Europese Commissie > EJN > Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven > Hongarije

Laatste aanpassing: 10-12-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Hongarije

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader 1.
1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader? 1.1.
1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen? 1.2.
1.3. Hoe moet ik mijn claim indienen en bij wie? 1.3.
1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken? (een totaalbedrag opgeven en/of individuele schadeclaims) 1.4.
1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende het proces? 1.5.
1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen? 1.6.
1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen? 1.7.
2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling 2.
2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de staat of een overheidsinstelling? 2.1.
2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven? 2.2.
2.3. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsel hebben opgelopen? 2.3.
2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden door het misdrijf schadevergoeding krijgen? 2.4.
2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen? 2.5.
2.6. Kan ik schadevergoeding in Hongarije vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.6.
2.7. Is het nodig van het misdrijf aangifte te hebben gedaan bij de politie? 2.7.
2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten, voordat ik een verzoek kan indienen? 2.8.
2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen? 2.9.
2.10. Als de dader niet bekend of niet veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen? 2.10.
2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend? 2.11.
2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen? 2.12.
2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend? 2.13.
2.14. Is er een minimum en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend? 2.14.
2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de staat? 2.15.
2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden of hoe het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte? 2.16.
2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.17.
2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken? 2.18.
2.19. Kan ik juridische hulp krijgen voor het opstellen van het verzoek? 2.19.
2.20. Bij wie moet ik mijn verzoek indienen? 2.20.
2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven? 2.21.

 

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader

1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader?

Overeenkomstig Wet XIX van 1998 betreffende de strafvordering kan het slachtoffer (als particulier) een civiele claim tegen de dader instellen wegens schade die direct voortvloeit uit het feit waarop de strafvervolging is gebaseerd – met andere woorden in de strafprocedure kan de verdachte alleen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van het delict.

1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen?

Een civiele claim kan worden ingediend vanaf de datum van instelling van de strafvervolging tot (uiterlijk) de datum van de terechtzitting in eerste aanleg.

1.3. Hoe moet ik mijn claim indienen en bij wie?

Een civiele claim kan worden ingediend door de gelaedeerde of, wanneer het slachtoffer is overleden, door diens erfgenamen. In sommige gevallen kan de claim door het openbaar ministerie worden ingesteld.

De gelaedeerde kan de civiele claim indienen bij de onderzoeksinstantie of het openbaar ministerie vóór het instellen van de strafvervolging en bij de rechtbank zelf wanneer de strafvervolging reeds is ingesteld.

1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken? (een totaalbedrag opgeven en/of individuele schadeclaims)

Het is niet wettelijk geregeld hoe de claim of het bedrag ervan moet worden duidelijk gemaakt. Naast de daadwerkelijk geleden schade kan een particulier ook vorderen dat gederfde inkomsten, rente, contante uitgaven en honoraria van vertegenwoordigers worden vergoed.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende het proces?

In het kader van de behandeling van een civiele claim moet de particulier in kennis worden gesteld van de gevolgen van die claim.

De dienst Justitie, die onder het gezag staat van het ministerie van Justitie, verleent slachtoffers rechtsbijstand (informatie- en adviesverstrekking op verzoek van het slachtoffer en vóór het begin van de strafprocedure).

1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen?

Een particulier moet de schade die hij vergoed wil zien, bewijzen. Daartoe moet hij relevante bewijsstukken overleggen. Mits de rechter daarin toestemt, kan een particulier de verdachte en getuigen tijdens het proces rechtstreeks ondervragen.

1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen?

Op verzoek van een particulier kan ter waarborging van de civiele claim worden overgegaan tot sekwestratie. Sekwestratie kan ook betrekking hebben op goederen die geen verband houden met het delict. Gedetailleerde voorschriften voor de tenuitvoerlegging van een door de rechter toegewezen civiele claim zijn neergelegd in Wet LIII van 1994 betreffende rechterlijke tenuitvoerlegging.

2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling

2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de staat of een overheidsinstelling?

Ja. Overeenkomstig Wet CXXXV van 2005 betreffende bijstand aan slachtoffers van misdrijven en schadeloosstelling door de overheid, kan een schadeverzoek worden ingediend bij de dienst Bijstand aan slachtoffers.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven?

Ja. Schadevergoeding kan alleen worden betaald aan natuurlijke personen die het slachtoffer zijn van een opzettelijk geweldsmisdrijf.

2.3. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsel hebben opgelopen?

Er wordt alleen schadevergoeding betaald wanneer de gelaedeerde is overleden of wanneer zijn fysieke integriteit of gezondheid ernstig is aangetast als gevolg van het delict.

2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden door het misdrijf schadevergoeding krijgen? 

Ja. Wanneer het slachtoffer als gevolg van een opzettelijk geweldsmisdrijf is overleden of wanneer diens fysieke integriteit of gezondheid is aangetast, kan een vergoeding worden betaald aan een natuurlijke persoon die op het ogenblik van het delict een naast familielid, een adoptiefouder, een pleegouder, een adoptiekind, een pleegkind, een echtgenoot of een feitelijke partner is van het slachtoffer, voor zover deze natuurlijke persoon in hetzelfde huisgezin als het slachtoffer leeft. Daarnaast kan ook een vergoeding worden betaald aan degenen die door het overleden of gekwetste slachtoffer werden onderhouden op basis van de wet, dan wel krachtens een rechterlijke of bestuursrechtelijke beslissing of een geldige overeenkomst.

2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen?

De volgende personen kunnen schadevergoeding krijgen: Hongaarse burgers; burgers van andere EU-lidstaten; ontheemde personen die legaal op het grondgebied van de Republiek Hongarije verblijven; slachtoffers van mensenhandel; personen die op basis van een internationale overeenkomst of op basis van wederkerigheid tussen de staat van hun nationaliteit en Hongarije aanspraak kunnen maken op schadevergoeding, en personen die hun gewone of wettelijke verblijfplaats in een EU-lidstaat hebben. Ook slachtoffers met een verblijfs- of immigratievergunning voor Hongarije kunnen schadevergoeding krijgen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.6. Kan ik schadevergoeding in Hongarije vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Een schadeclaim kan worden ingesteld in elke EU-lidstaat wanneer het delict in Hongarije werd gepleegd. In dergelijke gevallen kan schadevergoeding worden betaald wanneer de verzoeker voldoet aan de voorwaarden van Wet CXXXV van 2005 betreffende bijstand aan slachtoffers van misdrijven en schadeloosstelling door de overheid.

2.7. Is het nodig van het misdrijf aangifte te hebben gedaan bij de politie?

Ja. Indien er geen strafprocedure loopt, kan er geen schadeclaim worden aanvaard.

2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten, voordat ik een verzoek kan indienen?

Neen. Een verzoek kan worden ingediend tijdens het strafproces

2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen?

Neen.

2.10. Als de dader niet bekend of niet veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen?

Zelfs als de dader niet bekend is, kan het slachtoffer aanspraak maken op schadevergoeding.

Indien de dader buiten vervolging is gesteld, kan de gelaedeerde alleen schadevergoeding krijgen wanneer het gaat om een buitenvervolgingstelling op grond van minderjarigheid, ontoerekeningsvatbaarheid, dwang of bedreiging, rechtsbescherming, uiterste nood, een bevel van een hogere functionaris, het overlijden van de dader, verval, clementie; of wanneer het uit het delict voortvloeiende gevaar voor de maatschappij is verdwenen of verwaarloosbaar is geworden; of wanneer de buitenvervolgingstelling was gebaseerd op een van de andere gronden die zijn vermeld in Wet IV van 1978 betreffende het strafwetboek.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend?

Ja.

Schadeclaims moeten worden ingesteld binnen drie maanden na het delict. Er zijn drie uitzonderingen op deze regel:

Indien de claim niet werd ingesteld als gevolg van onoverkomelijke moeilijkheden, kan hij worden ingesteld binnen drie maanden na het einde van de moeilijkheden.

Indien het betrokken feit aanvankelijk is onderzocht in het kader van een administratieve procedure en naderhand een delict bleek te zijn, kan de claim worden ingesteld binnen drie maanden na het instellen van de strafvervolging.

Indien het causaal verband tussen de aantasting van de fysieke integriteit of van de gezondheid van het slachtoffer en het delict eerst later aan het licht komt, kan de claim worden ingesteld binnen drie maanden na die datum.

2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen?

Met het oog op de vaststelling van de schade moet het verzoek de volgende gegevens bevatten: het bedrag van de uit het delict voortvloeiende materiële schade; de gederfde inkomsten (met bewijsstukken) en de uit het delict voortvloeiende kosten of de kosten voor het herstel van de uit het delict voortvloeiende schade.

2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend?

Schadeloosstelling geschiedt in de vorm van een eenmalige uitkering of een maandelijkse uitkering.

Schadeloosstelling in de vorm van een eenmalige uitkering:

 • 100% van de schade die niet meer bedraagt dan vijf keer het basisbedrag;
 • voor schade tussen vijf en tien keer het basisbedrag: vijf keer het basisbedrag, vermeerderd met 75% van het deel boven vijf keer het basisbedrag;
 • schade die meer bedraagt dan tien keer het basisbedrag: 8,75 keer het basisbedrag vermeerderd met 50% van het deel boven tien keer het basisbedrag, maar met een maximum van 15 keer het basisbedrag.

Indien de gelaedeerde als gevolg van het delict naar verwachting minstens zes maanden arbeidsongeschikt zal zijn, kan hij verzoeken om een uitkering die het verlies van zijn periodiek inkomen gedeeltelijk moet compenseren. Het bedrag van de uitkering is:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • 75% van het gecertificeerde inkomensverlies wanneer het slachtoffer jonger is dan 18 jaar of zorgbehoevend is;
 • 50% van het gecertificeerde inkomensverlies wanneer het slachtoffer niet zorgbehoevend is.
2.14. Is er een minimum en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Ja.

In de wet is er een basisbedrag vastgesteld, dat overeenkomt met 43% van het gemiddelde nationale bruto-maandinkomen zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (referentiejaar: het voorgaande jaar; in 2006 was dit basisbedrag 62 651 HUF).

Het slachtoffer kan een eenmalige uitkering vorderen ter gehele of gedeeltelijke vergoeding van de uit het delict voortvloeiende materiële schade. Er kan maximaal vijftien keer het basisbedrag worden betaald.

De schadevergoeding in de vorm van een maandelijkse uitkering mag niet meer bedragen dan het basisbedrag en kan maximaal drie jaar worden uitbetaald.

2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de staat?

Ja.

2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden of hoe het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte?

Ja.

Bij de toekenning van schadevergoeding door de overheid wordt ook rekening gehouden met de middelen van het slachtoffer. Bijgevolg wordt nagegaan wat de inkomenssituatie van de verzoeker is. Een verzoeker van wie het netto-inkomen (individueel inkomen indien hij in gezinsverband leeft) niet meer bedraagt dan twee keer het basisbedrag komt in aanmerking voor schadeloosstelling (in 2006 was deze drempel 125 302 HUF).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Overeenkomstig de wet kan het gedrag van het slachtoffer er soms toe leiden dat er geen schadevergoeding wordt uitbetaald: bepaalde handelingen of nalatigheden sluiten het slachtoffer dus uit van schadeloosstelling zelfs indien de bovenvermelde drempel niet is overschreden. Aldus heeft het slachtoffer geen recht op schadeloosstelling indien de schade reeds is vergoed of indien de verzekeringsclaim op basis waarvan de schade geheel of gedeeltelijk kan worden vergoed niet ten uitvoer werd gelegd; indien het slachtoffer het delict heeft uitgelokt of aan het ontstaan van de schade heeft bijgedragen; indien het slachtoffer tijdens de straf- of schadevergoedingsprocedure niet meewerkt met de autoriteiten; of indien het slachtoffer zelf een delict heeft gepleegd dat verband houdt met het schadeveroorzakende delict.

2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Neen.

2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken?

Het desbetreffende formulier kan worden gedownload van het internet:

http://www.im.hu/aldozatsegites Deutsch - English - français - magyar

Het formulier kan ook worden verkregen bij de regionale instanties van de dienst Justitie. Voor de contactgegevens van de regionale instanties kunt u terecht op het (gratis) telefoonnummer: 06-80-244-444.

2.19. Kan ik juridische hulp krijgen voor het opstellen van het verzoek?

De regionale dienst Bijstand aan slachtoffers van de dienst Justitie kan u bijstaan bij het invullen van het verzoek.

2.20. Bij wie moet ik mijn verzoek indienen?

Het verzoek kan worden ingediend bij de regionale dienst Bijstand aan slachtoffers van de dienst Justitie.

2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven?

Er zijn in Hongarije een aantal civiele organisaties die slachtoffers ondersteuning geven. Sommige organisaties verlenen hulp aan een specifieke categorieën slachtoffers (bv. vrouwen), terwijl andere organisaties slachtoffers van specifieke delicten helpen (bv. huiselijk geweld).

« Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Algemene informatie | Hongarije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 10-12-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk