Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Ungern

Senaste uppdatering: 24-10-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Ungern

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen 1.
1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen? 1.1.
1.2. När bör jag framställa yrkandet? 1.2.
1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem? 1.3.
1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa eller/och specificera de olika skadorna)? 1.4.
1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet? 1.5.
1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande? 1.6.
1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in min fordran på gärningsmannen? 1.7.
2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet 2.
2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet? 2.1.
2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa typer av brott? 2.2.
2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador? 2.3.
2.4. Kan efterlevande släktingar eller andra närstående till sådana brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning? 2.4.
2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst land? 2.5.
2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Ungern om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter? 2.6.
2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen? 2.7.
2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag lämnar in ansökan? 2.8.
2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen? 2.9.
2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan? 2.10.
2.11. Finns det någon tidsfrist inom vilken jag måste jag göra ansökan? 2.11.
2.12. För vilka skador kan jag få ersättning? 2.12.
2.13. Hur kommer skadeståndet att beräknas? 2.13.
2.14. Finns det en minimi- och/eller maximiersättning? 2.14.
2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen? 2.15.
2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan? 2.16.
2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, under vilka omständigheter? 2.17.
2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda? 2.18.
2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökan? 2.19.
2.20. Vart ska ansökan skickas? 2.20.
2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information? 2.21.

 

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen

1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen?

Enligt 1998 års straffprocesslag XIX kan den skadelidande väcka (separat) civilrättslig skadeståndstalan mot den tilltalade avseende de handlingar som åtalet gäller, dvs. den tilltalade kan bara ådömas skadeståndsansvar för sådan skada som sammanhänger med brottet.

1.2. När bör jag framställa yrkandet?

Civilrättsliga krav kan framställas från det att domstol i första instans inleder sin prövning av åtalet fram till dess att dom fallit.

1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem?

Det civilrättsliga kravet får lämnas in av den skadelidande, eller vid dödsfall dennes efterlevande samt under vissa omständigheter av rättsligt ombud.

Det civilrättsliga kravet ska ställas till förundersökningsledaren eller åklagarmyndigheten innan åtal väckts samt därefter till den domstol som prövar åtalet.

1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande (ange en total summa eller/och specificera de olika skadorna)?

I lagen fastställs inga krav på yrkandets utformning eller belopp. Käranden kan förutom ersättning för faktisk skada även kräva ersättning för inkomstförlust, ränta, diverse utlägg och advokatkostnader.

Till börjanTill början

1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet?

När det civilrättsliga kravet prövas ska käranden hållas informerad om följderna.

Under justitieministeriets tillsyn kan lokalkontoret innan åtalet på begäran hjälpa brottsoffren med rättsliga upplysningar och rådgivning.

1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande?

Det åligger käranden att påvisa den skada det civilrättsliga kravet avser. De omständigheter som ska tas i beaktande måste åberopas i yrkandet. Under förfarandets gång får käranden med domstolens tillstånd ställa direkta frågor till svaranden eller vittnen.

1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in min fordran på gärningsmannen?

På begäran från den kärande kan det civilrättsliga skadeståndsanspråket säkras genom kvarstad. Kvarstaden kan även omfatta egendom som inte har något samband med brottet. Närmare bestämmelser om verkställighet av bifallna civilrättsliga anspråk finns i 1994 års lag LIII.

2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet

2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet?

Ja. Skadeståndsersättning kan beviljas av justitieministeriets brottsofferjour enligt 2005 års lag CXXXV om hjälp till brottsoffer och statlig ersättning.

Till börjanTill början

2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa typer av brott?

Ja. Ersättning beviljas endast fysiska personer som utsatts för uppsåtligt våld i samband med brott.

2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador?

Statlig ersättning betalas endast ut om brottet lett till att offret avlidit eller fått allvarliga skador på sin fysiska integritet eller hälsa.

2.4. Kan efterlevande släktingar eller andra närstående till sådana brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning?

Ja. Utöver den skadelidande kan ersättning även beviljas andra närstående till den som utsatts för ett uppsåtliga våldsbrott som allvarligt skadat dennes fysiska integritet eller hälsa. Ersättning kan således även beviljas fysiska personer som vid tidpunkten för brottet ingick i den skadelidandes hushåll och som var släktingar i rakt upp- eller nedstigande led, såsom adoptivföräldrar eller biologiska föräldrar, adoptivbarn eller biologiska barn, make/maka, sambo eller någon annan som försörjdes av den skadelidande med stöd i lag, domstolsföreläggande, myndighetsbeslut eller gällande avtal.

2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst land?

Ersättning kan beviljas ungerska medborgare, medborgare i någon av EU:s medlemsstater, statslösa som lagligen uppehåller sig i Ungern, offer för människohandel, personer som har rätt till detta enligt nationella eller bilaterala avtal mellan deras land och Ungern, samt personer som är bosatta i eller varaktigt och lagligen uppehåller sig i någon av EU:s medlemsstater. Brottsofferersättning kan även beviljas till personer som fått ungerskt inrese- eller uppehållstillstånd.

Till börjanTill början

2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Ungern om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter?

Ja. Även om själva brottet begicks i Ungern kan ansökan lämnas in i vilket av EU:s medlemsländer som helst. Skadestånd kan lämnas om den sökande har rätt till stöd till brottsoffer och statlig ersättning enligt 2005 års lag CXXXV.

2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen?

Ja. Om inte brottet prövas kan inte heller skadeståndsanspråket prövas.

2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag lämnar in ansökan?

Nej, ansökan kan lämnas in även innan åtalet väckts.

2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen?

Nej, det är inte nödvändigt.

2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan?

Det går att få ersättning även om gärningsmannen är okänd.

Om den tilltalade frikänns lämnas ersättning bara om frikännandet beror på att den tilltalade är underårig, sinnessjuk, utsatts för tvång eller hot, att det förelegat rättegångsfel, nödvärn, sjönöd eller en order från överordnad, att gärningsmannen avlidit, preskription inträtt, nåd beviljats, att handlingen inte längre anses vara samhällsfarlig eller straffbelagd eller av någon annan av de orsaker som anges i 1978 års lag IV i brottsbalken.

Till börjanTill början

2.11. Finns det någon tidsfrist inom vilken jag måste jag göra ansökan?

Ja.

Skadeståndsansökan måste göras inom tre månader från det att brottet begicks. Tre undantag medges från denna regel:

Om ett oöverstigligt hinder omöjliggjort ansökan får ansökan göras inom tre månader från det att hindret undanröjts.

Om en handling som tidigare utretts inom ett administrativt förfarande visar sig utgöra brott får ansökan lämnas inom tre månader från det att ett straffrättsligt förfarande inletts.

Om det efter det att brottet begicks senare framkommer att offrets fysiska integritet eller hälsa allvarligt skadats och att det föreligger ett orsakssamband med brottet får ansökan göras inom tre månader från det att de nya omständigheterna framkommit.

2.12. För vilka skador kan jag få ersättning?

Av ansökan ska framgå vilken sakskada brottet orsakat, utebliven inkomst samt övriga kostnader som uppkommit på grund av brottet eller för att minska skadan.

2.13. Hur kommer skadeståndet att beräknas?

Skadeståndet betalas ut i en engångssumma eller som månatlig ersättning.

Engångssumman beräknas på följande sätt:

 • 100 procent av skadan, dock högst fem basbelopp.
 • Om skadan värderas till mellan fem eller tio basbelopp lämnas ersättning med fem basbelopp.

Därtill betalas 75 procent på det belopp som överstiger fem basbelopp upp till tio basbelopp.

 • Om skadan värderas till mer än tio basbelopp lämnas ersättning med 8,75 gånger basbeloppet. Därtill betalas 50 procent på det belopp som överstiger tio basbelopp, dock högst upp till femton basbelopp.

Om den skadelidande på grund av brottet inte är arbetsför under minst sex månader kan denne få månatliga delutbetalningar av ersättningen för att kompensera för inkomstbortfallet. Ersättningen beräknas som följer:

Till börjanTill början

 • 75 procent av inkomstbortfallet om brottsoffret är under 18 år eller är ständigt beroende av vård.
 • 50 procent av inkomstbortfallet om brottsoffret inte är vårdberoende.
2.14. Finns det en minimi- och/eller maximiersättning?

Ja.

Lagen innehåller bestämmelser om basbelopp. Basbeloppet uppgår till 43 procent av den genomsnittliga ungerska bruttolönen året innan det aktuella året enligt uppgifter från den centrala statistikbyrån (år 2006 var basbeloppet 62 651 forint).

När ett engångsbelopp betalas ut kan brottsoffret även helt eller delvis få ersättning för sakskada. Högst femton basbelopp kan betalas ut som engångsbelopp.

Månadsersättning får uppgå till högst ett basbelopp och får betalas ut i högst tre år.

2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen?

Ja.

2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan?

Ja.

Ersättning från staten behovsprövas med utgångspunkt i sökandens inkomstuppgifter. Om sökandens nettoinkomst ligger under två basbelopp får ersättning beviljas. Inkomsten slås ut per capita i flerpersonshushåll. Tröskeln för behovsprövningen låg år 2006 på 125 302 forint.

Lagen innehåller också uteslutningskriterier som bygger på den sökandes beteende. I lagen fastställs med hjälp av dessa kriterier vilka kostnader och utgifter som brottsoffret inte kan få ersättning för. Ersättning kan t.ex. inte beviljas för skada som redan ersatts på annat sätt eller skada som helt eller delvis täcks av försäkring. Ersättning beviljas inte heller om sökanden agerat för att framkalla brottet eller bidragit till skadan, om sökanden vägrar samarbeta under det straffrättsliga förfarandet eller skadeståndsutredningen, eller om sökanden själv gjort sig skyldig till brott i samband med det brott som orsakat skadan.

Till börjanTill början

2.17. Kan jag få ersättning i förskott? Om ja, under vilka omständigheter?

Nej, det är inte möjligt.

2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda?

Ansökningshandlingar kan laddas ner från Internet på följande adress:

http://www.im.hu/ Deutsch - English -français - magyar

Ansökningsblanketten kan också begäras hos justitieministeriets lokala myndigheter. Upplysningar om de lokala myndigheterna kan fås på följande gratistelefon: 06-80-244-444.

2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökan?

Justitieministeriets lokala brottsofferjour är enligt lag skyldig att hjälpa till med att fylla i ansökan.

2.20. Vart ska ansökan skickas?

Ansökan kan lämnas till justitieministeriets lokala brottsofferjour.

2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information?

Det finns flera organ i Ungern som arbetar med stöd till brottsoffer. En del arbetar med vissa kategorier av brottsoffer (t.ex. kvinnor) medan andra arbetar med personer som utsatts för vissa typer av brott (t.ex. olika typer av hemfridsbrott).

« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Ungern - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 24-10-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket