Европейска комисия > ЕСМ > Обезщетение на жертви на престъпления > Международно право

Последна актуализация: 09-07-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Обезщетение на жертви на престъпления - Международно право

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Инициативи на Съвета на Европа и Организацията на обединените нации

Европейска конвенция за обезщетенията на жертвите на тежки престъпления

Тази Конвенция English - français бе изготвена от Съвета на Европа през 1983 г. Тя съдържа минимални стандарти за обезщетяване на жертвите на престъпления от държавата. Конвенцията е ратифицирана от девет държави-членки (Дания, Финландия, Франция, Германия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания).

Препоръка относно ситуацията на жертвите в рамките на наказателното право и процедури

Тази препоръка English - français PDF File (PDF File 205 KB) бе приета от Съвета на Европа през 1985 г. Тя съдържа редица напътствия и препоръки, които, освен друго, са свързани и с възможността жертвата да получи обезщетение от извършителя.

Декларация на Организацията на обединените нации относно основните принципи на справедливостта за жертвите на престъпления и злоупотреба с властта

Декларацията English бе приета през 1985 г. и препоръчва мерки, които да бъдат взети в полза на жертвите на престъпления на международно, регионално и национално равнище за подобряване на достъпа до правосъдие и справедливо отношение, реституция, обезщетение и помощ.

Свързани документи

 • Протокол No. 7 English - français към Конвенцията за защита на човешките права и основните свободи (Съвет на Европа)
 • Препоръка English - français PDF File (PDF File 205 KB) no. r (85) 11 на Комитета на министрите на държавите-членки относно ситуацията на жертвата, в рамките на наказателното право и процедури (Съвет на Европа)
 • Декларация English относно основните принципи на справедливост спрямо жертвите на престъпления и злоупотреба с властта (Общо Събрание – Обединени Нации)

« Обезщетение на жертви на престъпления - Обща информация | Международно право - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 09-07-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство