho, že jste byli obětí.

2.11. Je stanovena nějaká lhůta pro podání žádosti o odškodnění?

Jak je uvedeno v bodě 2.8 výše.

2.12. Za jaké ztráty mohu být odškodněn?

Skutečně vzniklá ztráta výdělku, skutečné léčebné výdaje (včetně stomatologických), přiměřené cestovní výdaje (k lékaři a zpět, do nemocnice a zpět atd.), léky, brýle a bolest a strádání (jestliže došlo ke zranění před 1. dubnem 1986). Po tomto datu nelze odškodnění za bolest a strádání přiznat. Co se týče osobního zranění s dlouhodobými následky, můžete uplatňovat nárok za ztráty výše uvedené a navíc za odhadovanou budoucí ztrátu výdělku, odhadované budoucí léčebné výdaje (včetně stomatologických), odhadované budoucí výdaje v důsledku invalidity, například budoucí péče, zvláštních pomůcek atd. a budoucí ztrátu výdělečné schopnosti.

NahoruNahoru

2.13. Jak se odškodnění vypočítá?

Protože systém neodškodňuje za bolest a strádání, bude soud pro výpočet výše odškodnění požadovat důkazní materiál o vašich ztrátách. Ve většině případů se obrátí na příslušné orgány, aby vaši žádost odůvodnily.

2.14. Je stanovena minimální a/nebo maximální částka, která může být přiznána?

Škoda nebude uhrazena v případě, že ztráta, která má být nahrazena, je menší než 63,49 eur.

2.15. Bude odškodnění, které jsem obdržel nebo mohu obdržet za stejné ztráty, ale z jiných zdrojů (například pojištění), odečteno od odškodnění od státu?

Při rozhodování o odškodnění se bere v úvahu odškodnění z jiných zdrojů.

2.16. Existují některá jiná kritéria, která mohou ovlivnit mou naději na obdržení odškodnění, například moje počínání v souvislosti s událostí, jejímž důsledkem bylo zranění, nebo jak se vypočítá výše náhrady?

Existuje celá řada omezení a vymezení okolností, za kterých lze škodu uhradit.

Za prvé existují okolnosti, za kterých se žádná škoda nehradí:

 • Jestliže je ztráta, která má být nahrazena, menší než 63,49 eur
 • Jestliže oběť a útočník v době utrpění újmy spolu žili ve společné domácnosti
 • Jestliže je zranění důsledkem dopravního přestupku, pokud soud není přesvědčen o tom, že se jednalo o záměrný pokus oběť srazit
 • Jestliže žadatel neposkytl soudu přiměřenou součinnost.

Za druhé může soud náhradu škody snížit nebo ji nepřiznat vůbec za těchto okolností:

NahoruNahoru

 • Jestliže je soud přesvědčen, že událost částečně nebo zcela zavinila oběť buď provokací nebo jinak
 • Jestliže to odůvodňuje počínání, charakter a způsob života oběti. Zde se bere v úvahu trestní rejstřík oběti, pokud je.
2.17. Mohu održet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Škoda se hradí obvykle jako jednorázová platba. V některých případech může soud provést prozatímní platbu a odložit konečné rozhodnutí do doby, než se vyjasní, jak douhodobý následek zranění pravděpodobně bude.

2.18. Kde mohu obdržet potřebné formuláře a další informace o podání žádosti? Existuje zvláštní linka důvěry nebo internetová stránka, kterou mohu použít?

O tiskopis žádosti můžete požádat u soudu pro odškodnění zranění v důsledku trestných činů buď písemně na adrese 13 Lower Hatch Street Dublin 2, Irsko nebo telefonicky na čísle 00353-1-6610604. Zvláštní linka důvěry nebo internetová stránka k dispozici není.

2.19. Mohu obdržet právní pomoc pro podání žádosti?

Soud nehradí soudní výlohy. Je to věc, kterou si musíte rozhodnout sami, pokud se domníváte, že potřebujete právní zastoupení. Zaměstnanci soudu vám podle svého nejlepšího vědomí a svědomí rádi poradí, jak žádost podat.

2.20. Kam mám žádost zaslat?

Jak je uvedeno v bodě 2.18 výše.

2.21. Existují nějaké organizace pro podporu obětí, které mohou poskytnout další pomoc?

Pro podporu obětí se obraťte na

Haliday House,

32 Arran Quay,

Dublin 7.

Telefon: +353-1-8780870.

e-mail: info@victimsupport.ie

Bližší informace

 • Oasis – Informace o veřejných službách English

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Irsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 11-08-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království