Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Mad'arsko

Posledná úprava: 07-03-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Mad'arsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Ako získať odškodnenie vo forme náhrady škody od páchateľa trestného činu 1.
1.1. Za akých podmienok môžem uplatniť svoj nárok na náhradu škody v konaní proti páchateľovi trestného činu (v trestnom konaní)? 1.1.
1.2. V ktorej fáze konania mám svoj nárok uplatniť? 1.2.
1.3. Ako a u koho mám svoj nárok uplatniť? 1.3.
1.4. Ako mám svoj nárok špecifikovať (uviesť celkovú sumu a/alebo špecifikovať jednotlivé zložky škody)? 1.4.
1.5. Môžem pred a/alebo počas konania získať právnu pomoc? 1.5.
1.6. Aké dôkazy budem musieť predložiť na preukázanie svojho nároku? 1.6.
1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, môžem ako obeť trestného činu získať osobitnú pomoc na vymoženie nároku vyplývajúceho z rozsudku od páchateľa trestného činu? 1.7.
2. Ako získať odškodnenie od štátu alebo verejnoprávneho subjektu 2.
2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo verejnoprávneho subjektu? 2.1.
2.2. Majú túto možnosť iba obete určitých druhov trestných činov? 2.2.
2.3. Majú túto možnosť iba obete trestných činov, ktoré utrpeli určitý druh ujmy? 2.3.
2.4. Môžu odškodnenie získať príbuzní obete trestného činu alebo osoby, ku ktorým mala obeť trestného činu vyživovaciu povinnosť, ak obeť trestného činu následkom trestného činu zomrela? 2.4.
2.5. Majú na odškodnenie nárok iba osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi určitého štátu, alebo osoby, ktoré majú pobyt na území určitého štátu? 2.5.
2.6. Môžem požiadať o odškodnenie Maďarsko, ak bol trestný čin spáchaný v inom štáte? Ak áno, za akých podmienok? 2.6.
2.7. Je potrebné oznámiť trestný čin na polícii? 2.7.
2.8. Je potrebné pred podaním žiadosti vyčkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania? 2.8.
2.9. Ak bol páchateľ trestného činu zistený, je potrebné najprv sa pokúsiť získať odškodnenie od páchateľa trestného činu? 2.9.
2.10. Ak páchateľ trestného činu nebol zistený alebo odsúdený, mám aj napriek tomu nárok na odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na odôvodnenie svojej žiadosti? 2.10.
2.11. Existuje lehota na podanie žiadosti o odškodnenie? 2.11.
2.12. Akých druhov škody sa môže odškodnenie týkať? 2.12.
2.13. Ako sa odškodnenie vypočíta? 2.13.
2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna suma, ktorú možno priznať? 2.14.
2.15. Odpočíta sa odškodnenie, ktoré som získal alebo ktoré môžem získať za tú istú škodu z iných zdrojov (napríklad z poistenia), od odškodnenia, ktoré vypláca štát? 2.15.
2.16. Existujú ďalšie kritériá, ktoré môžu mať vplyv na to, či získam odškodnenie, alebo na spôsob výpočtu výšky odškodnenia, ako napríklad moje správanie vo vzťahu k udalosti, ktorá bola príčinou vzniku ujmy? 2.16.
2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok? 2.17.
2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu podania žiadosti? Existuje osobitná linka pomoci alebo internetová stránka, ktoré by som mohol využiť? 2.18.
2.19. Môžem získať právnu pomoc na podanie žiadosti? 2.19.
2.20. Kam mám žiadosť zaslať? 2.20.
2.21. Existujú organizácie na pomoc obetiam trestných činov, ktoré mi môžu poskytnúť ďalšiu pomoc? 2.21.

 

1. Ako získať odškodnenie vo forme náhrady škody od páchateľa trestného činu

1.1. Za akých podmienok môžem uplatniť svoj nárok na náhradu škody v konaní proti páchateľovi trestného činu (v trestnom konaní)?

Podľa zákona č. XIX z roku 1998 o trestnom konaní obeť trestného činu (ako súkromná osoba) môže uplatniť proti páchateľovi trestného činu občianskoprávny nárok na náhradu škody, ktorý priamo vyplýva zo skutku, ktorý je uvedený v obžalobe – inak povedané, v trestnom konaní obžalovaný zodpovedá iba za škodu spôsobenú trestným činom.

1.2. V ktorej fáze konania mám svoj nárok uplatniť?

Občianskoprávny nárok možno uplatniť odo dňa začatia trestného konania (najneskôr) do dňa, keď sa senát súdu prvého stupňa odoberie na záverečnú poradu.

1.3. Ako a u koho mám svoj nárok uplatniť?

Občianskoprávny nárok môže uplatniť poškodený alebo v prípade, ak zomrie, jeho dedičia. V niektorých prípadoch ho môže uplatniť aj prokurátor.

Poškodený môže uplatniť svoj občianskoprávny nárok u vyšetrovateľa alebo prokurátora pred podaním obžaloby a po podaní obžaloby na súde.

1.4. Ako mám svoj nárok špecifikovať (uviesť celkovú sumu a/alebo špecifikovať jednotlivé zložky škody)?

Zákon neustanovuje spôsob uplatnenia nároku, ani jeho výšku. Okrem skutočnej škody sa môže súkromná osoba domáhať náhrady ušlého zisku, úrokov, hotových výdavkov a trov právneho zastúpenia.

HoreHore

1.5. Môžem pred a/alebo počas konania získať právnu pomoc?

Počas rozhodovania o občianskoprávnom nároku musí byť súkromná osoba informovaná o následkoch uplatnenia tohto nároku.

Justičný úrad (ktorý podlieha dohľadu ministerstva spravodlivosti) poskytuje pomoc obetiam tým, že na žiadosť poškodeného mu pred začatím trestného konania poskytne informácie a poradenstvo.

1.6. Aké dôkazy budem musieť predložiť na preukázanie svojho nároku?

Dôkazy o škode, ktorej sa uplatňovaný nárok týka, musí predložiť súkromná osoba. Na tento účel musí predložiť príslušné dôkazné prostriedky. Počas konania môže súkromná osoba so súhlasom súdu klásť otázky priamo obžalovanému a svedkom.

1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, môžem ako obeť trestného činu získať osobitnú pomoc na vymoženie nároku vyplývajúceho z rozsudku od páchateľa trestného činu?

Na návrh súkromnej osoby možno na zaistenie občianskoprávneho nároku nariadiť odňatie veci. Odňatie veci sa môže vzťahovať aj na majetok, ktorý nesúvisí s trestným činom. Vymáhanie občianskoprávneho nároku priznaného súdom podrobne upravuje zákon č. LIII z roku 1994 o súdnom výkone rozhodnutí.

2. Ako získať odškodnenie od štátu alebo verejnoprávneho subjektu

2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo verejnoprávneho subjektu?

Áno. Podľa zákona č. CXXXV z roku 2005 o pomoci obetiam trestných činov a o odškodnení poskytovanom štátom možno žiadať o odškodnenie oddelenie justičného úradu pre pomoc obetiam trestných činov.

HoreHore

2.2. Majú túto možnosť iba obete určitých druhov trestných činov?

Áno. Nárok na odškodnenie majú iba fyzické osoby, ktoré sa stali obeťou úmyselného násilného trestného činu.

2.3. Majú túto možnosť iba obete trestných činov, ktoré utrpeli určitý druh ujmy?

Nárok na odškodnenie vznikne iba v prípade, ak poškodený následkom trestného činu zomrel alebo utrpel vážnu telesnú ujmu alebo vážnu ujmu na zdraví.

2.4. Môžu odškodnenie získať príbuzní obete trestného činu alebo osoby, ku ktorým mala obeť trestného činu vyživovaciu povinnosť, ak obeť trestného činu následkom trestného činu zomrela?

Áno. Nárok na odškodnenie má fyzická osoba, ktorá bola v čase spáchania trestného činu najbližším príbuzným, osvojiteľom, pestúnom, osvojencom, dieťaťom v pestúnskej starostlivosti, manželom alebo druhom zomrelého alebo poškodeného a žije v tej istej domácnosti ako osoba, ktorá následkom úmyselného násilného trestného činu zomrela/utrpela telesnú ujmu alebo ujmu na zdraví. Nárok na odškodnenie má aj fyzická osoba, ktorá má podľa zákona, rozhodnutia súdu alebo iného orgánu alebo podľa platnej dohody vyživovaciu povinnosť ku ktorejkoľvek z uvedených osôb.

2.5. Majú na odškodnenie nárok iba osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi určitého štátu, alebo osoby, ktoré majú pobyt na území určitého štátu?

Nárok na odškodnenie majú maďarskí štátni príslušníci, štátni príslušníci ktoréhokoľvek členského štátu EÚ, utečenci, ktorí sa legálne zdržiavajú na území Maďarskej republiky, obete obchodovania s ľuďmi, osoby, ktoré majú nárok na odškodnenie podľa medzinárodnej zmluvy alebo na základe vzájomnosti medzi štátom, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, a Maďarskom, a osoby, ktoré majú bydlisko alebo legálny obvyklý pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Nárok na odškodnenie majú aj obete trestných činov, ktoré majú povolenie na pobyt alebo na usadenie sa na území Maďarska.

HoreHore

2.6. Môžem požiadať o odškodnenie Maďarsko, ak bol trestný čin spáchaný v inom štáte? Ak áno, za akých podmienok?

Áno. Žiadosť možno podať v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, ak bol trestný čin spáchaný na území Maďarska. V týchto prípadoch má žiadateľ nárok na odškodnenie, ak splní podmienky, ktoré ustanovuje zákon č. CXXXV z roku 2005 o pomoci obetiam trestných činov a o odškodnení poskytovanom štátom.

2.7. Je potrebné oznámiť trestný čin na polícii?

Áno. Ak neprebieha trestné konanie, žiadosti o odškodnenie nemožno vyhovieť.

2.8. Je potrebné pred podaním žiadosti vyčkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania?

Nie. Žiadosť možno podať počas trestného konania.

2.9. Ak bol páchateľ trestného činu zistený, je potrebné najprv sa pokúsiť získať odškodnenie od páchateľa trestného činu?

Nie.

2.10. Ak páchateľ trestného činu nebol zistený alebo odsúdený, mám aj napriek tomu nárok na odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na odôvodnenie svojej žiadosti?

Obeť trestného činu má nárok na odškodnenie aj v prípade, ak páchateľ trestného činu nebol zistený.

Ak bol obžalovaný spod obžaloby oslobodený, žiadateľ má nárok na odškodnenie iba v prípade, ak bol dôvodom oslobodenia nedostatočný vek, nepríčetnosť, nátlak alebo hrozba, omyl, nutná obrana, krajná núdza, príkaz nadriadeného, smrť páchateľa, premlčanie trestného stíhania, milosť alebo skutočnosť, že spoločenská nebezpečnosť činu pominula alebo sa stala nepatrnou; alebo ak bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby z iných dôvodov uvedených v zákone č. IV z roku 1978 o Trestnom zákone.

HoreHore

2.11. Existuje lehota na podanie žiadosti o odškodnenie?

Áno.

Žiadosť o odškodnenie sa musí podať do troch mesiacov odo dňa spáchania trestného činu. Existujú tri výnimky z tohto pravidla:

Ak žiadosť nebola podaná z dôvodu neprekonateľných ťažkostí, možno ju podať do troch mesiacov od pominutia týchto ťažkostí.

Ak sa neskôr preukáže, že skutok, ktorý bol predmetom vyšetrovania v rámci správneho konania, je trestným činom, žiadosť možno podať do troch mesiacov od začatia trestného konania.

Ak sa príčinná súvislosť medzi telesnou ujmou alebo ujmou na zdraví obete trestného činu a trestným činom preukáže neskôr, žiadosť možno podať do troch mesiacov od tohto dňa.

2.12. Akých druhov škody sa môže odškodnenie týkať?

Aby bolo možné určiť výšku náhrady škody, v žiadosti sa musí uviesť výška materiálnej škody, ktorá vznikla následkom trestného činu, (preukázaný) ušlý príjem a všetky náklady, ktoré obeti trestného činu vznikli následkom trestného činu alebo ktoré vynaložila na nápravu škody spôsobenej trestným činom.

2.13. Ako sa odškodnenie vypočíta?

Odškodnenie sa vypláca ako jednorazová čiastka alebo formou mesačných príspevkov.

Výška odškodnenia, ktoré sa vypláca ako jednorazová čiastka:

 • 100 % škody, ktorá neprevyšuje päťnásobok základnej sumy,
 • v prípade škody v rozmedzí päťnásobku až desaťnásobku základnej sumy sa jednorazová čiastka rovná päťnásobku základnej sumy,

a 75 % časti, ktorá prevyšuje päťnásobok základnej sumy.

HoreHore

 • V prípade náhrady škody prevyšujúcej desaťnásobok základnej sumy sa vypláca 8,75-násobok základnej sumy a 50 % časti, ktorá prevyšuje desaťnásobok základnej sumy, najviac však do výšky 15-násobku základnej sumy.

Ak sa predpokladá, že práceneschopnosť poškodeného spôsobená trestným činom bude trvať dlhšie ako šesť mesiacov, môže poškodený žiadať o príspevok ako čiastočné odškodnenie za pokles pravidelného príjmu. Výška príspevku sa vypočíta takto:

 • 75 % preukázaného poklesu príjmu, ak obeť trestného činu ešte nedovŕšila osemnásty rok veku alebo je odkázaná na opateru iných,
 • 50 % preukázaného poklesu príjmu, ak obeť trestného činu nie je odkázaná na opateru iných.
2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna suma, ktorú možno priznať?

Áno.

Zákon ustanovuje základnú sumu, ktorá predstavuje 43 % hrubého priemerného národného mesačného príjmu zverejneného Ústredným štatistickým úradom za rok, ktorý predchádza predošlému roku (v roku 2006 bola jej výška 62 651 HUF).

Obeť trestného činu môže žiadať o úplnú alebo čiastočnú náhradu materiálnej škody spôsobenej trestným činom vo forme jednorazovej čiastky. Jednorazové odškodnenie nesmie presiahnuť 15-násobok základnej sumy.

Najvyššia prípustná čiastka odškodnenia vyplácaného vo forme mesačných príspevkov sa rovná základnej sume. Príspevok možno vyplácať najviac počas troch rokov.

2.15. Odpočíta sa odškodnenie, ktoré som získal alebo ktoré môžem získať za tú istú škodu z iných zdrojov (napríklad z poistenia), od odškodnenia, ktoré vypláca štát?

Áno.

HoreHore

2.16. Existujú ďalšie kritériá, ktoré môžu mať vplyv na to, či získam odškodnenie, alebo na spôsob výpočtu výšky odškodnenia, ako napríklad moje správanie vo vzťahu k udalosti, ktorá bola príčinou vzniku ujmy?

Áno.

Ďalšou podmienkou na vyplatenie odškodnenia štátom sú majetkové pomery obete trestného činu. Preto sa posudzuje príjem žiadateľa. Nárok na odškodnenie má žiadateľ, ktorého čistý príjem (individuálny príjem, ak je členom domácnosti), neprevyšuje dvojnásobok základnej sumy. (V roku 2006 bola hranica príjmu stanovená na 125 302 HUF).

Zákon v niektorých prípadoch vylučuje nárok na odškodnenie z dôvodu správania obete trestného činu: určité druhy konania či opomenutia majú za následok, že jej nevznikne nárok na odškodnenie aj v prípade, ak jej príjem neprevyšuje určenú hranicu. V dôsledku toho obeť trestného činu nemá nárok na odškodnenie, ak jej škoda už bola nahradená alebo ak poistný nárok, ktorý môže slúžiť na úplnú alebo čiastočnú náhradu škody, nebol uplatnený; ak obeť trestného činu trestný čin vyvolala alebo prispela k vzniku škody; ak obeť trestného činu nespolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo v konaní o náhradu škody; alebo ak obeť trestného činu spáchala v súvislosti s trestným činom, ktorý bol príčinou vzniku škody, trestný čin.

2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

Nie.

2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu podania žiadosti? Existuje osobitná linka pomoci alebo internetová stránka, ktoré by som mohol využiť?

Potrebný formulár je k dispozícii na tejto internetovej stránke:

HoreHore

http://www.im.hu/ Deutsch - English - français - magyar

Formulár je takisto k dispozícii na regionálnych oddeleniach Justičného úradu. Kontaktné údaje regionálnych oddelení možno získať na tomto (bezplatnom) telefónnom čísle: 06-80-244-444.

2.19. Môžem získať právnu pomoc na podanie žiadosti?

Pomoc pri vypĺňaní žiadosti poskytujú regionálne oddelenia Justičného úradu na pomoc obetiam trestných činov.

2.20. Kam mám žiadosť zaslať?

Žiadosť možno podať na regionálnom oddelení Justičného úradu na pomoc obetiam trestných činov.

2.21. Existujú organizácie na pomoc obetiam trestných činov, ktoré mi môžu poskytnúť ďalšiu pomoc?

V Maďarskej republike pôsobí mnoho občianskych organizácií, ktoré poskytujú pomoc obetiam trestných činov. Niektoré z týchto organizácií poskytujú pomoc konkrétnej skupine obetí trestných činov (napríklad ženám), kým iné organizácie pomáhajú osobám, ktoré sa stali obeťami určitých trestných činov (napríklad trestných činov súvisiacich s domácim násilím).

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Mad'arsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 07-03-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo